علوم تربیتی|مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق شناسه محصول :52757 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 121 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت

دانلود

مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.از آنجائیكه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌كند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینكه محركهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر كدام از محركها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگی بشر یادگیری عمومی و كسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون[1] و هرگنهان[2]،1997)حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزایش است كه هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یك نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز كه مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌كنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، كند می‌خوانند، به اندازه كافی مطالب را درك نمی‌كنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند كه بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است. بیان مسئلهوقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محركهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درك تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یكسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیكی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واكنش آنها بر محركها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری[3] از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است كه در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.امروزه نظریه‌های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درك مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینكه چگونه یادگیری اتفاق می‌افتد؟ چگونه می‌توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می‌شوند پاسخ گویند.یكی از دیدگاههایی كه زیر بنای نظریات شناختی است رویكرد پردازش اطلاعات است. در این رویكرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می‌شود. بدین ترتیب كه ابتدا محركهای محیطی (دروندادها)  برارگانیزم (گیرنده‌های حسی) اثر می‌گذارند. سپس برای مدتی بسیار كوتاه (یك ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می‌شود. بخشی كه مورد توجه قرار می‌گیرند وارد حافظه كوتاه مدت می‌شوند و بقیه از بین می‌روند. اطلاعات وارد شده به حافظه كوتاه مدت با استفاده از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی[4]، بسط دهی[5]، وسازماندهی[6] برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می‌یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می‌مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، كوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشكیل می‌دهند. كه فطری بوده و در همه افراد یكسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط‌دهی معادل نرم‌افزار هستند كه افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره‌گیری از آنها اكتسابی می‌باشدفهرست                                                                                                                                                  فصل اولمقدمه………………………………………………………………………………………………………… 2بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. 3اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 7اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 9گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)…………………………………………………………………………….. 10معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………… 10فصل دوممقدمه………………………………………………………………………………………………………… 15یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا……………………………………………………………………………… 16یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی……………………………………………………………………………. 18نظریه رشدشناختی پیاژه………………………………………………………………………………………….. 20نظریه یادگیری گشتالت………………………………………………………………………………………….. 22نظریه یادگیری معنی‌دار كلامی……………………………………………………………………………………. 23نظریه پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 26راه‌بردهای شناختی – فراشناختی………………………………………………………………………………….. 30 راهبردهای تكرار در تكالیف ساده یادگیری………………………………………………………………………. 33راهبرد مرور ذهنی در تكالیف پیچیده یادگیری…………………………………………………………………….. 34راهبرد بسط دهی در تكالیف پایه………………………………………………………………………………… 36راهبرد بسط دهی در تكالیف پیچیده…………………………………………………………………………….. 37راهبرد سازماندهی در تكالیف پایه……………………………………………………………………………….. 38راهبرد سازماندهی در تكالیف پیچیده یادگیری…………………………………………………………………….. 39فراشناخت…………………………………………………………………………………………………….. 40معلمان كارآمد…………………………………………………………………………………………………. 46پرورش مهارت‌های فكری……………………………………………………………………………………….. 47پرورش مهارت‌های حل مسئله…………………………………………………………………………………… 48مهارتهای تدریس……………………………………………………………………………………………….. 52دستورالعمل‌های قبل از مطالعه………………………………………………………………………………….. 57دستورالعمل‌های بعد از مطالعه………………………………………………………………………………….. 60دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه…………………………………………………………………………… 61دستورالعمل‌های بهسازی حافظه………………………………………………………………………………….. 63ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه……………………………………………………………………. 65فصل سوم1-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 742-3- جامعة مورد مطالعه……………………………………………………………………………………… 751-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………. 752-3-2- ملاك انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………… 764-3- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 761-4-3- معرفی ابزار…………………………………………………………………………………………… 762-4-3- اعتبار آزمون…………………………………………………………………………………………. 785-3- روش نمره‌گذاری…………………………………………………………………………………………. 786-3- روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………… 79فصل چهارممیزان درآمد خانواده…………………………………………………………………………………………….. 81میزان تحصیلات پدر آزمودنیها…………………………………………………………………………………… 82میزان تحصیلات مادر آزمودنیها………………………………………………………………………………….. 83شغل پدر……………………………………………………………………………………………………… 84شغل مادر…………………………………………………………………………………………………….. 85توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی……………………………………………………………….. 85میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق……………………………………………… 87بخش استنباطی…………………………………………………………………………………………………. 88رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیك با درس حسابان………………………………. 89رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیك با درس فیزیك………………………………… 91رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی……………………………….. 92رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی………………………… 93رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی…………………………… 95نوع راهبردهای یادگیری كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بكار می‌برند چیست؟…………………………. 98نوع راهبردهای یادگیری كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بكار می‌برند چیست؟……………………… 99تحلیل ممیز……………………………………………………………………………………………………… 100نوع راهبردهای یادگیری كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به كار می‌برند چیست؟…………………… 101تحلیل ممیز……………………………………………………………………………………………………… 101فصل پنجمبحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………… 104محدویت‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 112پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… 113منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 114منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 117
 • علوم اجتماعی|آموزش مفاهیم دینی به كودكان (13-6) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن
 • آموزش مفاهیم دینی به كودكان (13-6) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن شناسه محصول :51848 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 616 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود در…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل گالری چند منظوره در تهران و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل گالری چند منظوره در تهران و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98004 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 8.87 مگابایت دانلود این فایل شامل پاورپوینت…

 • معماری|دانلود پاورپوینت هنر گوتيک
 • دانلود پاورپوینت هنر گوتيک شناسه محصول :99020 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 1638.642578 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت هنر گوتيک 63 اسلاید   بخشی از مطلب:  *نام گذاری…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت رفتارسازه های بتنی با دیوار برشی فولادی
 • پاورپوینت رفتارسازه های بتنی با دیوار برشی فولادی شناسه محصول :68606 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 391 حجم فایل: 3.596679688 مگابایت دانلود پاورپوینت رفتارسازه های بتنی با دیوار…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری مناطق آزاد تجاری و نقش آن در رشد توسعه اقتصادی
 • پیشینه و مبانی نظری مناطق آزاد تجاری و نقش آن در رشد توسعه اقتصادی شناسه محصول :86220 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 0.11328125 مگابایت دانلود پیشینه…

 • معماری|پاورپوینت موزه فرش
 • پاورپوینت موزه فرش شناسه محصول :86824 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 5.51171875 مگابایت دانلود پاورپوینت موزه فرش پاورپوینت موزه فرش  دارای 25 اسلاید می باشد. و برای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *