علوم تربیتی|بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد شناسه محصول :52327 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 0.086914063 مگابایت

دانلود

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتادچکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120 نفر) و افراد عادی 120 نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(1996) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(1998) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند. فهرست مطالب:فصل اول: کلیات                                                                                   2مقدمه                                                                                                  3اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            5هدفهای پژوهش                                                                                      6سوالات پژوهش                                                                                                6تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                                                               9 حل مساله                                                                                            9فشار روانی                                                                                             9افیون یا مواد مخدر                                                                                  10متغیرهای تحقیق                                                                                     14وابستگی به مواد مخدر                                                                              14سبکهای حل مساله                                                                                  15مقابله                                                                                                   15فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                                                           161- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                                                         172-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                                                      173- میزان شیوع                                                                                                184- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                                                       195- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                                                            196- دیدگاه اجتماعی                                                                                 207- دیدگاه روان تحلیلی                                                                                       218-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                                                       219- استرس یا فشار روانی                                                                            2210- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                                                             2311- تعریف استرس                                                                                  2712- از استرس تا مقابله                                                                                       2813- تاریخچه مقابله                                                                                  3014- تعریف مقابله                                                                                    3115- حل مساله                                                                                       3316- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                                                                   3417- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                                                               3618- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                                                     39فصل سوم:                                                                                          411-    روش پژوهش                                                                                    422- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                              424- مقایسه شیوه حل مساله                                                                        455- روشهای آماری                                                                                    466- شیوه اجرای پژوهش                                                                                      47فصل چهارم: نتایج                                                                                481-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                                                            582- همبستگی بین متغیرها                                                                         62فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                                                         661- نتیجه گیری و بحث                                                                             672- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش                         703- محدودیت های پژوهش                                                                         744- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                                                     75ضمائم                                                                                                 76مقایسه شیوه حل مساله                                                                                      77پرسشنامه راه های مقابله                                                                           80منابع فارسی                                                                                           88منابع انگلیسی                                                                                        91فهرست جداولفصل چهارمجدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی                   49جدول 2-4 ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن 1985)                                                                                                 50جدول 3-4 میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای                                     51جدول 4-4 آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی 1378)             52جدول 5-4 ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر                                                  56جدول 6-4 ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی 1377))                                                                   57جدول 7-4 ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.                                                            57فصل پنجمجدول 1-4 مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد                                                                                                      59جدول2-4 مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.          62جدول 3-45 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.                                                                             64
 • روان شناسی|مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی
 • مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی شناسه محصول :52423 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 416 حجم فایل: 0.03515625 مگابایت دانلود…

 • معماری|پاورپوینت باغ مفاخر قزوین
 • پاورپوینت باغ مفاخر قزوین شناسه محصول :88078 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 4.818359375 مگابایت دانلود پاورپوینت باغ مفاخر قزوین در 28 اسلاید قابل ویرایش و بسیار عالی…

 • علوم انسانی|تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت
 • تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت شناسه محصول :51902 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 163 تعداد بازدید : 369 حجم فایل: 0.159179688 مگابایت…

 • شهرسازی|شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه 2 منطقه 12 تهران
 • شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه 2 منطقه 12 تهران شناسه محصول :100013 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 38288.97852 مگابایت دانلود فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر
 • پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر شناسه محصول :91043 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 369 حجم فایل: 0.4296875 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر   پاورپوینت نظریه…

 • معماری|پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلیسیوم
 • پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلیسیوم شناسه محصول :94870 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 7772.352539 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلیسیوم   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *