علوم تربیتی|بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شناسه محصول :50523 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 143 تعداد بازدید : 752 حجم فایل: 0.356445313 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه­ ی کارکنان آموزش و پرورش  بود که به صورت رسمی یا پیمانی در سال 90-89 مشغول بکار بودند که تعداد آنها 120 نفر و با استفاده از جدول مرگان وجرسی با نمونه گیری تصادفی ساده 93 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه یکی پرسشنامه ­ی هوش عاطفی با 25 سوال و پنج متغیر و پرسشنامه­ ی بهره­ وری فردی با 20 گویه و چهار متغیر و پرسشنامه بهره وری سازمانی با 20 سوال و چهار متغیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفه­ های هوش عاطفی و جنسیت و سابقه کار رابطه­­ ی معنا داری وجود نداشت. فهرست مطالب چکیده1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 13 1-2- بیان مسئله. 13 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 15 1-4- اهداف پژوهش… 15 1-4-1- اهداف عام. 15 1-4-2- اهداف خاص… 15 1-5- فرضیات پژوهش… 16 1-6- سوالات پژوهش… 16 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 17 1-7-1- تعاریف نظری.. 17 1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 17 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- هوش عاطفی چیست؟. 20 2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 22 2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 23 2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 24 2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 26 2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 26 2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش… 27 2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 27 2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان. 29 2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار30 2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 31 2-11-1- قابلیت فردی.. 31 2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 36 2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 40 2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع. 42 2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 43 2-13-2- خوشه مدیریت روابط.. 44 2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 44 2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 48 2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 48 2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 49 2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 49 2-16- هوش عاطفی و آموزش… 49 2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 51 2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت.. 51 2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 51 2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 54 2-19-1- جلب توجه مدیران. 54 2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 56 2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 56 2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 58 2-22- پیشینه پژوهش… 58 2-23- مفهوم بهره وری.. 61 2-23-1- تعریف بهره وری.. 61 2-23-2- بهره وری.. 64 2-23-3- محاسن بهره وری.. 65 2-23-4- كیفیت بهره وری.. 66 2-23-5- عوامل موثر در بهبود بهره وری.. 68 2-23-6- عوامل داخلی موثر بر بهره وری موسسات.. 69 2-23-7- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان. 69 2-23-8- عوامل بهره وری كلان. 70 2-23-9- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 71 2-23-9-1- علل پایین بودن سطح بهره وری در سازمانهای دولتی.. 72 2-23-9-2- عوامل درون سازمانی اصلی.. 73 2-23-10- جایگاه نظام مشارکت در بهره وری سازمانی.. 74 2-23-11- فلسفه مشارکت در سازمان. 76 2-23-12- معیارهای ارزیابی جامعیت نظام مشارکت.. 77 2-23-13- نظام مشارکت و انواع آن. 78 2-23-13-1- موانع فراروی مشارکت.. 79 2-23-13-2- برنامه های مشارکت.. 79 2-23-13-3- مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادها80 2-23-13-4- مکانیسم اجرایی نظام پیشنهادها81 2-23-13-5- ساختار نظام پیشنهادها81 2-23-13-6- رشد پایین بهره وری و فروپاشی اخلاق سازمانی.. 83 2-23-14- بهره وری محصول فرهنگ سازمان. 84 2-23-15- ضرورت انسان های بهره ور88 2-23-16- قوانین ضد بهره وری.. 88 2-23-17- عوامل اقتصادی موثر در رشد بهره وری.. 89 2-23-18- انواع مهم برنامه های بهبود بهره وری.. 90 2-23-18-1- برنامه های آموزش عملی.. 90 2-23-18-2- مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل ارزش… 90 2-23-18-3- تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده90 2-23-18-4- بودجه بندی بر اساس صفر. 91 2-23-19- كیفیت بهره وری.. 92 2-23-19-1- دوایر كیفیت.. 92 2-23-19-2- آموزش بهره وری.. 92 2-23-19-3- سازماندهی كار92 2-23-19-4- زمان كار92 2-23-20- مدلهای رشد بهره وری.. 92 2-23-21- چند عامل اثر گذار بر بهره وری.. 93 2-23-22- اجزاء متشكل بهره وری و اندازه گیری آنها93 2-23-22-1- بهره وری عامل سرمایه. 93 2-23-22-2- بهره وری عامل كار93 2-23-22-3- بهره وری مواد واسطه. 94 2-23-22-4- مدیریت.. 94 2-23-22-5- نیروی انسانی.. 94 2-23-22-6- منابع طبیعی.. 94 2-23-23-ساختار اساسی افزایش بهره وری.. 94 2-23-24- سطوح بهره وری.. 95 2-23-25- بهره وری كل عوامل تولید. 95 2-23-26- راههای ارتقای بهره وری نیروی كار96 2-24- شرایط انسانی و روانی.. 97 2-24-1- شرایط انسانی.. 97 2-24-2- كیفیت نیروی كار97 2-24-3- نحوه روابط انسانی.. 98 2-24-4- سیستم پرداختها98 2-24-5- شرایط روانی.. 98 2-25- مفاهیم اندازه گیری بهره وری در خدمات عمومی.. 99 2-26- سطح بهره وری.. 100 2-27- دو دیدگاه بررسی بهره وری.. 101 2-27-1- بهره وری عملیاتی.. 101 2-27-2- بهره وری مبتنی بر دانش و فرهنگ… 101 2-27-3- عامل بودن. 102 2-27-4- هدفمندی.. 102 2-27-5- ذهن و تفکر مثبت.. 102 2-28- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 103 2-29- عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره وری.. 103 2-30- عوامل برون سازمان موثر در بهره وری.. 106 2-31- تعریف کیفیت کار108 2-32- اندازه گیری بهره وری.. 109 2-33- مشکلات بهره وری در ایران. 109 2-34- علل کاهش بهره وری.. 110 2-35- تشخیص مشکلات بهره وری.. 110 2-36- سهم علوم رفتاری در بهبود بهره وری.. 111 2-36-1- کیفیت حیات شغلی.. 111 2-36-2- ویژگیهای برنامه کیفیت حیات شغلی.. 112 2-37- راهبرد جامع برای بهبود بهره وری.. 112 2-37-1- احساس تعهد نسبت به سازمان. 113 2-37-2- راهبردهای عملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی.. 113 2-37-3- نقش مدیریت در بهره وری.. 116 2-37-4- اقدامات مدیریتی اثربخش… 116 2-37-5- برخی تله های بهبود بهره وری.. 116 2-37-6- کمکها برای بهبود بهره وری.. 117 2-37-7- کمکهای تکنولوژیک… 117 2-37-8- کمکهای عملیاتی.. 117 2-37-9- بهبود بهره وری از طریق برنامه ریزی اثربخش… 117 2-37-10- ویژگیهای یک برنامه بهره ور118 2-37-11- سازمان بهره ور118 2-37-12- افزایش بهره وری از طریق کارکنان. 120 2-37-13- تامین منابع انسانی در خدمت بهره وری افزونتر. 120 2-37-14- طراحی مسیرهای ترقی بهره ور121 2-37-15- به کار گماری سازنده121 2-37-16- ویژگیهای یک انتصاب ثمربخش… 121 2-37-17- فنون مدیریتی برای ارتقاء بهره وری انتصابهای شغلی.. 122 2-37-18- تله های متعارف در به کارگیری کارکنان. 122 2-37-19- ارزیابی عملکرد فردی.. 123 2-37-20- برخی رهنمودهای مفید برای ارزیابی.. 123 2-37-21- برخی از مشکلات نظامهای ارزیابی.. 124 2-37-22- غنی سازی شغل.. 124 2-37-23- مشکلات غنی سازی شغل.. 124 2-38- عوامل انگیزش… 125 2-38-1- حقوق و مزایا125 2-38-2- مزایای جنبی کارکنان. 126 2-38-3- مدیریت.. 127 2-38-3-1- اقدامات مدیریتی مهم. 127 2-38-3-2- فنون رهبری.. 127 2-38-4- رهبری در مدیریت.. 128 2-38-5- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 128 2-38-6- سرپرستی کارکنان. 128 2-38-7- رهبری فرایند طراحی.. 129 2-38-8- ایجاد فضای روانی مناسب.. 130 2-38-9- فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش… 130 2-39- سیستمهای نظارت.. 130 2-39-1- فنون نظارت کارآمد. 131 2-39-2- بهبود بهره وری از طریق نظارت.. 131 2-39-3- تله های معمول در راه سیستمهای نظارت.. 131 2-39-4- کاهش هزینه. 132 2-39-5- کاهش هزینه در عملیات روزانه. 132 2-39-6- کاهش هزینه از طریق طراحی با هدف تولید پذیر بودن. 133 2-39-7- کنترل پیمانکار فرعی و تامین کننده133 2-40- سنجش بهره وری تحقیق و توسعه. 133 2-40-1- فنون برآورد. 134 2-40-2- مشارکت مدیریت در برآورد. 134 2-41- سیمای سازمان بهره ور135 2-41-1- سیر تحول تاریخی بهره وری.. 137 2-41-2- بهره وری و تعالی سازمانی.. 137 2-41-3- مدیریت و بهره وری.. 139 2-41-4- تجدید ساختار سازمانی.. 139 2-41-5- سازمان شبدری.. 140 2-41-6- سازمان سه آی.. 140 2-41-7- ساختارهای جهانی.. 140 2-41-8- ساختارهای شبکه ای.. 141 2-41-9- تجدید ساختار سازمانی بهره وری.. 141 2-41-10- مقاصد و اهمیت کیفیت زندگی کاری و بهره وری.. 142 2-41-11- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری.. 146 2-41-12- ارتباط با کارکنان: بررسیهای سازمانی.. 146 2-41-13- برنامه های بهبود بهره وری.. 147 2-41-14- طراحی دفاتر کار148 2-41-15- بهبود بهره وری ـ روش مدیریت فراگیر. 149 2-42- تحقیقات انجام شده149 2-42-1- تحقیقات داخلی.. 149 2-42-2- تحقیقات خارجی.. 149 2-43- رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی.. 150 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه. 152 3-2- روش پژوهش… 152 3-3- جامعه آماری.. 152 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری.. 152 3-5- ابزار پژوهش… 152 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه هوش عاطفی.. 154 3-7- روایی و پایایی و پرسشنامه های بهره وری فردی و سازمانی.. 154 3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی.. 154   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه. 156 4-2- آمار توصیفی.. 156 4-3- آمار استنباطی.. 186 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- بحث.. 194 5-2- نتیجه گیری.. 194 5-3- محدودیت ها196 5-4- پیشنهادات کاربردی.. 196 5-5- پژوهش آتی.. 197 فهرست منابع و مآخذ. 198 پیوست ها پرسشنامه هوش عاطفی.. 200 پرسشنامه بهره وری سازمانی.. 202 پرسشنامه بهره وری فردی.. 204 چکیده لاتین.. 206  فهرست جداول  جدول2-1- تابعیت های فردی و قابلیت های اجتماعی.. 33 جدول3-1- شماره گویه های متغیرهای هوش عاطفی.. 152 جدول3-2- شماره گویه های متغیر بهره وری فردی.. 153 جدول3-3- شماره گویه های متغیر بهره وری سازمانی.. 154 جدول4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.156 جدول4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می كنم.158 جدول4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.158 جدول 4-4- توزیع فراوانی، كارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160 جدول4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161 جدول4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستكاری را با عمل خود ترویج می دهم.161 جدول4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163 جدول4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.163 جدول4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بكر و جدید ارائه می دهم.164 جدول4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166 جدول4-11- توزیع فراوانی، شكست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.166 جدول4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.167 جدول4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می كنم.169 جدول4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می كنم.169 جدول4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.170 جدول4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172 جدول4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می كنم.172 جدول4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.173 جدول4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع كردن دیگران استفاده می كنم.174 جدول4-20- توزیع فراوانی، به شكل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.175 جدول4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.176 جدول4-22- توزیع فراوانی، با همكاری از طریق روابط دوستانه كارها را انجام می دهم.177 جدول4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در كارها مشاركت می دهم.178 جدول4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای كار مهارت خوبی دارم.179 جدول4-25- توزیع فراوانی گویه های متغیر تعهد فردی.. 180 جدول4-26- توزیع فراوانی گویه های متغیر ارتقاء توانایی.. 182 جدول4-27- توزیع فراوانی گویه های متغیر كیفیت انجام كار182 جدول4-28- توزیع فراوانی گویه های متغیر آموزش كاركنان. 183 جدول4-29- توزیع فراوانی گویه های متغیر مشاركت كاركنان. 184 جدول4-30- توزیع فراوانی گویه های متغیر كارایی سازمان. 184 جدول4-31- توزیع فراوانی گویه های متغیر رضایت كارمندان. 185 جدول4-32- آزمون ضریب همبستگی فرضیه یك… 186 جدول4-33- آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو. 186 جدول4-34- آزمون ضریب همبستگی فرضیه سوم. 186 جدول4-35- آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار187 جدول4-36- آزمون گاما فرضیه پنج.. 187 جدول4-37- آزمون گامافرضیه شش… 187 جدول4-38- آزمون گاما فرضیه هفت.. 187 جدول4-39- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه نه. 188 جدول4-40- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 10. 188 جدول4-41- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 11. 188 جدول4-42- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 12. 188 جدول4-43- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 13. 188 جدول4-44- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 14. 189 جدول4-45- آزمون ضریب همبستگی فرضیات فرعی پژوهش… 190 جدول4-46- ANOVA.. 190 جدول4-47- رگرسیون گام به گام متغیرهای پژوهش… 191 جدول4-48- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 192  فهرست نمودار  نمودار2-1- یك الگوی ادغام شده در مورد عوامل موثر بر بهره وری.. 69 نمودار2-2- ساختار سازمانی نظام مشارکت.. 83 نمودار2-3- برنامه های بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری.. 145 نمودار4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.157 نمودار 4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می كنم.158 نمودار 4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.159 نمودار 4-4- توزیع فراوانی، كارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160 نمودار 4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161 نمودار 4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستكاری را با عمل خود ترویج می دهم.162 نمودار 4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163 نمودار 4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.164 نمودار 4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بكر و جدید ارائه می دهم.165 نمودار 4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166 نمودار 4-11- توزیع فراوانی، شكست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.167 نمودار 4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.168 نمودار 4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می كنم.169 نمودار 4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می كنم.170 نمودار 4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.171 نمودار 4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172 نمودار 4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می كنم.173 نمودار 4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.174 نمودار 4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع كردن دیگران استفاده می كنم.175 نمودار 4-20- توزیع فراوانی، به شكل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.176 نمودار 4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.177 نمودار 4-22- توزیع فراوانی، با همكاری از طریق روابط دوستانه كارها را انجام می دهم.178 نمودار 4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در كارها مشاركت می دهم.179 نمودار 4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای كار مهارت خوبی دارم.180
 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84
 • پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84 شناسه محصول :98825 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 608.3535156 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با…

 • روان شناسی|پاورپوینت تأثیر اعتیاد والدین بر كودكان
 • پاورپوینت تأثیر اعتیاد والدین بر كودكان شناسه محصول :73403 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 328 حجم فایل: 3.46484375 مگابایت دانلود پاورپوینت تأثیر اعتیاد والدین بر كودكان پاورپوینت تأثیر اعتیاد…

 • حسابداری|بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :71960 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 213 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 5.9609375…

 • محیط زیست|پاورپوینت اختصاصات ماهی قزل آلا
 • پاورپوینت اختصاصات ماهی قزل آلا شناسه محصول :91561 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 841 حجم فایل: 2.727539063 مگابایت دانلود پاورپوینت اختصاصات ماهی قزل آلا  در 78 اسلاید قابل ویرایش…

 • علوم انسانی|پاورپوینت سندروم افسردگی بعد از تعطیلات
 • پاورپوینت سندروم افسردگی بعد از تعطیلات شناسه محصول :100888 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 4175.099609 مگابایت دانلود پاورپوینت سندروم افسردگی بعد از تعطیلات   پاورپوینت سندروم…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تحقیقات مقدماتی
 • پاورپوینت تحقیقات مقدماتی شناسه محصول :100148 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 4218.018555 مگابایت دانلود پاورپوینت تحقیقات مقدماتی   پاورپوینت تحقیقات مقدماتی شامل 32 اسلاید زیبا ،…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *