روان شناسی|هویت و عزت نفس

هویت و عزت نفس شناسه محصول :50561 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 481 حجم فایل: 0.151367188 مگابایت

دانلود

انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددكه به خاطرآن زندگی می كندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهیم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی كه دركل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راكه دردوران كودكی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می كندباتوجه به شخصیت شكل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد. بسیاری ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بیان می كند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می كنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می كنند كه درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، 1377 ) بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید. براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان دركسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یك زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یكتایی وحدت ومركزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای كشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداكنندیاخلق كنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد. طبق نظریه اریكسون ، دراین دوران است كه فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی كند ویك من كه وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایك گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ ومذهب است دراوشكل می گیرد. فهرست مطالب فصل اول : كلیات تحقیق… 1 1-1-مقدمه. 2 1-2- موضوع تحقیق.. 6 1-3- اهداف تحقیق.. 7 1-4-اهمیت موضوع. 8 1-5- دلایل انتخاب موضوع ،9 1-6- سوالات تحقیق.. 10 1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها10  فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع.. 12 2-1موضع گیری نظری درخصوص هویت وعزت نفس…. 13 2-1-1تعریف هویت وعزت نفس…. 13 2-1-2- شكل گیری هویت… 18 2-1-3-نظریه های هویت… 22 2-1-3-1-نظریه بلوز. 23 2-1-3-2-نظریه كگان. 23 2-1-3-3 نظریه لووینگر. 24 2-1-3-4 نظریه اریكسون. 27 2-1-3-5 نظریه گلاسر. 28 2-1-4-نظریه های عزت نفس…. 29 2-1-4-1-نظرفروم. 29 2-1-4-2-نظریه اریكسون. 30 2-1-4-3- نظریه بندورا30 2-1-4-4- نظریه كلی.. 31 2-1-4-5- نظریه مزلو. 32 2-1-4-6- نظریه ی راجرز:33 2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع. 34 2-3- نتیجه گیری.. 35  فصل سوم : روش پژوهش…. 37 3-1- روش تحقیق.. 38 3-2- جامعه و نمونه آماری.. 39 3-3- روش جمع آوری اطلاعات… 39 3-4-ابزار اندازه گیری هویت… 40 3-4-1- پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 40 3-4-2- نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41 3-4-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41 3-3-4- اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 42 3-5- ابزار اندازه گیری عزت نفس…. 42 3-5-1- پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت… 42 3-5-2- نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت… 43 3-5-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت… 43 3-5-4- اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس كوپراسمیت… 43 3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 44  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…. 45 4-1- بررسی جمعیت شناختی.. 46 4-2- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها49  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری… 56 5-1- بحث ونتیجه گیری.. 57 5-2- نتیجه گیری نهایی.. 59 5-3- محدودیتها60 5-4- پیشنهادات… 60 5-5- پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده. 61 منابع. 62 الف )‌ منابع فارسی.. 62 ب : منابع خارجی.. 64  فهرست جداول جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن.. 46 جدول4-2- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل.. 47 جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر. 47 جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر. 47 جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی.. 48 جدول 4-6- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد. 48 جدول 4-7- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس…. 49 جدول 4-8- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی.. 50 جدول 4-9 توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس…. 51 جدول 4-10- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق.. 52 جدول 4-11 توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس…. 52 جدول 4-12 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت… 53 جدول 4-13-توزیع فراوانی هویت پراكندگی و عزت نفس…. 54 جدول 4-14 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراكندگی.. 55 جدول 4-15 نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ، تعلیق ،‌ ممانعت و پراكندگی.. 55
 • اقتصاد|پاورپوینت آربیتراژ چیست
 • پاورپوینت آربیتراژ چیست شناسه محصول :92966 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.35546875 مگابایت دانلود پاورپوینت آربیتراژ چیست   پاورپوینت آربیتراژ چیست شامل 39 اسلاید زیبا که با…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تفسیر سوره عصر
 • پاورپوینت تفسیر سوره عصر شناسه محصول :100975 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 746.6572266 مگابایت دانلود پاورپوینت تفسیر سوره عصر   قرآن براى نجات از آن خسران…

 • علوم تربیتی|بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :52364 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید :…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی در انگلستان
 • پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی در انگلستان شناسه محصول :90733 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 0.555664063 مگابایت دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی در انگلستان  …

 • تربیت بدنی|پاورپوینت تأثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی
 • پاورپوینت تأثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی شناسه محصول :98449 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 2007.514648 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیر ارتفاع بر فعالیت…

 • شیمی|پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک
 • پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک شناسه محصول :72164 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 513 حجم فایل: 0.35546875 مگابایت دانلود پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در 37 اسلاید قابل ویرایش با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *