علوم تربیتی|بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شناسه محصول :50562 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 1697 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی(مانند اینترنت، تلفن همراه، شبكه های اجتماعی مجازی و…) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است.روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است.جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان كاشان است که به صورت نمونه گیری تصادفی 50 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با 23 گویه مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج آماری نشان داد كه بین میزان استفاده از تكنولوژی های مجازی و جنسیت و تاهل دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته­های پژوهش نشان داد كه، گردشگری بیكاری را كاهش می دهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش5 1-4- اهداف پژوهش6 1-4-1- هدف كلی6 1-4-2- اهداف جزئی6 1-5- سوالات پژوهش6 1-5-1- سوال اصلی6 1-5-2- سوالات فرعی6 1-6- فرضیه های پژوهش7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیه های فرعی7 1-7- قلمرو پژوهش9 1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش9 1-7-2- قلمرو مكانی پژوهش9 1-7-3- قلمرو زمانی9 1-8- مدل پژوهش9 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- چارچوب مطالعاتی11 2-2- تكنولوژی های مجازی20 2-2-1- تاثیر تكنولوژی های مجازی20 2-2-2- جوانان و تکنولوژی‌های نوین :22 2-2-3- نقش همسالان در الگوسازی و هویت جوانان:25 2-2-4- ارتباط در فضای مجازی:27 2-3- پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن29 2-3-1- تعریف پیشرفت :29 2-3-2- تعریف نظری پیشرفت :29 2-3-3- پیشرفت تحصیلی29 2-3-4- بررسی نظریات در مورد پیشرفت تحصیلی31 2-4- بررسی نظریات مختلف37 2-5- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج40 2-5-1- تحقیقات انجام شده در داخل40 2-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور42  فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه45 3-2- روش پژوهش45 3-3- جامعه آماری46 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری46 3-5- نحوه گردآوری داده ها46 3-6- ابزار پژوهش47 3-7- روش گردآوری داده ها47 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها48 3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش49 3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها50 3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش51 3-12- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق52  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 4-1- مقدمه54 4-2- تحلیل توصیفی55 4-2-1- سن:55 4-2-2- جنسیت:56 4-2-3- معدل تحصیلی:57 4-2-4- رشته تحصیلی:58 4-3- تحلیل استنباطی59 4-3-1- رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه:59 4-3-2- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت:59 4-3-3- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل:60 4-3-4- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر:60 4-3-5- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت:61 4-3-6- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت:61 4-3-7- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار در اینترنت:62 4-3-8- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل:62 4-3-9- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه با تلفن همراه:63 4-3-10- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام:63 4-3-11- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب:64 4-3-12- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) :64 4-3-13- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک در خانواده:65 4-3-14- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی(فیس بوک، چت، اسکایپ و …) :66 4-3-15- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی:66 4-3-16- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی:67  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه69 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها69 5-3- نتیجه یافته ها70 5-4- پیشنهادات73 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:73 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی73 5-4-3- پیشنهادات کابردی74 5-5- محدودیت های پژوهش75 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر75 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر75 ضمائم.. 76 پرسشنامه. 76 جداول برنامه Spss. 78 منابع و مآخذ.. 88 الف)منابع فارسی… 88 ب) منابع لاتین… 89 Abstract. 90  فهرست جداول جدول2.1: خلاصه‌ی نتایج تئوریک و پیشینه‌ی عملی تحقیق36 جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن دانشجویان55 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت دانسجویان56 جدول 4.3: تحلیل توصیفی معدل تحصیلی دانشجویان57 جدول 4.4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی58 جدول 4.5: بررسی رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه59 جدول 4.6: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت59 جدول 4.7: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل60 جدول 4.8: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر60 جدول 4.9: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت61 جدول 4.10: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی61 جدول 4.11: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار62 جدول 4.12: مقایسه متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل62 جدول 4.13: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه63 جدول 4.14: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام63 جدول 4.15: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب64 جدول 4.16: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت)64 جدول 4.17: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک65 جدول 4.18: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات66 جدول 4.19: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی66 جدول 4.20: قایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی67  فهرست نمودارها نمودار4.1: نمودار میله ای سن دانشجویان55 نمودار4.2:نمودار معدل تحصیلی دانشجویان57
 • علوم انسانی|پاورپوینت تلسکوپ جیمز وب چیست
 • پاورپوینت تلسکوپ جیمز وب چیست شناسه محصول :104401 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 64 حجم فایل: 4.68 مگابایت دانلود پاورپوینت تلسکوپ جیمز وب چیست شامل 42 اسلاید زیبا ،…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی شناسه محصول :95354 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 183 حجم فایل: 140.3330078 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و پیشینه…

 • کامپیوتر|دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر نرم افزار ( سیستم حسابداری )
 • دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر نرم افزار ( سیستم حسابداری ) شناسه محصول :52140 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 417 حجم فایل: 2.317382813 مگابایت دانلود دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر نرم افزار…

 • مدیریت|پاورپوینت تكنولوژی و طرح ریزی شغل(فصل چهاردهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)
 • پاورپوینت تكنولوژی و طرح ریزی شغل(فصل چهاردهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) شناسه محصول :51600 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 256 حجم فایل:…

 • آمار|پاورپوینت آمار ایدز
 • پاورپوینت آمار ایدز شناسه محصول :52575 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 847 حجم فایل: 5.638671875 مگابایت دانلود پاورپوینت آمار ایدز     داده ها جدول فراوانی نمودار مستطیلی نمودار میله…

 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای
 • پیشینه و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شناسه محصول :86100 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.16796875 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری تبیین شاخص…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.