علوم تربیتی|بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان شناسه محصول :52114 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 0.076171875 مگابایت

دانلود

در این پژوهش تأثیر روش آموزش راهبردهای حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی ریاضیات و نگرش نسبت به ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی مدارس شهرستان طارم در سال تحصیلی 82-81 كه نمره ریاضی آنها در نیم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودنی‌های این پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند. به این ترتیب كه از روی فهرست مدارس راهنمایی این شهرستان یك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه این مدرسه فقط دارای دو كلاس راهنمایی بود، دانش‌آموزان این دو كلاس كه نمره ریاضی نیم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پیش‌آزمون مقیاس نگرش سنج نسبت به ریاضی بر روی آنها اجرا گردید. در این میان 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهای حل مسأله بر روی گروه آزمایشی به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پایان یك آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و نیز پس آزمون مقیاس نگرش نسبت به ریاضی بر روی دو گروه اجرا گردید. فصل اول: طرح تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. بیان مسئله……………………………………………………………………………….. ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………. تعریف اصطلاحات و متغیرها……………………………………………………………….. تعریف نظری راهبردهای حل مسئله………………………………………………………….. تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله………………………………………………………… متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………… متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………. متغیرهای كنترل…………………………………………………………………………………………….. تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل)………………………………….. تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)…………………………………………………………….. تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)……………………………………. تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)…………………………………….. تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)…………………………………… فصل دوم: پیشینه و زمینه‌های نظری پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………. الف) مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق…………………………………………………….. تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسئله………………………………………………………. حل مسئله و انتقال یادگیری………………………………………………………………… رابطه بین تفكر انتقادی و حل مسئله………………………………………………………… راهبردهای حل مسئله و فراشناخت………………………………………………………….. نظریه‌های پیرامون حل مسئله……………………………………………………………….. حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایان …………………………………………………………….. حل مسئله از دیدگاه گشتالت………………………………………………………………. رویكرد خبرپردازی به حل مسئله……………………………………………………………… مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چكووكرافورد)…………………………………………… طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله………………………………………………………….. مبانی نظری در زمینه نگرش…………………………………………………………………. تعریف نگرش……………………………………………………………………………… ویژگیها و ابعاد نگرش……………………………………………………………………… تغییر نگرش………………………………………………………………………………. الگوهای یادگیری تغییر نگرش………………………………………………………………. الف) نظریه محرك – پاسخ…………………………………………………………………… نظریه هاولند………………………………………………………………………………. ب) نظریه مشوقها و تعارضها……………………………………………………………….. الگوهای شناختی تغییر نگرش……………………………………………………………….. الف) نظریه تعادل…………………………………………………………………………. ب) نظریه توافق……………………………………………………………………………. ج) نظریه همسازی شناختی………………………………………………………………….. د) نظریه قضاوت اجتماعی…………………………………………………………………. الگوهای كاركردی………………………………………………………………………….. نگرشها و آموزش و پرورش…………………………………………………………………. ب) یافته‌های پژوهش در زمینه موضوع تحقیق…………………………………………………. فصل سوم: روش تحقیق روش تحقیق……………………………………………………………………………….. جامعه آماری …………………………………………………………………………….. نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………….. ابزار پژوهش………………………………………………………………………………. شیوه اجرا………………………………………………………………………………… روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………… فصل چهارم: تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها 4-1) مقدمه …………………………………………………………………………….. 4-2) آزمون همتاسازی…………………………………………………………………….. 4-3) تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی……………………………………………….. 4-4) تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی……………………………………….. الف) فرضیه اول…………………………………………………………………………… ب) فرضیه دوم……………………………………………………………………………. فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش……………………………………………………………………………… محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………… پیشنهادات به پژوهشگران………………………………………………………………….. فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………….. فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………..  جدول (3-1) مقایسه درصد صفحات كتاب اختصاص یافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات امتحانی…………………………………………………………………………………… جدول (4-1) مقایسه شاخص‌های آماری نمرات ثلث دوم دو گروه تجربی و گواه …………………. جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پیش‌آزمون مقیاس نگرش‌سنج نسبت به ریاضی……………………………………………………………………………………. جدول (4-3) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییرپذیری مربوط به نمرات گروه گواه در پیش آزمون نگرش نسبت به ریاضی………………………………………………………………. جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقیاس نگرش‌سنج نسبت به ریاضی……………………………………………………………………………………. جدول (4-5) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییرپذیری مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقیاس نگرش نسبت به ریاضی…………………………………………………………………………… جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی………………… جدول (4-7) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییرپذیری مربوط به نمرات پس ‌آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی گروه گواه…………………………………………………………………… جدول (4-8) توزیع فراوانی نمرات گروه آزمایشی در پیش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به ریاضی……………. جدول (4-9) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییرپذیری مربوط به نمرات پیش ‌آزمون نگرش گروه آزمایش …………………………………………………………………………….. جدول (4-10) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقیاس نگرش‌سنج  نسبت به ریاضی……………………………………………………………………………………. جدول (4-11) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییرپذیری مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت به ریاضی گروه گواه………………………………………………………………………… جدول(4-12) توزیع فراوانی نمرات گروه‌آزمایشی در پس‌‌آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی…………….. جدول (4-13) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییرپذیری مربوط به نمرات پس ‌آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی گروه آزمایش ……………………………………………………………….. جدول (4-14) اطلاعات حاصل از تحلیل داده‌ها، اجرای آزمون t و استخراج t جدول در مورد فرضیه شماره 1…………………………………………………………………………….. جدول (4-15) اطلاعات حاصل از تحلیل داده‌ها، اجرای آزمون t و استخراج t جدول در مورد فرضیه شماره 2…………………………………………………………………………….. شكل (2-1) بازنمایی شناختی مسئله از یك ساخت شناختی اثر گرینو…………………………… شكل (2-2) استراتژی احتمالی گرینو………………………………………………………… شكل (2-3) واحد TOTE……………………………………………………………….. شكل (2-4) مسئله پاندول دی چكووكرافورد………………………………………………… شكل (2-5) مراحل مختلف فرایند تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند……………………………. شكل (2-6) ساختهای شناختی متعادل و نامتعادل…………………………………………… شكل (3-1)  طرح پس آزمون با گروه كنترل………………………………………………….. شكل (3-2)  طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل……………………………………… فهرست نمودار نمودار (4-1) مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی ثلث دوم درس ریاضی…………………….. نمودار (4-2) نمودار ستونی میانگین‌های دو گروه گواه و آزمایش در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضیات….. نمودار (4-3) نمودار ستونی میانگین‌های نمرات حاصل از تفاوت نمرات آزمودنی‌های دو گروه گواه و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون مقیاس نگرش نسبت به ریاضیات….  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد كه این روش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی را در قیاس با گروه گواه افزایش داد همچنین نگرش گروه آزمایش را هم نسبت به ریاضیات بهبود بخشید.  
 • روان شناسی|پاورپوینت مراحل هشت گانه نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون
 • پاورپوینت مراحل هشت گانه نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون شناسه محصول :100750 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 172.5361328 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مراحل هشت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز خرید Spacumer کره جنوبی و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل مرکز خرید Spacumer کره جنوبی و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98194 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 225 حجم فایل: 16.15 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل…

 • روان شناسی|بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد
 • بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد شناسه محصول :52107 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 0.163085938 مگابایت دانلود موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد…

 • علوم انسانی|پاورپوینت سنگ تراونیکس چیست
 • پاورپوینت سنگ تراونیکس چیست شناسه محصول :104347 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 460 حجم فایل: 4.49 مگابایت دانلود پاورپوینت سنگ تراونیکس چیست شامل 22 اسلاید زیبا ، که با…

 • شهرسازی|پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری ( تحلیل مرکز محله کلپا )
 • پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری ( تحلیل مرکز محله کلپا ) شناسه محصول :101657 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 228 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 32229.61719 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل شکل و…

 • کامپیوتر|پاورپوینت درس برنامه سازی کامپیوتر2
 • پاورپوینت درس برنامه سازی کامپیوتر2 شناسه محصول :74406 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.064453125 مگابایت دانلود پاورپوینت درس برنامه سازی کامپیوتر2 زبانهای برنامه‌سازی رایج Basic Pascal C…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *