علوم تربیتی|بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله شناسه محصول :52219 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.176757813 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 سالههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.فهرست مطالب:عنوان                                                                                                                                                        صفحهفصل اول: کلیات تحقیقمقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13فصل دوم: ادبیات و پیشنیه تحقیقمبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62فصل سوم: فرایند پژوهشروش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79فصل چهارم: یافته های پژوهشتجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94فرضیه  پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96فصل پنجم: نتیجه گیریخلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….  108فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109فهرست جداول:عنوان                                                                                                                                               صفحهجدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………………. 81جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………………………………………….. 81جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………………………………………….. 82جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………. 83جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………… 84جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………. 85جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی……………………………………………………… 86جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی…………………………. 87جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی…………………………. 88جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………….. 89جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی……….. 90جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………….. 93جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………. 94جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………………………………………………………… 95جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی……………………………………….. 96جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی……………………….. 97جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی………………….. 98جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین…………………………………………………………………………….. 99جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………….. 100
 • حسابداری|پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری
 • پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری شناسه محصول :84916 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 0.803710938 مگابایت دانلود پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری   دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی…

 • مدیریت|پاورپوینت فرایند برنامه ریزی
 • پاورپوینت فرایند برنامه ریزی شناسه محصول :72602 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 135 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 0.619140625 مگابایت دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی برنامه ریزی چیست؟ برنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی یعنی اندیشیدن…

 • اقتصاد|پاورپوینت بحران ارزی چیست
 • پاورپوینت بحران ارزی چیست شناسه محصول :96462 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 4265.751953 مگابایت دانلود پاورپوینت بحران ارزی چیست   پاورپوینت بحران ارزی چیست شامل 27 اسلاید…

 • روان شناسی|پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم
 • پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم شناسه محصول :101381 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 2322.636719 مگابایت دانلود پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم  …

 • حسابداری|پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 حسابداري داراييهاي ثابت مشهود
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 حسابداري داراييهاي ثابت مشهود شناسه محصول :97062 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 494 حجم فایل: 26.48828125 مگابایت دانلود فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 38 هدف‌…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت فسخ نکاح چیست
 • پاورپوینت فسخ نکاح چیست شناسه محصول :96743 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 4178.773438 مگابایت دانلود پاورپوینت فسخ نکاح چیست   پاورپوینت فسخ نکاح چیست…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *