روان شناسی|رابطه اختلال‌های یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

رابطه اختلال‌های یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شناسه محصول :40489 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 191 تعداد بازدید : 772 حجم فایل: 0.34765625 مگابایت

دانلود

اصطلاح نارسایی در یادگیری به وسیله روان‌شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می‌گیرد درحالیكه متخصصان پزشكی اختلال یادگیری را ترجیح می‌دهند مشكل یادگیری به یكی از منابع زیر نسبت داده می‌شود: 1-آسیب‌های عصبی 2-بدكاری و نارسایی در فهم و درك مطالب 3-اختلال حسی 4-بی‌نظمی و آشفتگی زبان 5-عقب‌ماندگی ذهنی 6-محرومیت فرهنگی 7-نقص و نارسایی زبان 8-مشكلات آموزشی این پایان‌نامه به منظور دستیابی به نقطه نظرات و دیدگاه‌های معلمان در زمینه رابطه اختلال‌های یادگیری بر عملكرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی «شهرستان آمل» انجام گردید. محقق در این تحقیق به دنبال رابطه بین عوامل نارسایی در فهمو درك مطلب یادگیرنده، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال حسی، محرومیت فرهنگی، نقض و نارسایی زبان، مشكلات آموزشی به عنوان عوامل اختلال در یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشد جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آمل تعداد 1002نفر می‌باشد. حجم نمونه در این تحقیق 278 نفر می‌باشد كه برای برآورد حجم نمونه از جدول كرجسی و مورگان استفاده شده است. روش نمونه‌گیری كه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است ابزار گردآوری اطلاعات:الف-كتابخانه‌ای : با استفاده از كتابها، مجلات و مقالات ب-پرسشنامه: كه پایایی آن با محاسبه آلفای كرونباخ 85% می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : الف-روش توصیفی، جهت دسته‌بندی داده‌ها، تنظیم جداول، محاسبه درصدها و انحراف معیار و واریانس و پراكندگی ب-روش آمار استنباطی: از آزمون T-test استفاده شده است. نتایج بدست آمده تحقیق با توجه به سوال‌های ویژه اول و داده‌های فصل چهارم و تفسیر فصل پنجم نشان می‌دهد كه شش سوال ویژه تحقیق مورد تأئید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و برای آمار استنباطی از آزمون T-test استفاده شده است كه نشان می‌دهد Tمشاهده شده هر یك از شش سوال ویژه تحقیق از T جدول (96/1) با درجه آزادی 277 و سطح معناداری 5% بزرگ‌تر است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأئید می‌گردد و سپس می‌توان نتیجه گرفت كه بین شش متغیر عامل اختلال در یادگیری با متغیر عملكرد تحصیلی رابطه وجود دارد. فهرست مطالب عنوان …………………………………… صفحه چكیده………………………………………. 1 فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه………………………………………. 3 بیان مسئله………………………………….. 4 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………….. 5 اهداف كلی و جزئی…………………………….. 6 سوالات ویژه………………………………….. 6 تعریف نظری………………………………….. 7 تعریف عملیاتی……………………………….. 7 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه……………………………………… 10 تاریخچه اختلال‌های یادگیری…………………….. 10 نظریات مرتبط با نارسایی ویژه در یادگیری……….. 13 مراحل رشد پیاژه…………………………….. 14 نظریات رشدی………………………………… 14 كاربرد نظریات رشدی در نارسایی ویژه در یادگیری….. 15 ویژگی‌های كودكان با نارسایی‌های ویژه در یادگیری….. 22 علل احتمالی نارسایی ویژه در یادگیری…………… 25 طبقه‌بندی نارسایی‌های ویژه در كودكان……………. 34 هوش‌های چندگانه و ناتوانی‌های یادگیری…………… 46 ویژگی‌های معلم نارسایی‌های ویژه در یادگیری ……… 49 مطالعات مغزی……………………………….. 54 ارتباط نوشتاری در نظامك یكپارچه زبان………….. 56 روش فرنال………………………………….. 57 ناتوانی در ریاضیات………………………….. 57 رفتار اجتماعی و هیجانی………………………. 59 راهبردهای ایجاد اعتماد به نفس………………… 59 پیامدهای ناتوانی‌های خواندن…………………… 60 نارساخوانی…………………………………. 65 مطالعات تشریحی مغز مرده……………………… 66 علوم اعصاب و مطالعه مغز……………………… 66 اختلال كاركرد دستگاه عصبی مركزی……………….. 69 الگوی رشد ناهماهنگ………………………….. 69 دشواری در انجام دادن تكالیف تحصیلی و یادگیری…… 69 نقش معلم در اجرای موفق‌تر برنامه‌های درسی……….. 70 یادگیری مبتنی بر مغز………………………… 70 تئوری‌های شناخت مغز و آموزش…………………… 71 پیامدهای پژوهشهای مغز در برنامه درسی………….. 76 فعالیتهای یادگیری…………………………… 79 یادگیری پیش‌دبستانی: دستگاه‌های ادراكی………….. 81 مفهوم جهت ادراكی……………………………. 82 اضافه بار دستگاه‌های ادراكی…………………… 82 ادراك شنیداری………………………………. 83 ادراك دیداری……………………………….. 83 روابط فضایی………………………………… 85 ادراك كل و جزء……………………………… 86 ادراك بساوایی و حركتی……………………….. 86 نظام‌های زبان‌شناختی………………………….. 87 زبان شفاهی…………………………………. 88 اشكال گوناگون زبان………………………….. 89 زبان به منزله فرآیند برقراری ارتباط…………… 90 نظریه‌های چگونگی فراگیری زبان در كودكان………… 90 نظریه‌های فطری‌نگر……………………………. 91 نظریه‌های شناختی…………………………….. 91 نظریه‌های اجتماعی……………………………. 92 مشكلات زبانی دانش‌آموزان دچار ناتوانی‌های یادگیری…. 92 اختلالات زبانی……………………………….. 93 گوش دادن…………………………………… 93 درك واژه‌ها و مفاهیم ، درك جمله……………….. 94 تخصص‌های پزشكی كه با ناتوانی‌های یادگیری سر و كار دارند95 سایر تخصص‌های پزشكی………………………….. 95 الگوهای برنامه درسی دوره اول كودكی……………. 96 تمرین خاص رشد ذهنی………………………….. 97 برنامه درسی غنی‌سازی…………………………. 98 استفاده از فناوری برای كودكان خردسال دچار ناتوانی100 آموزش بالینی………………………………. 101 چرخه آموزش بالینی………………………….. 102 ملاحظات زیست محیطی………………………….. 103 طبقه‌بندی روشهای تدریس………………………. 106 رویكردهای پردازش شناختی…………………….. 106 رویكردهای راهبردی یادگیری…………………… 109 تحلیل برنامه درس…………………………… 110 رویكرد فنون ویژه…………………………… 110 رویكرد آموزش و پرورش……………………….. 113 مهار متغیرهای آموزش………………………… 114 پژوهش‌ در داخل كشور ………………………… 117 پژوهش در خارج كشور…………………………. 119 جمع‌بندی…………………………………… 121 فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق مقدمه…………………………………….. 123 روش و نوع تحقیق……………………………. 124 جامعه آماری……………………………….. 124 نمونه و روش نمونه‌گیری………………………. 124 ابزار گردآوری اطلاعات……………………….. 125 جدول تناظر سوالات پرسشنامه یا سوالات…………… 126 روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق……………… 127 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها بخش اول : مقدمه……………………………. 129 بررسی ویژگی‌های دموگرافیك نمونه‌ها…………….. 130 تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………….. 133 بررسی سوال اول تحقیق……………………….. 134 بررسی سوال دوم تحقیق……………………….. 135 بررسی سوال سوم تحقیق……………………….. 136 بررسی سوال چهارم تحقیق……………………… 137 بررسی سوال پنجم تحقیق………………………. 138 بررسی سوال ششم تحقیق……………………….. 139 بخش دوم : تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره یك142 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره دو………. 143 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره سه………. 144 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره چهار…….. 145 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره پنج……… 146 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره شش………. 147 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری، پیشنهادات جمع‌بندی…………………………………… 149 یافته‌های تحقیق…………………………….. 150 بحث و تفسیر……………………………….. 151 پاسخ به سوال تحقیق…………………………. 154 محدودیت‌های تحت كنترل محقق…………………… 155 پیشنهادات…………………………………. 156 منابع…………………………………….. 162 ضمائم فهرست جداول جدول شماره (1-3) تناظر سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق126 جدول شماره (1-4) اطلاعات مربوط به جنسیت…… 130 جدول شماره (2-4) اطلاعات مربوط به مدرك تحصیلی131 جدول شماره (3-4) اطلاعات مربوط به سابقه خدمت. 132 جدول شماره (4-4) توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه اول تحقیق 134 جدول شماره (5-4) توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه دوم تحقیق 135 جدول شماره (6-4) توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه سوم تحقیق 136 جدول شماره (7-4) توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه چهارم تحقیق137 جدول شماره (8-4) توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه پنجم تحقیق 138 جدول شماره (9-4) توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه ششم تحقیق 139 جدول شماره (10-4) سوال ویژه اول…………. 140 جدول شماره (11-4) سوال ویژه دوم…………. 140 جدول شماره (12-4) سوال ویژه سوم…………. 140 جدول شماره (13-4) سوال ویژه چهارم……….. 140 جدول شماره (14-4) سوال ویژه پنجم………… 141 جدول شماره (15-4) سوال ویژه ششم…………. 141 جدول شماره (16-4) نتایج تحلیل آماری سوال شماره اول 142 جدول شماره (17-4) نتایج تحلیل آماری سوال شماره دوم 143 جدول شماره (18-4) نتایج تحلیل آماری سوال شماره سوم 144 جدول شماره (19-4) نتایج تحلیل آماری سوال شماره چهارم145 جدول شماره (20-4) نتایج تحلیل آماری سوال شماره پنجم146 جدول شماره (21-4) نتایج تحلیل آماری سوال شماره ششم 147  فهرست نمودارها نمودار (1-4) نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسیت…………………………………….. 130 نمودار (2-4) نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرك تحصیلی…………………………………….. 131 نمودار (3-4) نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت…………………………………….. 132
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بیمه های مهندسی
 • پاورپوینت بیمه های مهندسی شناسه محصول :86169 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 6.295898438 مگابایت دانلود پاورپوینت بیمه مهندسی (مدیریت و تشکیلات کارگاه) ،در حجم 36…

 • صنایع|پاورپوینت مدیریت بحران
 • پاورپوینت مدیریت بحران شناسه محصول :102629 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 432 حجم فایل: 2608.290039 مگابایت دانلود پاورپوینت مدیریت بحران   مباحث مورد بررسی در پاورپوینت شامل موارد زیر می…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد جامع گلپایگان
 • پاورپوینت معماری مسجد جامع گلپایگان شناسه محصول :103810 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 764 حجم فایل: 11.33 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد جامع گلپایگان ppt در 46 اسلاید تهیه شده…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه روزانه معتدل )
 • پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه روزانه معتدل ) شناسه محصول :92560 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 334 حجم فایل: 3.341796875 مگابایت دانلود پاورپوینت درس…

 • آمار|پاورپوینت میزان بارندگی
 • پاورپوینت میزان بارندگی شناسه محصول :89264 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 927 حجم فایل: 0.286132813 مگابایت دانلود پاورپوینت میزان بارندگی   چکیده: اطلاعات به چند دست تقسیم می شوند ؟…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند
 • پاورپوینت سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند شناسه محصول :67310 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 119 تعداد بازدید : 375 حجم فایل: 8.036132813 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت سیستم های سازه ای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.