علوم تربیتی|بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول شناسه محصول :51265 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 874 حجم فایل: 0.26953125 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفولچكیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد . جامعه ی آماری این پژوهش شامل كلیه ی دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد كه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع همبستگی 60 نفر دانشجو انتخاب گردید پس با اجرای پژوهش نامه ی سنجش خلاقیت (cree ) و پرسش نامه عزت نفس كوپر اسمیت تجزیه و تحلیل یافته ها صورت گرفته است . در این پژوهش تكنیك های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار و خطای معیار میانگین ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است . قابل ذكراست كه نمونه هایی از این تحقیق در سایر شهرها نیز صورت گرفته است .  كلمات كلیدی : خلاقیت ، عزت نفس ، پیشرفت تحصیلی.چكیدهمقدمهبیان مسألهفرضیه های پژوهشاهداف پژوهشاهمیت و ضرورت اجرای پژوهشتعاریف و اصطلاحاتفصل دوم« پیشینه پژوهش »تعاریف مفهومیمراحل خلاقیتعوامل ایجاد خلاقیت در كودكانموانع خلاقیتبرخی از موانع روانی كه در رشد خلاقیت تاثیر دارند ، عبارتند از :ویژگی های فرد خلاقفرد خلاق در عملزنان خلاقروشهای آموزش خلاقیتنقش آزمایش در آموزش و ایجاد خلاقیتخلاقیت و هوشخلاقیت و پیشرفت تحصیلیتكالیف خلاقیتینقش معلم در خلاقیت دانشجویاننشانه های عزت نفس مثبت و عزت نفس منفیمنشأ عزت چیست ؟كدامیك از نگرشها و رفتارهای والدین در شكل گیری عزت نفس مؤثر است ؟خصوصیات نوجوانان دارای عزت نفس بالا :خصوصیات نوجوانان دارای عزت نفس پائین :پیدایش عزت نفس از نظر برك :نقش والدین در افزایش عزت نفس فرزندانشانرشد عزت نفس و رفتار حفاظتیعوامل موثر در افزایش عزت نفسشرایط داشتن عزت نفسزمینه های مختلف عزت نفسعزت نفس دختران و پسران    دیدگاه گیلفورد نسبت به آفرینندگی- دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگینظریه رفتار گرایی:نظریه مكتب شناختی :خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی :نظریه تداعی گرایی :نظریه گشتالت :دیدگاه روان تحلیلی :دیدگاه انسان گرایی:دیدگاه روان سنجی :نظریه های عزت نفسعزت نفس از نظر جیمز :پژوهش های انجام شدهپژوهش های خارجیپژوهش های داخلی  :فصل سوم« روش پژوهش »روش پژوهشجامعه آمارینمونه و روش نمونه گیریابزار پژوهش داتی بر اساس یافته های آن دردستور العمل اجرای آزمون :نمره گذاری آزمون :تبدیل نمره خام به نمره استانداردتعبیر و تفسیر نمره استانداردشكل گیری آزمون  اعتبار آزمون ویژگی های شخصیتی افراد خلاقكاربرد آزمون :دستورالعمل فرم هاآزمون عزت نفس كوپر اسمیتاعتبار آزمون كوپر اسمیتپایایی آزمون عزت نفس كوپر اسمیتروش اجرا ی آزمونروش تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم« یافته ها »بررسی توصیفی داده هابررسی استنباطی داده هاآزمون فرضیه دو میانگین مستقلفصل پنجم                            « بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریمحدودیت های پژوهشپیشنهاداتمنابع فارسیمنابع انگلیسی«ضمائمپاسخنامه خلاقیت سنجكلید خلاقیت سنجفرم پرسشنامه CREEآزمون عزت نفس كوپر اسمیت  
 • علوم انسانی|دانلود مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی
 • دانلود مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی شناسه محصول :69549 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 0.053710938 مگابایت دانلود دانلود مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی جایگاه زنان ،این…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت استخراج عصاره گیاهان
 • پاورپوینت استخراج عصاره گیاهان شناسه محصول :53490 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 455 حجم فایل: 0.59375 مگابایت دانلود پاورپوینت استخراج عصاره گیاهان فهرست: مقدمه الكل های ترپنی هیدروكربن ها…

 • مدیریت|پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی
 • پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی شناسه محصول :64869 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 326 حجم فایل:…

 • فقه و حقوق اسلامی|اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی
 • اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی شناسه محصول :55124 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 212 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 0.228515625 مگابایت دانلود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت آبیاری تحت فشار
 • پاورپوینت آبیاری تحت فشار شناسه محصول :71391 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 453 حجم فایل: 0.4765625 مگابایت دانلود پاورپوینت آبیاری تحت فشار به‌ازاء هر هکتار آبیاری تحت‌فشار، امکان اشتغال…

 • معماری|پاورپوینت ترمینال صفه اصفهان
 • پاورپوینت ترمینال صفه اصفهان شناسه محصول :95734 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 6759.626953 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با ترمینال صفه اصفهان ، در حجم 23 اسلاید قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *