علوم اجتماعی|تاثیر داشتن فرزند معلول بر تعامل اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در بین اولیای این کودکان

تاثیر داشتن فرزند معلول بر تعامل اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در بین اولیای این کودکان شناسه محصول :50597 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 105 تعداد بازدید : 615 حجم فایل: 1.260742188 مگابایت

دانلود

فرضیات و سوالات تحقیق  فرضیات 1 H : بین مشکلات خانوادگی ـ اجتماعی والدین و عقب ماندگی ذهنی کودک رابطه وجود دارد. 0H: بین مشکلات خانوادگی ـ اجتماعی و عقب ماندگی ذهنی کودک رابطه وجود ندارد.  سوالات 1- آیا بین میزان تعامل اجتماعی ـ خانوادگی والدین کودک عقب مانده ذهنی و میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی والدین کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟ 2- آیا میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی کمتر از میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی مادران کودکان عادی می باشد؟ 3- آیا بین میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی پدران کودکان عقب مانده ذهنی و میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی پدران کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟ خلاصه نتایج در این تحقیق سعی شده تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و همچنین مشکلاتی که قبل و بعد از اینکه کودک عقب مانده به دنیا می آید را نشان دهد . در فصل دوم انواع عقب ماندگی و مسکلات خانواده ها، مشکلات فرزندان عقب مانده بیان شده و چگونگی راه حل هایی که باید برای آنها اندیشیده شود نظرات برخی از روانپزشکان در مورد آموزش دادن به این کودکان بیان شده است. امید آن می رود که با دادن آموزش قبل از ازدواج و به دنیا آوردن کودک عقب مانده جلوگیری شود. پیشنهادات 1- همان طور که اشاره کریدم در پژوهش حاضر فقط تعدادی از عوامل زیستی ، اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند، لذا پیشنهاد می گردد، در صورت انجام پژوهش مشابه به عوامل دیگری چون فاصله سنی، پدر و مادر، فاصله تولد کودکان، وجود یا عدم معلولت در خواهران و برادران و …. نیز توجه گردد. 2- نتایج مختصر این پژوهش و پژوهشهای مشابه را در جلسات خود با والدین ، با ذکر آمار و ارقام عنوان نمایند تا زنگ خطری برای والدین باشد. 3- رعایت اصل تنظیم خانواده نه تنها به نفع جامعه است، بلکه باعث می شود تا شما پدر و مادر گرامی با تخصیص امکانات به فرزندان کمتر، انکان پیشرفت آنان را بیشتر فراهم نمائید. فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بیان مساله. 4 1-2- اهمیت موضوع. 4 1-3- سوالات تحقیق.. 5 1-4- اهداف تحقیق.. 6 1-5- اهداف کلی.. 6 1-6- اهداف جزئی.. 7 1-7- روش انجام تحقیق.. 7 1-8- جامعه آماری.. 7 1-9- نمونه آماری.. 7 1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات… 8 1-11- روش تجزیه و تحلیل.. 8 1-12- تعریف اصطلاحات و واژه ها8 1-12-1- عقب ماندگی ذهنی.. 8 1-13- خلاصه فصل.. 8 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مبانی نظری پژوهش:11 2-1-1- سابقه موضوع تحقیق:11 2-1-2- مبانی نظری.. 11 2-1-3- سهم ایتار12 2-1-4- سهم سگوین:12 2-2- پیشینه تحقیق.. 13 2-3- تعریف عقب ماندگی ذهنی:15 2-3-1- تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی):15 2-3-2- تعریف عملیاتی (تحول فرایندی)16 2-4- طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی:17 2-5- شیوع عقب ماندگی ذهنی:20 2-6- علت شناسی عقب ماندگی ذهنی:22 2-7- عوامل قبل از تولد:23 2-8- عوامل لحظه تولد:25 2-9- عوامل بعد از تولد:25 2-10- عوامل ناشناخته:26 2-11- مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی:26 2-12- مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی:26 2-13- عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت:28 2-14- نگرشهای اجتماعی و والدین:29 2-15- کودک عقبمانده و خانواده:30 2-16- مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی:30 2-17- تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین:33 2-17-1- انواع واکنشهای نخستین والدین:33 2-17-2- دلایل احساس گناه:33 2-17-3- دلایل حمایت افراطی:33 2-18- فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک:34 2-19- سطوح بحران و راهبردهای مداخله:35 2-19-1- مراحل بحران:35 2-20- رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی:36 2-21- سازگاری با معلولیت:38 2-22- مدل مرحلهای:38 2-22-1- غم مزمن.. 44 2-23- مدلهای عملکرد خانواده:45 2-23-1- مدل تبادلی:45 2-23-2- مدل بومشناختی:45 2-23-3- نظریه نظام خانواده:46 2-24- انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن:46 2-24-1- خانواده ها:46 2-24-2- مادران:47 2-24-3- پدران:48 2-24-4- خواهران و برادران.. 48 2-24-5- پدربزرگ و مادربزرگ… 49 2-25- بررسیهای انجام شده درباره تعلیم و تربیت عقبماندگان ذهنی:50 2-26- خلاصه فصل دوم. 52 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- روش جمع آوری اطلاعات… 54 3-2- آزمودنی ها و روش گزینش آنها:54 3-2-1- جامعه آماری.. 54 3-2-2- گروه نمونه آماری.. 54 3-3- وسیله جمع آوری اطلاعات… 54 3-4- روش آماری.. 54 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها 4-1- توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده56 4-2- توصیف متغیرهای زمینه ای.. 57 4-2-1- جنسیت… 57 4-2-2- سن.. 58 4-2-3- میزان تحصیلات… 59 4-2-4- شغل پدر60 4-2-5- سن پدر61 4-2-6- میزان تحصیلات پدر62 4-2-7- شغل مادر63 4-2-8- سن مادر64 4-2-9- میزان تحصیلات مادر65 4-3- توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی.. 66 4-3-1- بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی.. 66 4-3-2- بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین.. 67 4-3-3- بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن.68 4-3-4- بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین.71 4-3-5- تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی.. 76 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- یافته های نهایی پژوهش…. 83 5-2- پیشنهادات… 83 5-3- محدودیت ها85 منابع و مآخذ. 86 پیوست ها87 ضمیمه شماره 1. 88 ضمیمه شماره 2. 91  فهرست جداول جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب جنسیت… 57 جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب گروه سنی.. 58 جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات… 59 جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر60 جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن پدر61 جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر62 جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر63 جدول ‏4‑8 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن مادر64 جدول ‏4‑9 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادر65 جدول ‏4‑10 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت ازدواج.. 66 جدول ‏4‑11 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مشکل فرزند. 67 جدول ‏4‑12 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام انجام داده68 جدول ‏4‑13 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل.. 69 جدول ‏4‑14 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علت مشکل فرزند. 70 جدول ‏4‑15 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین پس از آگاهی.. 71 جدول ‏4‑16 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل طرد فرزند. 72 جدول ‏4‑17 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از ترک فرزند. 73 جدول ‏4‑18 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند. 74 جدول ‏4‑19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران.. 75 جدول ‏4‑20 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بروز مشکلات در زندگی.. 76 جدول ‏4‑21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشکلات فرزند در آینده77 جدول ‏4‑22 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر. 78 جدول ‏4‑23 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توجه همسر به کودک… 79 جدول ‏4‑24 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران.. 80 جدول ‏4‑25 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان معاشرت با اقوام. 81 فهرست نمودار نمودار ‏2‑1 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی.. 22 نمودار ‏4‑1 جنسیت فرزندان پاسخگویان.. 57 نمودار ‏4‑2 گروه سنی فرزندان پاسخگویان.. 58 نمودار ‏4‑3 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان.. 59 نمودار ‏4‑4 شغل پدر60 نمودار ‏4‑5 سن پدر61 نمودار ‏4‑6 میزان تحصیلات پدر62 نمودار ‏4‑7 شغل مادر63 نمودار ‏4‑8 سن مادر64 نمودار ‏4‑9 میزان تحصیلات مادر65 نمودار ‏4‑10 وضعیت ازدواج.. 66 نمودار ‏4‑11 نوع مشکل فرزند. 67 نمودار ‏4‑12 اقدام انجام شده68 نمودار ‏4‑13 طریقه مطلع شدن.. 69 نمودار ‏4‑14 علت مشکل فرزند. 70 نمودار ‏4‑15 احساس والدین پس از آگاهی.. 71 نمودار ‏4‑16 دلایل طرد فرزند. 72 نمودار ‏4‑17 احساس والدین.. 73 نمودار ‏4‑18 دلایل پنهان کردن فرزند. 74 نمودار ‏4‑19 احساس از مطلع شدن دیگران.. 75 نمودار ‏4‑20 مشکلات بوجود آمده76 نمودار ‏4‑21 مشکلات فرزند در آینده77 نمودار ‏4‑22 تاثیر کودک در رابطه زناشویی.. 78 نمودار ‏4‑23 میزان توجه همسر. 79 نمودار ‏4‑24 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان.. 80 نمودار ‏4‑25 میزان معاشرت… 81
 • شهرسازی|پاورپوینت فضای سبز و مبلمان در شهرسازی
 • پاورپوینت فضای سبز و مبلمان در شهرسازی شناسه محصول :93557 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 6882.384766 مگابایت دانلود پاورپوینت فضای سبز و مبلمان در شهرسازی ،در حجم…

 • علوم انسانی|مبانی نظری سلامت روانی و تعارض
 • مبانی نظری سلامت روانی و تعارض شناسه محصول :92098 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 0.053710938 مگابایت دانلود مبانی نظری سلامت روانی و تعارض (فصل دوم تحقیق)…

 • روان شناسی|پاورپوینت روان شناسی بالینی
 • پاورپوینت روان شناسی بالینی شناسه محصول :100359 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 178 حجم فایل: 1131.151367 مگابایت دانلود پاورپوینت روان شناسی بالینی   پیدایش و تکامل روان‌شناسی بالینی پیشرفت…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آشنایی با ابزارآلات ساختمانی
 • پاورپوینت آشنایی با ابزارآلات ساختمانی شناسه محصول :93566 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 104 تعداد بازدید : 366 حجم فایل: 9198.658203 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با ابزارآلات ساختمانی ، در حجم 104…

 • روان شناسی|پاورپوینت روانشناسی کشتار
 • پاورپوینت روانشناسی کشتار شناسه محصول :86943 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.962890625 مگابایت دانلود پاورپوینت روانشناسی کشتار   پاورپوینت روانشناسی کشتار شامل 48 اسلاید زیبا که…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش
 • پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش شناسه محصول :102483 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 31324.99414 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش   بخشی از متن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.