علوم اجتماعی|تأثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی- یادگیری دروس علوم اجتماعی دانش آموزان

تأثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی- یادگیری دروس علوم اجتماعی دانش آموزان شناسه محصول :50598 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 98 تعداد بازدید : 960 حجم فایل: 0.569335938 مگابایت

دانلود

یکی از عواملی که برای مقابله با مشکلات آموزشی در کشورها مورد توجه قرار گرفته است تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روشهایی در اختیار صاحب­نظران و دست­ اندرکاران تربیتی قرار میدهد که آن را برای غلبه بر مسایل ومشکلات تجهیز میکند.با توجه به اینکه تکنولوژی آموزشی میتواند در امر یاددهی- یادگیری بسیار موثر باشد، در این تحقیق استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یاددهی- یادگیری مورد بررسی قرار گرفته وتاثیر تکنولوژی آموزشی بر گروه دانش­ آموزان دختر مدارس راهنمایی (عادی) مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق دانش ­آموزان دختر راهنمایی  (مدارس عادی)میباشد و حجم نمونه 280 نفر است. فهرست مطالب چکیده فصل کلیات تحقیق 1-1 مقدمه1 1-2بیان مسئله2 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3 1-4 هدف کلی. 4 1-5 سوالات و پرسشهای مطالعاتی تحقیق:5 1-6تعاریف عملیاتی. 6 1-6-1 رایانه ها:7 1-6-2 مدل ها8 1-6-3 برش ها8 1-6-4ماکت ها8 1-6-5 مولاژها9 1-6-6 نمونه ها9 1-6-7 چارت ها:9 1-7 رسانه های آموزشی نورتاب ساکن و متحرک:10 1-7-1تعریف اسلاید:10 1-7-2 تابلوها10 1-7-3 مواد آموزشی سه بعدی. 11 فصل دوم چهارچوب نظری تحقیق 2-1 مقدمه12 2-2یک تکنولوژی و فرهنگ:13 2-3 نرم افزارها (رسانه های سبک)16 2-4 سخت افزارها (رسانه های سنگین)16 2-5 فواید کاربرد تکنولوژی آموزشی:18 2-6 ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و درس.20 2-7 موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در امر برنامه درسی.21 2-8 تکنولوژی آموزشی و آخرین تحولات:24 2-9 رسانه های دیداری- شنیداری اختیاری و ضروری:29 2-10 موارد استفاده و کاربرد رسانههای دیداری- شنیداری:29 2-11 تاثیر تکنولوژی یاددهی- یادگیری. 31 2-12 یادگیری و یاددهی:32 2-13 نظام های یادگیری:33 2-14 فرآیند یاددهی- یادگیری و عوامل موثر در آن. 34 2-15پیشینه ی داخلی:35 2-16 پیشینه خارجی. 37 فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه39 3-2 روش تحقیق:39 3-3 جامعه آماری. 40 3-4 شیوه تعیین حجم نمونه40 3-5 روش نمونه گیری. 40 3-6 ابزار اندازه گیری داده ها41 3-7 روایی پرسشنامه42 3-8 سنجش اعتبار (پایایی) پرسشنامه(بازرگان)42 3-8 روشهای آماری. 43 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری 4-1 مقدمه44 4-2 آمار توصیفی سوالات پرسشنامه45 4-3 آمار استنباطی. 66 فصل پنجم نتیجه گیری 5-1 مقدمه69 5-2 نتیجه گیری ازسؤالات پژوهش… 70 5-2-1 تا چه اندازه رسانه های دیداری برفرآیند یادهی-یادگیری موثرند؟70 5-2-2 تا چه اندازه رسانه های شنیداری بر فرآیند یاددهی-یادگیری موثرند؟70 5-2-3 تا چه اندازه رسانه های دیداری-شنیداری برفرآیند یاددهی-یادگیری موثرند؟70 5-2-4تا چه اندازه رسانه های چندبعدی درفرآیند یاددهی-یادگیری موثرند؟71 5-2-5 به نظر می رسد رسانه های متحرک درفرآیند یاددهی-یادگیری موثرند.71 5-2-6 به نظر می رسد برنامه های رایانه ای درفرآیند یاددهی-یادگیری موثرند.71 5-3 نتیجه گیری. 72 5-4 پیشنهادات.. 73 5-4-1 پیشنهادات مبتنی برنتایج. 73 5-4-2پیشنهادات آتی. 74 5-5 محدودیت های تحقیق. 75 5-5-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق. 75 پیوست منابع کتابها و مقالات سایتها فهرست جداول جدول1)آیااستفاده از عکس و پوستر در تدریس یادگیری را بیشتر می کند؟. 45 جدول2آیااستفاده از انواع چارتها در تدریس یادگیری را بیشتر می کند؟. 46 جدول 3 آیاتاثیراستفاده ازتابلو گچی درتدریس دریادگیری زیاد است؟. 47 جدول4 آیا استفاده از تابلو مغناطیسی می تواند بریادگیری تاثیرداشته باشد؟. 48 جدول5 آیا استفاده از کره جغرافیایی دریادگیری تاثیرگذاراست؟. 49 جدول6 آیا استفاده از ضبط صوت در تدریس,دریادگیری موثراست؟. 50 جدول7 آیا استفاده از نوارهای صوتی در یادگیری موثراست؟. 51 جدول 8 آیا برنامه های آموزشی تلویزیون دریادگیری موثراست؟. 52 جدول9 برنامه های آموزشی ماهواره دریادگیری موثراست.53 جدول 10 آیاماهواره و تلویزیون دریادگیری تاثیرگذارند؟. 54 جدول 11 آیا استفاده ازوسایل چندبعدی دریادگیری موثراست؟. 55 جدول 12 آیا استفاده از مدل ها در یادگیری موثراست؟. 56 جدول 13 آیا استفاده از پازل درتدریس دریادگیری موثراست؟. 57 جدول 14 آیا استفاده ازماکت دریادگیری موثراست؟. 58 جدول 15 آیا استفاده ازاسلاید درتدریس دریادگیری موثراست؟. 59 جدول16 آیا استفاده ازفیلم متحرک دریادگیری موثراست؟. 60 جدول17 آیا استفاده از رایانه در یادگیری موثراست؟. 61 جدول18 آیا استفاده از سی دی های آموزشی دریادگیری موثراست؟. 62 جدول 19آیا استفاده از اینترنت در آموزش موثراست؟. 63 جدول 20آیا بازی های رایانه ای در آموزش موثرند؟. 64 جدول21)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 65 جدول22 آزمون تی مستقل. 66 جدول23 آزمون تی مستقل. 66 جدول24 آزمون تی مستقل. 66 جدول25 آزمون تی مستقل. 67 جدول26 آزمون تی مستقل. 67 جدول27 آزمون تی مستقل. 67 فهرست نمودار نمودار1 )استاده از عکس و پوستر. 45 نمودار2)استفاده ازانواع چارتها46 نمودار3)استفاده از تابلو گچی. 47 نمودار4)استفاده ازتابلومغناطیسی. 48 نمودار5)استفاده ازکره49 نمودار6)استفاده ازضبط صوت.. 50 نمودار8)برنامه های آموزشی تلویزیون. 52 نمودار9)برنامه های آموزشی ماهواره53 نمودار10)تاثیر ماهواره54 نمودار11)وسایل چندبعدی. 55 نمودار12)استفاده از مدل ها56 نمودار13)استفاده ازپازل. 57 نمودار14)استفاده از ماکت.. 58 نمودار15)استفاده از اسلاید. 59 نمودار16)استفاده از فیلم متحرک… 60 نمودار17)استفاده از رایانه61 نمودار18)سی دی های آموزشی. 62 نمودار19)استفاده از اینترنت.. 63 نمودار20)بازی های رایانه ای. 64
 • علوم انسانی|پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
 • پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS شناسه محصول :103792 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 4.13 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS  شامل 28 اسلاید زیبا…

 • طرح های توجیهی|طرح توجیهی پرواربندی گوساله
 • طرح توجیهی پرواربندی گوساله شناسه محصول :52558 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 608 حجم فایل: 0.020507813 مگابایت دانلود خـلاصــه طــرح     موضوع طرح :پروار بندی گوساله   …

 • معماری|پاورپوینت معماری معاصر غرب
 • پاورپوینت معماری معاصر غرب شناسه محصول :85131 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 47.53027344 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری معاصر غرب ،در حجم 112 اسلاید قابل ویرایش، همراه با…

 • حسابداری|پروژه مالی شرکت نوین گستر سایپا
 • پروژه مالی شرکت نوین گستر سایپا شناسه محصول :52675 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 332 حجم فایل: 0.07421875 مگابایت دانلود پروژه مالی شرکت نوین گستر سایپا   این شرکت درتاریخ…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت تفسير سوره مبارکه مومنون
 • پاورپوینت تفسير سوره مبارکه مومنون شناسه محصول :97224 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 383.5488281 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت تفسير سوره مبارکه مومنون   فرمت…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک
 • دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک شناسه محصول :51467 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.1875 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *