علوم تربیتی|بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر شناسه محصول :57138 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 153 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 0.21484375 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر   پژوهش حاضر كوشش می‌كند ضمن مرور رویكردهای مختلف در باب آموزش و پرورش با اتخاذ رویكردهای جامعه شناختی به بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر بپردازد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است كه، با انتخاب 222 نفر به عنوان نمونه از جامعه دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر كرمان و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. در این بررسی از نظریه سرمایه فرهنگی پیربوردیو و نظریه سرمایه اجتماعی شبكه به عنوان پشتیبان استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بین شاخص فعالیت‌های فرهنگی و معدل دانشجویان رابطه وجود دارد و همچنین بین شاخص دانش فرهنگی و معدل، و رشته تحصیلی و جنسیت و وضعیت تأهل دانشجویان رابطه وجود دارد. بر اساس این بررسی 9/17 درصد از دانشجویان ایثارگر در وضعیت مطلوب تحصیلی قرار دارند و 4/55 درصد از ان‌ها از نظر تحصیلی در حد متوسط هستند و 2/25 درصد از دانشجویان ایثارگر در حد ضعیف یا افت تحصیلی می‌باشند. همچنین بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی شبكه یعنی حمایت اطلاعاتی، حمایت مالی، حمایت عاطفی و حمایت مشورتی خانواده‌ها و بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر رابطه معنی‌داری وجود نداشت. به‌طور كلی برای مشخص كردن منابع فرهنگی مرتبط با رشته‌های مختلف دانشگاهی و سازوكارهای مناسب برای دسترسی بیشتر و بهتر این منابع نیاز به تحقیقات بیشتر در قالب پایان‌نامه كارشناسی ارشد و دكتری است. كلید واژه: سرمایه اجتماعی شبکه- سرمایه فرهنگی- افت تحصیلی- ایثارگر.   فهرست مطالب   فصل اول: كلیات تحقیق   مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهمیت تحقیق 6 هدف‌های تحقیق 8 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش   بخش اول: ادبیات موضوع   تاریخچه آموزش و جایگاه آموزش در ایران باستان 10 انقلاب اسلامی و آموزش عالی 12 تاریخچه بنیاد شهید و امور ایثارگران 13 آموزش عالی؛ تعاریف و كاركردها 16 بخش دوم: پیشینه نظری   نظریه‌های فلسفی 20 نظریه‌های روانشناسی اجتماعی 29 نظریه‌های زیست شناسی (تكاملی) 47 نظریه‌های جامعه‌شناسی 49 چارچوب نظری انجام پژوهش 67 فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش   مقدمه 71 روش پژوهش 71 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم 72 جامعه آماری 79 فصل چهارم: یافته‌های پژوهش(تجزیه و تحلیل داده‌ها)   مقدمه 82 یافته‌های توصیفی 82 یافته‌های تحلیلی 113 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات   نتیجه گیری 127 پیشنهادات 133 منابع فارسی 134 ضمائم 135 فهرست جداول صفحات جدول(3-1): متغیرهای پژوهش 76 جدول(3-2): متغیرهای مستقل، ابعاد و شاخص های آن 77 جدول(3-3)ك متغیرهای پژوهش و شماره سوال های پرسشنامه 78 جدول(3-4): نمونه برای جامعه آماری کوچک 80 جدول (4-1-1) توزیع پاسخگویان بر حسب سن 82 جدول (4-1-2)توزیع پاسخگویان برحسب نام دانشکده 83 جدول (4-1-3) توزیع پاسخگویان برحسب جنس 83 جدول (4-1-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 84 جدول (4-1-5)توزیع پاسخگویان بر حسب شاغل بودن 84 جدول (4-1-6)توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی 84 جدول (4-1-7)توزیع پاسخگویان بر حسب معدل 85 جدول (4-1-8)توزیع پاسخگویان برحسب تعداد ترمهای مشروطی 85 جدول (4-1-9)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد والدین 86 جدول(1-4-10): توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر 86 جدول (4-1-11) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر 87 جدول(4-1-12): توزیع پاسخگویان برحسب نوع ایثارگری 88 جدول(4-1-13): توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت خانواده 88 جدول(4-1-14): توزیع پاسخگویان برحسب تعداد خواهر وبرادر 89 جدول (4-1-15) توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای علمی غیر درسی 89 جدول (4-1- 16)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای داستانی 90 جدول (4-1-17)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای مذهبی و دینی 90 جدول (4-1-18)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه مجله و روزنامه 91 جدول (4-1-19)توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های سیاسی تلویزیون 91 جدول (4-1-20 )توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های هنری،شعر وموسیقی 92 جدول (4-1-21)توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های علمی و مستند 92 جدول (4-1-22)توزیع پاسخ گویان بر حسب بازدید از موزه ها 93 جدول (4-1-23)توزیع پاسخ گویان بر حسب بازدید از اماکن تاریخی 93 جدول (4-1-24)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی علمی 94 جدول (4-1-25)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی مذهبی 94 جدول (4-1-26)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی سیاسی 95 جدول (4-1-27)توزیع پاسخ گویان بر حسب انجام فعالیت های وزرشی در روز 95 جدول (4-1-28)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با رایانه 96 جدول (4-1-29)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای رایانه ایی 96 جدول (4-1-30)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زبان انگلیسی 97 جدول (4-1-31)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زبان عربی 98 جدول (4-1-32)توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از کلاسهای کانون زبان 98 جدول (4-1-33)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در جلسات شعرخوانی 99 جدول (4-1-34)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زندگی و آثار شاعران 99 جدول (4-1-35)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با نویسندگان معاصر 100 جدول (4-1-36)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با شخصیت های سیاسی معاصر 100 جدول(4-1-37) توزیع پاسخ گویان بر حسب علاقمندی والدین به مطالعه در منزل 101 جدول(4-1-38) توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه خواهر و برادر 101 جدول(4-1-39) توزیع پاسخ گویان بر حسب خدمات مشاره تحصیلی بنیاد 102 جدول(4-1-40) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از خدمات تقویت بنیه علمی بنیاد شهید 103 جدول(4-1-41) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از خدمات تقویتی واحد ایثارگران دانشگاه 103 جدول(4-1-42):‌‌‌توزیع‌پاسخ‌گویان‌برحسب‌استفاده‌ازکمک‌هزینه‌تحصیلی‌وکمک‌شهریه‌تحصیلی بنیاد 104 جدول(4-1-43) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از آموزش و مسابقات قرآنی و اردوهای زیارتی بنیاد 105 جدول(4-1-44) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مالی خانواده و هزینه های تحصیلی 105 جدول(4-1-45)توزیع‌پاسخ‌گویان‌برحسب‌فراهم‌کردن‌امکانات برای‌پیشرفت‌تحصیلی‌توسط‌خانواده 106 جدول(4-1-46) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی خانواده. 107 جدول(4-1-47) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مشورتی خانواده 107 جدول(4-1-48) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مشورتی دوستان 108 جدول(4-1-49) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی دوستان 109 جدول(4-1-50) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی و تشویق اساتید 109 جدول(4-1-51) توزیع پاسخ گویان برحسب گفتگو و مشورت با اساتید در مورد مسائل‌خصوصی 110 جدول(4-1-52) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس آرامش و امنیت درکلاس 111 جدول(4-1-53) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس اضطراب در کلاس 111 جدول(4-1-54) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس تعلق به دانشگاه 112 جدول(4-2-1): آزمون F دانشکده و رشته تحصیلی با معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان 113 جدول (4-2-2):آزمون x2 جنسیت و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان 113 جدول(4-2-3) : ضریب همبستگی وضعیت تأهل و معدل دانشجویان ایثارگر 114 جدول)4-2-4): ضریب همبستگی مربوط به متغیر سن و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان 115 جدول(4-2-5): آزمون X2 مربوط به شاغل بودن و معدل دانشجویان ایثارگر 116 جدول(4-2-6): آزمون 2X مربوط به متغیرهای محل سکونت و معدل دانشجویان ایثارگر 116 جدول (4-2-7) :آزمون F مربوط به میزان درآمد والدین و معدل دانشجویان ایثارگر 116 جدول (4-2-8) :آزمون F مربوط به میزان تحصیلات پدر و معدل دانشجویان ایثارگر 117 جدول (4-2-9): ضریب همبستگی میزان تحصیلات مادر و معدل دانشجویان ایثارگر 117 جدول (4-2-10) :آزمون F مربوط به نوع ایثارگری و معدل دانشجویان ایثارگر 118 جدول (4-2-11): آزمون F مربوط به متغیر وضعیت خانواده و معدل دانشجویان ایثارگر 118 جدول (4-2-12): ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر با معدل دانشجویان ایثارگر 118 جدول (4-2-13): ضریب همبستگی شاخص فعالیتهای فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر 119 جدول (4-2-14): ضریب همبستگی دانش فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر 120 جدول (4-2-15) : ضریب همبستگی شاخص زبان با معدل دانشجویان ایثارگر 120 جدول (4-2-16) ضریب همبستگی حمایت اطلاعاتی خانواده و بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر . 121 جدول (4-2-17) : ضریب همبستگی حمایت مالی خانواده و بنیادشهید با معدل دانشجویان ایثارگر 121 جدول (4-2-18): ضریب همبستگی حمایت عاطفی خانواده با معدل دانشجویان ایثارگر 122 جدول (4-2-19): ضریب همبستگی حمایت مشورتی با معدل دانشجویان ایثارگر 122 جدول (4-2-20): ضریب همبستگی حمایت مالی بنیادشهید با معدل دانشجویان ایثارگر 122 جدول (4-2-21) : ضریب همبستگی حمایت مالی بنیادشهید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگردانشگاه شهید باهنر 123 جدول (4-2-22) :ضریب همبستگی حمایت مشورتی بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر 123 جدول (4-2-23) ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و معدل دانشجویان ایثارگر 124 جدول (4-2-24): ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگر 124 جدول (4-2-25) ضریب همبستگی احساس تعلق به دانشگاه و معدل دانشجویان ایثارگر 124
 • پزشکی|پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی
 • پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی شناسه محصول :71016 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 496 حجم فایل: 0.25 مگابایت دانلود پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی لوله فالوپ:…

 • برق|گزارش كارآموزی در صنایع برق داد خواه
 • گزارش كارآموزی در صنایع برق داد خواه شناسه محصول :63122 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 0.076171875 مگابایت دانلود گزارش كارآموزی در صنایع برق داد خواه پیشگفتار :…

 • عمران و ساختمان|آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی در حالت کوبیده نشده
 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی در حالت کوبیده نشده شناسه محصول :98462 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 181 حجم فایل: 1250.359375 مگابایت دانلود در…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زبان بدن با تصویر برای توضیحات(خلاصه کتاب زبان بدن آلن پیز)
 • پاورپوینت زبان بدن با تصویر برای توضیحات(خلاصه کتاب زبان بدن آلن پیز) شناسه محصول :72986 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 6.073242188 مگابایت دانلود پاورپوینت زبان بدن…

 • حسابداری|پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن
 • پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن شناسه محصول :96694 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 774.1328125 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با…

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت کسب درآمد از طریق اینترنت
 • پاورپوینت کسب درآمد از طریق اینترنت شناسه محصول :100989 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 5631.754883 مگابایت دانلود پاورپوینت کسب درآمد از طریق اینترنت   مباحث…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.