روان شناسی|پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شناسه محصول :56616 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 438 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت

دانلود

پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی   سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر خودكارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان تأثیر دارند اما این رابطه به ندرت مورد بررسی علمی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف عمده‌ی پژوهش حاضر پیش‌بینی خودكارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز بود كه 398 نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش خودکارآمدی، مقیاس خودكارآمدی موریس، ابزار سنجش رضایت از زندگی، مقیاس رضایت از زندگی هیوبنر و همکاران و برای سنجش [سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی] مقیاس‌ها پژوهشگرساخته بود. با استفاده از روش تحلیل عاملی، روایی سازه، و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا كرونباخ، ضریب پایایی كلیه مقیاس‌ها مورد محاسبه قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد کالای فرهنگی می‌تواند خودکارآمدی تحصیلی را به طور مثبت و معناداری پیش‌بینی کند. رفتارهای فرهنگی می تواند خودکارآمدی اجتماعی را به طور مثبت و معناداری پیش‌بینی کند و كالای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی به طور مثبت و معنادار و اعتماد اجتماعی منفی و معنادار می‌توانند خودكارآمدی عاطفی را پش‌بینی كنند. علاوه بر این، یافته‌های پژوهش نشان داد مشاركت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و کالای فرهنگی رابطه منفی و معناداری با رضایت از زندگی دارند. نتیجه‌گیری اساسی پژوهش حاضر این است كه والدین و مدرسه‌ها با افزایش میزان کالای فرهنگی به عنوان بعدی از سرمایه فرهنگی، می‌توانند خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان را افزایش دهند. خانواده‌ها و مدارس با تشویق رفتارهای فرهنگی می‌توانند به خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان كمك كنند و با افزایش دسترسی دانش‌آموزان به کالاهای فرهنگی و تشویق آنان به انجام رفتارهای فرهنگی، می‌توانند خودکارآمدی عاطفی آنان را ارتقاء بخشند. و بالاخره این كه سرمایه اقتصادی نمی‌تواند تضمین كننده رضایت از زندگی باشد و خانواده‌ها و مدارس جهت ارتقای رضایت از زندگی دانش‌آموزان لازم است به ابعاد و جهات غیرمادی نیز توجه نمایند.   واژه های کلیدی: سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، خودكارآمدی، رضایت از زندگی   فهرست مطالب   فصل اول:  مقدمه 1- 1-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………… 7 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 11 1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-5- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 13 1-6- تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13 1-6-1- خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………. 13 1-6-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 13 1-6-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 14 1-6-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 14 1-6-5- سرمایه اقتصادی………………………………………………………………………………………………… 14 1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………….. 14 1-7-1- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………… 14 1-7-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 15 1-7-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 15 1-7-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 15 1-7-5- سرمایه اقتصادی………………………………………………………………………………………………… 16 فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات پیشین  2-1- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2-1-1- مفهوم خودکارآمدی………………………………………………………………………………………….. 18 2-1-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 23 2-1-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 26 2-1-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 32 2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………………….. 37 2-2-1- تحقیقات پیشین مربوط به خودكارآمدی و سرمایه‌ها……………………………………. 37 2-2-2- تحقیقات پیشین مربوط به رضایت از زندگی و سرمایه‌ها……………………………… 39 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 42 3-1-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 42 3-1-2- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 42 3-2- ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 43 3-2-1- مقیاس خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………. 43 3-2-2- مقیاس رضایت از زندگی ( BMSLSS)………………………………………………………….. 46 3-2-3- مقیاس سرمایه فرهنگی……………………………………………………………………………………. 47 3-2-4- مقیاس سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………… 49 3-2-5- مقیاس سرمایه اقتصادی……………………………………………………………………………………. 50 3-3- نحوه اجرای آزمون………………………………………………………………………………………………………. 51 3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 51 فصل چهارم: یافته‌ها  4-1- یافته­های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش……………………………………………………………… 53 4-2- یافته های مربوط به سئوالات پژوهش………………………………………………………………………. 54 4-2-1- رابطه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با خودکارآمدی  و رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………………………… 54 4-2-2- پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 55 4-2-3- پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 58 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1- بحث و بررسی یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………. 60 5-2-کاربردهای نظری و عملی…………………………………………………………………………………………….. 68 5-3- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 70 5-4- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 71 فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی …………………………………………………………………………………………. 72 منابع انگلیسی…………………………………………………………………………….. 77 پیوست­ پیوست شماره یک: پرسشنامه سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی……….. 84 پیوست شماره دو: پرسشنامه خودکارآمدی………………………. 87 پیوست شماره سه: پرسشنامه رضایت از زندگی………………………… 88 فهرست جداول جدول 3-1- توزیع فراوانی گروه نمونه…………………………. 43 جدول 3-2- روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی موریس(2001)………………………………………… 45  جدول 3-3- روایی و پایایی مقیاس رضایت از زندگی……………………………………………………………… 47 جدول 3-4- روایی و پایایی مقیاس سرمایه فرهنگی………………………………………………………………. 48 جدول 3-5- روایی و پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی……………………………………………………………… 50 جدول 4-1- یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش………………………………………………………. 53 جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش………. 54 جدول 4-3- پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی،  اجتماعی واقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 56 جدول 4-4- پیش‌بینی خودکارآمدی اجتماعی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی………………………………….. 56 جدول 4-5- پیش‌بینی خودکارآمدی عاطفی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی…………. 57 جدول4-6- پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی      58
 • مهندسی کشاورزی|بررسی تاثیر زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه
 • بررسی تاثیر زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه شناسه محصول :56709 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 357 حجم فایل:…

 • علوم انسانی|نقش هانری کوربن در شناسایی میراث معنوی ایران و ایرانیان به اروپاییان
 • نقش هانری کوربن در شناسایی میراث معنوی ایران و ایرانیان به اروپاییان شناسه محصول :40440 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 553 حجم فایل: 0.063476563 مگابایت دانلود هانری كربن(1978-1903) برجسته‌ترین…

 • روان شناسی|بررسی علل افسردگی در زنان 65-25 سال
 • بررسی علل افسردگی در زنان 65-25 سال شناسه محصول :52335 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 0.038085938 مگابایت دانلود بررسی علل افسردگی در زنان 65-25 سال  …

 • علوم انسانی|تحقیق در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی
 • تحقیق در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی شناسه محصول :69871 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود تحقیق در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…

 • کامپیوتر|پاورپوینت تکنیک های آزمایش نرم افزار
 • پاورپوینت تکنیک های آزمایش نرم افزار شناسه محصول :102397 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 63.09960938 مگابایت دانلود پاورپوینت تکنیک های آزمایش نرم افزار   قسمتی از متن…

 • محیط زیست|بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود
 • بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود شناسه محصول :51858 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 806 حجم فایل: 0.03515625 مگابایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *