علوم پایه|تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال شناسه محصول :56200 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 134 تعداد بازدید : 629 حجم فایل: 0.471679688 مگابایت

دانلود

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسالسابقه و هدف:  شناسایی مشکلات و مسائل زنان میانسال با هدف ارتقاء سطح سلامتی آنها امری لازم و ضروری است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال بود.مواد و روش­ها: 20 زن میانسال غیر فعال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی(10نفر) و تمرین هوازی+رژیم (10نفر) تقسیم شدند. قبل از آغاز برنامه اصلی تحقیق، نمونه خون آزمودنی­ها اندازه­گیری شد. سپس آزمودنی­ها بطور تصادفی در دو گروه مجزا به اجرای برنامه پژوهشی پرداختند. مجددا نمونه خون آزمودنی­ها به­وسیله همان ابزار و امکانات استفاده شده در مرحله نخست اندازه­گیری و جمع­آوری گردید.یافته­ها:  در هر دو گروه پس از هشت هفته تمرین هوازی سطح آدیپونكتین سرم به طور معنی­داری افزایش یافت (p<0.05)، ولی نیمرخ لیپیدی پس از هشت هفته تمرین هوازی تغییرات معناداری در هیچكدام از گروه­ها نداشت(p>0.05).نتیجه ­گیری:  به طور كلی هر دو روش تمرین باعث افزایش آدیپونکتین که یکی از تنظیم کننده­های سوخت و سازی بدن است، می­شود كه این تغییر می­تواند باعث بهبود كیفیت زندگی در زنان غیرفعال میانسال ­گردد. فهرست مطالبفصل اول: طرح تحقیق مقدمه. 2 بیان مسأله. 3ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6اهداف تحقیق.. 8هدف کلی.. 8اهداف ویژه 8فرضیه های تحقیق.. 10تعریف واژه ها 11فصل دوم: ادبیات تحقیقمبانی نظری.. 14چاقی و بیماریزایی.. 14چاقی و حساسیت به انسولین.. 14چاقی و بیماری عروق کرونر قلب.. 14چاقی و سرطان. 15چاقی و استئوآرتریت.. 15چاقی  و تعادل انرژی.. 15اتیولوژی چاقی.. 16تأثیر سن بر چاقی.. 16سبک زندگی.. 18عوارض چاقی.. 21ترمودینامیک چاقی و از دست دادن وزن. 24عدم تحرک بعنوان دلیل برای چاقی.. 26تعادل درشت مغذی های رژیم. 26کاهش مطلوب وزن. 26اثرات ورزش بر کاهش وزن. 27روش های مرسوم کاهش وزن در افراد چاق. 27منشأ لیپوپروتئین های خون و طبقه بندی آنها 30طبقه بندی لیپوپروتئین ها 31شیلومیکرون ها 31لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین(VLDL) 31لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL) 31لیپوپروتئین دارای دانسیته متوسط (IDL) 32لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) 32اثر فعالیت ورزشی بر کلسترول پلاسما 34آثارکوتاه مدت.. 34آثار بلند مدت.. 35عوامل موثر بر غلظت کلسترول بدن. 36موارد استعمال ویژه کلسترول. 37اثر فعالیت ورزشی بر تری اسیل گلیسرول های پلاسما 39آثار کوتاه مدت.. 39آثار بلند مدت.. 41کلسترول. 42کنترل غلظت کلسترول داخل سلولی.. 42کنترل سنتز کلسترول توسط کبد. 43آدیپونکتین: 44انواع آدیپونکتین: 44عملکرد آدیپونکتین و کبد: 45آدیپونکتین و ورزش: 47تحقیقات انجام شده در داخل کشور 49تحقیقات انجام شده در خارج کشور 58فصل سوم: روش تحقیقروش تحقیق.. 68جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه ی گزینش آزمودنی ها 68معیارهای ورود به تحقیق:. 69متغیرهای تحقیق : 70ابزار و روش جمع آوری داده ها: 70شاخص های پیكرسنجی: 71برنامه تمرین هوازی: 72روش تعیین شدت تمرین : 72رژیم کاهش وزن پلکانی : 73روش های آزمایشگاهی.. 75محدودیت های تحقیق : 76ملاحظات اخلاقی: 76روش های آماری.. 77فصل چهارم: یافته های تحقیقمقدمه. 79الف) توصیف داده های تحقیق.. 79ب) آزمون فرضیه های تحقیق.. 82فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیقخلاصه تحقیق: 98یافته های تحقیق: 99بحث و نتیجه گیری.. 101نتیجه گیری کلی.. 105پیشنهادات کاربردی برگرفته ازتحقیق.. 106پیشنهادات برای تحقیقات آینده 107منابع فهرست جداولجدول 2- 1: غلظت های مطلوب، مرز و نامطلوب چربی سرم درپلاسما( mg/dl ) 36جدول 3- 1: پروتكل كاهش وزن پلكانی در هشت هفته……… 74جدول 4- 1: توصیف سنی آزمودنی ها 79جدول 4- 2: توصیف قد آزمودنی ها 79جدول 4- 3: توصیف وزن آزمودنی ها 79جدول 4- 4: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف مربوط به متغیرهای آنترپومتریكی.. 80جدول 4- 5: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف مربوط به متغیرهای اندازه گیری شده 80جدول 4- 6: میانگین تری گلیسرید پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 82جدول 4- 7: میانگین كلسترول پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 83جدول 4- 8: میانگین HDL پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 84جدول 4- 9: میانگین LDL پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 85جدول 4- 10: میانگین آدیپونکتین سرم پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 86جدول 4- 11: میانگین تری گلیسرید پس از هشت هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 87جدول 4- 12: میانگین كلسترول پس از هشت هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 88جدول 4- 13: میانگین HDL پس از 8 هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 89جدول 4- 14: میانگین LDL پس از 8 هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 90جدول 4- 15: میانگین آدیپونکتین سرم پس از 8 هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 91جدول 4- 16: تغییرات مربوط به تری گلیسرید گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی  92جدول 4- 17: تغییرات مربوط به كلسترول گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی.. 93جدول 4- 18: تغییرات مربوط به HDL گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی.. 94جدول 4- 19: تغییرات مربوط به LDL گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی.. 95جدول 4- 20: تغییرات مربوط به آدیپونکتین سرم گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی  96 فهرست نمودارهانمودار 4- 1: تغییرات تری گلیسرید در گروه تمرین هوازی.. 82نمودار 4- 2: تغییرات کلسترول در گروه تمرین هوازی.. 83نمودار 4- 3: تغییرات HDL در گروه تمرین هوازی.. 84نمودار 4- 4: تغییرات LDL در گروه تمرین هوازی.. 85نمودار 4- 5: تغییرات آدیپونکتین در گروه تمرین هوازی.. 86نمودار 4- 6: تغییرات تری گلیسرید در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 87نمودار 4- 7: تغییرات كلسترول در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 88نمودار 4- 8: تغییرات HDL در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 89نمودار 4- 9: تغییرات LDL در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 90نمودار 4- 10: تغییرات آدیپونکتین در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 91نمودار 4- 11: تغییرات تری گلیسرید بین دو گروه 92نمودار 4- 12: تغییرات کلسترول بین دو گروه 93نمودار 4- 13: تغییرات HDL بین دو گروه 94نمودار 4- 14: تغییرات LDL بین دو گروه 95نمودار 4- 15: تغییرات آدیپونکتین بین دو گروه 96
 • شهرسازی|نقشه طرح تفضیلی شهر میاندوآب
 • نقشه طرح تفضیلی شهر میاندوآب شناسه محصول :99392 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : dwg تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 13905.71191 مگابایت دانلود فایل اتوکدی نقشه طرح تفضیلی شهر میاندوآب(کاربری اراضی پیشنهادی)، جهت استفاده…

 • علوم اجتماعی|خانواده و نقش آن در گرایش جوانان به نماز
 • خانواده و نقش آن در گرایش جوانان به نماز شناسه محصول :65817 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 547 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت دانلود خانواده و نقش آن در گرایش…

 • فنی و مهندسی|خصوصیات چینی و سرامیک
 • خصوصیات چینی و سرامیک شناسه محصول :53891 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 173 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 6.586914063 مگابایت دانلود خصوصیات چینی و سرامیک   در حال حاضر سرامیک بخش…

 • صنایع غذایی|پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند
 • پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند شناسه محصول :72192 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 454 حجم فایل: 0.745117188 مگابایت دانلود پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و…

 • مدیریت|تحقیق با عنوان استراتژی های فناوری و کسب و کار
 • تحقیق با عنوان استراتژی های فناوری و کسب و کار شناسه محصول :51693 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود تحقیق با عنوان استراتژی های فناوری…

 • علوم انسانی|بررسی مدد کاری
 • بررسی مدد کاری شناسه محصول :69903 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 182 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 0.094726563 مگابایت دانلود بررسی مدد کاری فهرست کلی مطالب عنوان                                    صفحه پیشگفتار                  فصل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *