زیست شناسی|ارتباط چندشكلی GSTO2 با كاتاراكت

ارتباط چندشكلی GSTO2 با كاتاراكت شناسه محصول :56991 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 614 حجم فایل: 0.323242188 مگابایت

دانلود

ارتباط چندشكلی  GSTO2 با كاتاراكت   بیماری آب مروارید وابسته به سن، یك بیماری چشمی است كه به دلیل كدورت عدسی چشم حاصل می‌شود. آب مروارید وابسته به سن علت عمده نقص بینایی در جهان است. با افزایش جمعیت افراد سالخورده، تعداد افراد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن زیاد می‌شود. گلوتاتیون S-ترانسفرازها، آنزیم‌های چند عملكردی هستند. این آنزیم‌ها برای سم‌زدایی زنوبیوتیك‌ها، تركیبات سمی درونی، و برای محافظت از بافت‌ها در برابر آسیب اكسیداتیو مهم هستند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چندشكلی GSTO2 وGSTM1  و احتمال ابتلا به آب مروارید وابسته به سن می‌باشد. برای این منظور از 200 فرد مبتلا به آب مروارید وابسته به سن و 213 فرد سالم، به عنوان افراد بیمار و شاهد استفاده كردیم. ما از روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتیپ GSTO2 و روش PCR برای تعیین ژنوتیپ GSTM1 استفاده كردیم. نتایجی كه بدست آمده؛ ارتباط معنی‌داری بین چندشكلی GSTO2 با ریسك ابتلا به آب مروارید نشان نمی‌دهد(P>0.05) . ارتباط بین چندشكلی GSTM1 با ریسك ابتلا به آب مروارید معنی‌دار است(OR=1.52; 95%CI=1.03-2.24; P=0.03) . محل كار بیرون اتاق با احتمال ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد(OR=1.62; 95%CI=1.01-2.61; P=0.045) . همزمانی اثر ژنوتیپ GSTM1 وGSTO2  با ریسك ابتلا به آب مروارید ارتباط دارد.  از این مطالعه نتیجه گرفته می‌شود كه چندشكلی GSTO2 با بیماری آب مروارید ارتباط دارد. ژنوتیپ DD شانس ابتلا به بیماری آب مروارید را افزایش می‌دهد. البته می‌توان گفت كه نقش GSTO2 بر روی آب مروارید، كمتر از نقش GSTM1 است.    فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه 1-1- گلوتاتیون S- ترانسفرازها………………………………………………………………………………………… 2      1-2- ژن GSTO2…………………………………………………………………………………………………………… 4 1-3- ژن GSTM1………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-4- بیماری آب مروارید وابسته به سن…………………………………………………………………………. 7 1-4-1- نشانه‌های پیشرفت آب مروارید………………………………………………………………………….. 7 1-4-2- اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 8 1-4-3- طبقه بندی آب مروارید………………………………………………………………………………………. 8 1-4-4- ریسك فاكتورها……………………………………………………………………………………………………. 9 1-5-هدف…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین 2-1-  تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………… 12 2-2-  فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………. 14 فصل سوم:مواد و روش‌ها 3-1-  نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 16 3-2-  وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………. 17 3-3-  مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 17 3-4-  تهیه محلول‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 18 3- 5-  استخراج DNA از خون محیطی به روش جوشاندن (Boiling)…………………. 19 3-6-  واكنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)……………………………………………………………………….. 20 3-7-  تعیین ژنوتیپ ژن GSTO2………………………………………………………………………………… 22 3-9-  الكتروفورز………………………………………………………………………………………………………………… 22 3-10-  رنگ آمیزی ژل…………………………………………………………………………………………………….. 23 3-11-  تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. 25 فصل چهارم: نتایج نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 فصل پنجم:  بحث و نتیجه‌گیری نتایج مطالعه حال حاضر…………………………………………………………………………………………………….. 36 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. 36 منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… 38 فهرست جدول‌ها جدول 3-1- مشخصات جمعیت مورد مطالعه …………………………………………………………………… 16  جدول 3-2- مواد مورد نیاز برای تهیه مخلوط واكنش PCR ………………………………………… 20 جدول 3-3- برنامه تنظیم شده برای واكنش PCR جهت تكثیر ژن GSTO2 ………… 21 جدول 3-4- مواد مورد نیاز برای مخلوط PCR برای ژنوتیپ GSTM1 و GSTT1 .. 21 جدول 3-5- برنامه تنظیم شده برای واكنش PCR جهت تكثیر ژن  GSTM1 و GSTT1 ……………………………………………………………………………………………………… 21 جدول 4-1- ارتباط آب مروارید با ریسك فاكتورها ………………………………………………………….. 28 جدول 4-2- مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌های ژن GSTO2 در گروه بیمار و شاهد ……………. 28 جدول 4-3- ارتباط آب مروارید با GSTO2 بدون تعدیل سن …………………………………….. 29 جدول 4-4- ارتباط آب مروارید با GSTO2 با تعدیل سن  ………………………………………….. 29 جدول 4-5- ارتباط GSTO2 با آب مروارید پس از تعدیل ریسك فاكتور فشار خون    29 جدول 4-6- ارتباط GSTO2 با آب مروارید پس از تعدیل ریسك فاكتور سیگار  كشیدن  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 جدول 4-7- ارتباط GSTO2 با آب مروارید پس از تعدیل ریسك فاكتور محل كار  …. 30 جدول 4-8- ارتباط GSTM1 با آب مروارید  ………………………………………………………………… 30 جدول 4-9- ارتباط آب مروارید با اثر همزمان GSTM1 و GSTO2  ………………………. 31 جدول 4-10- ارتباط آب مروارید با اثر همزمان GSTM1 وGSTO2 و ریسك فاكتور  محل  کار………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 جدول 4-11- ارتباط تعداد ریسك فاكتورها با احتمال ابتلا به بیماری آب مروارید وابسته به سن  ……………………………………………………………………………………………………………………… 32 جدول 4-12- ارتباط تعداد ریسك فاكتورها با احتمال ابتلا به بیماری آب مروارید وابسته به سن  ……………………………………………………………………………………………………………………… 32 فهرست شكل‌ها شكل 3-1-  تعیین ژنوتیپ GSTO2 ……………………………………………………………………………… 24 شكل 3-2- تعیین ژنوتیپ GSTM1 ………………………………………………………………………………. 24  
 • روان شناسی|پاورپوینت مهارتهاي تفكر و حل مساله
 • پاورپوینت مهارتهاي تفكر و حل مساله شناسه محصول :101577 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 837.3310547 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارتهاي تفكر و حل مساله   بخشی از…

 • محیط زیست|پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 • پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست شناسه محصول :74288 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 597 حجم فایل: 0.921875 مگابایت دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست فایل…

 • عمران و ساختمان|آرمون محاسبات عمران بهمن 94
 • آرمون محاسبات عمران بهمن 94 شناسه محصول :84882 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 0.453125 مگابایت دانلود آرمون محاسبات عمران بهمن 94 همراه  با پاسخ نامه…

 • تاریخ|پاورپوینت مبلمان دوره قاجار
 • پاورپوینت مبلمان دوره قاجار شناسه محصول :87162 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 551 حجم فایل: 3.958984375 مگابایت دانلود پاورپوینت مبلمان دوره قاجار ،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • معماری|معماران نامی ایران در دوران پهلوی دوم
 • معماران نامی ایران در دوران پهلوی دوم شناسه محصول :104240 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 352 حجم فایل: 1.51 مگابایت دانلود از زمان ورود معماري غرب به ايران و يا…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت تعریف آزادی بیان
 • پاورپوینت تعریف آزادی بیان شناسه محصول :96674 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 4246.302734 مگابایت دانلود پاورپوینت تعریف آزادی بیان   پاورپوینت تعریف آزادی بیان شامل 25…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.