علوم پایه|بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری شناسه محصول :51855 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 167 تعداد بازدید : 727 حجم فایل: 5.850585938 مگابایت

دانلود

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) . نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند. فهرست مطالب  فصل اول : طرح تحقیق 1-1) مقدمه ……………..2 1-2) بیان مسأله………………4 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………….7 1-4) اهداف تحقیق…………….9 1-4-1) هدف کلی…………….9 1-4-2) اهداف اختصاصی…………9 1-5) فرضیه های تحقیق…………10 1-6) پیش فرض های تحقیق……………………….12 1-7) محدودیت های تحقیق……..12 1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی……13 1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی……13 فصل دوم : پیشینه تحقیق 2-1) مقدمه………..17 2-2) مبانی نظری تحقیق……….18 2-2-1) کنترل پوسچرال……….18 2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر……21 2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا……..23 2-2-4) راست قرار گرفتن بدن……24 2-2-5) تون عضلانی…………….25 2-2-6) تون پوسچرال………..25 2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن……….27 2-2-8) راهبردهای فعال……….28 2-2-9) تعادل قدامی- خلفی….29 2-2-10) راهبرد لگن….31 2-2-11) راهبرد گام برداشتن…..32 2-2-12) تعادل داخلی- خارجی…34 2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی…34 2-2-14) بیومکانیک های تعادل….36 2-2-15) فیزیولوژی تعادل…..37 2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل.. 39 2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل…41 2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل……….44 2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………….45 2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل……..50 2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن…………..51 2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف….52 2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی…………………53 2-5) ارزیابی ترکیب بدنی…….57 2-5-1) شاخص توده بدن………58 2-5-2) درصد چربی………58 2-6) تیپ بدنی…….59 2-6-1) فربه پیکری……….59 2-6-2) عضلانی پیکری…….59 2-6-3) لاغر پیکری………..60 2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل..61 2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران………63 2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………..65 2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………..65 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه…..71 3-2) نوع تحقیق…..72 3-3) جامعه آماری……72 3-4) نمونه آماری………..72 3-5) متغیرهای تحقیق……72 3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی…73 3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا…….77 3-8) دستکاری دشواری تکلیف…83 3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق…..84 3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…..84 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1) مقدمه…….86 4-2) بررسی توصیفی داده ها….87 4-3) آزمون فرضیه های پژوهش…90   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه….119 5-2) خلاصه تحقیق..119 5-3) تفسیر نتایج…….120 5-4) نتیجه گیری………126 5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………….126 5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین……..127 فهرست منابع…..128 پیوست  فهرست شكل ها شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده…26 شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال.. 26 شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل…….31 شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل…………32 شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی…..42 شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی……..46 شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها..49 شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی………….50 شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل………….62 شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه…………………75 شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه………………..76 شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه……………………76 شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج……….78 شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه…………….79 شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی……………………….81 شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا………….82 شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا……………….82 شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت……………………87 شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف……….89 شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا..91 شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا..92 شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا…93 شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا..94 شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا…95 شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا..96 شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا….97 شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا..98 شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا…99 شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.100 شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……..101 شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا…………………..102 شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………………103 شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………104 شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………..105 شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………..106 شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………107 شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……..108 شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…………109 شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…..110 شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…111 شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….112 شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….113 شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….114 شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…. 115 شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…….116 شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….117  فهرست جداول جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفكیك جنسیت……87 جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان…..88 جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان در شرایط مختلف…………………….89 جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…..91 جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا….92 جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا….93 جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…94 جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…..95 جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا. 96 جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا………………………97 جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………98 جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا………99 جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………100 جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………..101 جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………..102 جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………………103 جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………….104 جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………….105 جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………106 جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………107 جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا..108 جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……….109 جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……110 جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…..111 جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……..112 جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….113 جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….114 جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…….115 جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا…..116 جدول (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا….117
 • آزمون های استخدامی|جزوه مصاحبه عقیدتی سیاسی
 • جزوه مصاحبه عقیدتی سیاسی شناسه محصول :50899 موضوع : آزمون های استخدامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 1862 حجم فایل: 1.810546875 مگابایت دانلود آنچه در این فایل مشاهده خواهید کرد ولایت فقیه شورای…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری تجاری ولیعصر استودیو ری را
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری تجاری ولیعصر استودیو ری را شناسه محصول :97645 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 6.04 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل ساختمان اداری تجاری…

 • شیمی|دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول
 • دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول شناسه محصول :52561 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 798 حجم فایل: 8.9296875 مگابایت دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول این محصول در…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل روانپزشک
 • پاورپوینت معرفی شغل روانپزشک شناسه محصول :85816 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 758 حجم فایل: 0.077148438 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل روانپزشک این محصول در قالب فایل powerpoint …

 • علوم تربیتی|بررسی مشکلات دوران نوجوانی و جوانی
 • بررسی مشکلات دوران نوجوانی و جوانی شناسه محصول :52358 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 0.037109375 مگابایت دانلود بررسی مشکلات دوران نوجوانی و جوانیهویت یابییكی ازوظایف مهم…

 • کامپیوتر|پاورپوینت بررسی اسکنر
 • پاورپوینت بررسی اسکنر شناسه محصول :73456 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 0.23828125 مگابایت دانلود پاورپوینت اسکنر اسکنر چیست : دستگاهی که اطلاعات تصویری را به صورت قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *