علوم تربیتی|بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد شناسه محصول :52347 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 136 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 0.098632813 مگابایت

دانلود

بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف موادچکیده پژوهش:پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال 1387 و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از معتادین و 60 نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه 60 سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:- تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.- بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.فهرست مطالب:عنوان مطالب………………………………………………………. صفحهفصل اول کلیات پژوهش1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………. 142-1 بیان مساله……………………………………………………………………………….. 163-1 اهمیت و ضرورت مساله……………………………………………………………. 184-1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………. 205-1 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………….. 216-1 تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………….. 21الف: تعریف نظری……………………………………………………………………………. 21ب: تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………. 21فصل دوم: پیشینه پژوهش- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 251-2 مباحث نظری……………………………………………………………………………. 252-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است…………………………………… 263-2 سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست…………………………… 274-2 اصطلاح شناسی……………………………………………………………………….. 295-2 سوء مصرف و وابستگی به مواد………………………………………………… 306-2 اعتیاد………………………………………………………………………………………. 301-6-2 همه‌گیری شناسی………………………………………………………………….. 312-6-2 سبب شناسی………………………………………………………………………… 323-6-2 عامل سایکو دینامیک……………………………………………………………… 324-6-2 نظریات رفتاری…………………………………………………………………….. 335-6-2 وراثت چیست؟……………………………………………………………………… 346-6-2 عوامل ژنتیک………………………………………………………………………… 367-6-2 عوامل عصبی- شیمیایی………………………………………………………… 368-6-2 ابتلای همزمان……………………………………………………………………… 379-6-2 اختلالات شخصیت ضد اجتماعی…………………………………………….. 3810-6-2 افسردگی و خودکشی …………………………………………………………. 387-2 اختلالات وابسته به الکل…………………………………………………………….. 391-7-2 همه‌گیری شناسی………………………………………………………………….. 402-7-2 فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی………………………………………………… 403-7-2 شیمی حیاتی یا زیست شیمی………………………………………………….. 424-7-2 آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم………………………………………. 435-7-2 عوامل شخصیتی و روان شناختی…………………………………………… 476-7-2 درمان و بازپروری……………………………………………………………….. 498-2 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)…………………………….. 501-8-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………… 512-8-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………… 513-8-2 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین………………………………………… 524-8-2 درمان و بازتوانی…………………………………………………………………. 539-2 اختلالات وابسته به کافئین………………………………………………………….. 541-9-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………… 552-9-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………… 553-9-2 ژنتیک و مصرف کافئین…………………………………………………………. 564-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف…………………………… 565-9-2 عوارض نامطلوب …………………………………………………………………. 576-9-2 درمان…………………………………………………………………………………. 5810-2 اختلالات وابسته به حشیش………………………………………………………. 591-10-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………. 601-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر……………………………………………………. 602-1-10-2 نوروفارماکولوژی…………………………………………………………… 613-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش………………………………………… 624-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش…………………………………………. 635-10-2 درمان و بازتوانی……………………………………………………………….. 6311-2 اختلال وابسته به کوکائین………………………………………………………… 661-11-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………. 662-11-2 هم ابتلائی………………………………………………………………………….. 673-11-2 سبب شناسی………………………………………………………………………. 671-3-11-2 عوامل ژنتیک …………………………………………………………………. 672-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………. 683-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن…………………………………………………… 684-3-11-2 عوامل دارویی………………………………………………………………… 694-11-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. 695-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن………………………………… 716-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ……………………………………… 717-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین …………………………………………….. 728-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ………………………………………. 729-11-2 اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… 721-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی……………………………………………………… 732-9-11-2 اثرات قلبی……………………………………………………………………… 733-9-11-2 حملات تشنجی………………………………………………………………… 7410-11-2 درمان و بازتوانی……………………………………………………………… 7412-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا……………………………………………… 761-12-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. 772-12-2 مصرف داروهای توهم زا……………………………………………………. 773-12-2 آثار روان شناختی………………………………………………………………. 784-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی………………………………………………. 795-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا…………………………….. 806-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا………………………………………. 817-12-2 درمان……………………………………………………………………………….. 8113-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی…………………………………………… 821-13-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. 832-13-2 اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… 843-13-2 درمان……………………………………………………………………………….. 8514-2 اختلالات مربوط به نیکوتین……………………………………………………… 851-14-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………. 872-14-2 بیماران روانی…………………………………………………………………….. 883-14-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. 884-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین……………………………………………… 895-14-2 اثرات نامطلوب …………………………………………………………………… 906-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار………………………………………………… 907-14-2 درمان……………………………………………………………………………….. 911-7-14-2 درمانهای روان شناختی………………………………………………….. 912-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی………………………………………………… 9215-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)…………………………….. 931-15-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………. 952-15-2 نوروفارماکولوژی………………………………………………………………. 963-15-2 هم ابتلائی………………………………………………………………………….. 974-15-2 سبب شناسی………………………………………………………………………. 981-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی…………………………………………………… 982-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی…………………………………………………….. 983-4-15-2 نظریه روانپویشی……………………………………………………………. 9916-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)……………….. 1001-16-2 همه گیری شناسی………………………………………………………………. 1002-16-2 نورفارماکولوژی………………………………………………………………… 1003-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین……………………………………….. 1014-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین………………………………. 1015-16-2 درمان……………………………………………………………………………….. 1012-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 102فصل سوم: روش تحقیقمقدمه ……………………………………………………………………………………………. 1051-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………….. 1052-3 جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………….. 1053-3 ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… 1054-3 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………. 1065-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………….. 1066-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………. 1077-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………….. 108فصل چهارم: یافته های پژوهشفصل پنجم: بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… 1211-5 چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟…………………………………… 1212-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………… 1243-5 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………. 124پیشنهادهایی به والدین……………………………………………………………………… 124پیشنهادهایی به مسوولین …………………………………………………………………. 1254-5 محدود کردن دسترسی به دارو………………………………………………….. 1275-5 آموزش و پیشگیری………………………………………………………………….. 1286-5 بهبود درمان و پژوهش……………………………………………………………… 1297-5 توصیه های محافظت کننده………………………………………………………… 1308-5 فهرست منابع:…………………………………………………………………………… 133منابع فارسی……………………………………………………………………………………. 134منابع خارجی…………………………………………………………………………………… 135ضمیمه ………………………………………………………………………………………….. 136فهرست جداول:عنوان مطالب                                                                                                  صفحه1- جدول شماره (1-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین………. 1102- جدول شماره (2-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سن    1113- جدول شماره (3-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس وضعیت تأهل 1114- جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین بر اساس شغل           1125- جدول شماره (5-4) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سطح تحصیلات        1126- جدول شماره (6-4) نتایج آزمون t مستقل مقایسه مولفه های عوامل زیستی گرایش به اعتیاد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد  1137- جدول شماره (7-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین گروه معتادین و غیرمعتادین در مولفه های عوامل زیستی گرایش به سوء مصرف مواد 1148- جدول شماره (8-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس سن  1159- جدول شماره (9-4) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سن معتادین        11610- جدول شماره (10-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس میزان تحصیلات  11711- جدول شماره (11-4) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سطح تحصیلات 11712- جدول شماره (12-4) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین بر اساس  11813- جدول شماره (13-4) نتایج آزمون تعقیبی CSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس شغل    11914- جدول شماره (14-4) نتایج آزمون f تفاوت میانگین گروه معتادین مجرد و متأهل در مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد  119
 • علوم انسانی|پاورپوینت چرخه عمر سازمان آدیزس
 • پاورپوینت چرخه عمر سازمان آدیزس شناسه محصول :103509 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 665 حجم فایل: 3.961084366 مگابایت دانلود پاورپوینت چرخه عمر سازمان آدیزس پاورپوینت چرخه عمر سازمان آدیزس…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد
 • پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد شناسه محصول :89511 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به…

 • صنایع|گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در شرکت یزد موزائیک
 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در شرکت یزد موزائیک شناسه محصول :68948 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 490 حجم فایل: 0.893554688 مگابایت دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در شرکت…

 • مدیریت|پاورپوینت کارآفرینی در اسلام
 • پاورپوینت کارآفرینی در اسلام شناسه محصول :100029 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 671.8183594 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در اسلام، در قالب pptx و در…

 • حسابداری|حسابرسی عملکرد و عملیات
 • حسابرسی عملکرد و عملیات شناسه محصول :66608 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 0.03125 مگابایت دانلود حسابرسی عملکرد و عملیات   حسابرسی عملکرد و عملیات.. 2 مقدمه. 5…

 • فنی و مهندسی|ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده
 • ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده شناسه محصول :89008 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 256 حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.