علوم پایه|اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین شناسه محصول :56873 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 585 حجم فایل: 0.668945313 مگابایت

دانلود

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین   مقدمه: کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن است در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشد.تحقیق حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد. مواد و روش ها: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن 23±161 گرم وسن 4- 5 هفته) بعد از یک هفته تطابق با محیط آزمایشگاهی به 3 گروه 8 تایی (کنترل سالم- کنترل مقاوم به انسولین –تمرین کرده مقاوم به انسولین ) تقسیم شدند. حیوانات در گروه تمرین مقاوم به انسولین یک برنامه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم را(3 روز در هفته برای 8 هفته)، انجام دادند.  بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی غلظت پلاسمایی سطوح کمرین،گلوکز، انسولین، نیم رخ لیپیدی آزمودنی ها، اندازه گیری شد. یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین مقاومتی منجر به کاهش معناداری در سطوح کمرین (01/0=p)، گلوکز(001/0=p)، انسولین (001/0=p) و سطوح LDLپلاسما (007/0=p) و افزایش معناداری در سطوح HDLپلاسما (03/0=p)در گروه مقاوم به انسولین شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی با شدت های بالا، می تواند به عنوان رویکردی پیشگیرانه در بهبود مقاومت به انسولین مورد توجه قرار بگیرد. واژه های کلیدی: کمرین- مقاوم به انسولین- تمرین مقاومتی- موش صحرایی   فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش 1-1مقدمه. 2 1-2بیان مسأله. 3 1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6 1-4- اهداف تحقیق.. 9 1-4-1 هدف کلی.. 9 1-4-2- اهداف اختصاصی.. 9 1-5- فرضیه های تحقیق.. 9 1-6- محدودیتهای پژوهش…. 10 1-6-1- محدودیت های قابل کنترل.. 10 1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………………… 10 1-7- مکان پژوهش…. 10 1-8- روش پژوهش…. 11 1-9- تعریف عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات… 11 1-9-1-کمرین: 11 1-9-2 انسولین : 11 1-9-3 مقاومت به انسولین: 11 1-9-4 – اجرای ورزشی.. 12 فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق 2-1- مقدمه. 14 2-2-  مبانی نظری پژوهش…. 14 2-2-1- بافت چربی.. 14 2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره.. 15 2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای.. 15 2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز…………………………………………………………….17 2-2-2- خانواده کمرین.. 19 2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین.. 20 2-2-4- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن.. 25 2-2-5- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی.. 27 2-2-6-  کمرین و التهاب… 28 2-2-7-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی.. 33 2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین.. 35 2-2-9- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت… 37 2-3- پیشینه پژوهش…. 48 2-3-1- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48 2-3-2- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور 53 2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………….57 فصل سوم : روش شناسی پژوهش 3-1- مقدمه. 59 3-2- طرح پژوهش…. 59 3-3- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها 59 3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها 59 3-5- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها 60 3- 6- برنامه تمرین آزمودنی ها 60 3-7- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری.. 63 3-8- متغیرهای پژوهش…. 64 3-8-1- متغیر مستقل.. 64 2-8-3 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..64 3-8-3- متغیر کنترل.. 64 3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما 64 3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها 65 3-11-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 65 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1- مقدمه. 68 4-2-توصیف داده ها 68 4-2-1- مشخصات آزمودنی ها 68 4-2-2- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش…. 69 4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش…. 70 4-3-1- تغییرات وزن آزمودنیها 70 4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 71 4-3-2-1- فرضیه اول.. 71 4-3-2-2- فرضیه دوم. 73 4-3-2-3- فرضیه سوم. 74 4-3-2-4-فرضیه چهارم. 76 4-3-2-5- فرضیه پنجم.. 78 4-4- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………..80 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه. 82 5 -2- خلاصه تحقیق.. 82 5-3- بحث و تفسیر نتایج.. 83 5-3-1- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی.. 83 5-3-2-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین.. 86 5-3-3- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین.. 89 5-4- نتیجه گیری.. 92 5-5-  پیشنهادات… 93 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….117 فهرست جدول ها جدول 2-1 : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین………………………………..22 جدول 2-2: منابع ایزوفرم های کمرین…………………………………………………………………………………….23 جدول 3-6-1- برنامه تمرینی آزمودنی ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی……………………….62 جدول 4-1 – وزن نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………..68 جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش ………………………………..69 جدول 4-3. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتور کمرین در سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………………72 جدول 4-4.  نتایج حاصل ازروش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتورHDL در سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………..73 جدول 4-5. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتور LDL در سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………75 جدول 4-6. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتور انسولین در  سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………….77 جدول 4-7. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه فاكتور گلوکز در سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………78 فهرست شکل ها شکل 2-1 نقش کمرین و CMKLR1 در بیولوژی بافت چربی……………………………………………28 .نمودار4-1- تغییرات وزنی آزمودنی ها …………………………………………………………………………………. 71 نمودار4-2- میزان کمرین پلاسمایی بر حسب نانوگرم بر دسی لیتر در سه گروه………………….72 نمودار4-3- میزان HDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه………………………………74 نمودار4-4- میزان LDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………….76 نمودار4-5- میزان انسولین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………..78 نمودار4-6- میزان گلوکز بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه…………………………………79
 • شیمی|پاورپوینت جامع با موضوع شیشه
 • پاورپوینت جامع با موضوع شیشه شناسه محصول :100053 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 1561.334961 مگابایت دانلود پاورپوینت جامع با موضوع شیشه   فهرست مطالب: فصل اول :…

 • مدیریت|پاورپوینت تحلیل و بررسی وب کاوی Web Mining
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی وب کاوی Web Mining شناسه محصول :103891 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 1244 حجم فایل: 4.4 مگابایت دانلود قسمتی از متن : مقدمه وب، محيطي وسيع،…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پله ، آسانسور و جزییات
 • پاورپوینت پله ، آسانسور و جزییات شناسه محصول :74 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 1238 حجم فایل: 30.54199219 مگابایت دانلود پاورپوینت پله ، آسانسور و جزییات    …

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم
 • پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم شناسه محصول :65008 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 1.087890625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم تعریف فتوپریودیسم تناوب نوری روزانه (تناوب روزها و شبها)…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مهندسی ارزش چیست و تاریخچه آن به چه زمانی باز می‌گردد ؟
 • پاورپوینت مهندسی ارزش چیست و تاریخچه آن به چه زمانی باز می‌گردد ؟ شناسه محصول :72757 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.944335938 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت مفهوم اینکوترمز چیست
 • پاورپوینت مفهوم اینکوترمز چیست شناسه محصول :93961 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 285.9033203 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم اینکوترمز چیست   پاورپوینت مفهوم اینکوترمز چیست…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *