علوم تربیتی|بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان

بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان شناسه محصول :50661 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 717 حجم فایل: 0.489257813 مگابایت

دانلود

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان در سال 1393 می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه معتادان است. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، كه بر اساس آن تعداد 111 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرارگرفته از مقیاس پنج گزینه ایلیکرت استفاده شده است . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مراكز ترك اعتیاد مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 20 SPSS استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه های این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین استفاده شده است . بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد میزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد ، كه برای سئوالات اعتیاد عدد 762/0 درصد بدست آمد . برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی وآزمون تی مستقل استفاده كردیم ،كه ضمن تعیین وجود یا عدم تفاوت رابطه بین دو متغیر، شدت رابطه بین دو متغیر را نیز نشان می دهد. در این تحقیق نتایج زیر حاصل شد: میزان دینداری بر میزان گرایش بر اعتیاد موثر می باشد. میزان استفاده از رسانه بر میزان گرایش بر اعتیاد موثر می باشد. میزان تحصیلات بر میزان گرایش به اعتیاد تاثیردارد. فهرست مطالب چكیده. ‌ج فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5 1-4- اهداف تحقیق.. 7 1-4-1- هدف اصلی.. 7 1-4-2- اهداف فرعی.. 7 1-5- فرضیه های تحقیق.. 8 1-6- قلمرو تحقیق.. 8 1-6-1- قلمرو مکانی.. 8 1-6-2- قلمرو زمانی.. 8 1-6-3- قلمرو موضوعی.. 8 1-7- روش کار. 9 1-7-1- روش تحقیق.. 9 1-7-2- روش گردآوری اطلاعات… 9 1-8- تعاریف و مفاهیم تحقیق.. 9 1-8-1- تعاریف نظری… 9 1-8-2- تعریف عملیاتی.. 10  فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه. 12 2-2- بخش اول: تعریف و تاریخچه اعتیاد. 14 2-2-1- تاریخچۀ مواد مخدّر. 15 2-2-2- تعریف و مفهوم اعتیاد. 16 2-2-3- علل اعتیاد. 18 2-2-4- تشخیص معتاد. 20 2-2-5- شروع اعتیاد. 22 2-2-6- انواع اعتیاد. 23 2-2-6-1- اعتیادات مجاز. 24 2-2-6-2- اعتیادات غیر مجاز. 24 2-2-7- ویژگیهای افراد معتاد. 25 2-2-8- اثرات دارویی مواد مخدر. 25 2-2-9- ریشه‌های روانی اعتیاد. 26 2-2-10- آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ.. 26 2-2-11- پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد. 27 2-2-12-پیشگیری و درمان اعتیاد. 27 2-2-13- درمان.. 28 2-2-14- تفاوت میان عادت و اعتیاد. 29 2-2-15- اثرات مواد مخدر و روانگردان ها بر میل جنسی.. 29 2-2-16- اعتیاد زنان.. 31 2-2-16-1- پیامدهای اعتیاد زنان.. 31 2-2-17- نقش مادر در اعتیاد فرزندان از كودكی تا دوران بلوغ:32 2-2-18- الگوی مصرف مواد توسط زنان در ایران.. 34 2-2-19- عوامل مخاطره آمیز اعتیاد. 35 2-3- بخش دوم: مبانی نظری پژوهش:41 2-3-1- نظریه های روان شناختی.. 41 2-3-2- رویکردهای جامعه شناختی.. 42 2-3-3- تئوری محرومیت نسبی.. 43 2-3-4- نظریه های خرده فرهنگ….. 44 2-3-5- نظریه پیوند افتراقی.. 45 2-4- بخش سوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق:48 2-4-1- تحقیقات داخلی.. 48 2-4-2- تحقیقات خارجی.. 51 فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه. 56 3-2- روشپ ژوهش…. 56 3-3 جامعه آماری… 57 3-4- نمونه آماری… 57 3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 58 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 59 3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 59 3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 60  فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 63 4-2- آمار توصیفی.. 64 نتایج استنباطی.. 71  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه. 78 5-2- نتیجه گیری… 78 5-3- نتایج به دست آمده. 78 5- 4- پیشنهادات… 79 5-4-1- پیشنهادات بنیادی… 79 5-4-2- پیشنهادات کابردی… 79 5-5- محدودیت های پژوهش…. 80 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر. 80 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 80 منابع.. 81 منابع فارسی.. 81 منابع لاتین.. 85 ضمائم: پرسشنامه. 86 Abstract. 89  فهرست جداول جدول 4-1 تعداد و درصد وضعیت تاهل.. 64 جدول 4-2 تعداد و درصد وضعیت تحصیلات… 64 جدول 4-3 تعداد و درصد محل سکونت…. 65 جدول 4-4 تعداد و درصد وضعیت مهاجرت… 65 جدول 4-5 تعداد و درصد قومیت…. 66 جدول 4-6 میانگین وانحراف استاندارد و واریانس میزان گرایش به اعتیاد. 69  فهرست نمودارها نمودار4-1 وضعیت تاهل.. 66 نمودار4-2 وضعیت تحصیلات… 67 نمودار4-3 وضعیت سکونت…. 67 نمودار4-4 مهاجرت… 68 نمودار4-5 قومیت…. 68 نمودار4-6 میزان دیدنداری… 69 نمودار4-7 میزان استفاده از رسانه. 70 نمودار4-8 میزان گرایش به اعتیاد. 70
 • فقه و حقوق اسلامی|جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه
 • جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه شناسه محصول :50780 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 977 حجم فایل: 0.48046875 مگابایت دانلود محاربه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی غرفه آجری چین و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل طراحی غرفه آجری چین و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98824 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 19.25 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل دو…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت تحلیل شبکه بی بی سی فارسی
 • پاورپوینت تحلیل شبکه بی بی سی فارسی شناسه محصول :97249 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 354.2275391 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل شبکه بی بی سی فارسی  …

 • معماری|پاورپوینت بیستون
 • پاورپوینت بیستون شناسه محصول :85552 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 1.03515625 مگابایت دانلود پاورپوینت بیستون پاورپوینت بیستون شامل 90 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد.…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل کارشناس حقوقی
 • پاورپوینت معرفی شغل کارشناس حقوقی شناسه محصول :85566 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 705 حجم فایل: 0.078125 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل کارشناس حقوقی فهرست مطالب   وظایف…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری ایستگاه آتش نشانی گنگیل 119
 • پاورپوینت تحلیل معماری ایستگاه آتش نشانی گنگیل 119 شناسه محصول :104303 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 453 حجم فایل: 6.39 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری ایستگاه آتش نشانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *