علوم تربیتی|بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران شناسه محصول :51888 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 213 تعداد بازدید : 412 حجم فایل: 0.772460938 مگابایت

دانلود

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است كه در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملكرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، 1369، ص 247). روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری كاركنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 14 نفر از مدیران به علت كمی شمارش گردید و 169 نفر از كاركنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار كاركرد ارتباطات رابینز بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای مدیر 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است: 1- بین فرآیند ارتباطات و عملكرد مدیران رابطه وجود دارد. 2- مدیران بر این اعتقادند كه كنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود. 3- مدیران بر این اعتقادند كه در پرسنل ایجاد انگیزه می كنند. 4- مدیران بر این اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود. 5- مدیران بر این اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود. فهرست مطالب چكیده 1 فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 3 2-1- بیان مسئله 3 3-1- هدف پژوهش 4 4-1- اهمیت ضرورت پژوهش 5 5-1- انگیزه پژوهش 6 6-1- سوالهای پژوهش 6 7-1- تعاریف عملیاتی 6  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 1-2- مبانی نظری پژوهش 11 1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات 12 2-1-2- ارتباطات چیست 14 3-1-2- تعاریف ارتباطات 15 4-1-2- هدف از برقراری ارتباط 17 5-1-2- انواع ارتباطات 18 6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی 22 7-1-2- شیوه های ارتباط 23 8-1-2- شکلهای ارتباط 25 9-1-2- فرآیند ارتباطات 29 10-1-2- الگوی ارتباطی برلو 31 11-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل 31 12-1-2- موانع برقراری ارتباط 32 13-1-2- كاركردهای ارتباطات 33 14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات 45 15-1-2- بازخور 47 16-1-2- ویژگی یك ارتباط مؤثر 49 17-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست 50 18-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات 50 19-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات 52 ارتباط مؤثرتر 52 21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات 53 22-1-2- ارتباطات محور توسعه 55 23-1-2- پیشرفت ارتباطات 56 24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان 59 25-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی 63 26-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی 65 27-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت 65 28-1-2- ارتباطات و مشكلات مدیریت 69 2-2- عملكرد 70 1-2-2- مدیریت عملكرد 71 2-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملكرد 72 3-2-2- تعریف ارزشیابی عملكرد 73 4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE 75 5-2-2- استفاده از مدلACHIEVE 77 6-2-2- سه كنش مدیریت عملكرد 81 7-2-2- برنامه ریزی عملكرد 82 8-2-2- سرپرستی 83 9-2-2- مرور بر عملكرد 85 10-2-2- معیارهای عملكرد 85 11-2-2- تجدید نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهمیت جلوه دهد 88 12-2-2- الگوی بهبود عملكرد مدیریت 92 3-2- پیشینه پژوهش 96 1-3-2- تحقیقات داخل كشور 96 2-3-2- تحقیقات خارج كشور 98 فصل سوم: فرایند پژوهش 1-3- روش پژوهش 105 2-3- جامعه آماری 105 3-3- نمونه و روش نمونه گیری 105 4-3- ابزار پژوهش 106 5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 107 6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 107  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 1-4- مقدمه 109 2-4- توصیف داده ها 110 3-4- تحلیل داده ها 119  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 1-5- بحث و نتیجه گیری 127 1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش 127 2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش 127 1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش 127 2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش 128 3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش 128 4-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش 129 2-5- نتیجه كلی 130 3-5- محدودیتها و مشكلات پژوهش 130 4-5- پیشنهادهای پژوهش 130 5-5- خلاصه پژوهش 131  منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی 136 فهرست منابع لاتین 139  ضمایم پرسشنامه مربوط به مدیر پرسشنامه مربوط به كاركنان  فهرست جداول جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 115 جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 116 جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 117 جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 118 جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال اول پژوهش 119 جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش 120 جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش 121 جدول شماره (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال سوم پژوهش 122 جدول شماره (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال چهارم پژوهش 123 جدول شماره (4-10) شاخصهای آمار توصیفی سوال اول 124 جدول شماره (4-11) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی اول پژوهش 125 جدول شماره (4-12) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش 126 جدول شماره (4-13) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش 126 جدول شماره (4-14) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش 127 جدول شماره (4-15) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش 127 جدول شماره (4-16) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی سوم پژوهش 128 جدول شماره (4-17) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش 128 جدول شماره(4-18) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی چهارم پژوهش 129 جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی چهارم پژوهش 129 جدول شماره (4-20) اولویت بندی عوامل به تفكیك مدیر و كارمند 130  فهرست نمودارها نمودار شماره (2-1) مفهوم فایول از پل ارتباطی 14 نمودار شماره (2-2) مدل فرایند ارتباطات 31 نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات 33 نمودار شماره (2-4) سیستم اطلاعات 45 نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری 47 نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره ای عملكرد سازمانی 77 نمودار شماره (2-7) موضع گیری برای عملكرد آینده 78 نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزای الگوی بام 98 نمودار شماره (2- 9) مدیریت عملكرد 100 نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك جنسیت 115 نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك میزان تحصیلات 116 نمودار شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك سابقه خدمت 117 نمودار شماره (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك رشته تحصیلی 118 نمودار شماره (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی اول پژوهش 119 نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش 120 نمودار شماره (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش 121 نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی سوم پژوهش 122 نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی چهارم پژوهش 123 نمودار شماره (4-10) اولویت بندی عوامل به تفكیك مدیر و كارمند 130 نمودار شماره (4-11) اولویت بندی عوامل به تفكیك مدیر و كارمند 130
 • معماری|پاورپوینت تحلیل ویلای KDP + دو نمونه دیگر
 • پاورپوینت تحلیل ویلای KDP + دو نمونه دیگر شناسه محصول :98226 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 1074.681641 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل سه نمونه ویلا با…

 • مکانیک|پاورپوینت تعمیر ، نصب و نگهداری هیدرو موتور (موتورهای هیدرولیکی)
 • پاورپوینت تعمیر ، نصب و نگهداری هیدرو موتور (موتورهای هیدرولیکی) شناسه محصول :100090 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 601.4648438 مگابایت دانلود پاورپوینت تعمیر ، نصب و نگهداری…

 • معماری|پاورپوینت تحليل يك ويلاي مسكوني با نرم افزار اكوتكت
 • پاورپوینت تحليل يك ويلاي مسكوني با نرم افزار اكوتكت شناسه محصول :94848 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 1663.958008 مگابایت دانلود پاورپوینت تحليل يك ويلاي مسكوني با نرم…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی
 • پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی شناسه محصول :64267 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 402 حجم فایل: 0.109375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی گندم در میان…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انرژی خورشیدی
 • پاورپوینت انرژی خورشیدی شناسه محصول :72367 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 0.868164063 مگابایت دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی پاورپوینت انرژی خورشیدی شامل 36 اسلاید (ویژه رشته…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ديوار برشي فولادي
 • پاورپوینت ديوار برشي فولادي شناسه محصول :94628 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 3653.541992 مگابایت دانلود پاورپوینت ديوار برشی فولادی   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.