علوم پایه|تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن شناسه محصول :52180 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 691 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت

دانلود

تعیین  اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط­آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می­گردند.علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می­برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری­ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت­های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم­های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می­دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم­های تشكیل دهنده بدن می­گردد.یكی ازسیستم­های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ­افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.از آنجایی­كه جنبه­های گوناگون فعالیت­های­بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می­رسد كه شناسایی این تأثیرات می­تواند در تفسیر دقیق­تر مكانیسم­های فیزیولوژیكی و عكس­العمل­های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.چنین به نظرمی­رسد كه فعالیت­های­بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت­های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری­ها و ویروس­ها كاهش دهد.پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش­تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می­پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری­زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت­های­ ورزشی می­پردازند، به­خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می­پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می­گردند، شناسایی شوند.فهرست مطالب:عنوان ………………………………………………………………………………………………….. صفحهفصل اول: مقدمه پژوهش…………………………………………………………………………….. 2مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 3بیان مسأله………………………………………………………………………………………………. 4ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………… 6اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7هدف کلی……………………………………………………………………………………………….. 7اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………… 7فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………… 7فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………….. 7تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………….. 8فصل دوم: پیشنیه پژوهش…………………………………………………………………………….. 10الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق……………………………………………………………. 11ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………. 12ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………………… 20سیستم ایمنی و بیش تمرینی……………………………………………………………………………. 20ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق………………………………………………. 21خلاصه…………………………………………………………………………………………………. 26فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….. 27جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 28روش و طرح تحقیق…………………………………………………………………………………… 28متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 32وسایل و ابزار تحقیق………………………………………………………………………………….. 32روش اندازه گیری……………………………………………………………………………………… 33روشهای آماری………………………………………………………………………………………… 33فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش………………………………………………………………. 34الف: توصیف داده ها………………………………………………………………………………….. 35ب: آمار استنباطی……………………………………………………………………………………… 47فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 58خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 59بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 60بحث و نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………….. 61    محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 64پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 64فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 66فهرست جداول:جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه……………………… 35جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه………. 36جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه…….. 37جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه……………………….. 38جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه…………………… 39جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی…. 40جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین          41جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه …………………….. 42جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ……………………. 43جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین……………….. 45جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه          46جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست………………. 47جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه…………………………. 48جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه………………………….. 48جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه………………. 49جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست………………….. 50جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه……………. 51جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه …………………………. 51جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست………………… 52جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه……………………….. 53جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه………………………….. 53جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه…………………………………. 54جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه………………………………….. 54جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست……………….. 55جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول………………………. 56جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه……… 56جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد ……………… 57نمودار:نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه…………………….. 35نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه……… 36نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه……. 37نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه………………………. 38نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ………………… 39    نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی… 40نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین         41نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ……………………. 42نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه …………………… 43نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون            44نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین………………. 45نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه         46
 • علوم پایه|4 قالب پاورپوینت آماده رشته شیمی
 • 4 قالب پاورپوینت آماده رشته شیمی شناسه محصول :101706 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 492 حجم فایل: 3344.921875 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله،…

 • بهداشت|پاورپوینت آموزش بهداشت و ارتباطات
 • پاورپوینت آموزش بهداشت و ارتباطات شناسه محصول :102555 موضوع : بهداشت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 556 حجم فایل: 238.0244141 مگابایت دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت و ارتباطات     توضیحات: این پاورپوینت در…

 • مکانیک|پاورپوینت کنتاکتور
 • پاورپوینت کنتاکتور شناسه محصول :73325 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 2.479492188 مگابایت دانلود پاورپوینت کنتاکتور فایل پاورپوینت آشنایی با کنتاکتور،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:مزایای…

 • حسابداری|پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری
 • پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری شناسه محصول :71771 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 1.567382813 مگابایت دانلود پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری…

 • معماری|پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر
 • پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر شناسه محصول :64081 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 1.315429688 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر مصطبه مصریان باستان در…

 • معماری|پاورپوینت بناهای تاریخی اسلامی در اسپانیا
 • پاورپوینت بناهای تاریخی اسلامی در اسپانیا شناسه محصول :71269 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 7.3046875 مگابایت دانلود پاورپوینت بناهای تاریخی اسلامی در اسپانیا فایل پاورپوینت بناهای تاریخی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *