علوم تربیتی|ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری)

ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) شناسه محصول :50646 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 599 حجم فایل: 1.217773438 مگابایت

دانلود

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) می پردازیم. یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد.نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد.بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه در ارتباط فرد با خود دارد.آمدن فرد دیگری به محدوده ارتباطی هر انسان، فرآیند ارتباطی را پیچیده تر می کند.نگرش منفی نسبت به خود و دیگران باعث ایجاد مشکلاتی در سازمانهای مختلف می شود.از سوی دیگر نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران می تواند به بهبود روابط سازمانی کمک کند ( سیدجوادیین، 1383، ص90) در راستای بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرش افراد نسبت به خودشان ، تحقیقی پیمایشی با عنوان “بررسی احساس و نگرش افراد از خود” در بین مشتریان کار خدماتی خشکشویی و اتوشویی در اردیبهشت ماه 1392 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای استاندارد با 36 گویه است که از پایایی بالایی برخورداراست. همچنین حجم نمونه ، 207 نفر برآورد گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در ادامه با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش پرداختیم. با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها می­توان اینگونه بیان کرد که بین تحصیلات و نگرش افراد از خودشان رابطه­ ی معناداری وجود دارد. در ضمن نگرش افراد از خودشان دربین زنان و مردان و رده های سنی مختلف، متفاوت است. فهرست مطالب چکیده. ‌أ  فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- مبانی نظری پژوهش…. 6 1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7 1-5- اهداف تحقیق.. 9 1-5-1- سوالات تحقیق9 1-5-2- فرضیات پژوهش9 1-6- تعاریف واژه ها9 1-7- تاریخچه موضوع.. 10  فصل دوم ادبیات پژوهش 2-1- پیشینه تحقیق.. 17 2-2- نگرش افراد از خود. 18 2-3- اهمیت شناخت نگرش… 19 2-4- شناخت نگرش و كاربرد آن در مدیریت… 21 2-5- انواع نگرش… 22 2-6- ویژگى هاى نگرش… 23 2-7- عوامل شکل دهنده نگرش… 24 2-8- عناصر نگرش… 26 2-9- ارتباط بین وضعیت ظاهری و نگرش افراد از خود. 27 2-10- وضعیت ظاهری.. 29 2-11- حجاب ، فراتر از پوشش ظاهری.. 33 2-11-1- پوشش33 2-11-2- گفتار35 2-11-3- رفتار37 2-12- تأثیر خانواده. 38 2-13- جوانی و ویژگی‏های آن.. 39 2-14- تأثیر رسانه‏ های جمعی.. 40 2-15- تعارض فرهنگی.. 42  فصل سوم روش تحقیق 3-1- طرح تحقیق.. 48 3-2- جامعه آماری.. 51 3-3- روش اجرای تحقیق.. 51 3-3-1- انتخاب آزمودنی51 3-3-2- انواع روش های نمونه گیری51 3-4-روش جمع آوری اطلاعات… 52 3-5-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 54 3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها54 3-7-ابزارتحقیق.. 54 3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری.. 54 3-9- تجزیه وتحلیل داده ها54  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه. 57 4-2- توصیف داده ها57 4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها62 4-4- نتایج توصیفی.. 62 4-5- نتایج استنباطی.. 81 4-6- نتایج آزمون فرضیه ها84  فصل پنجم نتایج پژوهش 5-1- نتایج به دست آمده86 5- 2- پیشنهادات و راه حل ها87 5- 3- محدودیت ها88 5-4- پیشنهاد به محققان آتی89 فهرست منابع. 90 پیوست ها93 پیوست الف-1: پرسشنامه93 پیوست الف-2: خروجی نرم افزار spss95 Abstract116  فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 58 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب سن.. 59 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات… 60 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 61 جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 62 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 63 جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 63 جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 64 جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 64 جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 65 جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 65 جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 66 جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 66 جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 67 جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 67 جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 68 جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 68 جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 69 جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 69 جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 70 جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 70 جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 71 جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 71 جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 72 جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 72 جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 73 جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 73 جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 74 جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 74 جدول 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 26. 75 جدول 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 27. 75 جدول 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 76 جدول 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 76 جدول 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 30. 77 جدول 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 31. 77 جدول 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 32. 78 جدول 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 33. 78 جدول 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 34. 79 جدول 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 35. 79 جدول 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 36. 80 جدول4-41:بررسی احساس و نگرش مشتریان از خود. 80 جدول4-42: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش…. 81 جدول4-43: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش…. 82 جدول 4-44: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیر اصلی پژوهش…. 83  فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 58 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب سن.. 59 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات… 60 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 61 نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 62 نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 63 نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 63 نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 64 نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 64 نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 65 نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 65 نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 66 نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 66 نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 67 نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 67 نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 68 نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 68 نمودار4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 69 نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 69 نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 70 نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 70 نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 71 نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 71 نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 72 نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 72 نمودار4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 73 نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 73 نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 74 نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 74 نمودار 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 26. 75 نمودار 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 27. 75 نمودار 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 76 نمودار 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 76 نمودار 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 30. 77 نمودار 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 31. 77 نمودار 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 32. 78 نمودار 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 33. 78 نمودار 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 34. 79 نمودار 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 35. 79 نمودار 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 36. 80 نمودار 4-41:بررسی احساس و نگرش مشتریان از خود. 80
 • ریاضی|پاورپوینت مسأله مجموع زیرمجموعه ها
 • پاورپوینت مسأله مجموع زیرمجموعه ها شناسه محصول :102403 موضوع : ریاضی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 999 حجم فایل: 66.15722656 مگابایت دانلود پاورپوینت مسأله مجموع زیرمجموعه ها   قسمتی از متن  n عدد…

 • علوم پایه|بسته بندی
 • بسته بندی شناسه محصول :55902 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 83 تعداد بازدید : 433 حجم فایل: 17.00488281 مگابایت دانلود بسته بندی   فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم…

 • کامپیوتر|پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها
 • پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها شناسه محصول :61968 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 91 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 0.418945313 مگابایت دانلود پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها…

 • معماری|پاورپوینت کلیسای نوتردام (رونشان اثر لوکوربوزیه)
 • پاورپوینت کلیسای نوتردام (رونشان اثر لوکوربوزیه) شناسه محصول :69763 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 322 حجم فایل: 4.79296875 مگابایت دانلود پاورپوینت کلیسای نوتردام (رونشان اثر لوکوربوزیه) فایل پاورپوینت کلیسای نوتردام…

 • مدیریت|پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری
 • پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری شناسه محصول :51539 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 355 حجم فایل: 0.393554688 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری…

 • علوم اجتماعی|پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب
 • پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب شناسه محصول :52928 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.