علوم تربیتی|علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن

علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن شناسه محصول :52334 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 435 حجم فایل: 0.42578125 مگابایت

دانلود

علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن  چکیده این تحقیق در زمینه بررسی علل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه معلمان در مقطع دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل انجام شد این تحقیق با جامعه آماری 100 نفر معلم با جنسیت زن که در مقطع متوسطه مشغول به تدریس بودند , با استفاده از فرمول گوکران 40 نفر معلم به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد آقای ناصر آمیغی استفاده گردید و سوالاتی مطرح گردید که عبارتند از : 1-آیا بین میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟2- آیا بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟3- آیا بین ویژگی در معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟4- آیا بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟5- آیا بین امکانات و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟ 6-آیا بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟ که این سوالات به روش خی 2  و با نرم افزار spss تحلیل گردید و به سوالات پاسخ داده شدند.در نتیجه در سوال (1) در رابطه با میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 65 و انحراف معیار1.01به اثبات رسید بین میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد . هم چنین  در رابطه با سوالات 2 تا 6 که بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی با درجه آزادی 65 و انحراف معیار 76.49, بین ویژگی در معلمان و افت تحصیلی با درجه آزادی 182 و انحراف معیار1.76, بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی با درجه آزادی 26 و انحراف معیار17.02, بین امکانات و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان  با درجه آزادی 65 و انحراف معیار74.73, بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 26و انحراف معیار 23.80, انجام گردید به اثبات رسید که بین میزان تحصیلات والدین , ویژگی معلمان ,  میزان علاقه به تحصیل  , فضای آموزشی ,  شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد . ودر پایان پیشنهادات مربوطه برای ادامه تحقیقات ارائه گردید. واژگان کلیدی : افت، افت تحصیلی   فهرست: چكیده فصل اول.. 1 کلیات تحقیق……………………….1 مقدمه. 3 بیان مسئله 4 اهداف تحقیق.. 7 اهداف کلی.. 7 اهداف جزئی 7 فرضیات تحقیق.. 8 فرضیه 8 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9 پیامهای افت تحصیلی و مردودی 9 ۱ – اثرات افت تحصیلی بردانش آموزان 9 ۲ – اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده 10 متغیر های تحقیق.. 12 تعاریف مفهومی واژه ها 13 فصل دوم. 14 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ……………………….14 ادبیات نظری 15 افت تحصیلی و تعاریف آن 15 علل افت تحصیلی 21 الف) عوامل داخلی 21 1) نامتناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای کتب درسی…………………………………….21 2) نامتناسب بودن معلمان از نظر صلاحیت و شایستگی با نیازهای جامعه……………………………….22 3) نامتناسب بودن روش های ارزش یابی و سنجش یادگیری  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………..23 4) عوامل مدیریتی دخیل در افت تحصیلی…………………………………23 ب) عوامل خارجی.. 25 1) عوامل مربوط به دانش آموزان …………………………………………………………….25 2) فقر و محرومیت اقتصادی …………………………………………………………………………….30 3) شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی……………………………………………………………………………………….31 4) شرایط و عوامل خانوادگی……………………………………………………………………………………………………….32 5) تحصیلات والدین…………………………………………………………………………………………………………………….32 6) محدودیت محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات ورزشی…………………………………………..33 7) ارتباط با دوستان. …………………………………………………………………………………………………………………..34 8) عدم وجود انگیزه تحصیلی در دانش آموز………………………………………………………………………………35 نقش معلمان در افت تحصیلی دانش آموزان 36 معلم کارآمد کیست؟. 36 معلم واقعی کیست؟. 38 ویژگی های معلمان موفق و ناموفق.. 39 درآموزش چه خبر است؟. 41 شیوه تدریس معلم 41 برنامه درسی مدرسه 41 انتظارات و پیش داوری های معلم.. 41 شرایط فیزیکی کلاس 42 تعویض مکرر معلمان.. 42 كیفیت پایین امكانات آموزشی.. 43 علل افت تحصیلی از نظر گزارشگران یونسکو. 44 شیوه های مقابله با افت تحصیلی 46 مقابله با افت تحصیلی در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام. 48 پیشینه تحقیق 50 فصل سوم. 53 روش ها و تکنیک ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53 مقدمه. 55 تعریف جامعه. 56 تعریف جامعه آماری 56 تعریف نمونه 56 تعریف نمونه آماری 57 ابزار اندازه گیری 57 روش تحقیق.. 58 روش جمع آوری داده ها 58 فصل چهارم. 59 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….59 مقدمه. 61 آمار توصیفی نتایج آماری.. 62 نتایج استنباطی.. 79 فرضیه یک…. 79 فرضیه دو 79 فرضیه سه. 79 فرضیه چهار 80 فرضیه پنج.. 80 فرضیه شش…. 80 یافته های جانبی.. 81 فصل پنجم.. 82 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………82 مقدمه. 84 بحث و نتیجه گیری.. 85 محدودیت در تحقیق.. 87 پیشنهاد. 88 پیوست.. 89 پرسشنامه. 96 منابع. 99   فهرست جدول:جدول 4-1 توزیع  میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی…………..………………………………… 62نمودار 4-1 توزیع  میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی …………..…………….……………62جدول 4-2 انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت ……….………………..………………………63 نمودار 4-2 انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت………………….……..…………………63 جدول 4-3 میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود ……………..………………..……………64 نمودار 4-3 میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود…..…………………………………… 64جدول 4-4 – شیوه تدریس معلمان ….………..……………….………………………………………65 نمودار 4-4 – شیوه تدریس معلمان …….………….……….……………………………………65جدول 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود …………..…..….………………………66 نمودار 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود ..…………..………………………66جدول 4-6  میزان در آمد ماهیانه والدین ……….……………..……….…………………………… 67 نمودار 4-6  میزان در آمد ماهیانه والدین …………………..……………………………………67جدول4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه …………..……..…….…..…………………………………68 نمودار 4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه …………………………………………………………68جدول 4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی ………………..……………………………………69 نمودار 4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی …………..……..……………………………69جدول 4-9  تعداد دانش آموزان کلاس …….…………..……..………………………………………70 نمودار 4-9  تعداد دانش آموزان کلاس ……..…………………..………………………………70جدول4-10 میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی.……..….…………………………71نمودار 4-10 میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی………..…..……………… 71جدول 4-11  میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی ….………..….….….………………………………72 نمودرا 4-11  میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی ………….…..……..…………………………72جدول 4-12 تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی .………………………………………73 نمودار 4-12 تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی….…….……….….……………73جدول 4-13  تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی ……….….…………………………………………74 نمودار 4-13  تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی …………………..…………………………74جدول 4-14 تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی .…..…….……………….…………75 نمودار 4-14 تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی .….……….…..…..…..……75جدول4-15  تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی …..….……..…….…………..…………76 نمودار 4-15  تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی …..….……..…..……..…………76جدول4-16  تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی………..…..….….………………………77 نمودار 4-16  تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی ……….……….……….…………77جدول4-17  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی ….……….……….………….………78 نمودار 4-17  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی…………..…….………………78
 • حسابداری|پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات شناسه محصول :94401 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 185 حجم فایل: 2532.035156 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی
 • پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی شناسه محصول :96174 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 297 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 1559.758789 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی   فرمت فایل: ppt…

 • روان شناسی|دانلود پاورپوینت اتیسم
 • دانلود پاورپوینت اتیسم شناسه محصول :97181 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 13785.41895 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت اتیسم   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 55 •اختلالی رشدی…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت سازمان بین المللی ایزو
 • پاورپوینت سازمان بین المللی ایزو شناسه محصول :98289 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 472 حجم فایل: 4079.335938 مگابایت دانلود پاورپوینت سازمان بین المللی ایزو   پاورپوینت سازمان بین المللی…

 • کامپیوتر|پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
 • پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران شناسه محصول :90280 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 0.131835938 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران   چکیده:…

 • معماری|پاورپوینت معماری موزه ملی هنرهای معاصر رم
 • پاورپوینت معماری موزه ملی هنرهای معاصر رم شناسه محصول :103587 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 797 حجم فایل: 1.54 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری موزه ملی هنرهای معاصر رم ppt در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.