علوم تربیتی|بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :50794 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 720 حجم فایل: 0.262695313 مگابایت

دانلود

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی مثل خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه   در سال تحصیلی93-92 بوده است. سولات تحقیق با در نظر گرفتن نمره های کلاسی و نمره های پایانی نیمسال دوم دانش آموزان و با توجه به ویژگی های عوامل اجتماعی و فردی(خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع اول متوسطه به صورت تصادفی 150 دانش آموز از دبیرستان های مختلف انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. این پرسشنامه با توجه به مولفه های خاص که داشته است به صورت یک پرسشنامه محقق ساخته با 10 سوال عمومی و 25 سوال اختصاصی است. نتایج حاصل نشان داده است که بین تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنا داری در سطح(%5<p) وجود دارد. پژوهش نشان می دهد که این متغیر ها پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. همچنین مشخص شد که بین فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگی های روانی نوجوانان تا حدود زیادی سازگاری و رابطه وجود دارد. اما باز هم لازم است در این رابطه اصلاحات زیادی صورت پذیرد. این متغیر ها حتی اگر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیری نداشته باشند باید به خاطر حفظ سلامت بهداشتی و امنیت روانی انان مورد توجه قرار گیرد. همچنین پژوهش حاضر این نتیجه را نیز در بر داشته است که اگر یکی از عوامل گفته شده یعنی(خانوادگی، اقتصادی، فردی و محیطی) دچار هرگونه مشکلی باشند در صورتی که بقیه ی عوامل هم درست و در جای خود عمل کنند، می توانند تا حدودی باعث از بین رفتن سلامت روحی و روانی دانش آموزان شده و تا حدودی افت تحصیلی را به همراه داشته باشند. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش… 1 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت پژوهش6 1-4- اهداف پژوهش:7 1-4-1- هدف كلی7 1-4-2- اهداف اصلی پژوهش7 1-4-3- اهداف فرعی پژوهش8 1-5- سوالات پژوهش8 1-5-1- سوالات اصلی پژوهش8 1-5-2- سوالات فرعی پژوهش8 1-6- فرضیات پژوهش9 1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش9 1-6-2- فرضیات فرعی پژوهش9 1-7- تعاریف پژوهش10 1-7-1- تعاریف نظری پژوهش10 1-7-2- تعاریف عملیاتی11 1-8- خلاصه فصل11 فصل دوم: ادبیات پژوهش… 12 2-1- مقدمه:13 الف) ادبیات تجربی:15 2-2- پیشینه و تاریخچه15 2-2-1- نظام آموزش و پرورش معاصر ایران16 2-2-2- تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه18 2-3- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج21 2-3-1- تحقیقات انجام گرفته در ایران21 2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج22 2-4- معرفی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان23 2-5- نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان24 2-5-1- نقش خانواده در شغل و میزان تحصیلات والدین36 2-6- نقش عوامل اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان37 2-6-1- تاثیر درآمد خانواده ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان38 2-6-2- مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان38 2-6-3- اقتصاد خانواده و آموزش فرزندان39 2-7- نقش عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان39 2-7-1- تاثیر عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی41 2-7-2- نقش انگیزش در یادگیری‌ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان44 2-8- نقش عوامل محیطی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان47 2-8-1- بررسی نقش عوامل محیطی47 2-8-2- عوامل محیطی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان52 2-8-3- نقش فرهنگ محیطی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان55 2-8-4- نقش انتظارات معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان56 2-8-5- نقش‌ معلم‌ در ‌بهداشت ‌روانی ‌دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنها58 2-8-6- بررسی تاثیر کلاسهای تقویتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان61 2-8-7- نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان64 2-8-8- نقش دوستان(همسالان) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان65 2-8-9- نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان66 2-8-10- ارتباط با دوستان و همسالان و تأثیر ان در رشد تحصیلی74 2-8-11- دوستان ناباب75 2-8-12- تاثیر همکاری و رقابت در جمع دوستان در پیشرفت تحصیلی75 ب)ادبیات نظری79 2-9- بررسی نظریات مختلف در خصوص پیشرفت تحصیلی79 2-10- مدل نظری81 2-11- فرضیات82 2-12- متغیرهای پژوهش82 2-12-1- متغیر مستقل:82 2-12-2- متغیر وابسته:82 2-13- نتیجه‌گیری و راهکارها82 فصل سوم: روش تحقیق.. 86 3-1- مقدمه87 3-2- تجزیه و تحلیل داده ها87 3-3- روش پژوهش87 3-4- جامعه آماری87 3-5- نمونه گیری87 3-6- ابزار پژوهش88 3-7- سنجش روائی و پایایی پرسش نامه88 3-7-1- سنجش روایی88 3-7-2- سنجش پایایی88 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها90 4-1- مقدمه91 4-2- آمار توصیفی92 4-3- آمار استنباطی94 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 99 5-1- خلاصه پژوهش100 5-2- یافته های پژوهش100 5-3- نتیجه گیری کلی101 5-4- پیشنهادات پژوهش102 5-4-1- پیشنهادات102 5-4-2- پیشنهادات پژوهشی103 5-4-3- پیشنهادات کابردی103 5-5- محدودیت های پژوهش103 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر103 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر104 پیوســـت ها105 پرسشنامه106 فهرست منابع و مآخذ.. 108 الف) منابع فارسی108 ب) منابع لاتین111 ج) سایت های اینترنتی112 Abstract113  فهرست جداول جدول(3-1) ضرایب آلفا برای مقیاسهای پژوهش89 جدول(3-2) گویه های متغیرهای پژوهش89 جدول(4-1) تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟92 جدول(4-2) برای موفقیت در امتحانات تا چه اندازه درس می خوانید؟93 جدول(4-3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .94 جدول(4-4) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .94 جدول(4-5) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .95 جدول(4-6) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .95 جدول(4-7) ضریب همبستگی بین عوامل محیطی و پیشرفت تحصیلی96 جدول(4-8) ضریب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس عوامل محیطی96 جدول(4-9) ضریب همبستگی چندگانه بین عوامل محیطی با پیشرفت تحصیلی در رگرسیون گام به گام97 جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های عوامل محیطی98 فهرست نمودارها نمودار(4-1) تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟92 نمودار(4-2) برای موفقیت در امتحانات تا چه اندازه درس می خوانید؟93
 • برنامه نویسی|کتاب زبان برنامه نویسی پایتون
 • کتاب زبان برنامه نویسی پایتون شناسه محصول :67637 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 821 حجم فایل: 1.296875 مگابایت دانلود کتاب زبان برنامه نویسی پایتون  

 • اقتصاد|پاورپوینت بهره مرکب چیست
 • پاورپوینت بهره مرکب چیست شناسه محصول :92703 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.381835938 مگابایت دانلود پاورپوینت بهره مرکب چیست   پاورپوینت بهره مرکب چیست شامل 30 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری سفارتخانه ی فرانسه در جاکارتا
 • پاورپوینت تحلیل معماری سفارتخانه ی فرانسه در جاکارتا شناسه محصول :97413 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 14.74 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل سفارت فرانسه در جاکارتا…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مکانیک خاک
 • پاورپوینت مکانیک خاک شناسه محصول :85733 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 365 حجم فایل: 0.948242188 مگابایت دانلود پاورپوینت مکانیک خاک پاورپوینت مکانیک خاک شامل 45 اسلاید (ویژه رشته…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش
 • پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش شناسه محصول :92596 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 2.306640625 مگابایت دانلود پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش   •اگر دوندگان…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت نما چیست؟
 • پاورپوینت نما چیست؟ شناسه محصول :85884 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 1.404296875 مگابایت دانلود پاورپوینت نما چیست؟  تعریف نما نما عنصری است که امروزه جزء…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.