علوم تربیتی|بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم شناسه محصول :52907 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 171 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 0.103515625 مگابایت

دانلود

بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم   پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی – روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مکانیسم دفاعی k) با متغیر انواع جرم که عبارت بودند از : اعتیاد و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت، چک برگشتی، قتل و دعوا، رابطه ی نامشروع، سرقت، در یک نمونه ی 70 نفره از مجرمین زندان مرکزی اصفهان، برای آزمودن فرضیه ی پژوهش که عبارت بود از : تعیین ویژگی شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه ی آماری انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMpt) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزیه و تحلیل داده ها از میان 11 ویژگی شخصیتی که بررسی شده بود، بین 6 ویژگی شخصیتی براساس نوع جرم تفاوت معناداری نشان داده شد که این ویژگی های شخصیتی عبارت بودند از : شخصیت پارانویاد (pa)، اسکیزوفرنی (Sc)، شیدایی (Ma)، دروغگویی (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مکانیسم دفاعی (k) و بین ویژگی های شخصیتی، ضعف روانی (pt)، هیستری (Hy)، افسردگی (D)، انحراف اجتماعی، روانی (pd)، خود بیمارانگاری (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود نداشت.   فهرست مطالب: چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  1 فصل اول : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….  2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  3 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  7 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….  8 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..  8 تعریف متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………..  9 تعریف نظری …………………………………………………………………………………………………………………………….  9 تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………….  10 فصل دوم : ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………  14 تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………….  15 تعریف جرم …………………………………………………………………………………………………………………………….  18 اصول جرم شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………  19 الف : علت ………………………………………………………………………………………………………………………………  19 ب : انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………………………  19 ج : شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………..  20 د : عامل ………………………………………………………………………………………………………………………………….  20 عوامل جرم زا ………………………………………………………………………………………………………………………….  21 عوامل بازدارنده ……………………………………………………………………………………………………………………….  21 انواع طبقه بندی مجرمان بر حسب خصایل و سجایای اصلی ………………………………………………………….. 24 طبقه بندی کین برک …………………………………………………………………………………………………………………  24 طبقه بندی لوسن ………………………………………………………………………………………………………………………  25  طبقه بندی کرچمر ……………………………………………………………………………………………………………………  26 طبقه بندی شلدن ……………………………………………………………………………………………………………………..  27 طبقه بندی اشنایدر ……………………………………………………………………………………………………………………  28 تئوری های مربوط به جرم ………………………………………………………………………………………………………..  29 محیط ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  29 زمینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………  31 شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………………………..  32 وضعیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….  36 اشکال جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38 جرائم بدوی …………………………………………………………………………………………………………………………….  38 جرائم سودجویی ……………………………………………………………………………………………………………………..  39 جرائم شبه قضایی …………………………………………………………………………………………………………………….  41 جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی …………………………………………………………………………………………………  42 عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ………………………………………………………………………….  44 مبحث اول : عوامل مستعد کننده روانی ……………………………………………………………………………………….. 44 غرور و خودخواهی ………………………………………………………………………………………………………………….  44 حرص و طمع ………………………………………………………………………………………………………………………….  45 جرائم جنسی …………………………………………………………………………………………………………………………..  45 جاه طلبی یا رفع نیاز …………………………………………………………………………………………………………………  46 خشم و حالت تهاجمی ……………………………………………………………………………………………………………..  46 تنبلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………  46 مبحث دوم : انگیزه ارتکاب انواع جرائم ………………………………………………………………………………………  47 قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………  47 مسموم کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………  47 ایجاد حریق عمدی …………………………………………………………………………………………………………………..  48 سرقت …………………………………………………………………………………………………………………………………….  49 کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..  50 انحرافات …………………………………………………………………………………………………………………………………  51 انواع اختلافات روانی از دیدگاه جرم شناسی ……………………………………………………………………………….  51 جنون از دیدگاه جرم شناسی ……………………………………………………………………………………………………..  51 بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی …………………………………………………………………………………………  52 بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی ………………………………………………………………………………….  52 بیماری مانی از دیدگاه جرم شناسی …………………………………………………………………………………………….. 53 جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی …………………………………………………………………………………………… 54 پسیکوپاتها از دیدگاه جرم شناسی ………………………………………………………………………………………………  54 بیماری عصبی از دیدگاه جرم شناسی ………………………………………………………………………………………….  55 انحرافات جنسی از دیدگاه جرم شناسی ………………………………………………………………………………………  56 بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی ……………………………………………………………………………………………  56 عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی …………………………………………………………………………………..  58 تأثیر عوامل در شخصیت افراد و نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد ………………………………………………  58 تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد …………………………………………………………………………………………….  58 تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد ……………………………………………………………………………………..  62 تأثیر عوامل اکتسابی فردی و شخصیت افراد ………………………………………………………………………………..  63 نقش هوش در شخصیت افراد ……………………………………………………………………………………………………. 65 تأثیر عوامل عمومی در شخصیت افراد ………………………………………………………………………………………..  66 نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد …………………………………………………………………………………………….  69 سن و بزهکاری ………………………………………………………………………………………………………………………… 74 عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان …………………………………………………………………………………………..  74 زنان و بزهکاری ………………………………………………………………………………………………………………………  77 انواع جرائم خاص زنان …………………………………………………………………………………………………………….  79 پیشگیری از رفتارهای جنایی ……………………………………………………………………………………………………..  80 انواع روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و طرز اجرای آن …………………………………………………………..  81 الف : روشهای مختلف در محیط بسته ………………………………………………………………………………………..  82 روش عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………..  82 روش انفرادی …………………………………………………………………………………………………………………………..  82 روش مختلط ……………………………………………………………………………………………………………………………  82 روش تدریجی …………………………………………………………………………………………………………………………  83 روش منطبق با شخصیت …………………………………………………………………………………………………………..  83 ب : روش نیمه آزادی ………………………………………………………………………………………………………………  83 ج : اجرای روش در محیط آزاد ………………………………………………………………………………………………….  84 1. اجرای روش در محیط آزاد بدون مراقبت ………………………………………………………………………………..  84 2. اجرای روش در محیط آزاد مراقبت ………………………………………………………………………………………..  85 طرز اجرای روش ها …………………………………………………………………………………………………………………  85 1. جراحی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  87 2. جراحی روانپزشکی ………………………………………………………………………………………………………………  87 3. درمان دارویی ………………………………………………………………………………………………………………………  87 4. روش تربیت با درمان پزشکی ………………………………………………………………………………………………..  87 5. پسیکوتراپی …………………………………………………………………………………………………………………………  88 6. روانکاوی ……………………………………………………………………………………………………………………………  88 آیا زندان مفید است؟ ………………………………………………………………………………………………………………..  89 فصل سوم : روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..  91 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  92 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….  93 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………  93 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………..  93 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….  94 ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………  94 روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………..  95 فصل چهارم : یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………..  96 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  97 بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه ……………………………………………………………………………………..  98 جدول 1-4  …………………………………………………………………………………………………………………………….  98 جدول 2-4  …………………………………………………………………………………………………………………………….  98 یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….  99 جدول 3-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………..  99 جدول 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………..  99 جدول 5-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………  100 جدول 6-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………  100 جدول 7-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………  101 جدول 8-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………  101 جدول 9-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………  102 جدول 10-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  102 جدول 11-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  103 جدول 12-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  103 جدول 13-4 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 104 جدول 14-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  104 جدول 15-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  105 جدول 16-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  105 جدول 17-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  106 جدول 18-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  106 جدول 19-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  107 جدول 20-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  107 جدول 21-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  108 جدول 22-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  108 جدول 23-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  109 جدول 24-4 …………………………………………………………………………………………………………………………  109 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….  110 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………  111 محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………  113 پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………  114 پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………  115 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….  116 ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………….  118   
 • معماری|پاورپوینت نگاهی به مهم‌ترین و زیباترین کاخ‌های ایرانی
 • پاورپوینت نگاهی به مهم‌ترین و زیباترین کاخ‌های ایرانی شناسه محصول :69353 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 13.703125 مگابایت دانلود پاورپوینت نگاهی به مهم‌ترین و زیباترین کاخ‌های ایرانی…

 • شهرسازی|پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژيک راه‎آهن
 • پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژيک راه‎آهن شناسه محصول :94313 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 912.7373047 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژيک راه‎آهن   تعداد اسلاید: 47 اسلاید قالب…

 • علوم اجتماعی|اهداف سیاسی آمریكا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر
 • اهداف سیاسی آمریكا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر شناسه محصول :53038 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 0.034179688 مگابایت دانلود اهداف سیاسی آمریكا در…

 • علوم انسانی|پاورپوینت بازاریابی کروی چیست
 • پاورپوینت بازاریابی کروی چیست شناسه محصول :100027 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 134 حجم فایل: 4071.282227 مگابایت دانلود پاورپوینت بازاریابی کروی چیست   پاورپوینت بازاریابی کروی چیست شامل 29…

 • فیزیک|فیزیک هسته ای
 • فیزیک هسته ای شناسه محصول :64467 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 526 تعداد بازدید : 645 حجم فایل: 45.7734375 مگابایت دانلود فیزیک هسته ای فیزیک هسته‌ای(به انگلیسی: Nuclear physics) بخشی از علم فیزیک است…

 • اقتصاد|تحقیق در مورد مالیات
 • تحقیق در مورد مالیات شناسه محصول :59599 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 0.0546875 مگابایت دانلود تحقیق در مورد مالیات   در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *