علوم اجتماعی|بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان شناسه محصول :50566 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 210 تعداد بازدید : 944 حجم فایل: 0.674804688 مگابایت

دانلود

هدف از این مطالعه تعیین رابطه اشتغال مادر و سبک های فرزند پروری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  می باشد . این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 1390 انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان می باشد که 257 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند . ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل مشخصات فردی مانند جنسیت ، سن ، کلاس ، معدل ، وضعیت اقتصادی را مورد پرسش قرار می دهد و بخش دوم سبک های فرزند پروری و حالات و رفتار کودکان را در ارتباط با اشتغال مادر مورد ارزیابی قرار می دهد . این پرسشنامه دارای 53 گویه می باشد . هر گویه به صورت یک پیوستار 5 درجه ای ( کاملا مخالف ، مخالف ، بی نظر ، موافق و کاملا موافق ) در نظر گرفته شده است و به ترتیب نمره های 1-2-3-4-5 به آن اختصاص داده شده است به جز سؤالات 2-1 ، 5-2 ، 6-2 ، 5-3 ، 3-5 و 4-6 که سؤالات معکوس پرسشنامه است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اشتغال مادر روی سبک فرزند پروری رها اثرگذار است هم چنین شیوه های فرزند پروری رها و استبدادی نیز روی رفتار کودکان اثر گذار می باشند . بین اشتغال مادر و احساس تنهایی فرزند ، پرخاشگری و شیوه تربیتی سهل گیرانه رابطه ضعیف می باشد . بین شیوه تربیتی اقناع گرایی و امنیت روانی فرزند ، بین شیوه تربیتی استبدادی و انزواطلبی فرزند ، بین شیوه تربیتی استبدادی و خشونت فرزند و بین شیوه تربیتی سهل گیر و احساس تنهایی فرزند رابطه معناداری وجود دارد . بین جنس و بی ادبی نسبت به والدین هم چنین بین اشتغال مادر و تحکمی برخورد کردن والدین رابطه معناداری وجود ندارد . بر اساس نتایج به دست آمده شیوه تربیتی اقناعی بر حسب نوع شغل متفاوت نمی باشد اما شیوه ی تربیتی استبدادی بر حسب نوع شغل متفاوت می باشد . فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش 1 – 1 -مقدمه. 2 1- 2- بیان مسئله. 4 1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1 – 4 – تاریخچه ورود زنان به بازار کار7 1- 5- تاریخچهاشتغالزناندرایران.. 9 1- 6 – اهداف پژوهش…. 12 1 – 6 – 1 – هدف کلی :12 1 – 6 – 2 – اهداف جزئی :12 فصل دوم : ادبیات تحقیق 2- 1 – بخش اول ) اشتغال زنان.. 15 2-1-1- مقدمه. 15 2-1-2- تعریف خانواده :16 2-1-3- خاستگاه خانواده :17 2-1-4- انواع خانواده :17 2-1-5- تقسیم بندی لوپله از خانواده :18 2-1-6- کارکردهای خانواده :19 2-1-7- تعریف اشتغال :19 2-1-8- اشتغال در زنان :20 2-1-9- عوامل مؤثر بر اشتغال زنان.. 21 2-1-9-1- قوانین حمایتی :21 2-1-9-2- طرز تلقی در رفتار مدیریت :21 2-1-9-3- غیبت :22 2-1-9-4- جابه جایی زنان :22 2-1-10- اشتغال و نقش های مختلف زنان.. 23 2-1-10-1- اشتغال و نقش فرزند پروری.. 23 2-1-10-2- اشتغال ونقش تربیتی زن.. 23 2-1-10-3- اشتغال و نقش خانوادگی زنان.. 24 2-1-10-4- اشتغال زنان و نقش همسر. 24 2-1-10-5- اشتغال و کار خانگی زنان.. 25 2-1-10-6- اشتغال و توسعه اجتماعی و عوامل موثر بر آن.. 25 2-1-10- 7- اشتغال و نقش فرزندآوری زنان.. 26 2-1-11- زنوتناقضنمایخانوادهواشتغال.. 26 2-1-12- تأثیر اشتغال زنان.. 27 2-1-12-1- پیامد اقتصادی.. 28 2-1-12-2- پیامدهای خانوادگی- روانی.. 28 2-1-12-3- تأثیرات آموزشی.. 29 2-1-13- نگرش های مختلف نسبت به اشتغال زنان.. 30 2-1-13-1 موافقان اشتغال زنان.. 30 2-1-13-2- مخالفان اشتغال زنان.. 31 2-1-13-3- موافقان مشروط اشتغال زنان.. 32 2-1-14- نظریات و دیدگاه های مختلف نسبت به اشتغال زنان.. 32 2-1 – 14- 1- نظریات اقتصادی :32 2- 1 – 14- 1-1- نظریه نئوکلاسیک… 32 2 -1- 14-1-2- نظریه تجزیه شدن در بازار کار33 2- 1 –14-2- نظریات جامعه شناختی.. 34 2 – 1 – 14-2-1- نظریه نوسازی.. 34 2- 1 – 14-2 -2- نظریه های جنسیتی.. 34 2- 1- 14- 2-3- نظریات مارکسیستی.. 35 2-1-14-2-4- رویکردهای کلاسیک :38 2-1-15- مکاتب فمینیستی و رویکرد آنان به اشتغال زنان.. 39 2-1-15-1- فمینیسم مارکسیستی.. 39 2-1-15-2- فمینیسم سوسیالیسم.. 40 2-1-15-3- فمینیسم های رادیکال و لیبرال.. 42 2-1-15-4- سرمایه داری و فمینیسم.. 43 2 – 1- 16 – مطالعات مربوط به اشتغال زنان.. 44 2-2- بخش دوم ) تربیت… 49 2-2-1- تعریفتربیت… 49 2-2-2- تعریف تربیت از دیدگاه های مختلف… 49 2-2-3- مکاتب و دیدگاه های تربیتی.. 51 2-2-3-1- تعلیم و تربیت از دیدگاه زیست – محیطی.. 51 2-2-3-2- . تربیت از بعد طبیعت گرایی- آرمانی« ژان ژاک روسو». 52 2-2- 3-3- تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی.. 54 2-2-3-4- تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسی.. 55 2-2-4- فرزندپروری.. 56 2-2-4-1 تعریففرزندپروری.. 56 2-2-4-2 شیوه های فرزند پروری.. 56 2-2-4-2-1 سبک فرزند پروری مقتدرانه ( اقناع گرایی ):59 2-2-4-2-2- سبک فرزند پروری مستبدانه :61 2-2-4-2-3- سبک فرزند پروری بدون دخالت ( بی توجه ، رها ):63 2-2- 5- حالات روحی و رفتاری کودکان.. 66 2-2-5-1- خشونت در کودکان.. 66 2-2-5-1-1- عمده ویژگی هر کودک خشونت گرا67 2-2-5-1-2- نظریاتخشونت:68 2-2-5-1-2-1- نظریهمحرومیت:68 2-2-5-1-2-2- نظریهفراگیریاجتماعی:68 2-2- 5-2- گوشه گیری در کودکان.. 72 2-2-5-2-1- تعاریفگوشهگیری.. 72 2-2-5-2-2- علایمونشانههایگوشهگیری.. 73 2-2-5-2-3- عللگوشهگیری.. 75 2-2-5-3-احساستنهاییدرکودکان.. 76 2-2-5-3-1- عواملتنهایی.. 77 2-2-5-3-2- پیامدهایتنهاییبرایکودکان :77 2-2-5-3-3- نظریههایتنهایی :78 2-2-5-4- امنیت روحی وروانی.. 79 2-3- بخش سوم ) تأثیر اشتغال مادر بر تربیت فرزند. 81 2-3-1- مفهوممادری.. 81 2-3-2- نقش مادر در تربیت… 82 2-3-3- رابطهمادر–کودک ( مبانینظریروانشناسی )83 2-3-4- اشتغال مادر و تربیت فرزندان.. 85 2-3-5- تأثیر اشتغال بر روابط مادر و فرزند. 86 2-3-6- تأثیر اشتغال مادران بر فرزندان در سال های پیش از مدرسه ( تأثیر مهد کودک بر نو باوگان )90 2-3-7- عوارض اشتغال مادر برای کودک :92 2-3-8- ناهنجاری های روانی – رفتاری فرزندان مادران شاغل.. 95 2-3-9-دیدگاهصاحبنظراندررابطهباشیوههایتربیتیفرزندان :99 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1-مقدمه. 104 3 – 2 -متغییرهای تحقیق.. 105 3 -3-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم.. 105 3 – 4 – فرضیه های پژوهش…. 111 3 – 5 – روش تحقیق (روش اجرای تحقیق )112 3 – 6 -روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق.. 113 3 – 7 – جامعه آماری تحقیق.. 115 3 – 8 – برآورد حجم نمونه تحقیق.. 116 3 – 9 -روش نمونه گیری تحقیق.. 116 3 – 10 – ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها )116 3 – 11 – روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. 117 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه. 120 4-2-بخش اول : آمار توصیفی.. 120 4-2-1- توصیف متغیرهای شناسایی بر اساس جدول و نمودار120 4-2-2- توصیف مفهوم و ابعاد بر اساس جداول و نمودار127 4-3- بخش دوم : آمار استنباطی.. 147 4-3-1- بررسی فرضیات پژوهش…. 147 4-3-2-رگرسیون.. 167 4-3-3- تحلیل مسیر. 169 نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه. 174 5-2- نتایجحاصلشدهازمیزانرواییهریكازمفاهیم :175 5- 3- نتایجتوصیفمفاهیم.. 176 5-4- نتایجتحلیلهایدومتغیره :177 5-5- نتایجتحلیلهایچندمتغیره :178 5-6- توصیه ها و پیشنهادات :179 5- 7- محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق.. 182 پیوست ها183 فهرست منابع :188  فهرست جداول جدول شماره ( 4-2-1) : توصیف پاسخگویان بر حسب جنس…. 120 جدول شماره ( 4-2-2-) : توصیف پاسخگویان بر حسب سن.. 121 جدول شماره( 4 -2 -3) : توصیف پاسخگویان برحسب کلاس…. 123 جدول شماره ( 4 -2- 4 ) : توصیف پاسخگویان بر حسب معدل.. 123 جدول شماره ( 4 – 2 -5 ) : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده124 جدول شماره ( 4-2-6) : توصیف پاسخگویان بر حسب اشتغال مادر125 جدول شماره ( 4 – 2 -7 ) : توزیع پاسخگویان بر حسب نوع شغل مادر125 جدول شماره ( 4-2-8 ) : توصیف پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی مادر126 جدول شماره (4-2-9) : توصیف پاسخگویان بر حسب میزان ساعت کار مادر126 جدول شماره (4-2-10) : توصیف شاخص های بعد امنیت… 127 جدول شماره(4-2-11) : توصیف بعد امنیت روانی.. 128 جدول شماره (4-2-12 ) : توصیف شاخص های بعد تنهایی.. 129 جدول شماره(4-2-13) : توصیف بعد تنهایی.. 130 جدول شماره (4-2-14 ) : توصیف شاخص های بعد انزوا طلبی.. 131 جدول شماره(4-2-15) : توصیف بعد انزوا طلبی.. 132 جدول شماره (4-2-16 ) : توصیف شاخص های بعد خشونت… 134 جدول شماره(4-2-17) : توصیف بعد خشونت… 135 جدول شماره (4-2-18) : توصیف مفهوم حالات و رفتار کودکان.. 136 جدول شماره (4-2-19) : توصیف ابعاد و مفهوم رفتار کودکان بر حسب مقیاس جدید. 138 جدول شماره (4-2-20 ) : توصیف شاخص های مفهوم رها139 جدول شماره(4-2-21) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری رها140 جدول شماره (4-2-22 ) : توصیف شاخص های مفهوم استبدادی.. 141 جدول شماره(4-2-23) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری استبدادی.. 142 جدول شماره (4-2-24 ) : توصیف شاخص های مفهوم اقناعی.. 144 جدول شماره(4-2-25) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری اقناعی.. 145 جدول شماره ( 4-3-1) رتبه احساس تنهایی بر حسب اشتغال مادر147 جدول شماره (4-3-2): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیر تنهایی در جامعه مورد بررسی.. 148 جدول شماره (4-3-3) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر و تنهایی فرزند. 148 جدول شماره (4-3-4): رتبه خشونت بر حسب اشتغال مادر149 جدول شماره (4-3-5 ): آزمون S – Kبرای نورمال بودن متغیرپرخاشگری در جامعه مورد بررسی.. 150 جدول شماره (4-3-6) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر و پرخاشگری فرزند. 150 جدول شماره (4-3-7): رتبه امنیت روانی بر حسب شیوه تربیتی اقناع گرایی.. 151 جدول شماره (4-3-8 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیرهای اقناع گرایی و امنیت روانی.. 152 جدول شماره (4-3-9) : آزمون پیرسون برای تعیین رابطه ی سبک فرزند پروری اقناعی و امنیت روانی فرزند. 152 جدول شماره (4-3-10): رتبه انزواطلبی بر حسب شیوه تربیتی استبدادی.. 153 جدول شماره (4-3-11 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیرهای استبدادگرایی و انزواطلبی فرزن.. 153 جدول شماره (4-3-12 ) : آزمون پیرسون برای تعیین رابطه ی سبک فرزند پروری استبدادی فرزند. 154 جدول شماره ( 4-3-13) رتبه شیوه تربیتی رها بر حسب اشتغال مادر154 جدول شماره (4-3-14 ): آزمون S – K برای نورمال بودن متغیر شیوه تربیتی سهل گیر در جامعه بررسی.. 155 جدول شماره (4-3-15) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر وشیوه تربیتی سهل گیر ( رها )155 جدول شماره (4-3-16 ) : رتبه فرزند پروری استبدادی بر حسب میزان ساعات کار مادر156 جدول شماره (4-3-17) : آزمون Etaبرای بررسی رابطه ی میزان ساعات کار مادر با شیوه تربیتی استبدادی.. 157 جدول شماره ( 4-3-18): رتبه امنیت روانی بر حسب اشتغال مادر157 جدول شماره (4-3-19) : آزمون Eta برای بررسی رابطه ی اشتغال مادر و امنیت روانی فرزند. 158 جدول شماره (4-3-20) : رتبه خشونت بر حسب شیوه تربیتی استبدادی.. 158 جدول شماره (4-3-21) : آزمون پیرسون برای تعیین سبک فرزند پروری استبداد گرایی با خشونت فرزند. 159 جدول شماره (4-3-22) : میزان فراوانی گویه های جنس و بی ادبی نسبت به والدین.. 159 جدول شماره (4-3-23 ): آماره خی دو برای تعیین رابطه بین جنس و بی ادبی نسبت به والدین.. 160 جدول شماره ( 4-3-24 ): رتبه احساس تنهایی فرزند بر حسب شیوه تربیتی رها160 جدول شماره (4-3-25) : آزمون پیرسون برای تعیین رابطه ی سبک فرزند پروری احساس تنهایی فرزند. 161 جدول شماره ( 4-3-26) : میزان فراوانی گویه های اشتغال مادر و تحکمی برخورد کردن والدین با فرزندان .161 جدول شماره (4-3-27) : آماره خی دو برای تعیین رابطه بین اشتغال مادر و تحکمی برخورد کردن والدین.. 162 جدول شماره ( 4-3-28 ) : رتبه فرزند پروری اقناعی بر حسب نوع شغل مادر162 جدول شماره (4-3-29): آزمون S- K برای نورمال بودن متغیر شیوه تربیتی اقناعی در جامعه مورد بررسی.. 163 جدول شماره (4-3-30) : آزمون كروسكال والیز برای تعیین متفاوت بودن شیوه اقناعی بر حسب نوع شغل.. 163 جدول شماره (4-3-31) : تعداد ، میانگین وانحراف معیار شیوه تربیتی استبدادی و نوع شغل.. 164 جدول شماره (4-3-32) : آزمون F برای تعیین متفاوت بودن شیوه تربیتی استبدادی برحسب نوع شغل.. 164 جدول شماره (4-3-33) : آزمون Tukey برای تعیین متفاوت بودن شیوه تربیتی استبدادی بر حسب نوع شغل.. 165 جدول شماره (4-3-34) : آزمون Tukey برای تعیین متفاوت بودن شیوه تربیتی استبدادی بر حسب نوع شغل.. 166 جدول شماره (4-3-34) : رگرسیون چند متغیره برای تعیین اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته. 167 جدول شماره (4-3-35) : تعیین مدل برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته. 167 جدول شماره (4-3-36) : معناداربودن رگرسیون .168 جدول شماره (4-3-37) : تعیین عوامل اثرگذار بر سرمایه ی اجتماعی از طریق روش اینتر. 168 جدول شماره (4-3-38) : بررسی متغیرهای اثرگذار بر حالات و رفتار کودکان.. 169 جدول شماره (4-3-39) : تعیین متغیرهای اثرگذار برشیوه تربیتی رها170 جدول شماره (4-3-40) : تعیین متغیرهای اثرگذار برشیوه تربیتی استبدادی.. 171 جدول شماره (4-3-41) : تعیین متغیرهای اثرگذار برشیوه تربیتی اقناعی.. 171 جدول شماره (4-3-42) : میزان تأثیر مستقیم ، غیرمستقیم كل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ی حالات و رفتار کودکان 172  فهرست نمودار و اشکال نمودارشماره (4-2-1)توصیف پاسخگویان بر حسب جنس :121 نمودار شماره ( 4-2-2-) : توصیف پاسخگویان بر حسب سن.. 122 نمودار شماره ( 4 –2-3) توصیف پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده :124 نمودار شماره (4-2-4): توصیف بعد امنیت روانی.. 128 نمودار شماره ( 4-2-5 ) : توصیف بعد تنهایی.. 130 نمودار شماره ( 4-2-6 ) : توصیف بعد انزواطلبی.. 133 نمودار شماره ( 4-2-7 ) : توصیف بعد خشونت… 136 نمودار شماره ( 4-2-8 ) : توصیف مفهوم رفتار کودکان.. 137 نمودار شماره ( 4-2-9 ) : توصیف مفهوم شیوه فرزند پروری رها140 نمودارشماره (4-2-10) توصیف مفهوم شیوه فرزندپروری استبدادی.. 142 نمودارشماره (4-2-11) توصیف مفهوم شیوه فرزندپروری اقناعی.. 145 شكل (4 -1 ) : مدل نظری و مفهومی عوامل مؤثر بررفتار و حالات کودکان.. 169 شكل 4-2 : مدل تجربی عوامل مؤثر بر حالات و رفتار کودکان.. 172
 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ
 • پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ شناسه محصول :53383 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 0.521484375 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع…

 • سایر برنامه ها|پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر
 • پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر شناسه محصول :53054 موضوع : سایر برنامه ها فرمت اصلی فایل : rar تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 959 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • پزشکی|پاورپوینت Stent (استنت)
 • پاورپوینت Stent (استنت) شناسه محصول :85285 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 534 حجم فایل: 0.659179688 مگابایت دانلود پاورپوینت Stent (استنت) ،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:اولین مورد کاشت…

 • معماری|دانلود پروژه باغ های ایرانی به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه
 • دانلود پروژه باغ های ایرانی به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه شناسه محصول :52489 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 467 حجم فایل: 13.74121094 مگابایت دانلود پروژه باغ های ایرانی به…

 • فقه و حقوق اسلامی|دانلود پروژه بهداشت جسم انسان در قرآن
 • دانلود پروژه بهداشت جسم انسان در قرآن شناسه محصول :54038 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 128 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 5.737304688 مگابایت دانلود بهداشت جسم انسان در قرآن  …

 • معماری|پاورپوینت قلعه های تاریخی قزوین
 • پاورپوینت قلعه های تاریخی قزوین شناسه محصول :71599 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 2.1015625 مگابایت دانلود پاورپوینت قلعه های تاریخی قزوین فایل پاورپوینت بررسی قلعه های تاریخی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *