علوم پایه|مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی شناسه محصول :55362 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 173 تعداد بازدید : 405 حجم فایل: 0.331054688 مگابایت

دانلود

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی   بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند. ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) . ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[1] ، 1995). قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[2]، 2000) . مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382). در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود. برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید. فهرست مطالب عنوان                                       صفحه فصل اول – طرح تحقیق مقدمه…………………………………… 2 بیان مسأله………………………………. 3 ضرورت و اهمیت پژوهش………………………. 5 اهداف پژوهش……………………………… 7 هدف کلی پژوهش……………………………. 7 اهداف ویژه پژوهش…………………………. 7 فرضیه های پژوهش………………………….. 8 فرضیه اصلی پژوهش…………………………. 8 فرضیه های فرعی پژوهش……………………… 8 پیش فرض های پژوهش………………………… 9 محدودیت های پژوهش………………………… 9 تعاریف نظری…………………………….. 11 تعاریف عملیاتی………………………….. 13 فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق مقدمه………………………………….. 17 بخش اول : مبانی نظری پژوهش……………….. 18 –         مفهوم تربیت بدنی ……………………. 18 –         تعریف ورزش………………………….. 19 –         ورزش ………………………………. 19 –         تعاریف ورزش همگانی…………………… 23 –         مفهوم جهانی ورزش…………………….. 26 –         مفهوم ورزش………………………….. 27 –         کیفیت زندگی…………………………. 29 –         حق به دنبال خوشحالی بودن……………… 30 –         انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی    31 –         فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی……. 36 –         تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار………. 38 –         طبقه بندی ورزش های همگانی…………….. 39 –         گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت   42 –         تعادل در ورزش……………………….. 43 –         مفهوم فراغت…………………………. 44 –         توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان.. 49 –         فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن. 54 –         نگرش و چارچوب مفهومی آن………………. 57 –         تعریف نگرش………………………….. 58 –         گرایش به ورزش و فعالیت بدنی…………… 59 –         انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی………… 61 –         بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش………….. 65 الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65 ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور   78 فصل سوم : روش شناسی پژوهش مقدمه………………………………….. 90 روش پژوهش………………………………. 91 جامعه آماری…………………………….. 92 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………… 93 ابزار پژوهش…………………………….. 96 متغیرهای پژوهش………………………….. 97 اعتبار و روایی ابزار پژوهش……………….. 98 شیوه جمع آوری داده ها……………………. 99 روش های آماری…………………………… 99 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق………. 102 الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی………….. 102 ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی   114 ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی……………. 132 د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی   134 بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ………… 136 سایر یافته های پژوهش…………………….. 151 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری مقدمه………………………………….. 161 خلاصه ی پژوهش……………………………. 161 یافته های اصلی پژوهش…………………….. 161 سایر یافته های پژوهش…………………….. 163 بحث و تحلیل و نتیجه گیری…………………. 166 روش های گسترش ورزش همگانی………………… 171 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……….. 173 پیشنهادات برای محققین دیگر……………….. 173   منابع     فهرست جداول     عنوان                                                                                              صفحه         جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55 جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان…………… 86 جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان   95 جدول 2-3:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی…………………………………. 97 جدول 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت   102 جدول 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 104 جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته   106 جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 108 جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110 جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته  111 جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    112 جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت…. 114 جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت 115 جدول 10-4 :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی……. 117 جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی 118 جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی…….. 120 جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی………………………………………………………………………………………… 121 جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی… 123 جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی       124 جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 126 جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ……………………………………. 127 جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی……. 129 جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی 130 جدول 20- 4 :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده  132 جدول 21- 4 :  میانگین نمرات مربوط به عوامل…. 134 جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس   135 جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی…….. 137 جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول…. 139 جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم.. 141 جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم.. 143 جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 146 جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم. 148 جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم.. 150 جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل…………………………………… 151 جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات……………………………… 154 جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن…………………………………….. 156 فهرست نمودارها عنوان                                                                                              صفحه   نمودار 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 103 نمودار 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    105 نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107 نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    109 نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات  110 نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111 نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز  113 نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت………………………………………. 116 نمودار 9-4 :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی    119 نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی…………………………………. 122 نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی………………………………………. 125 نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ………………………………. 128 نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی    131 نمودار 14- 4 :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده………………………………………. 133 نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137 نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی…………………………….. 139 نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ……………………………. 141 نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ………………….. 143 نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ………………….. 145 نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ………………… ورزش همگانی   147 نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ……………………………. 150 نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل………………………………………. 153 نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات…………………………………. 155 نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن………………………………………. 158 فهرست شکل ها  شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )…….. 35 شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی ………….. 41
 • کتابداری|مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات شناسه محصول :55923 موضوع : کتابداری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 168 تعداد بازدید : 1157 حجم فایل: 5.321289063 مگابایت دانلود مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات…

 • کامپیوتر|پاورپوینت مباني هوش مصنوعي و عاملهاي هوشمند
 • پاورپوینت مباني هوش مصنوعي و عاملهاي هوشمند شناسه محصول :93794 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 1339.124023 مگابایت دانلود پاورپوینت مباني هوش مصنوعي و عاملهاي هوشمند   این…

 • فقه و حقوق اسلامی|تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن
 • تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن شناسه محصول :52477 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 0.029296875 مگابایت دانلود تحولات قانون کار و چگونگی تصویب…

 • علوم انسانی|عزت نفس
 • عزت نفس شناسه محصول :67923 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 270 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت دانلود عزت نفس عزت نفس و احساس خود و دیگران. 2 انگاره اولیه. 2…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت معرفی انواع پی ها و روش های ساخت آنها
 • پاورپوینت معرفی انواع پی ها و روش های ساخت آنها شناسه محصول :94424 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 1440.178711 مگابایت دانلود معرفی انواع پی ها…

 • روان شناسی|پاورپوینت ویژگی افراد خود شکوفا
 • پاورپوینت ویژگی افراد خود شکوفا شناسه محصول :86593 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 2.2578125 مگابایت دانلود پاورپوینت ویژگی افراد خود شکوفا   پاورپوینت ویژگی افراد خود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *