علوم انسانی|تاثیر شیوه‌های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان

تاثیر شیوه‌های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان شناسه محصول :50491 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 143 تعداد بازدید : 745 حجم فایل: 0.178710938 مگابایت

دانلود

رشد و بالندگی نظام آموزشی،یكی از ویژگی های بارز عصر حاضر محسوب می شود.زیرا از یك طرف تقاضا برای آموزش افزایش یافته و از طرف دیگر نیاز به تغییر در تصمیم گیری و بهبود كیفی و كمی و ایجاد فرصت های برابر و مساوی آموزش برای همگان نقش مدیریت كلاس را به وظیفه و مسئولیتی سنگین و دشوار تبدیل كرده است. مدیریت كلاس عبارت است از رهبری كردن امور كلاس از طریق تنظیم برنامه درسی، سازماندهی مراحل كار و منابع، سازماندهی محیط، بالا بردن كارایی، نظارت بر پیشرفت شاگردان و پیش بینی مسائل بالقوه است. بنابراین معلمان با شناخت و آگاهی از روش های گوناگون مدیریت كلاس درس می توانند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان تاثیرگذار باشند. براین اساس و با عنایت به اهمیت موضوع مورد بحث تحقیقی تحت عنوان «تاثیر شیوه های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه» انجام گرفته است. فرضیات تحقیق به صورت زیر مطرح شده است: 1.آیا مدیریت و اداره كلاس درس به شیوه آمرانه «سلطه جویانه» در میزان رضایت مندی و یادگیری دانش آموزان تاثیردارد؟ 2. آیا مدیریت و اداره كلاس درس به شیوه مشاركتی (مشورتی) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیری دارد؟ 3. آیا مدیریت و اداره كلاس درس به شیوه تلفیقی (آمرانه-مشاركتی)در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد؟ روش پژوهش دراین بررسی،توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی كلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهربابل می باشد كه تعداد كل آنها 8376 نفر می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش براساس داده های جدول كرجسی و مورگان 367 نفر می باشند كه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته دارای 25 سوال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس درجه بندی لیكرت با سطوح پاسخ (خیلی زیاد،زیاد،متوسط،كم و خیلی كم) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی (رسم نمودارها،محاسبه درصدها،محاسبه میانگین) و آمار استنباطی (آزمون،كای اسكوئر(X2) Chi-squre برای پاسخ به سوالات ویژه پژوهش) استفاده شده است. فهرست مطالب چكیده………………………………….. 1 فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه………………………………….. 4 بیان مسئله……………………………… 5 اهمیت و ضرورت مسأله……………………… 6 اهداف تحقیق…………………………….. 9 سوالات ویژه تحقیق………………………… 9 تعاریف متغیرهای تحقیق…………………… 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه…………………………………. 14 بخش اول مروری بر ادبیات تحقیق……………. 14 تاریخچه مختصر مدیریت كلاس………………… 14 نظریه ها وقوانین راجع به مدیریت كلاس وتدریس… 15 چهار قانون مدیریت كلاس درس……………….. 17 موانع اداری اثر بخش كلاس…………………. 19 ویژگی های دانش آموزان…………………… 20 مولفه‌های كلاس درس……………………….. 21 1.ماهیت كلاس درس………………………… 21 2. معلمان در نقش مدیران كلاس درس…………. 22 3. منابع اقتدار معلمان در كلاس درس………… 23 4. سبك‌های مدیریت كلاس درس………………… 26 سبك های یادگیری………………………… 31 تعریف سبك یادگیری………………………. 31 سبكهای یادگیری شناختی…………………… 31 سبكهای یادگیری عاطفی ………………….. 31 سبكهای یادگیری فیزیولوژیكی………………. 31 مدیریت یا انضباط كلاس درس………………… 32 چه چیز می تواند مدیریت دانش آموز محوری را پایه ریزی کند؟34 مطالبی درباره توانمندسازی مدیریت كلاس دانش آموز محور 35 توانمند سازی…………………………… 36 پویش یادگیری…………………………… 37 آموزش اثر بخش معلم از نظر «گوردون»……….. 39 زمینه آموزش اثر بخش معلم………………… 39 الگوی آموزش اثر بخش ……………………. 39 رهنمودهایی برای مدیریت اثر بخش ………….. 41 مدرسه باید مكانی مناسب باشد……………… 44 مهارتهای مدیریت كلاس درس اثر بخش است………. 45 تدریس و یادگیری ……………………….. 46 چگونه معلمان مجرب می توانند در برخورد با چالشهای جدی حس وظیفه اخلاقی را در خود حفظ کنند………………………… 48 انگیزش دررفتار مدرسه……………………. 49 چالش‌های انگیزش…………………………. 50 برانگیختن و رشد توانایی ها و استعدادهای بشری 51 الگوی انگیزه از پرترولالر………………… 52 راههای ایجاد انگیزش در افراد……………. 53 تئوری انگیزش و تامین نیازها از ملك كللند…. 53 نیاز به قدرت ………………………….. 53 نیاز به وابستگی ……………………….. 54 نیاز به كسب موفقیت……………………… 54 چگونه معلمان می‌توانند انتظارات خود را مشاهده كرده و ارزیابی كنند54 الگوی یادگیری همیاری……………………. 55 روابط و مناسبات شخصی میان معلم و دانش‌آموز…. 56 رابطه خوب معلم با دانش‌آموزان…………….. 57 راهبردهای آموزشی برای افزایش زمان یادگیری تحصیلی… 59 انتقال خوشایند و جالب مطالب درس و علامت دادن.. 61 ایجاد شرایط خاص در كلاس درس………………. 62 خوشبینی تحصیلی در مدرسه مثبت گرا…………. 65 بخش دوم: پیشینه پژوهش …………………. 67 الف- پیشینه پژوهش در ایران ……………… 67 ب- پیشینه پژوهش در سایر كشورها …………. 71 جمع‌بندی……………………………….. 74 فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق مقدمه ………………………………… 76 روش تحقیق…………………………….. 76 جامعه آماری …………………………… 76 حجم نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………… 76 روش گردآوری داده‌ها …………………….. 77 ابزار گردآوری اطلاعات……………………. 77 روایی و پایایی ابزارهای تحقیق……………. 78 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها………. 78 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها مقدمه…………………………………. 82 آمار توصیفی مربوط به مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان82 آمار استنباطی………………………….. 85 آزمون كای اسكوئر……………………….. 85 آزمون دو جمله‌‌ای (بای نامیال)…………….. 86 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری و پیشنهادات خلاصه پژوهش ……………………………. 90 یافته‌های تحقیق…………………………. 90 بحث و تفسیر …………………………… 91 نتیجه‌گیری …………………………….. 92 محدودیت‌های پژوهش ……………………… 93 الف- تحت كنترل محقق ……………………. 93 ب- خارج از كنترل محقق ………………….. 93 پیشنهادات ……………………………. 94 الف- پیشنهادهای متنبی بر یافته های تحقیق….. 94 ب- پیشنهاد مبتنی بر تجارب محقق در ارتباط با سوالات ویژه تحقیق95 ضمائم…………………………………. 97 منابع و ماخذ …………………………. 121  فهرست جداول عنوان صفحه  جدول (3-1) توصیف جامعه آماری پژوهش……….. 76 جدول(3-2) تناظرسوالات ویژه تحقیق با سوالات پرسشنامه 79 جدول (4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب متغیر سن 82 جدول (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب پایه تحصیلی 83 جدول (4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب رشته تحصیلی 84 جدول شماره (4- 4 ) نتایج آزمون كای اسكوئر مربوط به سئوالات ویژه تحقیق:………….. 85 جدول شماره (4- 5) نتایج آزمون آماری بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه اول………… 87 جدول شماره (4-6) نتایج آزمون بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه دوم…………… 87 جدول شماره (4-7) نتایج آزمون بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه سوم…………… 88  فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار (4-1) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب سن 83 نمودار (4-2) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب پایه تحصیلی ………… 84 نمودار (4-3) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب رشته تحصیلی ……..85
 • مدیریت|پاورپوینت بیمه آتش سوزی
 • پاورپوینت بیمه آتش سوزی شناسه محصول :85162 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 225 حجم فایل: 0.706054688 مگابایت دانلود پاورپوینت بیمه آتش سوزی   دسته: مدیریت بیمه(ویژه ارائه کلاسی درس سمینار…

 • مکانیک|تكنولوژی پلیمرها
 • تكنولوژی پلیمرها شناسه محصول :61202 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 424 حجم فایل: 0.186523438 مگابایت دانلود تكنولوژی پلیمرها مبانی شیمی پلیمرها 1-1 مقدمه واژه پلیمر از كلمات یونانی پلی1 به…

 • علوم پزشکی|بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعه
 • بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعه شناسه محصول :53028 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 506 حجم فایل:…

 • عمومی و آزاد|اثرات پیش بینی نشده سن مرغان مادر بر روی عملكرد جوجه ها
 • اثرات پیش بینی نشده سن مرغان مادر بر روی عملكرد جوجه ها شناسه محصول :55937 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 0.19921875 مگابایت دانلود اثرات پیش…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان بنایی
 • پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان بنایی شناسه محصول :55881 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 682 حجم فایل: 6.84765625 مگابایت دانلود پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان بنایی   پاورپوینت مقاوم سازی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing
 • پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing شناسه محصول :70725 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 4.194335938 مگابایت دانلود پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.