روان شناسی|رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین باکیفیت روابط موضوعی در فرزندان

رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین باکیفیت روابط موضوعی در فرزندان شناسه محصول :50614 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 119 تعداد بازدید : 1003 حجم فایل: 0.401367188 مگابایت

دانلود

هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و کیفیت روابط موضوعی می باشد.روش انجام پژوهش، از نوع همبستگی بوده وجامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه هنر ورودی سال تحصیلی1391 می باشد، که تعداد آنها 540 نفر بوده است. بدین منظور تعداد 220 نفر از دانشجویان بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه سبک فرزند پروری باوم مریند(1982)،پرسشنامه روابط موضوعی بل(1986) در مورد اجرا گردید، که به منظور تحلیل یافته های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.تحلیل یافته ها نشان داد که ضریب تعیین متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی متغیر سبك فرزند پروری مستبدانه والدین، سبك فرزند پروری مقتدرانه والدین و سبك فرزند پروری سهل گیرانه والدین 097/ 0 است یا به عبارت دیگر 7/9 درصد از تغییرات کیفیت روابط موضوعی ناشی از تغییرات متغیرهای سبك فرزند پروری مستبدانه والدین، سبك فرزند پروری مقتدرانه والدین و سبك فرزند پروری سهل گیرانه والدین است.مقایسه ضرایب رگرسیون برای متغیر « سبك فرزند پروری سهل گیرانه والدین» درمعادله رگرسیون مقدار B بدست آمده 245 / 0- است که درسطح 000 / 0 معنی­دار است و این بیانگر این مطلب است که هر واحد افزایش یا کاهش در « سبك فرزند پروری سهل گیرانه والدین» به میزان 5 / 24 درصد « کیفیت روابط موضوعی» را افزایش یا کاهش می­دهد. به همین صورت برای متغیر سبك فرزند پروری مقتدرانه والدین ، به میزان 9/1 درصد از واریانس کیفیت روابط موضوعی را پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که همبستگی بین روابط موضوعی و سبک مقتدرانه 149 / 0r= است که با توجه به مثبت بودن مقدار r نوع رابطه مستقیم است، یعنی با افزایش سبك مقتدرانه کیفیت روابط موضوعی افزایش پیدا می کند و بالعکس. همچنین نتایج نشان می دهد که همبستگی بین روابط موضوعی و سبک مستبدانه 216 /0- r= و سبک سهل گیرانه 243 /0- r= است. با توجه به منفی بودن مقدار r ، نوع رابطه معکوس است؛ یعنی با افزایش سبك مستبدانه و سهل گیرانه ، کیفیت روابط موضوعی کاهش پیدا می کند و بالعکس. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 2 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسأله 5 1-3- اهمیت و ضرورتتحقیق 7 1-4- اهداف تحقیق 8 1-4-1- هدف کلی 8 1-4-2- هدف های اختصاصی 8 1-5- سوالات تحقیق: 8 1-5-1- سوال اصلی 8 1-5-2- سوالات فرعی 8 1-6- فرضیه های تحقیق 9 1-6-1- فرضیه اصلی 9 1-6-2- فرضیه های فرعی 9 1-7- تعریف واژگان و اصطلاحات 9 1-7-1- تعاریف نظری 9 1-7-2- تعریف عملیاتی 9 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10 2-1- مقدمه 11 2-2- بخش اول: فرزند پروری 11 2-2-1- تاریخچه 11 2-2-2- دیدگاه های نظری 12 2-2-2-1- نظریه سبک فرزند پروری والدین شیفر 14 2-2-2-2- دیدگاه باوم مریند: 16 2-2-3- تشریح انواع سبک های فرزند پروری 21 2-2-4- نظریه استرنبرگ 24 2-2-5- نظریه ی خودگردانی ذهنی 25 2-2-6- متغیرهای موثر در شکل گیری سبک های فرزند پروری 27 2-3- بخش دوم : روابط موضوعی وروان شناسی خود 29 2-3-1- تعریف رابطه : 30 2-3-2- بازنمایی خود 30 2-3-3- موضوع 31 2-3-4- ماهیت وشکل گیری ساختارهای روانی 33 2-3-5- نظریه های روابط موضوعی 35 2-4- بخش 3 : پیشینه تحقیق 53 2-4-1- تحقیقات انجام شده خارج کشور 53 2-4-2- تحقیقات انجام شده داخل کشور 53 فصل سوم: روش پژوهش 57 3-1- مقدمه 58 3-2- روش تحقیق 58 3-3- جامعه آماری 58 3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 58 3-5- ابزار جمع آوری داده ها58 3-5-1- پرسشنامه سبک فرزند پروری باوم مریند 58 3-5-1-1- روش نمره گذاری 59 3-5-1-2- روایی و پایایی 59 3-5-2- مقیاس روابط موضوعی 59 3-5-2-1- نحوه نمره گذاری 60 3-5-2-2- پایایی و روایی پرسشنامه 60 3-5-2-3- روش اجرا60 3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها61 فصل چهارم: تحلیل یافته ها62 5-1- مقدمه 63 5-2- توصیف داده ها64 5-2-1- نمره ساختارهای متغیرهای پژوهش 64 5-3- آماراستنباطی 65 5-4- بررسی فرضیات پژوهش: 66 5-5- بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و زیر مقیاس بیگانگی 69 5-6- رابطه بین سبک های فرزند پروری و زیر مقیاس دلبستگی ناایمن 71 5-7- بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و زیر مقیاس خودمحوری 73 5-8- بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و زیر مقیاس بی كفایتی اجتماعی 75 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 77 11-1- مقدمه 78 11-2- بحث و نتیجه گیری 78 11-3- نتیجه گیری کلی 82 11-4- محدودیت های پژوهش : 83 11-5- پیشنهادات 83 11-5-1- پیشنهادهای پژوهشی: 83 11-5-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی 84 منابع و مآخذ 85 منابع فارسی 86 منابع لاتین 90 ضمایم 94 پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین 95 پرسشنامه کیفیت روابط موضوعی 97  فهرست جداول جدول2-1 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین از نگاه شیفر 16 جدول 2-2 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین 21 جدول 2-3 -تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی 24 جدول4-1 : جدول متغیرهای توصیفی متغیرهای پژوهش 64 جدول4-2: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق 65 جدول4-3 : ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها66 جدول 4-4 : آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول 67 جدول 4- 5 : آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 68 جدول 4- 6 : آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 68 جدول4-7 :مدل رگرسیون برای متغیرها69 جدول4- 8 : آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها69 جدول4- 9 : ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها70 جدول4-10 :مدل رگرسیون برای متغیرها71 جدول4-11: آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها71 جدول4-12: ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها72 جدول4-13 :مدل رگرسیون برای متغیرهای 73 جدول4- 14 : آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها73 جدول4- 15 : ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها74 جدول4- 16 :مدل رگرسیون برای متغیرهای 75 جدول4- 17 : آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها75 جدول4- 18 : ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها75
 • علوم انسانی|مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی،فرآیند برنامه ریزی استراتژیك
 • مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی،فرآیند برنامه ریزی استراتژیك شناسه محصول :91634 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 177 حجم فایل: 0.314453125 مگابایت دانلود مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی،فرآیند…

 • اقتصاد|پاورپوینت زندگینامه میلتون فریدمن
 • پاورپوینت زندگینامه میلتون فریدمن شناسه محصول :94016 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 241 حجم فایل: 220.7949219 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه میلتون فریدمن   پاورپوینت زندگینامه میلتون فریدمن شامل 38 اسلاید…

 • علوم انسانی|پاورپوینت برات سازشی چیست
 • پاورپوینت برات سازشی چیست شناسه محصول :98917 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 4113.90332 مگابایت دانلود پاورپوینت برات سازشی چیست   پاورپوینت برات سازشی چیست شامل 24…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری بنای بانک شاهی یزد
 • پاورپوینت تحلیل معماری بنای بانک شاهی یزد شناسه محصول :98644 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 13.34 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل بنای بانک شاهی یزد  در…

 • مکانیک|شبيه سازي و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی
 • شبيه سازي و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی شناسه محصول :99523 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : flashplayer تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 916.2705078 مگابایت دانلود شبيه سازي و آموزش میکرومتر…

 • مدیریت|مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمايه در گردش با بازده غيرعادي سهام در IPO
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمايه در گردش با بازده غيرعادي سهام در IPO شناسه محصول :95426 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 151 حجم فایل: 136.4453125 مگابایت دانلود عنوان: مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *