علوم تربیتی|بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه شناسه محصول :52344 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 184 تعداد بازدید : 379 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت

دانلود

بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر  در مقطع متوسطهچكیدهاز مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای كه مانعی جدی برای رسیدن به  اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهكارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعة آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولی دریافت كنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویكردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویكرد تضاد به عنوان رویكرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد كه بر اساس آن رویكرد، مدل كلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود كه متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه كلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای كندال صورت گرفت كه نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای كمتر از 1درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای كمتر از 5 درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد  و سطح خطای كمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه‌ آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل  و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است كه در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر 18/0)  و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (21/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است.فهرست مطالب:عنوان                                                                                          صفحه فصل اول: کلیات1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 21-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………. 3        سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………… 61-3- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………. 81-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12 فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………… 122-1- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 122-1-1- پیشینه تحقیق درجهان………………………………………………………………………. 142-1-2- پیشینه تحقیق درایران……………………………………………………………………….. 172-2- مفهوم آموزش وپرورش……………………………………………………………………….. 202-3- جامعه شناسی آموزش وپرورش……………………………………………………………… 212-4- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش……………………………………………………… 222-5- نظام جدید آموزش وپرورش درایران………………………………………………………. 242-6- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران…………………………………………… 262-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه………………………………………………………………. 292-8- افت تحصیلی…………………………………………………………………………………….. 342-9- عوامل افت تحصیلی……………………………………………………………………………. 482-10- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی……………………. 482-11- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه………………………………………………….. 512-12- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن………………. 512-13- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام……………………………… 512-13-1- اقدام های سازمانی………………………………………………………………………… 512-13-2- اقدام های تربیتی ………………………………………………………………………….. 522-13-3- اقدام های انگیزشی ومادی………………………………………………………………. 522-13-4- مشارکت اولیاء وجامعه محلی…………………………………………………………… 522-13-5- اقدامهای غیر رسمی……………………………………………………………………….. 532-14- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن………………………………………….. 532-14-1- افت تحصیلی وعوامل فردی…………………………………………………………….. 532-14-2- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی……………………………………………………….. 542-14-3- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه…………………………………………………… 552-15- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب…………………………………….. 562-15-1- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی………………………………….. 562-15-2- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه………………………………………………….. 562-16- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش……………………………………………. 58          گرایش اول تامل آموزش وپرورش جبرانی ، کلاسهای تطبیقی ، آموزش متقابل و      خدمات حمایتی در مدرسه است.2-16-1- آموزش وپرورش جبرانی………………………………………………………………… 592-16-1-1- برنامه های متنوع جبرانی……………………………………………………………… 592-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبرانی…………………………………………………….. 602-16-2- خدمات حمایتی……………………………………………………………………………. 612-16-2-1- خدمات حمایتی در فرانسه…………………………………………………………… 612-16-2-2- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی…………………………………… 622-16-3- آموزش متقابل………………………………………………………………………………. 632-16-4- جنبشهای مبارزه با نابرابریها……………………………………………………………… 642-16-5- آموزش خانواده…………………………………………………………………………….. 662-16-6- پیوند خانه ومدرسه………………………………………………………………………… 682-16-7- پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی………………………………. 692-17- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران………………….. 722-18- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران………………………………………….. 772-19- راه حلهای پیشنهادی واجرایی……………………………………………………………… 782-20- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی…………………………………………………… 792-21- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش………………………………………… 832-22- مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………… 932-23- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………. 98         نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش2-24- مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 1052-25- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 106          مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی2-26- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم……………………………………………………………. 108 فصل سوم : روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………. 1173-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………… 1173-2- شیوه برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….. 1183-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 1193-4- واحد وسطح مشاهده…………………………………………………………………………… 1203-5- شیوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………. 1213-6- اعتبار وپایایی…………………………………………………………………………………….. 1223-7- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری………………………………………………………. 1233-8- محدودیتها………………………………………………………………………………………… 123 فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق4-1- نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………. 1284-2- نتایج همبستگی ها………………………………………………………………………………. 1434-3- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره………………………………………………. 1514-4- نتایج حاصل از تحلیل مسیر………………………………………………………………….. 154 فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها……………………………………………………. 1595-2- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها……………………………………………………….. 1605-3- پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 166فهرست نمودار و جداول:عنوان                                                                                          صفحه جدول شماره 1) توزیع فروانی جنس پاسخگویانجدول شماره 2) توزیع فروانی تأهل پاسخگویانجدول شماره 3) توزیع فروانی محل تولد پاسخگویانجدول شماره 4) توزیع فروانی سال تولد پاسخگویانجدول شماره 5) توزیع فروانی رشته تحصیلیجدول شماره 6) توزیع فروانی نوع مدرسهجدول شماره 7) توزیع فروانی معدل درسی دانش‌آموزانجدول شماره 8) توزیع فروانی تعداد دروس تجدیدیجدول شماره 9) توزیع فروانی میزان تحصیلات پدرجدول شماره 10) توزیع فروانی میزان تحصیلات مادرجدول شماره 11) توزیع فروانی شغل پدرجدول شماره 12) توزیع فروانی شغل مادرجدول شماره 13) توزیع فروانی درآمد ماهیانه خانوارجدول شماره 14) توزیع فروانی مقدار زمین زراعتیجدول شماره 15) توزیع فروانی تعداد اعضاء خانوادهجدول شماره 16) توزیع فروانی زندگی با افرادجدول شماره 17) توزیع فروانی كمك گرفتن درسیجدول شماره 18) توزیع فروانی زیر بنای فعلی منزل مسكونیجدول شماره 19) توزیع فروانی سرپرستی مالی خانواهدجدول شماره 20) توزیع فروانی توزیع فراوانی وضعیت مسكنجدول شماره 22) توزیع فروانی توزیع فراوانی محل سكونتجدول شماره 23) توزیع فروانی توجه به رفع مشكلاتجدول شماره 24) توزیع فروانی میزان نظارت والدین (پدر)جدول شماره 25) توزیع فروانی میزان تظارت والدین (مادر)جدول شماره 26) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی والدینجدول شماره 27) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت كنترل درسی فرزندان (پدر)جدول شماره 28) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت كنترل درسی فرزندان (مادر )جدول شماره 29) توزیع فروانی تمایل به درس خواندنجدول شماره 30) توزیع فروانی وجود شغل مناسبجدول شماره 31) توزیع فروانی انتخاب شغل دلخواهجدول شماره 32) توزیع فروانی استفاده از كتابها …جدول شماره 33) توزیع فروانی استفاده از امكانات برای كمك به حل تمرینها و  …جدول شماره 34) توزیع فروانی استفاده از معلمان خصوصی..جدول شماره 35) توزیع فروانی استفادهاز آموزشگاههاجدول شماره 36) توزیع فروانی استفاده از اقوام و دوستانجدول شماره 37) توزیع فروانی تأمین مخارج زندگیجدول شماره 38) توزیع فروانی جایگاه نظر خواهی در خانوادهجدول شماره 39) توزیع فروانی جنبه‌های نظر خواهی از فرزندانجدول شماره 40) توزیع فروانی قابل اجرا بودن تصمیمات فرزندانجدول شماره 41) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملكرد تحصیلی فرزندان (پدر)جدول شماره 42) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملكرد تحصیلی فرزندان (مادر)جدول شماره 43) توزیع فروانی محیط گرم و عاطفی خانوادهجدول شماره 44) توزیع فروانی توجه به مشكلات روحی و جسمی فرزندانجدول شماره 45) توزیع فروانی داشتن اطاق خصوصی و …جدول شماره 46) توزیع فروانی كمك از مشاوران درسیجدول شماره 47) توزیع فروانی تأثیر عدم امكانات رفاهی در …جدول شماره 48) توزیع فروانی درس خواندن در رشته تضمین شغلجدول شماره 49) توزیع فروانی بیزاری از رشته فاقد شغلجدول شماره 50) توزیع فروانی اختلاف با پدرجدول شماره 51) توزیع فروانی اختلاف با مادرجدول شماره 52) توزیع فروانی اختلاف با برادر و خواهرجدول شماره 53) توزیع فروانی ضرورت درس خواندنجدول شماره 54) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلیجدول شماره 55) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلیجدول شماره 56) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با پدرجدول شماره 57) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با مادرجدول شماره 58) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با برادر و خواهرب) نتایج استنباطی: فهرست نمودار و جداول نتایج استنباطی جدول شماره 59) سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندانجدول شماره 60) پایگاه اجتماعی – اقتصادی و افت تحصیلی فرزندان.جدول شماره 61) عدم توجه كلی به فرزند در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزانجدول شماره 62) كنترل درسی فرزند از سوی والدین و افت تحصیلی دانش‌آموزانجدول شماره 63) نگرش فرد نسبت به اینده شغلی خود و افت تحصیلیجدول شماره 64) امكانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان جدول شماره 65) گسیختگی روابط عاطفی در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان -جدول شماره 66) سطح تحصیلات خانواده و عدم توجه كلی به فرزندجدول شماره 67) سطح تحصیلات پدر و توجه به فرآیند تحصیل فرزند
 • طرح های توجیهی|طرح توجیهی تولید پفك نمكی
 • طرح توجیهی تولید پفك نمكی شناسه محصول :52963 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 592 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود طرح توجیهی تولید پفك نمكی خلاصه طرح: موضوع طرح…

 • مدیریت|مبانی و پیشینه نظری کیفیت خدمات
 • مبانی و پیشینه نظری کیفیت خدمات شناسه محصول :68216 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 0.061523438 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری کیفیت خدمات توضیحات: فصل دوم مقاله…

 • حسابداری|کارآموزی اصول انبارداری و حسابرسی انبار
 • کارآموزی اصول انبارداری و حسابرسی انبار شناسه محصول :86738 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 1759 حجم فایل: 0.720703125 مگابایت دانلود کارآموزی در مورد اصول انبارداری و حسابرسی انبار در 110…

 • علوم انسانی|پاورپوینت استقلال قضایی چیست
 • پاورپوینت استقلال قضایی چیست شناسه محصول :100080 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 145 حجم فایل: 4206.147461 مگابایت دانلود پاورپوینت استقلال قضایی چیست   پاورپوینت استقلال قضایی چیست شامل 27…

 • مکانیک|گزارش آزمایش درس توانایی ماشینکاری تغییر عمق براده برداری وسرعت برشی همراه با تغییرات عده ی دوران
 • گزارش آزمایش درس توانایی ماشینکاری تغییر عمق براده برداری وسرعت برشی همراه با تغییرات عده ی دوران شناسه محصول :100059 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 184 حجم فایل: 7057.082031 مگابایت…

 • بهداشت|پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ
 • پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ شناسه محصول :94577 موضوع : بهداشت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 516 حجم فایل: 3573.755859 مگابایت دانلود آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *