علوم تربیتی|اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :52318 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 156 تعداد بازدید : 396 حجم فایل: 0.396484375 مگابایت

دانلود

اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزانچکیده:هدف از این پژوهش: اثر بخشی آموزش خوددستوری مایکنبام بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه شهر کوهدشت بود. روش بررسی؛ پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود.حجم نمونه مورد بررسی شامل 33 نفر از دانش آموزان پسر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 6 جلسه 60 دقیقه ای مورد آموزش خوددستوری مایکنبام قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر ATIو معدل نمرات توسط نمونه های در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. داده های با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار کرفتند.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود دارد. ضمنا نتایج نشان داد آموزش خوددستوری مایکنبام اثر بخشی معناداری بر بهبود عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، نگرانی و هیجان پذیری در گروه آزمایش داشت.فهرست مطالب: فصل یکم:كلیات پژوهش:1-1مقدمه. 22-1بیان مسئله. 43-1اهمیت وضرورت پژوهش… 61-4-1هدف اصلی.. 82-4-1اهداف فرعی.. 85-1 فرضیه‏های پژوهش… 86-1تعریف واژه گان واصطلاحات پژوهش… 91-6-1تعاریف مفهومی.. 92-6-1تعاریف عملیاتی.. 10 فصل دوم: پیشینه پژوهش1-2تعریف اضطراب… 122-2ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب… 143-2علایم رایج اضطراب وتوصیف های افراد دچاراضطراب شدید از وضع خود. 154-2حد مطلوب اضطراب… 155-2امتحان. 166-2باتوجه به این تعریف ازامتحان ملاحضه می‌شودكه. 187-2همچنین امتحان بر حسب این كه برای سنجش چه نوع مهارتی و یا كدام موضوع درسی به كار می‌رود به سه نوع تقسیم می‌شود. 181-7-2 امتحان شفاهی.. 192-7-2 امتحان كتبی.. 193-7-2 امتحان عملی.. 198-2اهداف امتحان. 199-2اضطراب امتحان وماهیت آن. 2010-2اثرات منفی اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی در تحقیقات زیادی تأیید شده است. 2111-2هولندورثوهمكاران (1989) چهار نوع شناخت را كه در عملكرد افراد بزرگسال دارای اضطراب امتحان مهم هستند مطرح نمودند. 2312-2ماهیت اضطراب امتحان. 2413-2 عملکرد و اضطراب تحصیلی.. 2614-2اضطراب و نقش آن در عملكرد تحصیلى.. 2615-2تأثیرات نامطلوب اضطراب… 2716-2اضطراب در دانش آموزان مختلف خود را به طرق متفاوتی نشان میدهد. 2717-2اضطراب چگونه درس خواندن دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد؟. 2818-2مدیریت اضطراب… 2819-2به طورکلی،سه عامل اصلی در بروز اضطراب امتحان در دانش آموزان مؤثرهستند. 2920-2شیوع اضطراب امتحان. 3022-2تفاوتهای فردی در زمینة اضطراب امتحان. 3123-2سبب‌ شناسی اضطراب امتحان. 3224-2عوامل فردی و شخصیتی.. 3325-2عوامل آموزشگاهی و جامعه‌ای موثر بر اضطراب امتحان. 3726-2عوامل خانوادگی.. 4027-2عملکرد و پیشرفت تحصیلی.. 4328-2هدف… 4329-2عزت نفس… 4530-2عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 4631-2بر اساس یك الگوی منطقی هر فردی ممكن است چند الگوی احتمالی علی را مطرح كند كه هر كدامشان را می توان به صورت نظری مورد بحث قرار داد. 471-31-2الف علت ب… 472-31-2ب علت الف… 473-31-2الف و ب به یک روش تعاملی بر یكدیگر تأثیر می گذارند. 484-31-2الف و ب معلوم ج هستند. 4832-2دیدگاههای نظری در مورد اضطراب… 481-32-2مفهوم اضطراب و بیماری روانی از دیدگاه آدلر. 481-1-32-2روان درمانی آدلر برای افراد روان نژند. 502-1-32-2فرایند درمان. 502-32-2نظریه مراجعه – محور راجرز. 511-2-32-2ماهیت اضطرب و بیماری روانی در نظریه راجرز. 513-32-2نظریه ی روان درمانی گشتالت (پرز) 521-3-32-2مفهوم اضطراب و بیماری روانی از دیدگاه نظریه پرز. 534-32-2نظریه واقعیت درمانی گلاسر: مفهوم اضطراب و بیماری روانی.. 5433-2چارچوب نظری پژوهش… 561-33-2اضطراب ازدیدگاه فروید. 562-33-2نظریه توجهی–شناختی وین.. 563-33-2مدل اضطراب سپیل برگر. 564-33-2 نظریه کمبود هاتوبیاس… 575-33-2 نظریه نقص و کمبود دوگانه مایکنبام. 5734-2 پایه های دیدگاه شناختی.. 5835-2تغییرشناختی–رفتاری دونالد مایکنبام. 5936-2چگونه رفتار تغییر می کند. 601-36-2 خودنگری.. 602-36-2 شروع کردن گفتگوی درونی تازه 603-36-2 یادگیری مهارت های تازه 6137-2آموزش ایمن سازی روانی.. 6138-2مراحل آموزش ایمن سازی در مقابل استرس مایکنبام. 621-38-2مراحل شیوه خود-آموزی.. 621-38-2مرحله اول: مرحله درک و فهم. 622-38-2مرحله دوم: مرحله اکتساب مهارت ها و تمرین.. 6239-2حل مسئله. 6340-2حل مسئله در درمان های شناختی–رفتاری به خصوص در شیوه SITبه دو منظور به کار گرفته می شود 6341-2مراحل حل مساله. 631-41-2مرحله اول: شناسایی و تعریف مسئله. 632-41-2مرحله دوم: عوامل به وجود آورنده مشکل.. 643-41-2مرحله سوم: ارائه راه حل های ممکن.. 644-41-2مرحله چهارم: ارزیابی راه حل های احتمالی.. 645-41-2مرحله پنجم: اجرا و ارزیابی.. 6442-2 آموزش تنش زدایی.. 6543-2 تغییر خودگویی های منفی به خودگویی های مثبت… 6544-2 ایجاد مهارت های شناختی و رفتاری مربوط به خود–کنترلی.. 6745-2مرحله سوم: کاربرد و پیگیری مهارت های اکتساب شده 6846-2پیشینه تحقیق.. 681-46-2تحقیقات داخلی.. 692-46-2تحقیقات خارجی.. 8247-2 خلاصه فصل.. 91 فصل سوم: روش پژوهش1-3 روش پژوهشی.. 932-3(طرح پژوهشی) متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 933-3جامعه آماری.. 954-3روش نمونه گیری.. 955-3ابزار گردآوری اطلاعات… 951-5-3نحوه نمره گذاری.. 962-5-3 اعتبار و روایی.. 966-3روش اجرا پژوهش… 977-3 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 99 فصل چهارم: یافته های پژوهشی1-4یافته های توصیفی.. 1012-4داده های استنباطی.. 1031-2-4فرضیه اول. 1032-2-4فرضیه دوم. 1053-2-4فرضیه سوم. 1074-2-4فرضیه چهارم. 110 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری1-5بررسی یافته های پژوهش و ارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی.. 1142-5جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های پژوهش… 1203-5محدودیت های پژوهش… 1214-5پیشنهادات پژوهش… 1221-4-5پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 1222-4-5پیشنهادات کاربردی.. 1235-5خلاصه فصل پنجم. 124 منابع و ماخذ:منابع فارسی.. 126منابع لاتین.. 132پیوست ها:پیوست الف جلسات آموزش خود دستوری مایکنبام. 137پیوست ب پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر. 143
 • علوم انسانی|مبانی نظری کار تیمی و گروهی
 • مبانی نظری کار تیمی و گروهی شناسه محصول :92429 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 145 حجم فایل: 0.10546875 مگابایت دانلود مبانی نظری کار تیمی و گروهی (فصل دوم تحقیق)…

 • مدیریت|پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)
 • پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) شناسه محصول :51679 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 613 حجم فایل: 0.162109375 مگابایت دانلود عنوان: دانلود…

 • علوم انسانی|پاورپوینت دورکاری چیست و چطور می توان دورکاری کرد
 • پاورپوینت دورکاری چیست و چطور می توان دورکاری کرد شناسه محصول :102735 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 4253.46582 مگابایت دانلود پاورپوینت دورکاری چیست و چطور می…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی
 • طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی شناسه محصول :40192 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 1049 حجم فایل: 0.20703125 مگابایت دانلود طرح توجیهی تولید جعبه دستمال کاغذی همراه با جداول…

 • حسابداری|هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن
 • هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن شناسه محصول :63749 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن   تورم…

 • فیزیک|پاورپوینت خلاصه فیزیک 2 هالیدی
 • پاورپوینت خلاصه فیزیک 2 هالیدی شناسه محصول :101377 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 643 حجم فایل: 628.5068359 مگابایت دانلود پاورپوینت خلاصه فیزیک 2 هالیدی   اگر يك ميله شيشه ای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *