طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا شناسه محصول :53613 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 559 حجم فایل: 0.763671875 مگابایت

دانلود

فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 بررسی فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-4نمودار برنامه ریزی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………… 9 1-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده………………………………………………………………. 9 1-4-2  جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه…………………………………………………………………………… 11 2-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه…………………………………………………………………. 13 5-1 مراحل ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 1-5-1 مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (7-1)………………………………………………………………………… 16 1-5-1 جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه……………………………………………………………………………….. 17 (جدول 1-8 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 1-۵-۳ جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه…………………………………………………………………………………….. 19 جدول(1-۹)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 1-۵-۴ جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه……………………………………………………………………….. 20 (جدول1-۱۰)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 -6  1-۶ لیست مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 1-۶-۱ لیست مواد بخش ساخت تولید………………………………………………………………………………………………………….. 24 (جدول 1-۱۱ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 1-۶-۲  لیست مواد بخش نت………………………………………………………………………………………………………………………. 24 (جدول 1-۱۲ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 1-۶-۳ لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)……………………………………………………………………………………….. 25 ( جدول 1-۱۳)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 1-۷ لیست ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 جدول 1-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 1-۸ لیست تجهیزات/تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 جدول 1-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 1-۹ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی………………………………………………………………………………………………………. 28 1-۹-۱ لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی)……………………………. 28 جدول (1-16)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 1-9-2 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی)………………………………………. 30 جدول 1-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 1-9-3 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید………………………………………………………………………… 31 جدول 1-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 10-1 برآورد تعداد ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………….. 34 1-10-1 بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی…………………………………………………………………………………….. 34 – ماشین آلات بخش پروتیین ساز…………………………………………………………………………………………………………………. 34 * زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:………………………………………………………………………………………. 35 – ماشی آلات بخش بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 35 1-10-2  محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار…………………………………………………………………………………………………. 36 جدول 1-19……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 1-11 برآورد مواد اولیه مورد نیاز(جدول 1-20)…………………………………………………………………………………………… 38 1-12 برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………….. 39 فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. 39 جدول 1-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. 41 فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه………………………………………………………………………………… 43 1-14 لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،…)………………………………………………………………………… 43 1-15 برآورد فضای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 47 1-15-1 برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید…………………………………………………………………………………………………. 47 1-15-2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارها……………………………………………………………………………………………………….. 49 انبار مواد اولیه (بلغور)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 انبار بلغور در جریان ساخت…………………………………………………………………………………………………………………………. 49 انبار نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 1-17 تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی  و نمودار رابطه بخش ها……………………………………………… 50 1-15-3 براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه………………………………………………………………………………. 52 جدول 1-24………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 پرسنل مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 فضای مورد نیاز بخش های کارخانه………………………………………………………………………………………………………………. 56 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 بررسی مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 1-2 سرمایه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 2-1-1 سرمایه ثابت طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 محاسبه هزینه های مربوط به زمین………………………………………………………………………………………………………………… 59 جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت…………………………………………………………………….. 60 جدول 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………… 61 جدول2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 محاسبه هزینه ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………. 62 جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و………………………………………………………………………………………….. 62 جدول 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………… 63 هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد:………………………………………………………………………………… 63 جدول 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 جدول 2-7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 محاسبه هزینه های پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………………………. 65 2-42 سرمایه در گردش طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 65 هزینه مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 هزینه  مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز ۳ ماه):………………………………………………………………………………………………… 66 جدول 2-8………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 جدول 2-9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 با جمع اقلام بالا ، مقدار کل هزینه مصرف انرژی در طول ۳ ماه بدست می آید:……………………………………………….. 67 هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان(به مدت ۳ ماه)……………………………………………………………………………………. 68 جدول 2-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 جدول 2-11……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 محاسبه هزینه بیمه کارخانه (به مدت ۳ ماه):………………………………………………………………………………………………….. 70 محاسبه هزینه فروش (به مدت ۳ ماه):…………………………………………………………………………………………………………… 70 2-1-3 محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح:…………………………………………………………………………………………………………. 70 ۲-۴ قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول………………………………………………………………………………………………… 70 جدول زیر میزان هزینه های ثابت سالیانه طرح را نشان می دهد:……………………………………………………………………… 71 جدول 2-12………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 2-2-2 محاسبه هزینه های متغیر…………………………………………………………………………………………………………………… 71 جدول زیر میزان هزینه های متغیر سالیانه را نشان می دهد……………………………………………………………………………… 72 جدول 2-13………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 2-2-3 هزینه های تولید سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………. 73 معادله 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 2-2-5 برآورد قیمت فروش:………………………………………………………………………………………………………………………… 73 2-2-6 قیمت فروش محصول تولید سالیانه:…………………………………………………………………………………………………… 74 دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 دارایی های جاری :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………………………………………. 75 بدهی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 ۴-۴ محاسبه نقطه سربه سر………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 نقطه سربه سر از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………………. 75 (معادله 2-5 )……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 2-5 محاسبه حاشیه ایمنی طرح (تحلیل نقطه سر به سر)…………………………………………………………………………………. 76 حاشیه ایمنی طرح از معادله زیر حاصل می شود:……………………………………………………………………………………………. 76 ۴-۶ تعیین درصد ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………………………………….. 77 درصذ ارزش افزوده از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………. 77 معادله ۴-۷………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 معادله (2-8)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 2-7 تعیین دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………… 77 (معادله ۴-۹ دوره برگشت سرمایه )………………………………………………………………………………………………………………. 77 معادله 2-9 سرمایه ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………. 78 در آمد سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 تحلیل طرح و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79 محاسبه ارزش خالص فعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 2-9 تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84   خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (7-1) ردیف شماره عمل یا بازرسی شرح مختصر بخش(قسمت) توضیحات ۱ ۱ کنترل بلغور آسیاب بازرسی چشمی ۲ ۱ الک کردن بلغور آسیاب — ۳ ۲ کیسه کردن بلغور آسیاب توسط کارگر ۴ ۲ بازرسی آسیاب توسط کارگر ۵ ۳ ریختن بلغور روی شبکه کانویر آسیاب توسط کارگر ۶ ۳ بازرسی آسیاب توسط کارگر ۷ ۴ عمل تغذیه و میکسر در فیدر پروتیین ساز — ۸ ۵ عمل پخت در کولر پروتیین ساز در این مرحله آب ، روغن و بخار به بلغور اضافه می شود. ۹ ۴ بازرسی پروتیین ساز بازرسی چشمی ۱۰ ۶ عملیات  چهارگانه در اکسترودر پروتیین ساز عملیات وردنه، ماساژ، اکسترودو فرم دادن، در اکسترود انجام می شود ۱۱ ۵ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر ۱۲ ۷ عمل خشک شدن در دراید پروتیین ساز — ۱۳ ۶ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر ۱۴ ۸ عمل خنک شدن در کولر پروتیین ساز — ۱۵ ۷ بازرسی پروتیین ساز توسط کارگر سرمایه مورد نیاز طرح برای محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح به محاسبه سرمایه ثابت طرح و سرمایه در گردش می پردازیم. سرمایه ثابت طرح برای محاسبه  ثابت طرح ، هزینه های مربوط به هر کدام از عوامل زیر را محاسبه کرده و از مجموع محاسبه کرده  عوامل به سرمایه ثابت طرح  می رسیم. ·        هزینه های مربوط به زمین ·        هزینه های محوطه سازی و ساختمان و آسفالت ·        هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات ·        هزینه ماشین آلات ·        هزینه لوازم(اداری و رفاهی و ابزار آلات و …) ·        هزینه های قبل از بهره برداری ·        هزینه های پیش بینی نشده   محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد: ·        هزینه  تهیه طرح و اخذ مجوز  ·        هزینه   تسهیلات مالی طرح  ·        هزینه   آموزش پرسنل ·        هزینه   راه اندازی و تولید آزمایشی  
 • علوم انسانی|مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی
 • مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی شناسه محصول :88986 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 155 حجم فایل: 0.043945313 مگابایت دانلود مبانی نظری فساد…

 • علوم انسانی|تحقیق تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 )
 • تحقیق تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 ) شناسه محصول :100967 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 284.8583984 مگابایت دانلود تفسیر سوره لقمان ( آیات…

 • صنایع غذایی|پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی
 • پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی شناسه محصول :97267 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 3031.085938 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی…

 • هنر|موسیقی سنتی آذربایجان
 • موسیقی سنتی آذربایجان شناسه محصول :57267 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 568 حجم فایل: 0.073242188 مگابایت دانلود موسیقی سنتی آذربایجان   هر ملتی برای خود ارزش‌ها و آرمان‌هایی دارد كه…

 • فنی و مهندسی|ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر
 • ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر شناسه محصول :89003 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 0.647460938 مگابایت دانلود ترجمه مقاله…

 • کامپیوتر|دیود و انواع آن
 • دیود و انواع آن شناسه محصول :59391 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 2740 حجم فایل: 0.095703125 مگابایت دانلود دیود و انواع آن دیود پیوندی از پیوند دو نوع نیم رسانای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *