علوم تربیتی|بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان شناسه محصول :50622 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 566 حجم فایل: 0.383789063 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان های دخترانه صورت گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روش اﺟﺮا از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ‫ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه والدین دانش آموزان و دانش آموزان دختر مقطع پنجم و ششم شهر… می باشد که به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 48 نفر از والدین دانش آموزان و 48 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری را تکمیل نمودند. داده ها بوسیله آزمون های آماری همبستگی با روش ورود با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. ‫ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ‫ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‫ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. روش جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری فوق به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد 48 نفر آزمودنی می باشد و آنها به صورت تصادفی ساده 48 برگه پرسشنامه بین فرزندان و 48 برگه پرسشنامه بین والدین توزیع می‌گردد تا برحسب درجه از کاملاً مخالف، نامخالف، تقریباً مخالفم، موافق و کاملاً موافق به سئوالات پاسخ دهند و پس از تکمیل پرسشنامه آن را تحویل دهند. برای اجرای این طرح از دو پرسشنامه استفاده می کنیم (شیوه‌های فرزند پروری و خلاقیت دانش آموزان) که شامل 30 سئوال پنج گزینه ای است که هر ده سئوال آن مربوط به یک فرضیه است. جهت خلاقیت تعداد 8 سئوال با فرمی مشابه به سئوالات آزمون تورنسی استفاده شده است.كه نتایج فرضیات به صورت زیر می باشد: فرضیه اول: بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین سبک سهل گیرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود ندارد. فرضیه سوم: بین سبک فرزند پروری استبدادی والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.  فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله :3 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق :4 1-4- اهداف تحقیق.. 5 1-4-1- هدف کلی5 1-4-2- اهداف فرعی5 1-5- فرضیات تحقیق.. 5 1-5-1- فرضیه اصلی5 1-5-2- فرضیات فرعی5 1-6- قلمرو تحقیق.. 5 1-7- متغیر های تحقیق.. 6 1-8- روش تحقیق.. 6 1-9- تعاریف واژه ها:7  فصل دوم مبانی نظری پژوهش بخش اول: فرزندپروری… 10 2-1- مقدمه. 10 2-2- تاریخچه فرزندپروری… 10 2-3- تعریف فرزند پروری… 11 2-4- شیوه های فرزندپروری… 12 2-4-1- والدین آسانگیر:13 2-4-2- والدین قدرت طلب:13 2-4-3- روش های مثبت فرزند پروری15 2-4-4- روابط بین خواهران و برداران16 2-5- شیوه‌های فرزند‌پروری بر اساس الگوی بامریند.. 17 2-5-1- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی)17 2-5-2- والدین مستبد و دیكتاتور18 2-5-3- والدین سهل‌گیر (آزادگذار)19 2-5-4- اصول و روشهای موثر و کارآمد فرزند پروری20 2-6- سن والدین و كیفیت فرزند‌پروری… 22 2-7- اشتغال مادر. 23 2-8- كاربرد تقویت و تنبیه از سوی والدین.. 23 2-9- شیوه های ارتباط والدین با فرزندان.. 24 2-10- الگوی شفیر. 25 2-11- موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان.. 27 2-12- اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 27 2-12-1- مزایای فرزندپروری مقتدرانه(قاطعانه)(بالغانه) :28 2-12-2- نتیجه شیوه فرزندپروری مقتدرانه29 2-13- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری… 29 2-14- فرهنگ و فرزندپروری… 30 2-14-1- مقایسه شیوه های فرزندپروری31 2-15- جمع بندی… 34 بخش دوم: خلاقیت… 35 2-16- مقدمه. 35 2-17-تاریخچه خلاقیت…. 35 2-18- مفهوم و تعریف خلاقیت…. 37 2-18-1-خلاقیت از دیدگاه روانشناسی38 2-18-2- خلاقیت از دیدگاه سازمانی38 2-19- نظریه های خلاقیت:39 2-19-1- خلاقیت به عنوان الهام خدایی از دیدگاه افلاطون:39 2- 19-2- خلاقیت به عنوان نبوغ اشراقی:39 2-19-3- خلاقیت معمولی و خارق العاده ارسطو:40 2-20- چه چیزی خلاقیت نیست؟. 41 2-21- تفکر خلاق:42 2-22- فرآیند خلاق:42 2-23- ویژگیهای تفکر واگرا از دیدگاه گیلفورد:43 2-23-1- انعطاف پذیری:43 2-24- عوامل موثر در خلاقیت:43 2-25- روشهای پرورش خلاقیت:46 2-26- راهنمای عملی برای تشخیص خلاقیت فرزندان :47 2-27- شوخ طبعی:49 2-28- اصول تورنس برای تفکر خلاق.. 49 2-29- ویژگی های فرزندان خلاق:50 2-30- اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در فرزندان :52 2-31-رابطه شیوه های فرزند پروری با خلاقیت…. 53 2-32-جمع بندی بخش دوم. 54 بخش سوم: پیشینه تحقیق… 55 2-33- تحقیقات انجام شده. 56 2-33-1- تحقیقات انجام شده در داخل:56 2-33-2- تحقیقات انجام شده در خارج:56 2-34- بحث و نتیجه گیری فصل دوم. 58  فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه:60 3-2- روش پژوهش…. 60 3-3- جامعه آماری:61 3-4- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه. 61 3-5- روش گردآوری اطلاعات… 62 3-6- روش آماری:62 3-7- ابزار تحقیق:63 3-8- ابزار تحقیق:63 3-8-1- پرسشنامه شیوه های فرزند پروری:63 3-8-2- پایایی و اعتبار آزمون:63 3-8-3- آزمون سنجش خلاقیت:64  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه:66 4-2- آمار توصیفی.. 67 4-2-1- جنسیت:67 4-2-2- تعداد فرزندان:68 4-2-3- تحصیلات والدین:69 4-3- آمار استنباطی.. 70 4-4- پرسشنامه خلاقیت…. 80 4-4-1- متغیر فرزندپروری:83 4-4-2- متغیر خلاقیت:83 4-4-3- گروه بندی متغیر خلاقیت:84 4-4-4- رابطه فرزندپروری و خلاقیت:84  فصل پنجم نتایج و پیشنهادات پژوهش 5-1- مقدمه. 86 5-2-خلاصه و نتیجه گیری… 86 5-3- نتایج فرضیات… 87 5-3-1- فرضیه اول:87 5-3-2- فرضیه دوم:88 5-3-3- فرضیه سوم:89 5-4- راهکارها89 5-5- محدودیت های تحقیق.. 90 5-6- پیشنهادات… 91 5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 91 منابع.. 92 پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین.. 94 پرسشنامه خلاقیت…. 96  فهرست جداول جدول شماره 1: توزیع فراوانی و درصد مورد مطالعه بر حسب جنسیت67 جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصد مورد مطالعه بر حسب تعداد فرزندان68 جدول شماره 3:توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات69 جدول شماره 4: جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک70 جدول شماره 5: جدول همبستگی مربوط به هزینه شماره 371 جدول شماره 6: جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره 272 جدول شماره 7: والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می‌خواهند انجام دهند.73 جدول شماره 8 : بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان می گویند پیروی کنند، در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.74 جدول شماره 9 : اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسر را به دنبال دارد که آنها پرورش شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.74 جدول شماره 10 : هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها می گیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.74 جدول شماره 11 : اگر بچه ها نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید با صحبت کردن آنها را قانع کنند.74 جدول شماره 12 : والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.75 جدول شماره 13: اگر بچه ها مطابق میل والدین خود رفتار کنند در آینده افراد موفقی خواهند شد.75 جدول شماره 14 : بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود باید بتوانند آزادانه با والدین خود مطرح کنند.75 جدول شماره 15 : وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری انجام دهند بچه ها باید بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.75 جدول شماره 16 : والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.75 جدول شماره 17 : هرگاه بچه ها برخلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.76 جدول شماره 18 : والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است؟76 جدول شماره 19 : والدین باید در تصمیم گیریهای مربوط به خانواده فقط آنچه را که خاص بچه ها است انجام دهند.76 جدول شماره 20: اگر والدین رفتار و خواسته‌های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل می شود.76 جدول شماره 21: والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظرخواهی کنند.76 جدول شماره 22 : والدین باید بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند به شدت برخورد نمایند.76 جدول شماره 23 : والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیم گیرنده باشند.77 جدول شماره 24 : شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست.77 جدول شماره 25 : بچه ها به بازی و توزیع نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.77 جدول شماره 26 : باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظراتشان از نظرات والدین فرد بهتر است آن را ابراز کنند.77 جدول شماره 27: وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند هیچ گاه نباید آنها را سرزنش کرد.77 جدول شماره 28 : اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند در چنین مواردی باید در مورد آن با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه کرده بودند آن را بپذیرند.78 جدول شماره 29: گاهی اوقات والدین با بچه ها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش کنند.78 جدول شماره 30 : بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند.78 جدول شماره 31: بعضی از بچه ها ذاتاً بد نیستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.78 جدول شماره 32 : بچه ها وقتی بزرگ شوند از سخت گیریهای والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.78 جدول شماره 33 : وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کاری خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی‌شوند.79 جدول شماره 34 : در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود.79 جدول شماره 35: بچه ها جدول و کوشا نخواهند بود مگر اینکه درباره کارهای آنها سختگیری آنها.79 جدول شماره 36 : اگرچه بچه ها تجربه کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.79 جدول شماره 37 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان80 جدول شماره 38 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان80 جدول شماره 39 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان81 جدول شماره 40 : جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان81 جدول شماره 41 : جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان81 جدول شماره 42 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان82 جدول شماره 43 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان82 جدول شماره 44 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان83
 • علوم انسانی|تحقیق حسابداری پیمانهای بلند مدت
 • تحقیق حسابداری پیمانهای بلند مدت شناسه محصول :70509 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 0.166015625 مگابایت دانلود تحقیق حسابداری پیمانهای بلند مدت فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های…

 • معماری|پاوپوینت چگونه در طراحی فضای خود از طبیعت الهام بگیرید
 • پاوپوینت چگونه در طراحی فضای خود از طبیعت الهام بگیرید شناسه محصول :53108 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 0.876953125 مگابایت دانلود پاوپوینت چگونه در طراحی فضای خود…

 • معماری|پاورپوینت مکتب معماری شیکاگو
 • پاورپوینت مکتب معماری شیکاگو شناسه محصول :68294 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 17.76855469 مگابایت دانلود  فایل پاورپوینت آشنایی با مکتب معماری شیکاگو(آشنایی با معماری معاصر ) ،…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری خانه لاری های یزد - خانه مهربان گودرز یزد
 • پاورپوینت بررسی معماری خانه لاری های یزد - خانه مهربان گودرز یزد شناسه محصول :103416 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 773 حجم فایل: 16971.16504 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری خانه…

 • زیست شناسی|گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش نین هیدرین (تشخیص اسید های آمینه ی)
 • گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش نین هیدرین (تشخیص اسید های آمینه ی) شناسه محصول :99734 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 522 حجم فایل: 22.05175781 مگابایت دانلود گزارش کار…

 • مدیریت|تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر
 • تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر شناسه محصول :52394 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 0.077148438 مگابایت دانلود تعیین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *