علوم تربیتی|بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شناسه محصول :52182 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 145 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.999023438 مگابایت

دانلود

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان چكیده:هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه خلاقیت دانش آموزان و نگرشهای فرزند پروری والدین ، دستیابی به نتایجی است كه احتمالا حاكی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از ” بین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضیه های فرعی ، بررسی رابطه خلاقیت با جنسیت ، پایه های تحصیلی ، متغییرهای دموگرافیك و… مد نظر بوده است .  برای انجام پژوهش از روش توصیفی ( پیمایشی ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروری والدین به عنوان متغییر مستقل و میزان خلاقیت دانش آموزان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است.1- آزمون زمینه یابی مداد كاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت2-  پرسشنامه زمینه یابی ارزشیابی نگرش والدیناجرای هر دو پرسشنامه به روش سرشماری انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماری را 209 نفر پسر و 218 دختر   ( جمعا 427 نفر ) و والدین آنها تشكیل داده است. تجزیه و تحلیل نتایج  و داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مثل فراوانی ، میانگین ، ضریب همبستگی پیرسون ، انحراف معیار ، آزمونt  ، تحلیل واریانس و… به وسیله بسته نرم افزار آماری SPSS13  صورت گرفته است . نتایج تحقیق حاكی است 6/11 % دانش آموزان خلاقیت بسیار زیاد ، 2/42 % خلاقیت زیاد ، 7/28 % خلاقیت كم و 5/17% خلاقیت بسیار كم  از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نیز پائین تر از حد متوسط می باشد . اكثریت والدین (5/92% ) نیز نگرش حد متوسطی به رشد خلاقیت فرزندان دارند. از نظر شیوه های فرزند پروری و میزان خلاقیت دانش آموزان رابطه آماری معنی داری بدست نیامده است (20% r= ) . یعنی والدین دیدگاههای تربیتی روشن و جهت داری كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوری كودكان را پشتیبانی و حمایت كند نداشته و در تربیت فرزندان گرایشات شدیدا محافظه كارانه ای دارند كه احتمالا می تواند دلیلی بر تقدم و اهمیت موفقیت تحصیلی بر رشد خلاقیت باشد . ارتباط برخی از عوامل تشكیل دهنده خلاقیت با نگرشهای والدین ، جنسیت دانش آموزان ، تحصیلات  و شغل والدین ، وضیت رفاهی خانواده ها و… كه مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق می باشد قابل توجه است . توزیع فراوانی میزان خلاقیت دانش آموزان نیز به ترتیب برای بسیاركم ، كم ، زیاد و بسیار زیاد 5/17 % ،  7/28% ، 2/42% و 6/16% می باشد. تفاوت معنی داری از نظر میزان خلاقیت دربین پایه های مختلف تحصیلی مشاهده نگردید. در مقام مقایسه ، میزان خلاقیت كلی و عوامل چهارگانه  خلاقیت (بسط ، سیالی، ابتكار و انعطاف پذیری ) دردختران بیشتر از پسران است . در مورد متغیرهای دموگرافیك ، نتایج حاكی است : 1- خلاقیت سیالی فرزندان خانواده های مرفه كمتر است. 2 – اكثریت پدران (5/61% ) و مادران (9/47%) دانش آموزان دارای تحصیلات عالی لیسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داری (46% ) و معلمی ( 3/25% ) و شغل اغلب پدران را كارمندی(3/38%) و آزاد( 27%) تشكیل می دهد . بنابراین نتایج آزمون ،  فرضیه اصلی و فرضیه فرعی 2  تحقیق را تائید نمی كند اما فرضیه های فرعی1 و3 و 4 مورد تائید هستند .فهرست مطالب:فصل اول :  طرح تحقیقمقدمه ………………………………………..بیان مسئله تحقیق …………………………اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….نمونه و جامعه آماری تحقیق ………………………………………………………………………………………..روشهای آماری تحقیق ………………………………………………………………………………………………فرضیه های  تحقیق ……………………………………………………………………………………………………تعاریف اصطلاحات و متغییرها  ……………………………………………………………………………….  فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیقمقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….معنا و مفهوم خلاقیت ………………………………………………………………………………………………….تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………………………….تفاوت خلاقیت با نوآوری …………………………………………………………………………………ارتباط خلاقیت با هوش ………………………………………………………………………………….خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ………………………………………………………………..ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق …………………………………………………تخیل بستر خلاقیت …………………………………………………………………………………………خلاقیت در موج سوم ………………………………………………………………………………………خلاقیت به عنوان فرآیند ………………………………………………………………………………………..خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ……………………………………………………………………………………نقش ویژه مدارس در پرورش خلاقیت ………………………………………………………………….تاثیر متقابل معلمان – شاگردان و خلاقیت …………………………………………………………..راههای آموزش و پرورش خلاقیت ………………………………………………………………………….خلاقیت و مقاوت سازمانهای آموزشی ……………………………………………………………………………عوامل بازدارنده خلاقیت ( كشنده های خلاقیت ) …………………………………………………………………………..تاثیر فرهنگ و محیط بر خلاقیت ……………………………………………………………………………………………سبكهای فرزند پروری و خلاقیت ……………………………………………………………………………………….سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان …………………………………………………………………..تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری ………………………………………………………………………………تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………..تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری اطلاعاتمقدمه …………………………………………………………………………………………………………..روش تحقیق ( روش اجرای تحقیق ) ……………………………………………………………………….روشهای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق ………………………………………………………………………….جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………برآورد حجم نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………متغییرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ……………………………………………..روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق …………………………………………………………………………..پایائی ایزارهای اندازه گیری تحقیق …………………………………………………………………………….. روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ……………………………………………………………….فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده هامقدمه ………………………………………………………………………………………………………………یافته های توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………………………یافته های استنباطی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریمقدمه …………………………………………………………………………………………………….نتیجه گیری تحقیق ………………………………………………………………………………………………..یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..پیشنهادات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………محدودیت ها ، مشكلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………………فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………..ضمائم1-    پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت2-    پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین3-    پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمانفهرست جداولجدول 1-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….جدول 2-4 : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….جدول 3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………جدول 4- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …جدول 5- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزانجدول 6- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …جدول 7- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………جدول 8- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………جدول 9-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..جدول 10- 4 : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..جدول 11- 4 : رابطه خلاقیت با میزان نگرش ………………………………………………………………………………جدول 12- 4 : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران …………………………………………..جدول 13- 4 : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی ………………………………………………..جدول 14- 4 : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان ………………………………جدول 15- 4 : مقایسه میزان خلاقیت با میزان نگرش والدین …………………………………………………….جدول 16- 4 : مقایسه میزان همبستگی انواع نگرش والدین با خلاقیت فرزندان ……………………………فهرست نمودارهانمودار 1-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….نمودار 2-4 : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….نمودار 3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………نمودار 4- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …نمودار 5- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزاننمودار 6- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …نمودار 7- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………نمودار 8- 4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………نمودار 9-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..نمودار 10- 4 : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..
 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی ویلاهای سهی و سهی
 • پاورپوینت تحلیل طراحی ویلاهای سهی و سهی شناسه محصول :99505 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 10.62 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل طراحی ویلاهای سهی و سهی…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری تحقیق عملکرد تحصیلی
 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق عملکرد تحصیلی شناسه محصول :85659 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق عملکرد تحصیلی مشخصات…

 • روان شناسی|پاورپوینت انگیزش از دیدگاه تاریخی و امروزی
 • پاورپوینت انگیزش از دیدگاه تاریخی و امروزی شناسه محصول :87119 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 1.403320313 مگابایت دانلود پاورپوینت انگیزش از دیدگاه تاریخی و امروزی  …

 • علوم انسانی|مبانی نظری حقوق ورزشی، حقوق ورزشی کیفری، سبق و رمایۀ
 • مبانی نظری حقوق ورزشی، حقوق ورزشی کیفری، سبق و رمایۀ شناسه محصول :91855 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 146 حجم فایل: 0.124023438 مگابایت دانلود مبانی نظری حقوق ورزشی، حقوق…

 • حسابداری|پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت
 • پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت شناسه محصول :96763 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 645.3398438 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع  بودجه جامع و حسابداری سنجش…

 • حسابداری|پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود
 • پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود شناسه محصول :86445 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 1.010742188 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *