علوم تربیتی|مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شناسه محصول :56706 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 157 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.397460938 مگابایت

دانلود

مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه   هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه­ای و نیز اساس­نامه سازمان نظام روان­شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب­رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تی­تست برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش­آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع­نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه­بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی­های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله  نکات و مواردی می­دانند که در رابطه با دانش­آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت­بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش­آموز را در اولویت قرار داده­اند. همچنین رازداری را یکی از مهم­ترین اصول اخلاق حرفه­ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش­آموز به گروه­های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه­ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی­توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه­ای پیش­نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش­آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج  کمی پژوهش، با استفاده از نرم­افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه­ای مشاوران،  عدم آسیب­رسانی می­باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه­ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد. واژه­های کلیدی : اخلاق­ حرفه ­ای- مشاوران مدارس- مقطع متوسطه    فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه 1-1- بیان مسئله. 4 1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش…. 7 1-3- اهداف پژوهش…. 11 1-3-1- اهداف بخش کیفی.. 12 1-3-2- اهداف بخش کمی.. 12 1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات… 12 1-4-1- اخلاق: 12 1-4-2 – اخلاق حرفه ای.. 12 1-4-3- مشاوره 13 فصل دوم: بررسی دیدگاه صاحبنظران و پیشینه پژوهش 2-1- مبانی نظری.. 16 2-1-1-  مقدمه. 16 2-1-2-  رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق.. 16 2-1-3- دیدگاه صاحبنظران.. 21 2-1-4-  تاریخچه حرفه ای گری.. 37 2-1-5-  تاریخچه اخلاق حرفه ای.. 40 2-1-6- عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای.. 41 2-1-7-  اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی.. 42 2-1-8-  ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43 2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران.. 45 2-1-10-  اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46 پژوهش های پیشین.. 49  2-2-1-  پژوهش های داخلی.. 49 2-2-2-   پژوهش های خارجی.. 53 2-3- پرسش های پژوهش…. 56 2-3-1-  بخش کیفی.. 56 2-3-2-  بخش کمی.. 56 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- طرح پژوهش…. 58 3-1-1-بخش کیفی.. 58 3-2- روش اجرا: 60 3-3-  اعتبار‌سنجی پژوهش…. 60 3-1-2- بخش كمی.. 61 3-1-2-2- جامعه آماری.. 61 فصل چهارم: یافته های پژوهش 4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش…. 66 4-1-1- نکات کلیدی مطرح‌شده در متن مصاحبه شماره یک…. 67 4-1-2- نکات اساسی در متن  مصاحبه شماره دو 70 4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73 4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار 75 4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78 4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش…. 80 4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت… 82 4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت… 84 4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86 4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88 4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89 4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90 4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92 4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93 4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره 95 4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز 95 4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95 4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96 4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش…. 98 4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98 4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش…. 99 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه. 104 5-2- پرسش پژوهش…. 106 5-2-1- سوالات فرعی پژوهش…. 106 5-3- تحلیل بخش کمی.. 133 5-3-1- پرسش اول پژوهش…. 133 5-3-2- پرسش دوم پژوهش…. 134 5-4- جمع بندی نهایی.. 136 5-5 پیشنهادها 138 5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138 5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138 5-5-3- محدودیتهای پژوهش…. 139 منابع و مأخذ منابع فارسی.. 140  منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………. 149 فهرست جداول جدول 3-1- گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای با ابعاد چهارگانه………………………………….. 62 جدول 3-2-سنجش روایی محتوایی مقیاس اخلاق حرفه­ای………………………………………. 63 جدول 3-3-بررسی ساختار عاملی مقیاس اخلاق حرفه­ای………………………………………….. 64 جدول 4-4-ضریب پایایی مقیاس اخلاق حرفه­ای به تفکیک ابعاد……………………………… 64 جدول 4-1- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر اول……………………………………. 67 جدول 4-2- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوم…………………………………… 70 جدول 4-3- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر سوم………………………………….. 73 جدول 4-4- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر چهارم……………………………….. 75 جدول 4-5 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر پنجم…………………………………… 78 جدول 4-6- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر ششم………………………………… 80 جدول 4-7 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هفتم…………………………………… 82 جدول 4-8- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هشتم……………………………….. 84 جدول 4-9- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر نهم……………………………………. 86 جدول 4-10- مؤلفه‌های  استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دهم……………………………… 88 جدول 4-11- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر یازدهم…………………………… 89 جدول4-12- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوازدهم………………………….. 90 جدول 4-13- مؤلفه‌های اصلی نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند………….. 93 جدول 4-14- مؤلفه‌های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره…………………………………… 95 جدول 4-15- مؤلفه‌های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اخلاق حرفه­ای. 95 جدول 4-16- مؤلفه‌های اصلی اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه­ای………………………… 96 جدول4-17- تعریف اخلاق حرفه­ای ازنقطه‌نظر مصاحبه­شوندگان……………………………… 97 جدول 4-18- اطلاعات توصیفی نمونه موردبررسی……………………………………………………… 98 جدول 4-19- تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر……………………………………………………. 99 جدول 4-20- ضریب همبستگی بین سن و ابعاد اخلاق حرفه­ای مشاوران…………….. 100 جدول 4-21-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت جنسیت…………………………….. 101 جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت تحصیلات…………………………. 102  
 • معماری|پاورپوینت شناخت فضای شهری همدان
 • پاورپوینت شناخت فضای شهری همدان شناسه محصول :68308 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 26.61621094 مگابایت دانلود پاورپوینت شناخت فضای شهری همدان  فایل پاورپوینت بررسی و شناخت فضای…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - اسکریپر
 • پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - اسکریپر شناسه محصول :102819 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 12605.89844 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات راهسازی…

 • روان شناسی|پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی
 • پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی شناسه محصول :86968 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 0.931640625 مگابایت دانلود پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی   پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی شامل 42…

 • حسابداری|پاورپوینت ابزارهای مشتقه و اختیار معامله
 • پاورپوینت ابزارهای مشتقه و اختیار معامله شناسه محصول :99155 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 2106.369141 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ابزار های مشتقه و اختیار معامله،…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت رسانه سرد و رسانه گرم از دیدگاه مک لوهان
 • پاورپوینت رسانه سرد و رسانه گرم از دیدگاه مک لوهان شناسه محصول :93124 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 287.2841797 مگابایت دانلود پاورپوینت رسانه سرد و رسانه…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک
 • پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک شناسه محصول :64792 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 577 حجم فایل: 0.10546875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک   تکنولوژی پروبیوتیک یکی از وظایف…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *