روان شناسی|رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی شناسه محصول :56475 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 354 حجم فایل: 0.215820313 مگابایت

دانلود

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 400 دانش‌آموز(185 پسر و 215 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش‌نامه‌های  تجدید نظر شده‌ی هوش هیجانی(آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مک‌کنی، 2004) و نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار براون و هامیل(1978) استفاده گردیده است. پایائی هر یک از ابزارهای سنجش به ترتیب از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب کودرریچاردسون و روائی آنها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین زیر مقیاس­های هر یک از ابزارهای سنجش احراز گردید. نتایج حاکی از پایائی و روائی قابل قبول ابزارها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان همبستگی معنادار وجود دارد. هم­چنین تحلیل­های رگرسیونی چندگانه برای پیش­بینی مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان توسط ابعاد هوش هیجانی نشان داد که بعد ارزیابی هیجان، مشکلات رفتاری را در  سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. همین‌طور، بعد تنظیم هیجان پیش‌بینی کننده‌ی مشکلات رفتاری در موقعیت‌های مدرسه و همسالان است. واژه‌های کلیدی: ابعاد هوش هیجانی، مشکلات رفتاری، همسالان   فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه 1 -1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 8. 1-4-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 10 1-5-پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 11 1-6-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 11 1-7-تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 12 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1-مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………… 14 2-1-1-منشاء هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………… 14 2-1-2-مدل‌های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………… 19 2-1-2-1-مدل توانایی مایر و سالووی………………………………………………………………………. 19 2-1-2-2-مدل تركیبی گلمن…………………………………………………………………………………… 20 2-1-2-3-مدل تركیبی بار-آن………………………………………………………………………………….. 22 2-1-3-مشكلات رفتاری…………………………………………………………………………………………………. 24 2-1-3-1-اختلال سلوك…………………………………………………………………………………………… 26 2-1-3-2-اختلال نافرمانی………………………………………………………………………………………… 27 2-1-3-3-اختلالات اضطرابی…………………………………………………………………………………… 28 2-1-3-4-پرخاشگری………………………………………………………………………………………………… 29 2-1-3-5-اختلال نقص توجه-بیش فعالی………………………………………………………………. 29 2-1-3-6-كمرویی……………………………………………………………………………………………………… 30 2-2-مروری بر پژوهش‌های پیشین…………………………………………………………………………………….. 31 2-2-1-رابطه‌ی هوش هیجانی با مشكلات رفتاری درون‌ساز………………………………………. 31 2-2-2-رابطه‌ی هوش هیجانی با مشكلات رفتاری برون‌ساز……………………………………….. 34 2-2-3-جمع‌بندی تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………. 40 فصل سوم: روش پژوهش 3-1-جامعه‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………………. 42 3-2-نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………… 42 3-3-ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 43 3-3-1-مقیاس تجدیدنظرشده‌ی هوش هیجانی……………………………………………………………. 43 3-3-1-1-روایی و پایایی مقیاس تجدیدنظرشده‌ی هوش هیجانی……………………….. 44 3-3-2-نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار……………………………………………………………………………………… 47 3-3-2-1-پایایی و روایی نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار…………………………………………………. 48 3-4-شیوه‌ی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 50 3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 50 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 4-1-اطلاعات توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 52 4-2-رابطه‌ی همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی و مشكلات رفتاری…………………………….. .53 4-3-پیش‌بینی مشكلات رفتاری در موقعیت خانه بر اساس ابعاد هوش هیجانی………….. 54. 4-4- پیش‌بینی مشكلات رفتاری در موقعیت مدرسه بر اساس ابعاد هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. 55. 4-5- پیش‌بینی مشكلات رفتاری در ارتباط با همسالان بر اساس ابعاد هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………… 56 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 5-2-رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشكلات رفتاری……………………………………………………………. 60. 5-3-پیش‌بینی مشكلات رفتاری در موقعیت خانه بر اساس ابعاد هوش هیجانی…………… 63. 5-4- پیش‌بینی مشكلات رفتاری در موقعیت مدرسه بر اساس ابعاد هوش هیجانی…….. 64. 5-5- پیش‌بینی مشكلات رفتاری در ارتباط با همسالان بر اساس ابعاد هوش هیجانی…. .66 5-6- نتیجه‌گیری و كاربرد نتایج………………………………………………………………………………………….. 67 5-7-محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 69 5-8-پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 69 5-8-1-پیشنهادهای تحقیقاتی………………………………………………………………………………………… 69 5-8-2-پیشنهادهای كاربردی………………………………………………………………………………………….. 70  فهرست منابع منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 71 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 75 فهرست جداول جدول(3-1) نتایج حاصل از تحلیل عاملی مقیاس تجدید نظرشده هوش هیجانی……………….. 46 جدول(3-2) ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد مقیاس هوش هیجانی……………………………………. 47 جدول(3-3) موقعیت‌ها و گویه‌های مربوط به مقیاس درجه‌بندی رفتار…………………………………. 48 جدول(3-4) ماتریس همبستگی ابعاد و کل نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار(نسخه‌ی دانش‌آموز)…… 49 جدول(3-5) ضرایب کودرریچاردسون برای نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار………………………………………. 49 جدول(4 -1) میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد هوش هیجانی…………………………………… 52 جدول(4-2) میانگین و انحراف استاندارد نمرات مشکلات رفتاری…………………………………………. 53 جدول(4-3) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری …………………….. 53 جدول(4-4) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت خانه بر ابعاد هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………. 55 جدول(4-5) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه  بر ابعاد هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………… 55 جدول(4-6) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه بر ابعاد هوش هیجانی    56
 • مکانیک|پروژه تهویه مطبوع
 • پروژه تهویه مطبوع شناسه محصول :65395 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 1.360351563 مگابایت دانلود فهرست الف) صورت مسئله: 3 ب) تعیین ضریب کلی انتقال حرارت: 5 ج)…

 • روان شناسی|پاورپوینت روانشناسی کودک و اهمیت آن در پرورش کودک
 • پاورپوینت روانشناسی کودک و اهمیت آن در پرورش کودک شناسه محصول :102916 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 333 حجم فایل: 2378.333008 مگابایت دانلود پاورپوینت روانشناسی کودک و اهمیت آن…

 • علوم پزشکی|پاورپوینت اخلاق حرفه ای پزشکی
 • پاورپوینت اخلاق حرفه ای پزشکی شناسه محصول :101529 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 455 حجم فایل: 1694.180664 مگابایت دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای پزشکی   هر حرفه‌ای که به…

 • کسب و کار|تحقیق درباره شغل طراح داخلی
 • تحقیق درباره شغل طراح داخلی شناسه محصول :65677 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 521 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود تحقیق درباره شغل طراح داخلی فهرست مطالب   وظایف…

 • علوم تربیتی|بررسی نقش رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه
 • بررسی نقش رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه شناسه محصول :52372 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 355 حجم فایل: 0.064453125 مگابایت دانلود بررسی نقش رسانه های…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مقاوم سازی فونداسیون
 • پاورپوینت مقاوم سازی فونداسیون شناسه محصول :85502 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 1.745117188 مگابایت دانلود پاورپوینت مقاوم سازی فونداسیون مقاوم سازی فونداسیونمقاوم سازی فونداسیون ساختمان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *