روان شناسی|سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دان

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دان شناسه محصول :52329 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 219 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 0.280273438 مگابایت

دانلود

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دان   چكیده تحقیق: تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشكده می‌باشد. كه 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است كه از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند. برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یك مصاحبه كتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یك خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطة معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریك كروكسال والیس استفاده شده است. فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری 95 درصد اطمینان آزمون شد. در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد. 1ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است. 2ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌كند. 3ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد. 4ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست. 5ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا كند. « فهرست مطالب » عنوان                                                                                صفحه تشكر و قدردانی—————————————————— أ چكیده ———————————————————– د فهرست مطالب—————————————————— ه فهرست جداول —————————————————– ط فهرست نمودارها —————————————————- ل   فصل اول : طرح كلی پژوهش—————————————— 1 دعای هنرمند——————————————————– 2 مقدمه———————————————————————- 3 بیان مسئله ————————————————— 6 ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت —————————— 8 اهداف تحقیق —————————————————– 10 فرضیات تحقیق —————————————————- 12 تعریف مفاهیم و واژه ها———————————————– 12 محدودیتهای تحقیق————————————————– 13 خلاصه فصل—————————————————— 15   فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  ——————————– 16 مقدمه———————————————————— 17 ساختار مغز و عملکرد آن———————————————- 18 تعاریف خلاقیت :————————————————— 25 1 . نگرشهای خاستگاهی :——————————————— 26 2 . نگرشهای فرایندی :———————————————– 27 رابطه هوش و خلاقیت ———————————————— 31 فرایند خلاقیت :—————————————————- 36 مراحل والاس —————————————————– 37 مراحل اسبورن —————————————————– 39 مراحل تورنس —————————————————– 41 نظریه های خلاقیت :————————————————- 42 1.  نظریه های جهان باستان——————————————– 42 2. نظریه های جدید فلسفی ——————————————– 44 3. نظریه های روان شناسی  ——————————————– 45 4. روانکاوی جدید ————————————————– 46 خصوصیات افراد خلاق ———————————————- 49 نیازهای افراد خلاق ————————————————- 56 عوامل موثر در خلاقیت———————————————– 58 هوش ———————————————————– 59 ویژگیهای شخصیتی————————————————- 61 خانواده———————————————————- 63 مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت ———————————– 65 نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت——————————– 69 تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :—————————————- 70 سن ————————————————————- 70 جنس———————————————————— 71 ارزشها و فشارهای اجتماعی ——————————————– 71 تحصیلات——————————————————– 72 نقش کوشش در خلاقیت———————————————- 72 شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت ————————————- 73 تكنیكهای خلاقیت و نو آوری——————————————- 74 یورش فكری—————————————————— 75 مدل سینكتیكس —————————————————- 77 تكنیك دلفی … —————————————————- 78 آموزش خلاقیت —————————————————- 87 الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت———————————– 87 آموزش خلاقیت در جهان ——————————————— 88 ب : آموزش خلاقیت در كودكان و دانش آموزان —————————- 89 نكات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران—————————– 93 آنچه مربی برای پرورش فكر خلاق باید انجام دهد  ————————— 96 محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  ——————————- 99 اصول اساسی در پرورش خلاقیت ————————————— 107 عوامل موثر در پرورش خلاقیت —————————————- 108 نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ———————————– 113 خلاقیت و حل مسئله ———————————————— 115 خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  —————————————— 117 خلاقیت و هنر —————————————————- 118 خلاقیت و توسعه اقتصادی ——————————————– 121 اثر محرک عاطفی در خلاقیت —————————————– 122 شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ——————- 126 موانع خلاقیت —————————————————- 128 عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ———————————- 127 با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید————————- 139 سوابق پژوهش در ایران ———————————————- 141 سوابق پژوهش در خارج ——————————————— 143 نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم————————————– 147   فصل سوم : روش اجرای پژوهش——————————– 150 روش تحقیق—————————————————— 151 روش گرد آوری اطلاعات——————————————– 152 ابزار گردآوری اطلاعات ——————————————— 152 جامعه آماری—————————————————– 152 تعداد و روش نمونه گیری ——————————————– 153 نمره گذاری آزمون ———————————————— 154 نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ———————————– 154 اعتبار آزمون—————————————————— 155 روش استخراج مصاحبه كتبی —————————————— 155 اساس تئوریكی پرسشنامه و مصاحبه كتبی ——————————— 156 روشهای آماری—————————————————- 156 خلاصه فصل—————————————————– 158   فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ————- 159 مقدمه———————————————————– 160 تجزیه یافته های پژوهش ——————————————— 161 تحلیل یافته های پژوهش——————————————— 205 خلاصه فصل —————————————————– 208   فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ——————— 209 نتیجه گیری—————————————————— 210 پیشنهادات——————————————————- 212 منابع ———————————————————– 214  « فهرست جداول» عنوان                                                                              صفحه جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت ————————————– 59 جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد —————————— 154 جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE           161 جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه كتبی       162 جدول 3-4 پیشایندی سوال یك مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد ————– 164 جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یك مصاحبه كتبی ————————– 164 جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه كتبی—————- 165 جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه كتبی  و میزان خلاقیت افراد————- 166 جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه كتبی————————- 166 جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه كتبی—————— 167 جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————— 169 جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه كتبی————————– 169 جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه كتبی—————– 169 جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 171 جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه كتبی————————– 171 جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه كتبی—————– 171 جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 173 جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه كتبی————————– 173 جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه كتبی—————– 173 جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد ————— 175 جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه كتبی———————— 175 جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه كتبی—————– 175 جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 177 جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه كتبی————————- 177 جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه كتبی—————– 177 جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 179 جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه كتبی———————— 179 جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه كتبی—————– 179 جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 181 جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه كتبی————————- 181 جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه كتبی —————- 181 جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 183 جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه كتبی————————- 183 جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه كتبی—————– 184 جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————– 185 جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه كتبی————————- 185 جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه كتبی——————- 186 جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد—————– 188 جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه كتبی————————— 188 جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه كتبی—————— 188 جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه كتبی —————— 190 جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه كتبی————— 191 جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی 192 جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان———- 193 جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان——– 193 جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی — 194 جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان———— 196 جدول 46-4 آزمون كروكسال دالیس سن افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان—- 196 جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی 197 جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان—- 198 جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان————– 198 جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی— 199 جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان———– 201 جدول 52-4 آزمون كروكسال والیس معدل افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان— 201 « فهرست نمودارها» عنوان                                                                                 صفحه نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت)——————— 58 نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی———————————- 67 نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————————————————– 161 نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد. —– 163 نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 165 نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 168 نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 170 نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 172 نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 174 نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 176 نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. 178 نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —— 180 نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبی را به طور كمی نشان می‌دهد.   182 نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.   184 نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.       186 نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.         192 نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.           195 نمودار 16-4 فراوانی افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد.   197 نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی در سه رشته مختلف را به طور كلی نشان می‌دهد.    200 نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد.            202 نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد.       203 نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد.         203 نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون كه پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. —————————————————— 204
 • معماری|پاورپوینت طراحی معابر پیاده در New urbanism
 • پاورپوینت طراحی معابر پیاده در New urbanism شناسه محصول :85923 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 332 حجم فایل: 1.791992188 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی معابر پیاده در New urbanism   این…

 • علوم پایه|پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی
 • پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی شناسه محصول :90682 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 1.342773438 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 31 اسلاید قابل ویرایش…

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی تحت وب
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی تحت وب شناسه محصول :87024 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری…

 • اقتصاد|پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران شناسه محصول :71395 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 0.8203125 مگابایت دانلود پاورپوینت سازمان بورس تهران   پاورپوینت سازمان بورس تهران دارای 42 اسلاید…

 • علوم پایه|جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری
 • جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری شناسه محصول :58505 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 542 حجم فایل: 3.528320313 مگابایت دانلود جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماریخواص مواد :خواص  فـیزیکی…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی زبان بدن
 • پاورپوینت بررسی زبان بدن شناسه محصول :64443 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 458 حجم فایل: 0.623046875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی زبان بدن  پیام به دو دسته تقسیم می شوند. پیام…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *