شیمی|مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن شناسه محصول :53101 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 138 تعداد بازدید : 792 حجم فایل: 2.092773438 مگابایت

دانلود

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن   در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد. روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئیك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.   فهرست مطالب: فصل اول- مقدمه (1) مقدمه. 1 1-1 متابولسیم روی.. 2 1-1-1 پیشگفتار. 2 1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 2 1-1-1-3تاریخچه. 3 1-1-2متابولسیم روی.. 3 1-1-3-کمبود روی در بدن. 4 1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 6 1-1-4-مسموم کنندگی ZinC.. 6 1-1-6-استفاده‌های پزشکی. 8 1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8 1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 8 1-1-7-2-مکانیسم فعالیت.. 8 1-1-8-محرکهای دارویی: 9 1-1-9-نتیجه. 9 1-1-9-1فعل و انفعالات.. 11 1-1-9-2مکملهای مغذی (83)   Nutritinal supplement 11 1-1-9-3-نحوه مصرف روی: 12 1-1-2-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12 1-2-1-توزیع آهن در بدن: 13 1-2-2-هموگلوبین. 13 1-2-3-ذخیره آهن. 13 1-2-4-جایگاه انتقالی ‌آهن. 14 1-2-5-جذب آهن (Iron absorption) 14 1-2-5-1مكانیسم جذب آهن. 15 1-2-6-فریتین سرم (serum ferritin) 15 1-2-6-ساختمان فریتین : 15 1-2-6-2برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین. 16 1-2-6-3-عمل فریتین در بدن. 16 1-2-6-4-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی. 16 مقادیر نرمال آهن سرم. 17 1-2-7-1تغییرات روزانه در آهن سرم. 17 1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم. 17 1-2-8-1- ملاحضات کلی: 17 1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 18 1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: 18 1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: 18 1-2-9- روش اول: 18 1-2-9-2-روش دوم (روش رزین): 18 1-2-9-3- روش سوم: 19 فصل دوم- – مواد و روشها 2- مواد، وسایل، روشها 21 2-1 مواد. 21 2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: 21 3-3- روشهای دستگاهی. 21 2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : 22 2-4-1 تعیین طول موج  ماکزیمم: 22 2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 22 2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. 22 2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22 2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22 2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23 2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: 23 2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23 2-4-3 بررسی اثر روی.. 23 2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. 23 2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین  24 2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین. 24 2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بی كربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی: 24 2-4-3-5 اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی كربنات   24 2-5- آزمایشات دیالیز تعادلی: 24 2-5-1 محلول‌های لازم: 25 2-5-2- طرز كار با دستگاه: 25 2-5-3- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین: 26 2-5-4- روش كنترل PH: 26 2-5-5- طرز اندازه گیری آهن: 26 2-5-5-1- روش كار: 26 2-5-6- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین. 27 فصل سوم-نتایج 3- نتایج : 30 3-1 تیتراسیون اسپكتروفتومتری: 30 3-1-1 تعیین طول موج ماكزیمم: 30 3-1-1-2- اثر روی بر روی متالوتایونین. 31 3-1-1-3 اثر روی بر روی جذب ماكزیمم اسیدهای آمینه: 31 3-1-2 بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 47 3-1-2-1 اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. 47 3-1-2-2 اثر زمان: 47 3-1-2-3 اثر یون بیكربنات: 47 3-1-2-4 اثر اسید سیتریك.. 47 3-1-2-6 اثر PH.. 48 3-1-3 بررسی اثر روی.. 48 3-1-3-1 اثر تغییرات غلظت روی.. 48 3-1-3-2 اثر رقابتی روی با آهن. 48 3-2 نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی: 49 3-2-1 تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین: 49 فصل چهارم- بحث بحث.. 69 آزمایشات Invitro: 69 Refrences. 71
 • اقتصاد|پاورپوینت کشش اقتصادی چیست
 • پاورپوینت کشش اقتصادی چیست شناسه محصول :90903 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 0.409179688 مگابایت دانلود پاورپوینت کشش اقتصادی چیست   پاورپوینت کشش اقتصادی چیست شامل 48 اسلاید…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت رژیم های بین المللی
 • پاورپوینت رژیم های بین المللی شناسه محصول :97299 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 3959.398438 مگابایت دانلود پاورپوینت رژیم های بین المللی   پاورپوینت رژیم های بین…

 • مکانیک|گزارش کار آزمایش ژایروسکوپ
 • گزارش کار آزمایش ژایروسکوپ شناسه محصول :99232 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 188 حجم فایل: 498.8359375 مگابایت دانلود گزارش کار آزمایش ژایروسکوپ   دید کلی : گزارش کار آزمایش ژایروسکوپ…

 • کشاورزی|ابیاری بارانی
 • ابیاری بارانی شناسه محصول :73029 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 463 حجم فایل: 0.236328125 مگابایت دانلود   ابیاری بارانی مزایای ابیاری بارانی nصرفه جویی در مصرف اب به علت تلفات…

 • حسابداری|آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81
 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81 شناسه محصول :51774 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود آمار معاملات و محاسبه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
 • مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری شناسه محصول :88905 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 167 حجم فایل: 0.073242188 مگابایت دانلود مبانی نظری آثار ابطال…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *