علوم تربیتی|بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین شناسه محصول :50599 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 536 حجم فایل: 0.76953125 مگابایت

دانلود

دراین تحقیق به بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین پرداخته می شود.در فصل اول کلیاتی از تحقیق به همراه اهداف و فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به بررسی ادبیات پژوهش در دو بخش پرداخته می شود. در بخش اول در مورد اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر و در بخش دوم به بررسی خشونت به خصوص خشونت به والدین به صورت کامل صحبت شده است. جمعیت آماری کلیه دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دبیرستان شهرستان می باشد که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه آماری در این تحقیق 100 نفر است که از بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شده است. طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده­اند تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس انجام شد. مشخص می شود که دو متغیر بین اعتماد به نفس دانش آموزان و خشونت والدین رابطه نسبتا بالایی اما در خلاف جهت دارند. یعنی با افزایش مقدار اعتماد به نفس دانش آموزان از مقدار خشونت والدین کاسته می شود. به عبارت دیگر افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارند از خشونت والدین پایین تری برخوردار هستند. . بدین معنی که بین اعتماد به نفس دانش آموزان و خشونت والدین ارتباط معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با اطمینان 99% می توان فرضیه مقابل بودن ضریب همبستگی را رد کنیم. در نهایت اینکه می توان گفت یک رابطه نسبتا قوی و معکوس بین این دو متغیر برقرار است.به این معنی که افزایش خشونت والدین باعث کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان می شودو بلعکس. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-چکیده. 2 1-2-مقدمه. 3 1-3-بیان مسئله. 3 1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1-5-مطالعات نظری… 7 1-6-هدف پژوهش…. 9 1-6-1-هدف اصلی9 1-6-2-اهداف فرعی9 1-7-سوالات تحقیق.. 9 1-8-فرضیات تحقیق.. 10 1-9-قلمرو پژوهش…. 10 1-9-1-قلمرو موضوعی10 1-9-2-قلمرو مکانی10 1-9-3-قلمرو زمانی10 1-10-تعارف واژه ها10  فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1-بخش اول : اعتماد به نفس در دانش آموزان.. 14 2-2-اهمیت اعتماد به نفس…. 14 2-3-عوامل موثر بر اعتماد به نفس…. 15 2-3-1-نوجوانی که اعتماد به نفسش زیاد است :16 2-3-2- نوجوانی که اعتماد به نفسش کم است16 2-4-رهنمود های کلی.. 17 2-5-نحوه شكل گیری اعتماد به نفس…. 21 2-6-زیان عدم اعتماد به نفس…. 22 2-7-حالات فرد فاقد اعتماد به نفس…. 24 2-8-علل عدم اعتماد به نفس…. 24 2-9-اعتماد به نفس و راههای افزایش آن:30 2-10-چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن.. 34 2-11-چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن.. 35 2-12-چه چیز منجر به فقدان اعتماد به نفس می شود؟. 37 2-13-نتیجه گیری بخش اول.. 42 2-14-بخش دوم: خشونت والدین.. 43 2-15-پیش زمینه ها:43 2-16-فرهنگ و اجتماع:45 2-17- اختلافات ناموسی :46 2-18-اقتصاد:46 2-19- استرس و اختلافات روانی:47 2-20-تلویزیون:49 2-21-خشونت خانوادگی :50 2-22-در آمد:50 2-23-دیدگاه زیستی :50 2-24-دیدگاه فروید :50 2-25-دیدگاه یادگیری اجتماعی :51 2-26-دیدگاه اسناد :51 2-27-دیدگاه گرایش به خشونت :51 2-28-دیدگاه فمینیستی :52 2-29-عوامل خطرساز :52 2-29-1-عوامل فردی :52 2-29-2-عوامل خانوادگی :53 2-29-3-عوامل محیطی :53 2-30-چگونه می توان از خشونت والدین جلوگیری کرد؟. 53 2-31-ابعاد و دامنة خشونت…. 57 2-32-آموزه‌های دینی و نفی خشونت علیه زنان.. 61 2-32-1-ممنوعیت هر نوع خشونت61 2-32-2-ممنوعیت اهانت به مردم62 2-32-3-ممنوعیت غمگین‌سازی مومنان62 2-32-4-مجازات ویژه برای خشونت فیزیكی علیه زن62 2-32-5-مجازات خشونت مالی علیه زن63 2-32-6-مجازات برخی از خشونت‌های ویژه63 2-32-7-نفی خشونت علیه زنان در جنگ‌ها64 2-32-8-نفی التذاذ خشونت‌آمیز64 2-32-9-ممنوعیت آزار رسانی به مردان و زنان مومن65 2-32-10-دوری از خشونت حتی در صورت طلاق65 2-32-11-مجازات خشونت‌های روحی و روانی66 2-32-12-نشوز و خشونت67 2-32-14-حاكم اسلامی و مجازات نشوز مرد68 2-33-چاره‌اندیشی‌ها و راه‌كارهایی برای حذف یا كاهش خشونت خانگی.. 69 2-34-نتیجه بخش دوم. 71  فصل سوم: روش تحقیق 3-1-طرح پژوهش…. 76 3-2-جامعه آماری:76 3-3-نمونه پژوهش…. 76 3-4-روش نمونه گیری… 76 3-5-ابزار پژوهش…. 76 3-5-1-بررسی روایی و اعتبار. 77 3-6- روش اجرای پژوهش…. 77 3-7-انتخاب آزمودنی.. 77 3-8- روش پردازش داده ها77  فصل چهارم: جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 4-1-مقدمه. 80 4-2-نتایج توصیفی.. 81 جدول کلی تمام سوالات… 97 4-3-نتایج استنباطی.. 102 4-4-اعتبار یابی.. 102  فصل پنجم: تجزیه تحلیل و نتیجه گیری 5-1- مقدمه. 104 تحلیل نتایج:104 5-2-نتایج تحقیق.. 107 5-3- محدودیتهای تحقیق.. 108 5-4-محدودیت های کلی تحقیق.. 109 5-5-پیشنهادات و راه حل ها109 5-6-1- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی110 5-6-2-پیشنهاد به محققان آتی110 پیوست: پرسشنامه. 111 منابع.. 113  فهرست جداول  جدول 4-1 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 81 جدول 4-2 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 82 جدول 4-3 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 82 جدول 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 83 جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 83 جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 84 جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 84 جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 85 جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 85 جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 86 جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 86 جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 87 جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 88 جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 88 جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 89 جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 89 جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 90 جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 90 جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 91 جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 91 جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 92 جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 92 جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 93 جدول 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 93 جدول 4-28 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 95 جدول 4-29 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 95 جدول 4-31 گرایش‌های مرکزی و شاخص‌های مرکزی مولفه‌های خشونت والدین و اعتماد به نفس دانش آموزان.. 99 جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون.. 102 جدول4-33: خلاصه اعتبار یابی.. 102  فهرست نمودار  در نمودار4-1فراوانی خشونت والدین در قالب نمودار هیستوگرام. 100 در نمودار4-2فراوانی اعتماد به نفس دانش آموزان در قالب نمودار هیستوگرام. 100 در نمودار4-3فراوانی مقطع تحصیلی در قالب نمودار هیستوگرام. 100
 • علوم انسانی|پاورپوینت نزدیک بینی بازاریابی چیست
 • پاورپوینت نزدیک بینی بازاریابی چیست شناسه محصول :100475 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 4091.760742 مگابایت دانلود پاورپوینت نزدیک بینی بازاریابی چیست   پاورپوینت نزدیک بینی بازاریابی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رسانه
 • مبانی نظری رسانه شناسه محصول :92017 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 136 حجم فایل: 0.06640625 مگابایت دانلود مبانی نظری رسانه (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری سبز در آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو
 • پاورپوینت بررسی معماری سبز در آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو شناسه محصول :92818 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 4.841796875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری سبز در…

 • علوم اجتماعی|شناخت وضعیت و عوامل مؤثربر طلاق
 • شناخت وضعیت و عوامل مؤثربر طلاق شناسه محصول :99804 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 411 حجم فایل: 267.2080078 مگابایت دانلود شناخت وضعیت و عوامل مؤثربر طلاق – شامل 52…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت معماری پست مدرن
 • پاورپوینت معماری پست مدرن شناسه محصول :67156 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 8.874023438 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری پست مدرن پاورپوینت معماری پست مدرن ۳۰ اسلاید …

 • صنایع|پاورپوینت برنامه‌ريزی نگهداري و تعميرات (نت)
 • پاورپوینت برنامه‌ريزی نگهداري و تعميرات (نت) شناسه محصول :100310 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 341 حجم فایل: 4550.422852 مگابایت دانلود پاورپوینت برنامه‌ريزی نگهداري و تعميرات (نت) – شامل 58 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *