زبان و ادبیات فارسی|پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ شناسه محصول :53486 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 246 تعداد بازدید : 610 حجم فایل: 0.600585938 مگابایت

دانلود

پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ   فهرست مطالب: فصل اول: زندگینامه سه شاعر ………………………………………………………………… 1 -ابونواس………………………………………………………………………………. 2 -منوچهری……………………………………………………………………………. 6 -حافظ………………………………………………………………………………….. 8 -پی نوشت فصل اول…………………………………………………………….. 12 فصل دوم: باده و اساطیر مربوط به پیدایش آن ……………………………………….. 13 -باده در لغت………………………………………………………………………… 14 -اساطیر مربوط به پیدایش باده………………………………………………. 15 -پی نوشت فصل دوم……………………………………………………………. 26 فصل سوم: پیشینه ی خمریه سرایی در میان اعراب و ایرانیان……………………. 27 -تعریف خمریات…………………………………………………………………… 28 -خمر در شعر جاهلی……………………………………………………………. 28 شاعران جاهلی كه به شراب نوشیدن تفاخر می كردند ……………… 28 شاعران جاهلی كه تا حدودی شراب را وصف می كردند ………….. 30 -خمریات در دوره اسلامی(زمان پیامبر و خلفای راشدین)…………. 35 -خمریات در دوره اموی……………………………………………………….. 36 -وصف باده در اوستا…………………………………………………………… 37 -خمریات در ایران بعد از اسلام……………………………………………… 39 -خمریات غیر عرفانی…………………………………………………………….. 40 -خمریات عرفانی…………………………………………………………………… 43 -مناسبت اصطلاحات خمری با حالت بیخودی، فناورسیدن به وحدت…. 44 -مناسبت اصطلاحات خمری با پخته شدن عارف………………………. 46 -مناسبت اصطلاحات خمری با فقر………………………………………….. 46 -مناسبت اصطلاحات خمری با افشای راز……………………………….. 47 -مناسبت اصطلاحات خمری با عقل ستیزی……………………………… 48 -مناسبت اصطلاحات خمری با غم زدایی…………………………………. 49 -مناسبت اصطلاحات خمری در مبارزه با ریا كاری………………….. 49 -پی نوست فصل سوم…………………………………………………………… 51 فصل چهارم: ریخت و شكل خمریات ابونراس، منوچهری و حافظ……………….. 54 -شكل خمریات ابونراس………………………………………………………… 55 -گرد كردن معانی خمری در یك قصیده واحد………………………….. 55 -ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی قصاید……………… 57 -عمیق كردن معانی خمری…………………………………………………….. 57 -مبارزه با سنت های جاهلی اعراب…………………………………………. 59 -داستان پردازی خمری…………………………………………………………. 61 -غالب بودن صورت بر محتوا………………………………………………… 62 -بكار بردن لغات فارسی………………………………………………………… 64 -بیان عقاید شعوبی……………………………………………………………….. 65 -خمریات منوچهری………………………………………………………………. 66 -ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی شعر………………… 67 -داستان پردازی…………………………………………………………………… 68 -دوری و بیزاری منوچهری از سنت های جاهلی……………………… 70 -غالب بودن صورت بر محتوا………………………………………………… 70 -خمریات حافظ…………………………………………………………………….. 71 -پی نوشت فصل چهارم………………………………………………………… 72 فصل پنجم: مقایسه مضامین خمری ابونواس، منوچهری و حافظ………………… 73 -وصف شراب………………………………………………………………………. 74 -اسامی مشترك……………………………………………………………………. 74 -اسامی غیر مشترك……………………………………………………………… 78 -نام هایی كه ابونواس برای شراب آورده است………………………… 78 -نام هایی كه منوچهری برای شراب آورده است……………………… 93 -نام هایی كه حافظ برای شراب آورده است……………………………. 94 -وصف كیفیت و چگونه نوشیدن شراب…………………………………… 99 -وصف قدمت شراب……………………………………………………………… 99 -وصف رنگ شراب …………………………………………………………….. 101 -بوی شراب………………………………………………………………………… 103 -وصف مزه شراب………………………………………………………………. 105 -روشنی شراب……………………………………………………………………. 107 -تشبیه شراب به آفتاب…………………………………………………………. 108 -تشبیه شراب به چراغ………………………………………………………….. 109 -تشبیه شراب به آتش…………………………………………………………… 109 -تشبیه شراب به شمشیر………………………………………………………. 109 -تشبیه شراب به صبح………………………………………………………….. 110 -شراب خام یا پخته……………………………………………………………… 111 -حباب های شراب……………………………………………………………….. 112 -وصف شراب صاف……………………………………………………………. 113 -تشبیه شراب به اشك………………………………………………………….. 114 -تشبیه شراب به جان…………………………………………………………… 114 -شرایط و چگونگی نوشیدن شراب………………………………………… 116 -شراب خواری در شب و صبح ……………………………………………. 117 -نوشیدن شراب در فصل بهار………………………………………………. 119 -شراب نوشیدن در جشن ها واعیاد……………………………………….. 121 – واكنش حكومت ها به شراب نوشی……………………………………… 124 -جرعه افشاندن بر خاك ………………………………………………………. 128 -به یاد كسی شراب نوشیدن ………………………………………………… 131 -بانگ نوشانوش………………………………………………………………….. 132 -نوشیدن سه جام پیاپی………………………………………………………… 134 -نوشیدن چهار جام بر اساس چهار طبع………………………………… 134 -رطل گران گرفتن……………………………………………………………….. 135 -وصف تاثیر بر نوشنده……………………………………………………….. 137 -شراب باعث زدودن غم از نوشنده میشود…………………………….. 137 -شراب قدرت تشخیص نیروی عقل نوشنده را زایل میكند………… 138 -شراب به نوشنده شادی می بخشد……………………………………….. 139 -شراب به جان قوت و نیرو می بخشد……………………………………. 139 -شراب به نوشنده شجاعت می‌بخشد……………………………………… 140 -شراب باعث آشكار شدن اسرار نوشنده میشود…………………….. 140 -شراب باعث دوری از بخل میشود………………………………………… 140 -شراب باعث بی خوابی میشود……………………………………………… 141 -در صورت شراب خوردن زیاد انسان قادر به راه رفتن نیست و باید برای حركت بر روی شكم بخزد………………………………………………………………………………………….. 141 -شراب باعث ضعف و سردرد میشود……………………………………. 142 -شراب باعث میشود نوشنده عرق كرده و چشم ها و گونه هایش به سرخی گرایند    143 -شراب باعث عبوس شدن نوشنده میشود ……………………………… 144 -وصف آلات شراب نوشی……………………………………………………. 145 -نام آلات پرورش و نوشیدن شراب………………………………………. 146 -نام های همسان…………………………………………………………………. 146 -نام های غیر همسان…………………………………………………………… 148 -توجه به اساطیر در مورد آفرینش جام ها ……………………………. 152 -وصف ظروف با اشكال مختلف…………………………………………….. 153 -مانند كردن ظروف شراب به پرندگان…………………………………… 154 -جام های منقش………………………………………………………………….. 154 -مانند كردن ظرف شراب به چراغ…………………………………………. 155 -مانند كردن ظرف شراب به خوشه پروین……………………………… 156 -مانند كردن ظرف شراب به نمازگزار……………………………………. 156 -وصف خم شراب……………………………………………………………….. 159 -وصف مجلس شراب…………………………………………………………… 161 -وصف ساقی………………………………………………………………………. 162 -نحوه آرایش ساقی……………………………………………………………… 163 -لذت بردن از چشم ساقی…………………………………………………….. 168 -لذت بردن از لب های ساقی…………………………………………………. 168 -لذت بردن از گونه های ساقی………………………………………………. 169 -لذت بردن از آب دهان ساقی……………………………………………….. 170 -پیر می فروش……………………………………………………………………. 171 -تشخیص……………………………………………………………………………. 174 -لذت بردن همه حواس ………………………………………………………… 174 -لذت گرایی…………………………………………………………………………. 175 -امیدواری به بخشش خداوند………………………………………………… 176 -گوش ندادن به نصیحت ناصحان………………………………………….. 176 -دفن شدن در زیر تاك انگور و یا شسته شدن با باده……………… 177 -استفاده از طنز برای رسوایی زاهدان……………………………………. 178 -مبارزه با رذیلت های اخلاقی……………………………………………….. 179 -تاثیر فلسفه و عفان بر خمریات ابونواس و حافظ……………………. 181 -فرجامین سخن…………………………………………………………………… 184 -همانندی ها از لحاظ توصیفات……………………………………………… 186 -همانندی ها از لحاظ فكری…………………………………………………… 188 -تفاوت ها از جهت توصیفات…………………………………………………. 188 -تفاوت ها از جهت فكری………………………………………………………. 188 -پی نوشت فصل پنجم …………………………………………………………. 190 -كتابنامه ……………………………………………………………………………. 192 -پیوست شماره 1………………………………………………………………… 198 -پیوست شماره 2………………………………………………………………… 246  
 • حسابداری|پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت
 • پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت شناسه محصول :85029 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 0.37890625 مگابایت دانلود پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت   دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مقاوم سازی پروژه مسکونی لوکس ولنجک
 • پاورپوینت مقاوم سازی پروژه مسکونی لوکس ولنجک شناسه محصول :93473 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 4932.771484 مگابایت دانلود پاورپوینت مقاوم سازی پروژه مسکونی لوکس ولنجک…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جامعه شناسی علم از نگاه مرتون
 • پاورپوینت جامعه شناسی علم از نگاه مرتون شناسه محصول :92741 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 349 حجم فایل: 0.290039063 مگابایت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی علم از نگاه مرتون  …

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل
 • پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل شناسه محصول :95732 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 296 حجم فایل: 1121.619141 مگابایت دانلود پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل ، در…

 • علوم انسانی|پاورپوینت پارادوکس ابیلین چیست
 • پاورپوینت پارادوکس ابیلین چیست شناسه محصول :100876 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 371 حجم فایل: 4086.415039 مگابایت دانلود پاورپوینت پارادوکس ابیلین چیست   پاورپوینت پارادوکس ابیلین چیست شامل 21…

 • شیمی|مبدل های حرارتی و کاربرد آنها
 • مبدل های حرارتی و کاربرد آنها شناسه محصول :87061 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 994 حجم فایل: 3.495117188 مگابایت دانلود دانلود تحقیق در مورد مبدلهای حرارتی و کاربرد آنها در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *