علوم تربیتی|بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس

بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس شناسه محصول :50773 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 485 حجم فایل: 0.3359375 مگابایت

دانلود

هدف از این مطالعه “بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس ” می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای حیاتی است كه در عرصه‌ی تعلیم و تربیت جهان (خصوصاً دوره‌ی آموزش عمومی) از سال‌های دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا كه طیّ این دوره‌ دانش‌آموزان در مرحله‌ی آغازین تجربه‌های اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند. این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1393  انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است. جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند. روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده:‌د فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه :2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت وضرورت موضوع3 1-4- اهداف پژوهش4 1-4-1- هدف اصلی4 1-4-2- اهداف فرعی4 1-5- فرضیه های پژوهش5 1- 6- مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش5  فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه8 2-2- تعاریف راهنمایی و مشاوره9 2-3- اهداف مشاوره و راهنمایی10 2-4- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:11 2-5- اهمیت مشاوره11 2-6- تاریخچه ی روانشناسی مشاوره14 2-7- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن16 2-8-مكتب های مهم در روان شناسی مشاوره16 2-8-1- مكتب مشاوره مستقیم :16 2-8-2- مكتب مشاوره غیر مستقیم :17 2-8-3- مكتب مشاوره نیمه مستقیم :17 2-9- روشهای مورد استفاده در روان شناسی مشاوره:17 2-10- نقش مشاور در مدارس17 2-11- نقش مشاور در امور تحصیلی:18 2-12- فرایند مشاوره :19 2-13- فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی20 2-14- هدفهای مشاوره21 2-15- اهداف انی روان شناسی مشاوره21 2-16- اهداف غایی ونهایی روان شناسی مشاوره :23 2-17- خصوصیات مشاوران23 2-18- نقش مشاوردرمدارس:24 2-19- نقش مشاور درامور تحصیلی25 2-20- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان26 2-21- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما29 2-22- مشاوره چه وظایفی دارد ؟29 2-23- مشاور در رابطه مشاوره ای :29 2-24- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:33 2-25- نقش مشاور درامور تحصیلی34 2-25-1- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:35 2-25-2- خصوصیات مشاوران36 2-25-3- نقش مشاوردرمدارس:37 2-25-4- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان38 2-26- نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش اموزان:42 2-27- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی43 2-28- و ظایف مشاوران43 2-29- اهمیت راهنمایی:45 2-30- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره45 2-31- خصوصیات را هنما و مشاور از دیدگاه اسلام45 2-32- ضرورت فعالیت های راهنمایی ومشاوره درمدارس46 2-33- انواع گروهها48 2-33-1- گروههای راهنمایی48 2-33-2- گروه بزرگ راهنمایی:49 2-33-3- گروه كوچك راهنمایی:49 2-33-4- نشست های كلاسی:49 2-33-5- گروههای روابط انسانی :50 2-33-6- كلاسهای راهنمایی:50 2-33-7- گروههای مشاوره وروان درمانی51 2-33-8- گروههای همدرد(همشكل):51 2-33-9- گروههای مورد مدار:51 2-33-10- گروههای توانش بشری:51 2-33-11- گروههای مشاروره ای همگنان :52 2-33-12-گروههای مشاورت52 2-33-12-1- گروههای مشاورتی مورد-مدار52 2-33-12-2- گروههای اموزشی –تجربی52 2-34- تصویری از روابط انسانی53 2-34-1- روابط سالم وناسالم53 2-35- نیاز های بشری در رابطه با مشاوره گروهی55 2-36- نیاز های فیزیولوژیك:56 2-37- نیاز به امنیت :56 2-38- محبت وتعلق:57 2-39- عزت:58 2-40- تحقق خویشتن :58 2-41- مفهوم مشورت دراسلام59 2-42- دلایل بررسی مشاوره از دیدگاه اسلام :60 2-43- اهمیت مشاوره در احادیث:63 2-44- پیشینه تحقیق64 2-44-1- تحقیقات داخلی64 2-44-2- تحقیقات خارجی64  فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه67 3-2- جامعه آماری مورد بررسی67 3-3- نمونه شیوه نمونه گیری67 3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات68 3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش68 3-5-1- روایی69 3-6- پایایی69 3-6-1- پایایی پژوهش69 3-7- روشهای تحلیل آماری69  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1- مقدمه72 4-2- تحلیل توصیفی72 4-3- آمار استنباطی85  فصل پنجم نتایج ، پیشنهادات و راهکارها 5-1- مقدمه88 5-2- آرمون فرضیات88 5-3- محدودیتهای پژوهش89 5-3-1- پیشنهادات محقق89 5-4- پیشنهادهای محقق:90 منابع و مآخذ:91  فهرست جداول جدول 4.1: توزیع فراوانی سن والدین72 جدول 4.2: توزیع فراوانی تحصیلات والدین73 جدول 4.3: توزیع فراوانی جمعیت خانواده74 جدول 4.4: توزیع فراوانی نوبتهای مراجعه به مشاور در سال75 جدول 4.5: توزیع فراوانی نمرات نگرش به مشاوره76 جدول 4.6: توزیع فراوانی سوال 177 جدول 4.7: توزیع فراوانی سوال 277 جدول 4.8: توزیع فراوانی سوال 378 جدول 4.9: توزیع فراوانی سوال 478 جدول 4.10: توزیع فراوانی سوال 579 جدول 4.11: توزیع فراوانی سوال 679 جدول 4.12: توزیع فراوانی سوال 780 جدول 4.13: توزیع فراوانی سوال 880 جدول 4.14: توزیع فراوانی سوال 981 جدول 4.15: توزیع فراوانی سوال 1081 جدول 4.16: توزیع فراوانی سوال 1182 جدول 4.17: توزیع فراوانی سوال 1282 جدول 4.18: توزیع فراوانی سوال 1383 جدول 4.19: توزیع فراوانی سوال 1483 جدول 4.20: توزیع فراوانی سوال 1584 جدول 4.21: مقایسۀ والدین در نگرش به مشاوره با توجه به سن85 جدول 4.22: مقایسۀ افراد در نگرش به مشاوره با توجه به جمعیت خانواده85 جدول 4.23: مقایسۀ والدین در نگرش به مشاوره با توجه به سطح تحصیلات86 جدول 4.24: رابطه نگرش به مشاوره و نوبتهای مراجعه86
 • حسابداری|بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :54674 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید :…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مصالح بکار رفته دربازشو ها
 • پاورپوینت مصالح بکار رفته دربازشو ها شناسه محصول :86 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 805 حجم فایل: 6.423828125 مگابایت دانلود پاورپوینت مصالح بکار رفته دربازشو ها   پاورپوینت…

 • مدیریت|پاورپوینت فرانچایز (فرانشیز)
 • پاورپوینت فرانچایز (فرانشیز) شناسه محصول :99464 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 163 حجم فایل: 699.8134766 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع فرانچایز (فرانشیز)، در قالب ppt و در 40 اسلاید،…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل هیجدهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد با موضوع مدیریت تکامل سازمانی
 • پاورپوینت فصل هیجدهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد با موضوع مدیریت تکامل سازمانی شناسه محصول :103966 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید :…

 • معماری|پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی طراحی فضای سبز شهری
 • پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی طراحی فضای سبز شهری شناسه محصول :87978 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 0.509765625 مگابایت دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی طراحی فضای سبز شهری…

 • سی | C|پروژه الگوریتم هیم به زبان سی پلاس پلاس
 • پروژه الگوریتم هیم به زبان سی پلاس پلاس شناسه محصول :102729 موضوع : سی | C فرمت اصلی فایل : txt تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 1411 حجم فایل: 29.56347656 مگابایت دانلود فایل پروژه الگوریتم هیم به زبان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *