علوم تربیتی|بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93 شناسه محصول :50641 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 887 حجم فایل: 0.314453125 مگابایت

دانلود

طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است. بعد از نقد وبررسی تجربه­ ی پیش آزمایشی و اصلاح واعمال تغییرات لازم، طرح برای اجرای آزمایشی در سال تحصیلی 83-82 آماده شد. در این پژوهش ما قصد داریم تا به بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از طرح ارزشیابی توصیفی  در سال تحصیلی 94-93 بپردازیم. روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه معلمان مقطع ابتدایی  می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت تصادفی است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است. پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته می ­باشد. پرسشنامه حاضر، با توجه به مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با استاد راهنما و چندین معلم با تجربه در سطح شهرستان ، در 9 بعد پوشه کار، واقعه نگاری، چک لیست، آزمون های مداد کاغذی، تکلیف های درسی، گزارش پیشرفت تحصیلی، بازخورد، خودسنجی و همسال سنجی طراحی گردید. نظر معلمین در مورد هر بعد در قالب یک سوال مطرح شد. پاسخ هر سوال در قالب طیف لیکرت از طیف کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طراحی شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر طرح ارزشیابی توصیفی (نمره کل) 837/0 بوده است. پس از آزمون فرضیه­ها نیز مشخص شد که طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  تاثیر معناداری دارد. هم­چنین پوشه کار، واقعه نگاری، چک لیست، آزمون­های مداد کاغذی، گزارش پیشرفت تحصیلی، بازخورد و همسال­سنجی در طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  تاثیر معناداری دارد. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش…. 1 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3 1-4- اهداف پژوهش…. 5 1-4-1- هدف اصلی.. 5 1-4-2- اهداف فرعی.. 5 1-5- فرضیه های پژوهش…. 6 1-5-1- فرضیه اصلی.. 6 1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6 1-6- سوالات پژوهش…. 7 1-6-1- سوال اصلی.. 7 1-6-2- سوالات فرعی.. 7 1-7- قلمرو پژوهش…. 8 1-7-1- قلمرو زمانی.. 8 1-7-2- قلمرو مكانی.. 8 1-7-3- قلمرو موضوعی.. 8 1-8- تعریف واژگان کلیدی.. 8 1-8-1- تعاریف نظری.. 8 1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 8 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 10 2-1- مقدمه. 11 2-2- ارزشیابی توصیفی.. 11 2-2-1- تعریف طرح.. 12 2-2-2- اهداف طرح.. 12 2-2-3- محاسن ارزشیابی توصیفی.. 13 2-2-4- ضرورت اجرای طرح.. 13 2-2-5- ارزشیابی سنّتی و خلاقیت… 14 2-2-6- نقش ارزشیابی سنّتی در ارزیابی از حیطه های مختلف شخصیت… 14 2-3- کاربردارزشیابی توصیفی.. 14 2-4- تأثیرارزشیابی توصیفی در بروز و رشد خلاقیت دانش آموزان. 15 2-5- ابزارهای ارزشیابی توصیفی.. 17 2-6- مختصات طرح ارزشیابی توصیفی.. 19 2-6-1- تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی.. 20 2-6-2- تغییر مقیاس فاصله‌ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی.. 21 2-6-3- تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات… 22 2-6-4- تغییر در ساختار کارنامه. 22 2-6-5- تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان. 22 2-7- نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی.. 26 2-8- روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی توصیفی؛ الگویی جدید. 27 2-9- مهمترین ویژگی های الگوی ارزشیابی توصیفی.. 28 2-10- چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی.. 29 2-11- ابزارهای ارزشیابی توصیفی.. 29 2-11-1- پوشه کار. 29 2-11-1-1- چرا باید از پوشه استفاده کرد؟. 30 2-11-1-2- سازماندهی پوشه کار. 31 2-11-1-3- طرز جمع آوری مواد. 31 2-11-1-4- معیار برای ارزشیابی پوشه ای.. 32 2-11-1-5- معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای.. 33 2-11-2- ثبت مشاهدات (واقعه نگاری)35 2-11-2-1- اجزاء برگ ثبت مشاهدات… 36 2-11-2-2- چند نکته مهم برای استفاده از ابزار ثبت مشاهده. 36 2-11-3- چک لیست(سیاهه رفتار)36 2-11-3-1- چند نکته مهم برای استفاده از چک لیست… 37 2-11-4- آزمون عملکردی.. 37 2-11-4-1- انواع آزمون عملکردی.. 37 2-11-4-2- آزمون عملکرد کتبی.. 38 2-11-4-3- آزمون عملکرد با نمونه کار. 38 2-11-4-4- آزمون عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده. 38 2-11-4-5- محاسن آزمون. 38 2-11-4-6- تکلیف عملی.. 38 2-11-4-7- برگه ارزشیابی.. 38 2-11-4-8- سیستم ارزش گذاری.. 38 2-11-5- آزمون مداد کاغذی.. 39 2-11-6- تکالیف درسی.. 40 2-11-6-1- تکالیف تمرینی.. 40 2-11-6-2- تکالیف آماده سازی.. 40 2-11-6-3- تکالیف بسطی وامتدادی.. 41 2-11-6-4- تکالیف خلاقیتی.. 41 2-12- بررسی نظریات مختلف در مورد ارزشیابی توصیفی.. 41 2-13- پیشینه پژوهش…. 54 فصل سوم:روش پژوهش…. 59 3-1- مقدمه. 60 3-2-روش پژوهش…. 60 3-3- جامعه آماری.. 60 3-4-حجم نمونه و نمونه گیری.. 60 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات… 61 3-5-1- اعتبار و روایی.. 62 3-6- روش جمع آوری اطلاعات… 63 3-7- تجزیه وتحلیل اطلاعات… 63 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها64 4-1- مقدمه. 65 4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 65 4-3- تحلیل توصیفی مقدماتی.. 69 4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها69 4-5- بررسی فرضیه های تحقیق.. 72 4-5-1- فرضیه اصلی پژوهش…. 72 4-5-2- فرضیات فرعی پژوهش…. 72 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 78 5-1- مقدمه. 79 5-2- خلاصه پژوهش…. 79 5-3- یافته های پژوهش…. 79 5-4- پیشنهادات… 82 5-4-1- پیشنهادات كاربردی.. 82 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83 5-5- محدودیت های پژوهش…. 83 منابع.. 84 پیوست ها86 7-1- پرسشنامه پژوهش…. 87 7-2- خروجی های نرم افزار SPSS. 88  فهرست جداول جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس…. 65 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 66 جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات… 67 جدول 4-4: توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 68 جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 69 جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 71 جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونهای برای طرح ارزشیابی توصیفی.. 72 جدول 4-8: نتایج آزمون t تک نمونهای برای پوشه کار در طرح ارزشیابی توصیفی.. 73 جدول 4-9: نتایج آزمون t تک نمونهای برای واقعه نگاری در طرح ارزشیابی توصیفی.. 73 جدول 4-10: نتایج آزمون t تک نمونهای برای چک لیست در طرح ارزشیابی توصیفی.. 74 جدول 4-11: نتایج آزمون t تک نمونهای برای آزمونهای مداد کاغذی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 74 جدول 4-12: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تکلیفهای درسی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 75 جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای گزارش پیشرفت تحصیلی در طرح ارزشیابی توصیفی 75 جدول 4-14: نتایج آزمون t تک نمونهای برای بازخورد در طرح ارزشیابی توصیفی.. 76 جدول 4-15: نتایج آزمون t تک نمونهای برای خودسنجی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 77 جدول 4-16: نتایج آزمون t تک نمونهای برای همسالسنجی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 77  فهرست نمودارها نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس…. 65 نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 66 نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سابقه کاری.. 68
 • علوم انسانی|پاورپوینت نظریه روان درمانی اروین یالوم
 • پاورپوینت نظریه روان درمانی اروین یالوم شناسه محصول :103182 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 336 حجم فایل: 4189.503906 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه روان درمانی اروین یالوم   پاورپوینت نظریه…

 • علوم انسانی|آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری
 • آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری شناسه محصول :67833 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت دانلود آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری…

 • نمونه سوالات کنکور کارشناسی|نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی شناسه محصول :58973 موضوع : نمونه سوالات کنکور کارشناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 857 حجم فایل: 3.041015625 مگابایت دانلود نمونه…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي
 • پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي شناسه محصول :98448 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 1040.401367 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ايمونولوژي ورزشي، در قالب ppt و در 37…

 • آزمون های استخدامی|نمونه سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالیاتی به همراه پاسخنامه
 • نمونه سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالیاتی به همراه پاسخنامه شناسه محصول :60212 موضوع : آزمون های استخدامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 935 حجم فایل: 11.72753906 مگابایت دانلود نمونه سوالات…

 • علوم انسانی|تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر
 • تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر شناسه محصول :69943 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *