علوم تربیتی|دانلود مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

دانلود مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر شناسه محصول :52151 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 437 حجم فایل: 0.094726563 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كریم در سال 86-85 می‌باشد. روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. كه در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد كه پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی كه كمترین نمره سازگاری را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و كنترل تقسیم گردیدند. جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یك ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و كواریانس) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری كل شركت‌كنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است. فهرست مطالب: عـنـوان شماره صفحات فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف فهرست جداول……………………………………………………………………… ث فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث چكیده…………………………………………………………………………….. 1 فـصـل اول كلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………….. 2 بیان‌مسئله…………………………….…………………………………………………………. 3 ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق…..…………………………………………………… 5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6 فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………….. متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 7 تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)………………………………………………………………………………….. ……… 8 تعریف نظری مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  ……………………………………………….. 8 تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  ………………………………………………………. 8 تعریف نظری سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………… 9 تعریف عملیاتی سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 10 فصل دوم ادبیات و پیشینة تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………….. 13 بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….…………………… 13 تعریف سازگاری  ………………………………………………………………………………………………………………………… 13     عوامل موثربرسازگاری ………………………………………………………………………………………………………………… 14      انواع سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17   روشها یا اشکال سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. 23       ملاکهای سازگاری مطلوب ………………………………………………………………………………………………………… 24       ویژگیهای افراد سازگار ……………………………………………………………………………………………………. 25 بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل …………………..……………………….……………… 27 نظریه تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………………………….. 27 مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………………………………………. 28 الگوی حالات نفسانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 28 موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی ……………………………………………………………………………………….. 32  آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 34           الف : آسیب شناسی ساختی …………………………………………………………………………………………… 24          ب: آسیب شناسی کارکردی …………………………………………………………………………………………….. 35 هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………….. 35 فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………………………………………… 36 مشاوره و درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 38         الف : تحلیل درمان ساختار………………………………………………………………………………………………… 38         ب: تحلیل درمان تبادلها …………………………………………………………………………………………………… 39 ارزشهای مشاوره گروهی  …………………………………………………………………………………………………………….. 40  جمع بندی مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………………… 42 بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق …………………….……….………………………………. 43 مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ………………………………………………………………………………………. 43 مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………… 46 تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل …………………………………………… 48 فصل سوم روش اجرای تحقیق مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 52 روش تحقیق…………………………………………………………………………….. 52 جامعه آماری تحقیق…………. ………………………………………………………… 52 نمونه و روش نمونه گیری … …………………….………………….……….. ………. 52 ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ……………………………………………………………………………………………… 53 پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..……………………………………… 53 پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..………………………….. 55 روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . …….………………………..…………..……………. 55 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… ………….………………………..…………..……………. 56 شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش …….………………………..…………..……………………….. 56 گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  …….…………………………. 57 فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 60 اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیك نمونه‌های تحقیق……….. 62 تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………. 73 فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………….. …………………….. 75 فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………. ………………..……….. 76 فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………….……… …………………. 77 فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 77 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری مقدمه…………………………………..………………… ……..………………….….…………… 80 یافته‌های پژوهش ……………………………….………………… ……..………………….……. 80       الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها …………………………………………………………………………………… 80       ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………. 81 پـیشنـهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..……….. 87 الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش …………………….……………….…. …………………………….. 87 ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی………………………….….…………… ….. 88   محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88 منـابـع منابع فارسی…………………………….…………………………………….….……………… 90 منابع لاتین…………………………………………………………………….….………….…… 95 پیـوست خلاصه كامل جلسات گروهی ………………………………………………………………………………….     فهرست جداول: عـنـوان                                               شماره صفحات جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ …………………………………………………….. 55 جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ………………………………………….. 55 جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ………………………………………………………………………… 62 جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………………. 62 جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………………………………… 63 جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………….. 64 جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش …………………………………………………… 64 جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش …………………….. 69 جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل …………………………………………… 70 جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم …………. 78 فهرست نمودارها نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………… 65 نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ………………………………………….. 67 نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل …………………………………………… 72
 • معماری|حرکت و سطح در معماری
 • حرکت و سطح در معماری شناسه محصول :40210 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 116 تعداد بازدید : 560 حجم فایل: 7.866210938 مگابایت دانلود دو پاور با موضوع1.حرکت در معماری2.سطح در معماری 1.حرکت در معماری:…

 • حسابداری|پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26فعالیتهای کشاورزی
 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26فعالیتهای کشاورزی شناسه محصول :86916 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.03515625 مگابایت دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26فعالیتهای کشاورزی   پاورپوینت استاندارد حسابداری…

 • مدیریت|استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)
 • استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه) شناسه محصول :51550 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 0.096679688 مگابایت دانلود عنوان: استراتژیهای تحول در سطح كلان…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد حکیم اصفهان
 • پاورپوینت معماری مسجد حکیم اصفهان شناسه محصول :103762 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 725 حجم فایل: 25.84 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد حکیم اصفهان ppt در 44 اسلاید تهیه شده…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل متخصص صنایع غذایی
 • پاورپوینت معرفی شغل متخصص صنایع غذایی شناسه محصول :85905 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 795 حجم فایل: 0.079101563 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل متخصص صنایع غذایی این محصول…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل بازارچه سرای نو کاشان سرای قجری
 • پاورپوینت تحلیل بازارچه سرای نو کاشان سرای قجری شناسه محصول :98647 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 6.84 مگابایت دانلود این فایل تحلیل بازارچه سرای نو کاشان یا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *