علوم انسانی|بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970 شناسه محصول :55355 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 244 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 0.307617188 مگابایت

دانلود

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970   خلیج فارس مهمترین منطقه دنیاست. قرنهای مدیدی کوششهای نیرومندترین قدرتهای    منطقه ای و جهانی برای تضمین صلح و امنیت در این منطقه، نقطه ضعفهای مداومی داشته اند. این رساله پژوهشی است در حوزه امنیت خلیج فارس، که به بررسی چارچوبهای امنیتی خلیج فارس در فاصله سالهای 1990-1970 پرداخته است. طی این تحقیق دلایل ظهور، نحوه عملکرد، و علل سقوط طرحهای امنیتی در این منطقه، در سه سطح تحلیل؛ داخلی، منطقه ای، و بین المللی بررسی می شود، تا زمینه تحلیل، تصحیح، تجویز، و تجهیز سیاستهای معطوف به امنیت در این منطقه فراهم شود، همچنین سناریوهای بدیل در این زمینه ارایه شده است تا امکان اجماع بر سر الگوی خاص افزایش یابد و عدم توافق در این زمینه باعث تسری بحران به سایر حوزه های سیاست    بین الملل نشود، چرا که هدف این قبیل پژوهشها در زمینه امنیت، تئوریزاسیون و توجیه جنگها و تعارضات بر سر منافع در عرصه بین المللی نیست(و نباید باشد)، بلکه کوشش در جهت مدیریت بحران و حل آن به شیوه ای واقع بینانه و امکانپذیر است. برای رسیدن به منتهای این مقصود، در این تحقیق بررسی گردید که چون کشورهای حوزه خلیج فارس هر کدام از نظر درونی پیشاساختاری بوده و با بحرانهای داخلی مواجه هستند، و از نظر منطقه ای نیز با انبوهی از منافع متضاد، رقابتها و شکافها نسبت به واحدهای اطراف خود روبرو هستند، و همچنین با دیدگاهها و اهداف و تلقی متفاوتی از مفهوم تهدید دور هم جمع می شوند و این امر هم ناشی از یک ضرورت فوری است، به همان میزان که فهم و تلقی آنها از تهدید و خطر بر اثر فروکش کردن تب بحران تغییر می یابد سیستم به فروپاشی نزدیک می شود و ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای موفق را مشروط به شناسایی دقیق خطرات و منابع ناامنی در منطقه توسط بازیگران ذینفع در چارچوب امنیت خلیج فارس می دانیم، و از این رو نقش غالب در شکل گیری طرحهای امنیتی در این منطقه را به نیروهای فرامنطقه ای مداخله گر در سیستم و به طور مشخص آمریکا، محول نموده است و منحنی تحول، ظهور و سقوط نظامهای امنیتی بدیل در خلیج فارس در فاصله سالهای 1990-1970 با محوریت«نظریه هژمون»رقم خورده است.   فهرست مطالب فصل اول:کلیات طرح مسأله………………………………………. 8 علل انتخاب موضوع……………………………….. 10 ادبیات موجود…………………………………… 10 سوال اصلی تحقیق………………………………… 10 سوالات فرعی…………………………………….. 11 مفروض(های) تحقیق……………………………….. 11 فرضیه(های) تحقیق……………………………….. 11 مفاهیم………………………………………… 11 روش تحقیق……………………………………… 12 سازماندهی تحقیق………………………………… 12 موانع تحقیق……………………………………. 16  فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت…………………… 18 تعریف امنیت……………………………………. 19 نظامهای امنیتی ………………………………… 19 ویژگیهای امنیت…………………………………. 21 الف)تجزیه ناپذیری امنیت…………………………. 21 ب) ذهنی بودن امنیت……………………………… 22 رهیافت امنیتی………………………………….. 24  الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت……………….. 25  ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت…………. 26   ابعاد داخلی امنیت…………………………….. 27  ابعاد اقتصادی امنیت……………………………. 28  ابعاد زیست محیطی امنیت………………………… 30  دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach  …….. 31   استراتژیهای امنیتی…………………………….. 32 استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد………………… 33 مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس……………. 34 چارچوبهای آلترناتیو…………………………….. 36 آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟… 43   اقدامات امنیتی ………………………………… 46 دستور کار جدید…………………………………. 55 منابع فصل دوم………………………………….. 61  فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی نظام امنیت ایرانی……………………………… 66 نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی………. 66 تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای………. 67  پیمان بغداد……………………………………. 70 تشکیل سنتو…………………………………….. 72 تحولات دهه 60 و خروج بریتانیا از خلیج فارس…………. 72 سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر)  …….. 75 موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون…………………… 77 پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون………………… 78 دکترین کارتر…………………………………… 79 ارزیابی دکترین کارتر……………………………. 82 دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)…………… 83 سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس………………. 85 تشکیل شورای همکاری خلیج فارس…………………….. 89 اهداف و مضامین شورا…………………………….. 90 اهداف اقتصادی………………………………….. 90 اهداف امنیتی شورا………………………………. 91 سیاست خارجی شورا……………………………….. 92 اول:جنگ ایران و عراق……………………………. 92 دوم: بحران کویت………………………………… 92 دلایل ضعف و ناتوانی شورا…………………………. 93  الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک ……………….. 93     ب) موانع عملی فراروی شورا……………………….. 96 1 – عدم فراگیری شورا  ………………………….. 96 2- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء…………………. 98 3- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی………………… 99 بحران اول و دوم خلیج فارس………………………. 99 بیانیه دمشق و طرح امنیتی 2 + 6………………….. 100 انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی 2 + 6………. 103 1– آمریکا…………………………………….. 103 2- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح2+6………….. 104 بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی 2 + 6………………. 104 طرحهای امنیتی دو جانبه…………………………. 109 نقش و هدف آمریکا………………………………. 110 اقدامات عملی برای استقرار سیستم…………………. 112 ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه…………………….. 112 نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی) 114 منابع فصل سوم…………………………………. 116  فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس 1 – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید) …….  123 2 – تضاد های فرهنگی……………………………. 124 3 – معضلات نسل جوان ……………………………. 126 4 – بحران مهاجرت………………………………. 127 5 – جنبش های سیاسی– مذهبی………………………. 129 اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس………. 133 منابع فصل چهارم……………………………….. 140  فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در                    منطقه خلیج فارس مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس……….. 145 الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. 145 1- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون…………… 145 2-  بحران مشروعیت و هویت……………………….. 148 تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 156 عربستان سعودی…………………………………. 156 کویت…………………………………………. 157 امارت عربی متحده………………………………. 158 قطر، بحرین، عمان………………………………. 160 مباحث مربوط به ایران و عراق…………………….. 160 1) ایران …………………………………….. .160 الف) تهدیدات اقتصادی…………………………… 160 ب) تهدیدات سیاسی………………………………. 161 ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه………….. 162 2 ) عراق……………………………………… 165 انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی…. 166  مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای. 170 منابع فصل پنجم………………………………… 176   فصل  ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در         منطقه خلیج فارس آمریکا……………………………………….. 180 تلقی آمریکا از مفهوم تهدید……………………… 184 برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس ……….. 186 نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن………….. 189 اتحاد جماهیر شوروی…………………………….. 192 دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس………………….. 193 مصر………………………………………….. 194 سوریه………………………………………… 196 منابع فصل ششم…………………………………. 198 سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس…………………………….. 200 کتابشناسی تحقیق 211
 • کسب و کار|کسب درآمد با سرچ کردن در گوگل
 • کسب درآمد با سرچ کردن در گوگل شناسه محصول :40248 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 828 حجم فایل: 0.469726563 مگابایت دانلود به نام خدا   با روشی که…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ورزشگاه هندبال برزیل
 • پاورپوینت تحلیل ورزشگاه هندبال برزیل شناسه محصول :96537 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 18.93 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل ورزشگاه هندبال بازی های المپیک یورو 2016برزیل…

 • علوم تربیتی|مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق
 • مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق شناسه محصول :52757 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 121 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت دانلود مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری انستیتو زیست شناسی سالک اثر لویی کان
 • پاورپوینت بررسی معماری انستیتو زیست شناسی سالک اثر لویی کان شناسه محصول :100014 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 9.38 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری انستیتو…

 • علوم تربیتی|بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران ، استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار
 • بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران ، استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار شناسه محصول :52082 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 177 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 0.165039063…

 • حسابداری|پیشینه و مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک
 • پیشینه و مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک شناسه محصول :85972 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.206054688 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری صندوق های سرمایه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *