علوم تربیتی|بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93

بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی در سال تحصیلی 94-93 شناسه محصول :50641 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 887 حجم فایل: 0.314453125 مگابایت

دانلود

طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است. بعد از نقد وبررسی تجربه­ ی پیش آزمایشی و اصلاح واعمال تغییرات لازم، طرح برای اجرای آزمایشی در سال تحصیلی 83-82 آماده شد. در این پژوهش ما قصد داریم تا به بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از طرح ارزشیابی توصیفی  در سال تحصیلی 94-93 بپردازیم. روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه معلمان مقطع ابتدایی  می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت تصادفی است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است. پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته می ­باشد. پرسشنامه حاضر، با توجه به مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با استاد راهنما و چندین معلم با تجربه در سطح شهرستان ، در 9 بعد پوشه کار، واقعه نگاری، چک لیست، آزمون های مداد کاغذی، تکلیف های درسی، گزارش پیشرفت تحصیلی، بازخورد، خودسنجی و همسال سنجی طراحی گردید. نظر معلمین در مورد هر بعد در قالب یک سوال مطرح شد. پاسخ هر سوال در قالب طیف لیکرت از طیف کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طراحی شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر طرح ارزشیابی توصیفی (نمره کل) 837/0 بوده است. پس از آزمون فرضیه­ها نیز مشخص شد که طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  تاثیر معناداری دارد. هم­چنین پوشه کار، واقعه نگاری، چک لیست، آزمون­های مداد کاغذی، گزارش پیشرفت تحصیلی، بازخورد و همسال­سنجی در طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  تاثیر معناداری دارد. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش…. 1 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3 1-4- اهداف پژوهش…. 5 1-4-1- هدف اصلی.. 5 1-4-2- اهداف فرعی.. 5 1-5- فرضیه های پژوهش…. 6 1-5-1- فرضیه اصلی.. 6 1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6 1-6- سوالات پژوهش…. 7 1-6-1- سوال اصلی.. 7 1-6-2- سوالات فرعی.. 7 1-7- قلمرو پژوهش…. 8 1-7-1- قلمرو زمانی.. 8 1-7-2- قلمرو مكانی.. 8 1-7-3- قلمرو موضوعی.. 8 1-8- تعریف واژگان کلیدی.. 8 1-8-1- تعاریف نظری.. 8 1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 8 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 10 2-1- مقدمه. 11 2-2- ارزشیابی توصیفی.. 11 2-2-1- تعریف طرح.. 12 2-2-2- اهداف طرح.. 12 2-2-3- محاسن ارزشیابی توصیفی.. 13 2-2-4- ضرورت اجرای طرح.. 13 2-2-5- ارزشیابی سنّتی و خلاقیت… 14 2-2-6- نقش ارزشیابی سنّتی در ارزیابی از حیطه های مختلف شخصیت… 14 2-3- کاربردارزشیابی توصیفی.. 14 2-4- تأثیرارزشیابی توصیفی در بروز و رشد خلاقیت دانش آموزان. 15 2-5- ابزارهای ارزشیابی توصیفی.. 17 2-6- مختصات طرح ارزشیابی توصیفی.. 19 2-6-1- تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی.. 20 2-6-2- تغییر مقیاس فاصله‌ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی.. 21 2-6-3- تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات… 22 2-6-4- تغییر در ساختار کارنامه. 22 2-6-5- تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان. 22 2-7- نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی.. 26 2-8- روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی توصیفی؛ الگویی جدید. 27 2-9- مهمترین ویژگی های الگوی ارزشیابی توصیفی.. 28 2-10- چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی.. 29 2-11- ابزارهای ارزشیابی توصیفی.. 29 2-11-1- پوشه کار. 29 2-11-1-1- چرا باید از پوشه استفاده کرد؟. 30 2-11-1-2- سازماندهی پوشه کار. 31 2-11-1-3- طرز جمع آوری مواد. 31 2-11-1-4- معیار برای ارزشیابی پوشه ای.. 32 2-11-1-5- معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای.. 33 2-11-2- ثبت مشاهدات (واقعه نگاری)35 2-11-2-1- اجزاء برگ ثبت مشاهدات… 36 2-11-2-2- چند نکته مهم برای استفاده از ابزار ثبت مشاهده. 36 2-11-3- چک لیست(سیاهه رفتار)36 2-11-3-1- چند نکته مهم برای استفاده از چک لیست… 37 2-11-4- آزمون عملکردی.. 37 2-11-4-1- انواع آزمون عملکردی.. 37 2-11-4-2- آزمون عملکرد کتبی.. 38 2-11-4-3- آزمون عملکرد با نمونه کار. 38 2-11-4-4- آزمون عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده. 38 2-11-4-5- محاسن آزمون. 38 2-11-4-6- تکلیف عملی.. 38 2-11-4-7- برگه ارزشیابی.. 38 2-11-4-8- سیستم ارزش گذاری.. 38 2-11-5- آزمون مداد کاغذی.. 39 2-11-6- تکالیف درسی.. 40 2-11-6-1- تکالیف تمرینی.. 40 2-11-6-2- تکالیف آماده سازی.. 40 2-11-6-3- تکالیف بسطی وامتدادی.. 41 2-11-6-4- تکالیف خلاقیتی.. 41 2-12- بررسی نظریات مختلف در مورد ارزشیابی توصیفی.. 41 2-13- پیشینه پژوهش…. 54 فصل سوم:روش پژوهش…. 59 3-1- مقدمه. 60 3-2-روش پژوهش…. 60 3-3- جامعه آماری.. 60 3-4-حجم نمونه و نمونه گیری.. 60 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات… 61 3-5-1- اعتبار و روایی.. 62 3-6- روش جمع آوری اطلاعات… 63 3-7- تجزیه وتحلیل اطلاعات… 63 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها64 4-1- مقدمه. 65 4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 65 4-3- تحلیل توصیفی مقدماتی.. 69 4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها69 4-5- بررسی فرضیه های تحقیق.. 72 4-5-1- فرضیه اصلی پژوهش…. 72 4-5-2- فرضیات فرعی پژوهش…. 72 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 78 5-1- مقدمه. 79 5-2- خلاصه پژوهش…. 79 5-3- یافته های پژوهش…. 79 5-4- پیشنهادات… 82 5-4-1- پیشنهادات كاربردی.. 82 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83 5-5- محدودیت های پژوهش…. 83 منابع.. 84 پیوست ها86 7-1- پرسشنامه پژوهش…. 87 7-2- خروجی های نرم افزار SPSS. 88  فهرست جداول جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس…. 65 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 66 جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات… 67 جدول 4-4: توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 68 جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 69 جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 71 جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونهای برای طرح ارزشیابی توصیفی.. 72 جدول 4-8: نتایج آزمون t تک نمونهای برای پوشه کار در طرح ارزشیابی توصیفی.. 73 جدول 4-9: نتایج آزمون t تک نمونهای برای واقعه نگاری در طرح ارزشیابی توصیفی.. 73 جدول 4-10: نتایج آزمون t تک نمونهای برای چک لیست در طرح ارزشیابی توصیفی.. 74 جدول 4-11: نتایج آزمون t تک نمونهای برای آزمونهای مداد کاغذی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 74 جدول 4-12: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تکلیفهای درسی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 75 جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای گزارش پیشرفت تحصیلی در طرح ارزشیابی توصیفی 75 جدول 4-14: نتایج آزمون t تک نمونهای برای بازخورد در طرح ارزشیابی توصیفی.. 76 جدول 4-15: نتایج آزمون t تک نمونهای برای خودسنجی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 77 جدول 4-16: نتایج آزمون t تک نمونهای برای همسالسنجی در طرح ارزشیابی توصیفی.. 77  فهرست نمودارها نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس…. 65 نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 66 نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سابقه کاری.. 68
 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت مديريت خشم
 • پاورپوینت مهارت مديريت خشم شناسه محصول :101269 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 50.41308594 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت مديريت خشم   فهرست مطالب: خشم چيست؟ علائم هشدار…

 • معماری|پاورپوینت مرکز پزشکی بنای E.W و برج Mary Firstenburg واشنگتن
 • پاورپوینت مرکز پزشکی بنای E.W و برج Mary Firstenburg واشنگتن شناسه محصول :94802 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 713.828125 مگابایت دانلود پاورپوینت مرکز پزشکی بنای E.W و…

 • پزشکی|پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس
 • پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس شناسه محصول :95155 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 513 حجم فایل: 11613.89551 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس ۱۲۲ اسلاید   تعريف:  تنفس عبارتست از…

 • معماری|پاورپوینت کلیاتی درباره ی سیمای شهر
 • پاورپوینت کلیاتی درباره ی سیمای شهر شناسه محصول :73031 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 2.41015625 مگابایت دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره ی سیمای شهر پاورپوینت کلیاتی درباره ی…

 • مدیریت|پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی
 • پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی شناسه محصول :100889 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 1528.748047 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی   مباحث مطرح در این پاورپوینت: 1. تحلیل…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش
 • پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش شناسه محصول :64689 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 514 حجم فایل: 0.145507813 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش دوپینگ در ورزش چیست ؟…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.