علوم تربیتی|بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله شناسه محصول :52219 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.176757813 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 سالههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.فهرست مطالب:عنوان                                                                                                                                                        صفحهفصل اول: کلیات تحقیقمقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13فصل دوم: ادبیات و پیشنیه تحقیقمبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62فصل سوم: فرایند پژوهشروش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79فصل چهارم: یافته های پژوهشتجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94فرضیه  پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96فصل پنجم: نتیجه گیریخلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….  108فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109فهرست جداول:عنوان                                                                                                                                               صفحهجدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………………. 81جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………………………………………….. 81جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………………………………………….. 82جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………. 83جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………… 84جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………. 85جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی……………………………………………………… 86جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی…………………………. 87جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی…………………………. 88جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………….. 89جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی……….. 90جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………….. 93جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………. 94جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………………………………………………………… 95جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی……………………………………….. 96جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی……………………….. 97جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی………………….. 98جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین…………………………………………………………………………….. 99جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………….. 100
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جرثقیل بازویی
 • پاورپوینت جرثقیل بازویی شناسه محصول :93685 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 2707.708984 مگابایت دانلود این نوع جرثقیل از یک محور گردان و بوم تشکیل شده…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی)
 • پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی) شناسه محصول :53728 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 1036 حجم فایل: 1.909179688 مگابایت دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی)   •گیاهی است چند ساله…

 • معماری|پاورپوینت مرقد شاه چراغ
 • پاورپوینت مرقد شاه چراغ شناسه محصول :85427 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 3.09375 مگابایت دانلود پاورپوینت مرقد شاه چراغ پاورپوینت مرقد شاه چراغ شامل 28 اسلاید (ویژه…

 • علوم انسانی|سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی
 • سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی شناسه محصول :56769 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 169 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.41796875 مگابایت دانلود سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی  …

 • علوم انسانی|مبانی نظری شیوه فرزندپروری و تعاریف آن
 • مبانی نظری شیوه فرزندپروری و تعاریف آن شناسه محصول :91828 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 149 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود مبانی نظری شیوه فرزندپروری و تعاریف آن (فصل…

 • معماری|نمونه های فرهنگسرا و مرکز فرهنگی داخلی و خارجی
 • نمونه های فرهنگسرا و مرکز فرهنگی داخلی و خارجی شناسه محصول :96821 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 19520.92383 مگابایت دانلود نمونه های فرهنگسرا و مرکز فرهنگی داخلی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *