علوم تربیتی|بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی شناسه محصول :52791 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.104492188 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی   تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سكونت (شهر و روستا) كه در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر 1500 نفر است که نهایتا نمونه ای 278 نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.   فهرست شكل‌ها: عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه شكل (2-1) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری………………………………………………….. 13 شكل (2-2) نمونه‌ای از نقشه مفهومی…………………………………………………………………. 30 شكل (2-3) طرح شعاعی……………………………………………………………………………………. 31 شكل (2-4) طرح هرمی……………………………………………………………………………………… 32 شكل (2-5) طرح همپوشی………………………………………………………………………………….. 32 شكل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری…………………………. 44   فهرست جداول: عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه جدول (2-1) تاكتیك‌های راهبرد تكرار و مرور…………………………………………………….. 21 جدول (2-2) تاكتیك‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی……………………………………….. 27 جدول (2-3) تاكتیك‌های راهبرد سازمان‌دهی………………………………………………………. 28 جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سكونت…………. 59 جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و كلاس ……….. 60 جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سكونت    60 جدول (4-4) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل. 61 جدول (4-5) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل…… 62 جدول (4-6) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی كه بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌كنند با معدل سایر دانش‌آموزان ……………………………………………………………………. 63 جدول (4-7) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    64 جدول (4-8) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی………………………………………………………………………………………………………………………. 65 فهرست مطالب: عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه فصل اول موضوع پژوهش 1ـ1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2 1ـ2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 3 1ـ3 ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………….. 4 1ـ4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 5 1ـ5 فرضیات و سوال پژوهش……………………………………………………………………………… 6 1ـ6 تعریف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 6 فصل دوم پیشینه نظری و عملی پژوهش 2ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 10 2ـ2 تعریف راهبردهای یادگیری…………………………………………………………………………. 13 2ـ3 راهبردهای شناختی……………………………………………………………………………………. 15 2ـ3ـ1 راهبردهای تكرار یا مرور………………………………………………………………………… 16 روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار…………………………………………………………….. 17 2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنایی………………………………………………………………… 21 روش‌ها و تاكتیك‌های گسترش معنایی………………………………………………………………… 22 2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهی……………………………………………………………………………….. 28 روش‌ها و راهكارهای سازمان‌دهی ……………………………………………………………………. 28 2ـ4 راهبردهای فراشناختی………………………………………………………………………………… 33 2ـ5 دانش ویژه راهبرد……………………………………………………………………………………… 40 2ـ6 دانش راهبرد اسنادی………………………………………………………………………………….. 40 2ـ7 تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد………………………………………………………… 41 2ـ8 راهبردهای یادگیری و رشد………………………………………………………………………… 41 عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه 2ـ9 پیشینه عملی تحقیق……………………………………………………………………………………… 45 2ـ10 پژوهش‌های خارجی ………………………………………………………………………………… 45 2ـ11 پژوهش‌های داخلی……………………………………………………………………………………. 48 فصل سوم 3ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 53 3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش………………………………………………………………………….. 53 3ـ3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 54 3ـ4 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………….. 55 3ـ5 روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 55 3ـ6 ابزار اندازه‌گیری پژوهش……………………………………………………………………………. 55 3ـ6ـ1 پایایی…………………………………………………………………………………………………….. 56 3ـ6ـ2 اعتبار…………………………………………………………………………………………………….. 56 3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………….. 57 فصل چهار تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی 4ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 59 4ـ2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ………………………………………………………………. 59 4ـ3 آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق…………………………………………………………………… 61 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 61 آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………… 61 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………… 62 آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………. 62 آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………. 63 آزمون سوال تحقیق………………………………………………………………………………………….. 64  عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه فصل پنجم تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق 5ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 67 5ـ2 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………… 67 5ـ3 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 69 5ـ4 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 71 5ـ5 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………… 72 5ـ6 سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………. 72 5ـ7 نتیجه کلی………………………………………………………………………………………………….. 73 5ـ8 محدودیت های محقق………………………………………………………………………………….. 73 5ـ9 پیشهادات …………………………………………………………………………………………………. 73 فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………… 75 فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………….. 77 ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………….. 79
 • معماری|پاورپوینت تحلیل ساختمان Urquiza آرژانتین
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان Urquiza آرژانتین شناسه محصول :98149 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 1372.446289 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ساختمان Urquiza آرژانتین   ساختمان Urquiza یک آپارتمان مسکونی…

 • طرح های توجیهی|پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام
 • پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام شناسه محصول :53550 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 715 حجم فایل: 1.77734375 مگابایت دانلود پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام   خلاصه طرح :…

 • روان شناسی|پاورپوینت مشاوره طلاق درمانی
 • پاورپوینت مشاوره طلاق درمانی شناسه محصول :101553 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 144.5732422 مگابایت دانلود پاورپوینت مشاوره طلاق درمانی   بخشی از متن پاورپوینت : طلاق…

 • پزشکی|مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
 • مروری بر علل شکست پروتزهای کامل شناسه محصول :58695 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 180 تعداد بازدید : 516 حجم فایل: 3.6328125 مگابایت دانلود مروری بر علل شکست پروتزهای کامل فصل اول   مروری…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی ناگاساوا ژاپن
 • پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی ناگاساوا ژاپن شناسه محصول :97489 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 378 حجم فایل: 5.9 مگابایت دانلود در این فایل کلینیک دندانپزشکی ناگاساوا واقع در ژاپن مورد…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 • پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده شناسه محصول :99034 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 1120.53418 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فصل نهم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *