علوم تربیتی|دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته شناسه محصول :52539 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 210 تعداد بازدید : 373 حجم فایل: 3.153320313 مگابایت

دانلود

تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته چکیدهاین پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از: 1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟ 2ـ آیا به ه ترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟ 3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟ 4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟ فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است. 2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است. 3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد. 4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند. اهداف تحقیق1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.واژه های کلیدی: حوزه های معنایی ، مدخل های واژگانی، تجزیه مولفه ای، اهمیت معنایی، تثبیت معنا، کوچکترین صورت آزاد، تعمیم افراطی.فهرست فصل نخست – کلیات 1-1. مقدمه 1-2 بیان موضوع 1-3. هدف تحقیق و اهمیت آن 1-4. سوالات و فرضیه های تحقیق 1- 5 . مفاهیم 1-5-1 0 واژه 1-5-2 0 آموزش 1- 5- 3 0 نظریه آموزش 1- 5- 4 0 یادگیری 1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و یادگیری 1-5-6 0 مقایسه آموزش با یادگیری 1- 5- 7 0 حوزه های معنایی 1-5-8 0 خلاصه فصل دوم : مطالعات پیشین 2-1 0 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه 2-2 0 فرایندهای واژه سازی 2- 2-1 0 انواع فرایندهای واژه سازی 2-2-1-1 0 تصریف 2-2-1-2 0 اشتقاق 2-2-1-3 0 ترکیب 2-2-1-4 0 قرض گیری /وام گیری 2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضی /عاریتی 2-2-1-5 0 گسترش/تعمیم 2-2-1-6 0 تخصیص 2-2-1-7 0 کوتاه سازی 2-2-1-7-1 0 سر واژه سازی 2-2-1-7-2 0 اختصار سازی 2-2-1-7-3 0 پسین سازی 2-2-1-7-4 0 بریدن 2- 2- 1- 8 0 تبدیل 2-2-2-1-9 0 ادغام / آمیزش 2-2-1-10 0 ابداع 2-2- 1-11 0 نام آوا 2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازی 2-3- 0 انواع واژه 2-3- 1 0 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما 2-3-2 0 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی 2-4- 0 سیر تحول واژه 2-4-1 0 دوره ی بی توجهی به واژه 2-4-2 0 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته 2-4-3 0 دوره ی توجه 2-4-4 0دوره ی پیشرفت 2-5 0 یادگیری واژه 2-5-1 0 مراحل یادگیری واژه 2-6 0 اصول اساسی در آموزش زبان 2-7 0 راهکارهای یادگیری و یاد آوری 2-7-1 0 انواع راهکارهای یادگیری 2-8 0 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه 2-9 0 انواع راهکارهای یادگیری واژه 2-9-1 0 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه 2-9-2 0 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه 2-9-3 0راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده 2-9-4 0 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده 2-10 0 روش یارگیری حافظه 2-11 0 آموزش واژه 2-12 0 روش ها آموزش واژه 2-2-1 0 روش مستقیم و روش غیر مستقیم 2-12- 1-1 0 روش مستقیم 2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صریح 2-12-1-1-3 0 فعالیت های کلاس 2-12-1-2 0 روش غیر مستقیم 2-12-1-2-1 0 متن به تنهایی 2-12-2-1 0 فعالیت های برنامه ریزی نشده 2-12- 2- 2 0 فعالیت های برنامه ریزی شده روش های آموزش واژه 2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غیر فعال 2-12-2-2-1-1 0 تکرار 2-12-2-2-1-2 0 روش های جفت پیوسته 2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کلیدی 2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگانی 2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ی تصویر 2-12-2-2-1-8 0 اجرای نمایش 2-12- 2-2-1-9 0 خانواده های واژگانی 2-12-2-2-1-10 0 روش های معنایی 2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه های معنایی 2-12-2-2-1-10-2 0 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی 2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی 2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 2-12-2-2-1-13 0 یادگیری واژه از طریق بافت 2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ 2-12-2-2-2-2 0 روش پیجین سازی 2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 2-13 0 تعداد واژه 2-14 0 انتخاب واژه 2-15 0 معیارهای انتخاب واژه 2-16 0 ارائه ی واژه 2-17 0 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری 2-18 0 ملاحظات معنی شناختی 2-18-1 0 معنی شناسی ساختاری 2-18-2 0 حوزه های معنایی 2-18-3 0 انواع حوزه های معنایی 2-18-4 0 روابط معنایی 2-18-4-1 0 هم معنایی 2-18-4-2 0 شمول معنایی 2-18-4-3 0 با هم آیی 2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 2-18-4-5 0 تباین معنایی 2-18-4-6 0 تقابل معنایی 2-19 0 ملاحظات روانشناسی زبان 2-19-1 0 حافظه 2-19-1-1 0 انواع حافظه 2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسی 2-20 0 واژگان 2-20-1 0 واژگان ذهنی 2-20-2 0 سازماندهی واژگان ذهنی
 • معماری|پاورپوینت نقش شیشه در معماری ساختمان
 • پاورپوینت نقش شیشه در معماری ساختمان شناسه محصول :85261 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 1.702148438 مگابایت دانلود پاورپوینت نقش شیشه در معماری ساختمان پاورپوینت نقش شیشه در…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با مفهوم فمینیسم
 • پاورپوینت آشنایی با مفهوم فمینیسم شناسه محصول :103899 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 1190 حجم فایل: 4.06 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم فمینیسم شامل 29 اسلاید زیبا ،…

 • علوم انسانی|پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین شناسه محصول :67777 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 0.142578125 مگابایت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین همرا…

 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست
 • پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست شناسه محصول :89851 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 0.553710938 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست   پاورپوینت مهارت…

 • روان شناسی|پاورپوینت افسردگی سالمندان
 • پاورپوینت افسردگی سالمندان شناسه محصول :101846 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 552.4550781 مگابایت دانلود پاورپوینت افسردگی سالمندان   عوامل خطر برای افسردگی عبارتند از: رویدادها یا…

 • معماری|گزارش کاراموزی دفتر فنی اورچین(رشته معماری)
 • گزارش کاراموزی دفتر فنی اورچین(رشته معماری) شناسه محصول :54357 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت دانلود   مقدمه باید بگویم مهمترین تحصیل كار آموزی و كارورزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.