علوم تربیتی|اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :52318 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 156 تعداد بازدید : 396 حجم فایل: 0.396484375 مگابایت

دانلود

اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزانچکیده:هدف از این پژوهش: اثر بخشی آموزش خوددستوری مایکنبام بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه شهر کوهدشت بود. روش بررسی؛ پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود.حجم نمونه مورد بررسی شامل 33 نفر از دانش آموزان پسر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 6 جلسه 60 دقیقه ای مورد آموزش خوددستوری مایکنبام قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر ATIو معدل نمرات توسط نمونه های در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. داده های با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار کرفتند.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود دارد. ضمنا نتایج نشان داد آموزش خوددستوری مایکنبام اثر بخشی معناداری بر بهبود عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، نگرانی و هیجان پذیری در گروه آزمایش داشت.فهرست مطالب: فصل یکم:كلیات پژوهش:1-1مقدمه. 22-1بیان مسئله. 43-1اهمیت وضرورت پژوهش… 61-4-1هدف اصلی.. 82-4-1اهداف فرعی.. 85-1 فرضیه‏های پژوهش… 86-1تعریف واژه گان واصطلاحات پژوهش… 91-6-1تعاریف مفهومی.. 92-6-1تعاریف عملیاتی.. 10 فصل دوم: پیشینه پژوهش1-2تعریف اضطراب… 122-2ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب… 143-2علایم رایج اضطراب وتوصیف های افراد دچاراضطراب شدید از وضع خود. 154-2حد مطلوب اضطراب… 155-2امتحان. 166-2باتوجه به این تعریف ازامتحان ملاحضه می‌شودكه. 187-2همچنین امتحان بر حسب این كه برای سنجش چه نوع مهارتی و یا كدام موضوع درسی به كار می‌رود به سه نوع تقسیم می‌شود. 181-7-2 امتحان شفاهی.. 192-7-2 امتحان كتبی.. 193-7-2 امتحان عملی.. 198-2اهداف امتحان. 199-2اضطراب امتحان وماهیت آن. 2010-2اثرات منفی اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی در تحقیقات زیادی تأیید شده است. 2111-2هولندورثوهمكاران (1989) چهار نوع شناخت را كه در عملكرد افراد بزرگسال دارای اضطراب امتحان مهم هستند مطرح نمودند. 2312-2ماهیت اضطراب امتحان. 2413-2 عملکرد و اضطراب تحصیلی.. 2614-2اضطراب و نقش آن در عملكرد تحصیلى.. 2615-2تأثیرات نامطلوب اضطراب… 2716-2اضطراب در دانش آموزان مختلف خود را به طرق متفاوتی نشان میدهد. 2717-2اضطراب چگونه درس خواندن دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد؟. 2818-2مدیریت اضطراب… 2819-2به طورکلی،سه عامل اصلی در بروز اضطراب امتحان در دانش آموزان مؤثرهستند. 2920-2شیوع اضطراب امتحان. 3022-2تفاوتهای فردی در زمینة اضطراب امتحان. 3123-2سبب‌ شناسی اضطراب امتحان. 3224-2عوامل فردی و شخصیتی.. 3325-2عوامل آموزشگاهی و جامعه‌ای موثر بر اضطراب امتحان. 3726-2عوامل خانوادگی.. 4027-2عملکرد و پیشرفت تحصیلی.. 4328-2هدف… 4329-2عزت نفس… 4530-2عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 4631-2بر اساس یك الگوی منطقی هر فردی ممكن است چند الگوی احتمالی علی را مطرح كند كه هر كدامشان را می توان به صورت نظری مورد بحث قرار داد. 471-31-2الف علت ب… 472-31-2ب علت الف… 473-31-2الف و ب به یک روش تعاملی بر یكدیگر تأثیر می گذارند. 484-31-2الف و ب معلوم ج هستند. 4832-2دیدگاههای نظری در مورد اضطراب… 481-32-2مفهوم اضطراب و بیماری روانی از دیدگاه آدلر. 481-1-32-2روان درمانی آدلر برای افراد روان نژند. 502-1-32-2فرایند درمان. 502-32-2نظریه مراجعه – محور راجرز. 511-2-32-2ماهیت اضطرب و بیماری روانی در نظریه راجرز. 513-32-2نظریه ی روان درمانی گشتالت (پرز) 521-3-32-2مفهوم اضطراب و بیماری روانی از دیدگاه نظریه پرز. 534-32-2نظریه واقعیت درمانی گلاسر: مفهوم اضطراب و بیماری روانی.. 5433-2چارچوب نظری پژوهش… 561-33-2اضطراب ازدیدگاه فروید. 562-33-2نظریه توجهی–شناختی وین.. 563-33-2مدل اضطراب سپیل برگر. 564-33-2 نظریه کمبود هاتوبیاس… 575-33-2 نظریه نقص و کمبود دوگانه مایکنبام. 5734-2 پایه های دیدگاه شناختی.. 5835-2تغییرشناختی–رفتاری دونالد مایکنبام. 5936-2چگونه رفتار تغییر می کند. 601-36-2 خودنگری.. 602-36-2 شروع کردن گفتگوی درونی تازه 603-36-2 یادگیری مهارت های تازه 6137-2آموزش ایمن سازی روانی.. 6138-2مراحل آموزش ایمن سازی در مقابل استرس مایکنبام. 621-38-2مراحل شیوه خود-آموزی.. 621-38-2مرحله اول: مرحله درک و فهم. 622-38-2مرحله دوم: مرحله اکتساب مهارت ها و تمرین.. 6239-2حل مسئله. 6340-2حل مسئله در درمان های شناختی–رفتاری به خصوص در شیوه SITبه دو منظور به کار گرفته می شود 6341-2مراحل حل مساله. 631-41-2مرحله اول: شناسایی و تعریف مسئله. 632-41-2مرحله دوم: عوامل به وجود آورنده مشکل.. 643-41-2مرحله سوم: ارائه راه حل های ممکن.. 644-41-2مرحله چهارم: ارزیابی راه حل های احتمالی.. 645-41-2مرحله پنجم: اجرا و ارزیابی.. 6442-2 آموزش تنش زدایی.. 6543-2 تغییر خودگویی های منفی به خودگویی های مثبت… 6544-2 ایجاد مهارت های شناختی و رفتاری مربوط به خود–کنترلی.. 6745-2مرحله سوم: کاربرد و پیگیری مهارت های اکتساب شده 6846-2پیشینه تحقیق.. 681-46-2تحقیقات داخلی.. 692-46-2تحقیقات خارجی.. 8247-2 خلاصه فصل.. 91 فصل سوم: روش پژوهش1-3 روش پژوهشی.. 932-3(طرح پژوهشی) متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 933-3جامعه آماری.. 954-3روش نمونه گیری.. 955-3ابزار گردآوری اطلاعات… 951-5-3نحوه نمره گذاری.. 962-5-3 اعتبار و روایی.. 966-3روش اجرا پژوهش… 977-3 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 99 فصل چهارم: یافته های پژوهشی1-4یافته های توصیفی.. 1012-4داده های استنباطی.. 1031-2-4فرضیه اول. 1032-2-4فرضیه دوم. 1053-2-4فرضیه سوم. 1074-2-4فرضیه چهارم. 110 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری1-5بررسی یافته های پژوهش و ارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی.. 1142-5جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های پژوهش… 1203-5محدودیت های پژوهش… 1214-5پیشنهادات پژوهش… 1221-4-5پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 1222-4-5پیشنهادات کاربردی.. 1235-5خلاصه فصل پنجم. 124 منابع و ماخذ:منابع فارسی.. 126منابع لاتین.. 132پیوست ها:پیوست الف جلسات آموزش خود دستوری مایکنبام. 137پیوست ب پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر. 143
 • کتاب ، مقاله و جزوه|پولشوئی و تاریخچه آن
 • پولشوئی و تاریخچه آن شناسه محصول :64101 موضوع : کتاب ، مقاله و جزوه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 511 حجم فایل: 0.063476563 مگابایت دانلود پولشوئی و تاریخچه آن ● ارائه لایحه تصمیم…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه عبدالرحمان جامی
 • پاورپوینت زندگینامه عبدالرحمان جامی شناسه محصول :97227 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 3943.375977 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه عبدالرحمان جامی   پاورپوینت زندگینامه عبدالرحمان جامی شامل 22…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت استعمار فرانو چیست
 • پاورپوینت استعمار فرانو چیست شناسه محصول :97430 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 458 حجم فایل: 3876.733398 مگابایت دانلود پاورپوینت استعمار فرانو چیست   پاورپوینت استعمار فرانو چیست شامل 50…

 • روان شناسی|پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری
 • پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری شناسه محصول :86969 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 1.662109375 مگابایت دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری   پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری شامل 42…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت رهبری تحول
 • دانلود پاورپوینت رهبری تحول شناسه محصول :51554 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 0.084960938 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت رهبری تحول   دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید:36…

 • زیست شناسی|ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده
 • ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده شناسه محصول :56480 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 602 حجم فایل: 1.791015625 مگابایت دانلود ارتباط…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *