علوم اجتماعی|بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده

بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده شناسه محصول :50829 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 529 حجم فایل: 0.309570313 مگابایت

دانلود

هدف این تحقیق بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده می باشد. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل و شاغل در شهرستان کاشان می باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 224 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت . محقق در این پژوهش رویکرد توصیفی را اختیار کرده است اما با توجه به پیچیدگی پدیده های اجتماعی و موضوع مورد مطالعه محقق لازم می داند پس از توصیف همه جانبه موضوع مورد نظر به تحلیل آن و بررسی عوامل مرتبط با آن بپردازد. بنابراین محقق با توجه به مسئله و موضوع مورد تحقیق و با توجه به فرضیه ها و نمونه های انتخاب شده خویش روش پرسشنامه را برگزیده است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای كرون باخ استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی بدست آمده در علوم و تحقیقات اجتماعی از شیوه های گوناگون موجود در آمار های توصیفی و استنباطی استفاده می کنند. در این تحقیق از آنجایی که متغیرها ترتیبی – ترتیبی هستند از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 18 SPSSاستفاده شده است. در این تحقیق پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات در ادامه (فصل چهارم) مورد بررسی قرار گرفته است. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مساله تحقیق.. 2 1-3 اهمیت و ضرورت موضوع.. 3 1-4 اهداف تحقیق.. 4 1-4-1 اهداف جزئی:4 1-5 فرضیات:4 1-6 سوالات تحقیق.. 5 1-7 قلمرو تحقیق.. 5 1-7-1 قلمرو موضوعی (محتوایی). 5 1-7-2 قلمرو مكانی.. 5 1-7-3 قلمرو زمانی.. 5 1-8 تعریف مفاهیم واژه های كلیدی:5  فصل دوم ادبیات تحقیق مقدمه. 8 2-1 بخش اول: ادبیات تحقیق… 8 2-1-1 تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده. 9 2-1-2 انگیزه­های اشتغال زنان.. 14 2-1-3 دستاوردهای اشتغال زنان.. 16 2-1-4 پیامدهای اشتغال زنان.. 18 2-1-5 بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی‌.. 28 2-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق… 32 2-2-1 تحقیقات داخلی.. 32 2-2-2 تحقیقات خارجی.. 34 2-3 بخش سوم: مبانی نظری…. 35 2-3-1 سابقه تاریخی.. 36 2-3-2 دیدگاه روان پویایی سازگاری زناشویی:36 2-3-3 دیدگاه شناختی سازگاری زناشویی:37 2-3-4 رویکرد نقش گرایی.. 37 2-3-5 رویکرد مارکسیستی.. 38 2-3-6 رویکرد فمنیستی.. 38 2-3-7 تعارض نقش…. 39 2-3-8 چارچوب گری بکری… 42 2-3-9 نظریه قدرت قرص….. 43 2-4 مدل مفهومی تحقیق.. 47  فصل سوم روش شناسی 3-1 مقدمه. 49 3-2 متغیر پژوهش…. 49 3-3 روش پژوهش…. 49 3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات… 50 3-5 جامعه آماری:50 3-6 حجم نمونه آماری… 51 3-7 پایایی:51 3-8 شیوه تجزیه وتحلیل داده ها:52 3-9 آمار توصیفی :52 3-10 آمار استنباطی :53 3-11 تجزیه و تحلیل آماری… 53  فصل چهارم یافته های تحقیق 4-1 مقدمه. 55 4-2 توصیف داده ها (آمار توصیفی). 55 4-3 تحلیل داده ها (آزمون فرضیات). 68  فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری 5-1خلاصه:74 5-2نتیجه گیری:75 5-3 محدودیتهای تحقیق.. 76 5-4 پیشنهادات کاربردی… 76 5-5 پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 77 5-6 پیشنهاد به محققان آتی.. 77 منابع:78 پیوست: پرسشنامه. 80  فهرست جداول جدول شماره 4-1-1 توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 55 جدول شماره4-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل.. 55 جدول شماره 4-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 56 جدول شماره4-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال. 56 جدول شماره 4-1-5 توزیع پاسخگویان بر حسب مشارکت همسر در امور خانه. 56 جدول شماره4-1-6 توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت همسر در امور خانه. 56 جدول شماره 4-1-7 توزیع پاسخگویان بر حسب انتظار مشارکت در امور خانه. 57 جدول شماره 4-1-8 توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت مورد انتظار همسر. 57 جدول شماره 4-1-9 توزیع پاسخگویان بر حسب دخالت شوهر در امور منزل. 58 جدول شماره4-1-10 توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم وظایف در منزل. 58 جدول شماره 4-1-11 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تناقض نقش در محل کار. 59 جدول شماره4-1-12 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس اجحاف در محل کار. 59 جدول شماره 4-1-13توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس فشار در محل کار. 60 جدول شماره 4-1-14توزیع پاسخگویان بر حسب میزان فرصت… 60 جدول شماره 4-1-15توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال. 61 جدول شماره 4-1-16 توزیع پاسخگویان بر حسب توافق با همسر با اشتغال. 61 جدول شماره 4-1-17 توزیع پاسخگویان بر حسب علت موافقت همسر با اشتغال. 62 جدول شماره 4-1-18 توزیع پاسخگویان بر حسب… 63 جدول شماره 4-1-19 توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی حل اختلاف… 64 جدول شماره4-1-20توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به اشتغال زنان. 65 جدول شماره 4-1-21 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی.. 67
 • جغرافیا|اتیمولوژی اسامی محلات و روستاهای منطقه‌ی مراغه
 • اتیمولوژی اسامی محلات و روستاهای منطقه‌ی مراغه شناسه محصول :40438 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 586 حجم فایل: 0.109375 مگابایت دانلود ریشه‌شناسی را در زبان فرانسوی «اتیمولوژی» می‌گویند. اتیمولوژی واژه‌ای…

 • حسابداری|پاورپوینت ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه
 • پاورپوینت ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه شناسه محصول :96926 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 863.8085938 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ابزارهاي مالي مشتقه در بازار…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع شمع ها
 • پاورپوینت انواع شمع ها شناسه محصول :89978 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 3.15234375 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع شمع ها در عملیات عمرانی ،در حجم 66…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد پادشاهی
 • پاورپوینت معماری مسجد پادشاهی شناسه محصول :103737 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 1098 حجم فایل: 10.95 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد پادشاهی ppt در 52 اسلاید تهیه شده که برای…

 • برنامه نویسی|پاورپوینت مهاجرت
 • پاورپوینت مهاجرت شناسه محصول :72977 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 844 حجم فایل: 2.92578125 مگابایت دانلود پاورپوینت مهاجرت شامل 31اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی  در درس آسیب شناسی…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عقل و ارتباط آن با دین
 • پاورپوینت عقل و ارتباط آن با دین شناسه محصول :72728 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 0.829101563 مگابایت دانلود پاورپوینت عقل و ارتباط آن با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *