روان شناسی|نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل شناسه محصول :50645 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 870 حجم فایل: 0.560546875 مگابایت

دانلود

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور…می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور می­باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت . در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است : پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران و كاركنان شركت های مختلف مورد تأیید قرارگرفته است و ازاعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر رضایت جنسی 849/0 بوده است. هم­چنین برای متغیر رضایت زناشویی 942/0 می باشد. درپژوهش حاضرجهت بررسی داده های آماری ازنرم افزار SPSSاستفاده شده است. دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده هااستفاده شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مولفه رضایت جنسی بر مولفه های تحریف آرمانی زندگی زناشویی ، رضایت زناشویی (خرده مقیاس) ، مسائل شخصیتی زندگی ، میزان ارتباط ، میزان حل تعارض زندگی ، میزان مدیریت مالی زندگی ، فعالیت­های اوقات فراغت زندگی ،‌ روابط جنسی زندگی ،‌ رابطه با فامیل و دوستان زندگی ، نقش­های مساوات طلبانه زندگی و جهت­گیری مذهبی زندگی تاثیر معنا داری دارد. تنها مولفه رضایت جنسی بر فرزندان و فرزندپروری زندگی زناشویی رابطه معكوس دارد. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4 1-4- اهداف پژوهش… 5 1-4-1- هدف کلی:5 1-4-2- اهداف جزئی:5 1-5- فرضیه های پژوهش:6 1-5-1- فرضیه اصلی.. 6 1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6 1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:6 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- بخش اول: رضایت جنسی 9 2-1-1- مقدمه. 9 2-1-2- رضایت جنسی مطلوب.. 9 2-1-2-1- تکنیک… 10 2-1-3- رضایت روابط زناشویی در ازدواج. 12 2-1-4- تعریف تعرض جنسی.. 13 2-1-5-تعریف عام رضایت.. 13 2-1-6- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)13 2-1-7- جلب رضایت جنسی همسر. 14 2-1-8- بقای رابطه. 15 2-1-9- رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی.. 16 2-1-10- دلبستگی آری ، وابستگی هرگز. 17 2-1-11- ازدواج نکرده‌ها بخوانند. 17 2-1-12- اطلاعات لازم در مورد رضایت جنسی و ارگاسم خانم ها19 2-1-13- ده عامل موثر در کاهش رضایت جنسی زنان و مردان. 20 2-1-14- رضایت جنسی در مردان و زنان چگونه است؟. 21 2-1-15- شاخص‌های رضایت جنسی در مردان و زنان:22 2-1-16- چه کسانی بیشتر به رضایت جنسی می‌رسند؟. 23 2-1-17- جلب رضایت جنسی همسر. 23 2-1-18- جلب رضایت جنسی در بقای رابطه. 25 2-1-19- راهکار‌هایی برای رضایت جنسی.. 25 2-1-20- شکستن عادت‌های روتین.. 26 2-1-21- با شریک جنسی خود صحبت کنید. 27 2-1-22- ورزش و تغییر وضعیت ظاهری.. 27 2-1-23- رضایت جنسی و ناتوانی جنسی در زنان. 28 2-1-23-1- علائم و نشانه ها28 2-1-23-2- علل.. 28 2-1-24- چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟. 29 2-1-24-1- غربالگری و تشخیص… 29 2-1-24-2- درمان. 30 2-1-24-3- درمان های غیر دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 30 2-1-24-4- درمان های دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 31 2-1-24-5- درمان های در حال پدیدار شدن. 33 2-1-24-6- مهارت های کنار آمدنی.. 33 2-2- بخش دوم: رضایت زناشویی.. 35 2-2-1- رضایت زناشویی.. 35 2-2-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 35 2-2-2-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 35 2-2-2-2- خانواده ـ رضایت زناشویی.. 36 2-2-2-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن. 37 2-2-2-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن. 38 2-2-3- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی.. 41 2-2-4- تعریف سازمان جهانی.. 42 2-2-5- اهمیت رضایت زناشویی.. 42 2-2-6- رضایت زناشویی در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 42 2-2-7- دین باوری و رضایت زناشویی.. 43 2-2-8-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا43 2-2-9- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی.. 43 2-2-10- توکل و رضایت زناشویی.. 44 2-2-11- رضایت زناشویی در نظام خانواده44 2-2-12- تعریف رضایت.. 45 2-2-12-1- پیدایش رضایت.. 45 2-2-12-2- ابعاد رضایت.. 46 2-2-12-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 46 2-2-12-4- رضایت از زندگی زناشویی.. 46 2-2-12-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 47 2-3- پیشینه پژوهش… 49 2-3-1- پژوهشهای خارجی.. 49 2-3-2- پژوهشهای داخلی.. 49 فصل سوم روش تحقیق 3-1- روشپژوهش… 54 3-2- جامعه آماری.. 54 3-3- حجم نمونه و نمونه گیری.. 54 3-4- ابزار اندازه گیری پژوهش… 54 3-5- اعتبار و روایی اندازه گیری.. 56 3-5-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 56 3-5-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 57 3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 58 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1 مقدمه. 60 4-2 توصیف داده ها60 4-3 تحلیل داده ها62 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- هدف.. 79 5-2-فرضیات پژوهش… 79 5-3- بیان یافته ها و نتیجه. 79 5-4- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)79 منابع. 87 منابع فارسی.. 87 منابع خارجی.. 89 پیوست ها: پرسشنامه. 91 خروجی نرم افزار Spss 94
 • معماری|پاورپوینت معماری دوره تاریخی قاجاریه
 • پاورپوینت معماری دوره تاریخی قاجاریه شناسه محصول :68664 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 375 حجم فایل: 9.849609375 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری دوره تاریخی قاجاریه  فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه معماری…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - غلتک پاچه بزی
 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - غلتک پاچه بزی شناسه محصول :103058 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 2598.982422 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت ماشین…

 • معماری|پاورپوینت مفهوم چشم‌انداز و معماری سبز
 • پاورپوینت مفهوم چشم‌انداز و معماری سبز شناسه محصول :90996 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 2.640625 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم چشم‌انداز و معماری سبز تعریف چشم انداز در متون برنامه…

 • پزشکی|پاورپوینت مروری بر مشخصات نوزاد سالم، مشکلات دوره نوزادی و رشد و تکامل کودک
 • پاورپوینت مروری بر مشخصات نوزاد سالم، مشکلات دوره نوزادی و رشد و تکامل کودک شناسه محصول :101088 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 506 حجم فایل: 146.5380859 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رفتار اطلاع یابی
 • مبانی نظری رفتار اطلاع یابی شناسه محصول :91810 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 134 حجم فایل: 0.227539063 مگابایت دانلود مبانی نظری رفتار اطلاع یابی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این…

 • شهرسازی|پاورپوینت تحلیل فضای شهری
 • پاورپوینت تحلیل فضای شهری شناسه محصول :85255 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 115 تعداد بازدید : 368 حجم فایل: 15.98828125 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری ،در حجم 115 اسلاید قابل ویرایش، همراه با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *