علوم پایه|مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی

مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی شناسه محصول :55656 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 263 تعداد بازدید : 418 حجم فایل: 4.006835938 مگابایت

دانلود

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال 95 –     همراه تست ها و پاسخ تشریحی       مجموعه تست A complete flower, such as we find in buttercups, lilies and geraniums, is also called a perfect, or bisexual flower, because it has both stamens, or male elements, and pistils or female elements. 1- According to the text, a complete plant is the one which ……. . 1) is a subfamily of buttercups 2) has both female and male elements 3) has no stamens but in has pistils 4) has no pistils but it has stamens From the archaeological evidence, southwestern Asia-including most of what is now called the Middle East-seems to have been the earliest agricultural focus. This region was the homeland of wheat and barley and of the chief old World domestic animals and the site of the invention of the plow. 2- The text implies that ……. in the Middle East for the first time. 1) barley and wheat were cultivated 2) all inventions were developed 3) old domestic animals were never used 4) archaeological excavations were conducted«6» مجموعه صنایع غذایی For a long time breeders and scientists have tried to make new varieties of animals and plants appear with greater frequency than by nature’s slow mutation rate. The most successful known method used to produce mutation is by radiation. 3- Although many methods have been developed to accelerate the planting growth, the …….. bas proven to be more effective. 1) atomic method 2) scientific method 3) slow mutation 4) frequent reproduction The leaves of most ofthe perennial broadleaved trees are shed in the fail.In certain casesleaves are shed more or less continuously throughoutthe year. Each leaf falls after it reaches a certain age,whichmay range from one year to five, depending on the species. 4- One tends to understand from the above text that leaves …….. . 1) fall only in the fall 2) of certain species fall in the fall 3) fall only when their lives are over 4) of all trees fall once a yearزبان تخصصی «7» The leaves of carnivorous plants trap hold and digest insects and other small animals. Carnivorous plants are found chiefly in bogs, sandy areas and tropical rain forests. In such areas nitrogen and various other essential food elements are likely to be present only in small amounts. 5- According to the text, carnivorous plants live on ……. . 1) tropical plants 2) tiny animals 3) plants with nitrogen in their structures 4) digestible food elements in sandy areas پاسخنامه یک گل کامل مانند آنچه که در گلهای آلاله، یاس و شمعدانی میبینیم، از نظر جنسـی کامـل و یـا دو جنسـی نامیـده میشود زیرا دارای بخشهای پرچم مذکر و بخشهای مادگی یا مؤنث میباشد. 1. با توجه به متن، گیاه کامل گیاهی است که …… 1) زیر شاخه آلاله باشد. 2) هر دو بخش مادگی یا مذکر را داشته باشد. 3) پرچم نداشته باشد اما مادگی داشته باشد. 4) مادگی نداشته باشد اما پرچم داشته باشد.   از نظر شواهد باستانشناسی جنوب غربی آسیا شامل اکثر بخشهایی است که امروزه خاورمیانه نامیده میشود و به نظـر میرسد که بر ابتداییترین سطح کشاورزی متمرکز شده است. این ناحیه موطن گندم وجود عمده حیوانات اهلی قـدیمی جهان و محل اختراع گاوآهن بود. 2. متن بیان میدارد که …………….. در خاورمیانه برای اولین بار. 1) گندم و جو درو میشود. 2) تمام اختراعات توسعه پیدا کرد. 3) حیوانات اهلی قدیمی به کار گرفته نمیشد. 4) حفاری کشاورزی اجرا میشد.   از زمانهای خیلی طولانی متخصصان اصلاح نژاد و دانشمندان سعی کردهاند تا گونههای جدیـدی از حیوانـات و گیاهـان که با فرکانس بیشتر از نظر سرعت جهش کنند و به وسیله طبیعت ظاهر میگردند را تولید کنند موفقیتآمیزترین روش مورد استفاده به منظور تولید جهش یا موتاسیون، جهش ایجاد شده به وسیله تشعشع است. 3. اگر چه روشهای زیادی برای شتاب بخشیدن به رشد گیاهان توسعه پیـدا کـرده اسـت …………. بـه نظـر میرسید مؤثرترین باشد. 1) روش اتمی 2) روش علمی 3) جهش کند 4) اغلب تولید دوباره  «18» مجموعه صنایع غذایی برگهای اکثر درختان برگ پهن دائمی در فصل پاییز ریخته میشوند. در موارد خاص ریزش برگها کم و بیش بـه طـور پیوسته در سرتاسر سال ریزش میکنند هر برگ بعد از اینکه آن به سن معینی میرسید میریـزد کـه ایـن سـن ممکـن است از یک تاب پنج سال نوسان کند که بستگی به گونه آن دارد. 4. میتوانیم از متن بفهمیم که برگها ……… 1) در فصل پاییز تنها میریزد. 2) گونههای اصلی در فصل پاییز میریزند. 3) تنها هنگامی میافتند که برگهایشان به سن معینی برسد. 4) برگهای همه درختان یکبار در سال میریزد.   برگ گیاهان گوشتخوار، حشرات و دیگر حیوانـات کوچـک را بـه دام انداختـه، نگـه داشـته و هضـم مـیکننـد. گیاهـان گوشتخوار عمدتاً در نواحی شنی و با تلاقی و جنگلهای باران مناطق استوایی یافت میشوند. در چنین مناطقی نیتروژن و دیگر عناصر غذایی ضروری متعدد احتمالاً فقط در مقادیر کم یافت میشوند. 5. با توجه به متن، گیاهان گوشتخوار در ……………. زندگی میکنند. 1) نواحی گرمسیری 2) حیوانات کوچک 3) گیاهان با نیتروژن در ساختارشان 4) عناصر غذاهای قابل هضم در محیطهای شنی   اندامهای رویشی، ریشهها، ساقهها و برگها برای انسان حائز اهمیت هستند. آنها به رشد میوهها و دانهها کـه میـوههـا و دانه ها را ما به عنوان غدا استفاده میکنیم و همچنین برای اهداف پزشکی و صنعتی به کار میبریم کمک مـیکننـد. امـا این فقط یک بخشی از داستان است. اندامهای رویشی خودشان در روشهای بسیار گوناگونی به درد ما میخورند که مـا فقط یک بخش کوچکی از کارهایشان را در اینجا میتوانیم فهرست کنیم. Pdfنوع فایل:   سایز: 4.00mb  تعداد صفحه:263    
 • علوم انسانی|تعلیم و تربیت سازنده
 • تعلیم و تربیت سازنده شناسه محصول :67913 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 270 حجم فایل: 0.18359375 مگابایت دانلود تعلیم و تربیت سازنده   فصل اول: منابع مرجع دست اول …

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت
 • پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت شناسه محصول :69484 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 3.849609375 مگابایت دانلود پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد…

 • کامپیوتر|پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد (PROTOCOL Hierarchy)
 • پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد (PROTOCOL Hierarchy) شناسه محصول :61765 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 0.194335938 مگابایت دانلود  پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد (PROTOCOL Hierarchy)   نرم افزار شبکه:…

 • معماری|پاورپوینت بررسی آثار تادائو آندو
 • پاورپوینت بررسی آثار تادائو آندو شناسه محصول :94560 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 11667.21387 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی آثار تادائو آندو   عنوان های پاور پوینت  :…

 • معماری|پاورپوینت معرفی خاص ترین برج های معروف جهان از لحاظ معماری
 • پاورپوینت معرفی خاص ترین برج های معروف جهان از لحاظ معماری شناسه محصول :85433 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 3.073242188 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی خاص ترین برج…

 • شهرسازی|پاورپوینت بررسی نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن
 • پاورپوینت بررسی نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن شناسه محصول :85140 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 2.250976563 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی نقش و جایگاه دولت در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *