علوم تربیتی|بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شناسه محصول :50562 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 1697 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی(مانند اینترنت، تلفن همراه، شبكه های اجتماعی مجازی و…) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است.روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است.جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان كاشان است که به صورت نمونه گیری تصادفی 50 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با 23 گویه مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج آماری نشان داد كه بین میزان استفاده از تكنولوژی های مجازی و جنسیت و تاهل دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته­های پژوهش نشان داد كه، گردشگری بیكاری را كاهش می دهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش5 1-4- اهداف پژوهش6 1-4-1- هدف كلی6 1-4-2- اهداف جزئی6 1-5- سوالات پژوهش6 1-5-1- سوال اصلی6 1-5-2- سوالات فرعی6 1-6- فرضیه های پژوهش7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیه های فرعی7 1-7- قلمرو پژوهش9 1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش9 1-7-2- قلمرو مكانی پژوهش9 1-7-3- قلمرو زمانی9 1-8- مدل پژوهش9 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- چارچوب مطالعاتی11 2-2- تكنولوژی های مجازی20 2-2-1- تاثیر تكنولوژی های مجازی20 2-2-2- جوانان و تکنولوژی‌های نوین :22 2-2-3- نقش همسالان در الگوسازی و هویت جوانان:25 2-2-4- ارتباط در فضای مجازی:27 2-3- پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن29 2-3-1- تعریف پیشرفت :29 2-3-2- تعریف نظری پیشرفت :29 2-3-3- پیشرفت تحصیلی29 2-3-4- بررسی نظریات در مورد پیشرفت تحصیلی31 2-4- بررسی نظریات مختلف37 2-5- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج40 2-5-1- تحقیقات انجام شده در داخل40 2-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور42  فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه45 3-2- روش پژوهش45 3-3- جامعه آماری46 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری46 3-5- نحوه گردآوری داده ها46 3-6- ابزار پژوهش47 3-7- روش گردآوری داده ها47 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها48 3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش49 3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها50 3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش51 3-12- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق52  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 4-1- مقدمه54 4-2- تحلیل توصیفی55 4-2-1- سن:55 4-2-2- جنسیت:56 4-2-3- معدل تحصیلی:57 4-2-4- رشته تحصیلی:58 4-3- تحلیل استنباطی59 4-3-1- رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه:59 4-3-2- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت:59 4-3-3- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل:60 4-3-4- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر:60 4-3-5- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت:61 4-3-6- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت:61 4-3-7- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار در اینترنت:62 4-3-8- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل:62 4-3-9- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه با تلفن همراه:63 4-3-10- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام:63 4-3-11- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب:64 4-3-12- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) :64 4-3-13- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک در خانواده:65 4-3-14- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی(فیس بوک، چت، اسکایپ و …) :66 4-3-15- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی:66 4-3-16- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی:67  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه69 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها69 5-3- نتیجه یافته ها70 5-4- پیشنهادات73 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:73 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی73 5-4-3- پیشنهادات کابردی74 5-5- محدودیت های پژوهش75 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر75 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر75 ضمائم.. 76 پرسشنامه. 76 جداول برنامه Spss. 78 منابع و مآخذ.. 88 الف)منابع فارسی… 88 ب) منابع لاتین… 89 Abstract. 90  فهرست جداول جدول2.1: خلاصه‌ی نتایج تئوریک و پیشینه‌ی عملی تحقیق36 جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن دانشجویان55 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت دانسجویان56 جدول 4.3: تحلیل توصیفی معدل تحصیلی دانشجویان57 جدول 4.4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی58 جدول 4.5: بررسی رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه59 جدول 4.6: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت59 جدول 4.7: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل60 جدول 4.8: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر60 جدول 4.9: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت61 جدول 4.10: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی61 جدول 4.11: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار62 جدول 4.12: مقایسه متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل62 جدول 4.13: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه63 جدول 4.14: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام63 جدول 4.15: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب64 جدول 4.16: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت)64 جدول 4.17: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک65 جدول 4.18: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات66 جدول 4.19: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی66 جدول 4.20: قایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی67  فهرست نمودارها نمودار4.1: نمودار میله ای سن دانشجویان55 نمودار4.2:نمودار معدل تحصیلی دانشجویان57
 • روان شناسی|پاورپوینت بررسی اختلالات اضطرابی
 • پاورپوینت بررسی اختلالات اضطرابی شناسه محصول :101141 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 137.6601563 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی اختلالات اضطرابی   فهرست مطالب : تعریف اضطراب تعریف…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست
 • پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست شناسه محصول :93646 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 291.2138672 مگابایت دانلود پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست   پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست شامل 24…

 • روان شناسی|پاورپوینت روان شناسی کودک و تربیت
 • پاورپوینت روان شناسی کودک و تربیت شناسه محصول :100335 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 150 حجم فایل: 1266.40625 مگابایت دانلود پاورپوینت روان شناسی کودک و تربیت   یکی از…

 • جغرافیا|پاورپوینت نواحی زیستی
 • پاورپوینت نواحی زیستی شناسه محصول :89270 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 483 حجم فایل: 15.46191406 مگابایت دانلود پاورپوینت نواحی زیستی ، در حجم 73 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:پیدایش حیات…

 • معماری|پاورپوینت پل شیشه ای گراند کانیون
 • پاورپوینت پل شیشه ای گراند کانیون شناسه محصول :90343 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 357 حجم فایل: 1.4296875 مگابایت دانلود پاورپوینت پل شیشه ای گراند کانیون   چکیده: پل شیشه…

 • برق|طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز
 • طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز شناسه محصول :58582 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 352 حجم فایل: 0.145507813 مگابایت دانلود طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *