علوم تربیتی|پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان شناسه محصول :50648 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 548 حجم فایل: 0.295898438 مگابایت

دانلود

مقدمه:اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت تعریف می شود. گاهی از این بیماری با عنوان اختلال اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود. اعتیادبه اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ، هرزهنگاری و قمار درون خطی است که میتواند زمینه تخریب سلامت روابط احساسات و در نهایت روح و روان افراد را فراهم نماید. روش تحقیق:نمونه تحقیق شامل 147 دانشجوی (63 دختر و 84 پسر) دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی است كه در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل در این دانشگاهها بودند و به روش نمونه گیری تصادفی از كل دانشگاه انتخاب شدند.طرح تحقیق حاضر از نوع رابطه ای و همبستگی بود. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان وجود دارد. همچنین، اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی رابطه داشت. به این معنی که با ویژگی بی ثباتی هیجانی رابطه معنا دار بوده ولی با ویژگی برون گرایی رابطه معنادار نبود. همچنین، فرضیه ی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر و رشته های تحصیلی مختلف تفاوت دارد، نیز رد شد. نتیجه گیری: بنظر می رسد افرادی كه نمرات بالاتری در روان رنجوری دارند معمولاً احساس تنهایی می كنند و عزت نفس پایینتری دارند و تحقیقات هم نشان داده است افراد با احساس تنهایی و عزت نفس پایین بیشتر جذب اینترنت می شوند. در نتیجه، بنظر می رسد استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای گریز از مشکلات و با هدف یافتن دوستان مجازی به منظور رسیدن به امور خیالی که در دنیای واقعی ممکن نیست صورت می گیرد. این گریختن، باعث کناره گیری بیشتر دانشجو از اجتماع شده و پیامدهای منفی حاصل از آن یعنی افسردگی، اضطراب و نارسایی در عملکرد اجتماعی را تجربه می کند.  فهرست مطالب «فصل اول» کلیات 1ـ کلیات… 2 1ـ1ـ مقدمه :2 1ـ2ـ بیان مساله:3 1ـ3ـ ضرورت تحقیق:5 1ـ4ـ اهداف:6 الف) هدف كلی:6 ب) اهداف جزئی:6 1ـ5ـ فرضیات:6 1ـ6ـ تعاریف عملیاتی و نظری:7 1ـ6ـ1ـ تعاریف نظری.. 7 1ـ6ـ2ـ تعاریف عملیاتی.. 8 «فصل دوم» نظریات و پیشینه تحقیقاتی 2ـ نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10 2ـ1ـ مقدمه:10 2ـ2ـ اعتیاد به اینترنت:10 2ـ2ـ1ـ تعریف اعتیاد :10 2ـ2ـ2ـ تعریف اعتیاد به اینترنت:11 2ـ2ـ3ـ شاخص های اعتیاد به اینترنت عبارتند از:12 2ـ2ـ4ـ علایم اعتیاد به اینترنت:13 2ـ2ـ5ـ ویژگی های معتادان به اینترنت به این شرح است:15 2ـ2ـ6ـ شیوع:16 2ـ2ـ7ـ تفاوت های جنسیتی در اعتیاد به اینترنت:18 2ـ2ـ8ـ طبقه بندی كاربران اینترنت:19 2ـ2ـ9ـ انواع اعتیادهای اینترنتی.. 20 2ـ2ـ10ـ علل احتمالی: ‍23 2ـ2ـ11ـ عوارض اعتیاد به اینترنت:24 2ـ2ـ12ـ کارکردهای مثبت اینترنت:28 2ـ3ـ نظریات:29 2ـ3ـ1ـ نظریات روان تحلیلی:29 2ـ3ـ2ـ نظریات رفتار گرایی:29 2ـ3ـ3ـ نظریات اجتماعی:30 2ـ3ـ4ـ نظریات آمادگی استرس:31 2ـ3ـ5ـ نظریات شناختی ـ رفتاری:31 2ـ4ـ پیشینه تحقیقاتی.. 33 2ـ4ـ1ـ تحقیقات خارجی:33 2ـ4ـ2ـ تحقیقات داخلی:35 «فصل سوم» روش تحقیق 3ـ روش تحقیق.. 38 3ـ1ـ مقدمه:38 3ـ2ـ جامعه تحقیق:38 3ـ3ـ نمونه و روش نمونه گیری:38 3ـ4ـ طرح تحقیق:38 3ـ5ـ ابزارهای مورد استفاده:38 3ـ5ـ1ـ آزمون اعتیاد به اینترنت :(IAT)38 3ـ5ـ2ـ پرسش نامه شخصیتی آیزنک:39 3ـ5ـ3ـ پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28):39 3ـ6ـ ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ها:40 3ـ6ـ1ـ پرسش نامه اعتیاد به اینترنت:40 3ـ6ـ2ـ پرسشنامه شخصیت آیزنك:41 3ـ6ـ3ـ پرسشنامه سلامت عمومی:41 3ـ7ـ روش های آماری:42 «فصل چهارم» نتایج و یافته ها 4- نتایج و یافته ها44 4-1- مقدمه. 44 4-2- آمار توصیفی.. 44 4-2-1- سن شرکت کننده ها44 4-2-2- بررسی توزیع نمونه به تفکیک جنسیت… 45 4-2-3- بررسی توزیع نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. 45 4-2-4- بررسی توزیع نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 46 4-2-5- بررسی توزیع نمونه به تفکیک میزان سال تحصیلی پاسخگویان.. 47 4-2-6- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28)48 4-2-7- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت… 49 4-2-8- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه شخصیت آیزنگ…. 50 4-3- آمار استنباطی.. 51 4-3-1- فرضیه اول: بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان رابطه وجود دارد.51 4-3-2- فرضیه دوم: بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی رابطه وجود دارد.53 4-3-3- فرضیه سوم: میزان اعتیاد به اینترنت بین دختر و پسر تفاوت دارد.54 4-3-4-فرضیه چهارم: میزان اعتیاد به اینترنت در رشته های مختلف تحصیلی تفاوت… 55 «فصل پنجم» بحث و نتیجه گیری 5ـ بحث و نتیجه گیری.. 57 5ـ1ـ مقدمه:57 5ـ2ـ بحث و نتیجه گیری فرضیات… 57 5-2-1- فرضیه اول: بین سلامت روان با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.57 5ـ2-2- فرضیه دوم: بین ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.58 5ـ2-3- فرضیه سوم: میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر تفاوت دارد.59 5ـ2-4- فرضیه چهارم: میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت دارد.60 5-3- محدودیت ها60 5-4- پیشنهادات… 60 منابع:61 منابع فارسی.. 61 منابع لاتین:65 «ضمائم». 66 پرسشنامه سلامت عمومی GHQ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت پرسشنامه شخصیت آیزنگ
 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد شناسه محصول :95231 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 29.04394531 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره…

 • علوم تربیتی|بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم
 • بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم شناسه محصول :52907 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 171 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 0.103515625 مگابایت دانلود بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل خانه 2th st آمریکا و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل خانه 2th st آمریکا و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :96295 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 511 حجم فایل: 17.46 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل چهار…

 • شهرسازی|پاورپوینت انتخاب شهردار
 • پاورپوینت انتخاب شهردار شناسه محصول :70834 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 2.481445313 مگابایت دانلود پاورپوینت انتخاب شهردار فایل پاورپوینت انتخاب شهردار،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با…

 • فقه و حقوق اسلامی|کفالت
 • کفالت شناسه محصول :57217 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 517 حجم فایل: 0.140625 مگابایت دانلود کفالت   پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت   پیشگفتار تعریفی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل گالری چند منظوره در تهران و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل گالری چند منظوره در تهران و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98004 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 8.87 مگابایت دانلود این فایل شامل پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *